Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/454

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Principer för socialdemokratin


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: Principer för socialdemokratin
  • Vuosi: 1999
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Principer för socialdemokratin

Antaget vid XXXVIII partikongress i Åbo 1999

EN RÄTTVIS VÄRLD

Socialdemokratins mål är ett rättvist samhälle där frihet, jämlikhet och solidaritet råder. Där alla verkar i enlighet med sin förmåga för sitt eget och samhällets välbefinnande. Där man bär omsorg om miljön och varje enskild människa. Rättvisa uppstår då det råder balans mellan rättigheter och skyldigheter. Rättvisa blir verklighet i ett frihetens samhälle, där demokrati och solidaritet, gemensamt ansvar, råder. Socialdemokratins ideal och mål är högre än de synliga möjligheterna. Drömmarna, viljan och politisk handling förändrar verkligheten och för den närmare våra ideal.

Utvecklingen i Europa tog en ny inriktning när arbetarklassen organiserade sig i en politisk och facklig arbetarrörelse. Finlands arbetarparti grundades i Åbo 1899. Dess mål var att befria arbetarbefolkningen ekonomiskt och samhälleligt. På kongressen i Forssa 1903 blev partiet ett socialdemokratiskt parti. Det godkände den internationella arbetarrörelsens socialistiska program och omfattade demokratiska metoder. Det tog avstånd till kapitalismen och kommunismen genom att betona parlamentarism och kommunal demokrati samt främja arbetarnas rättigheter. Än i dag som är fortsätter socialdemokratin kampen för materiell och andlig jämlikhet mellan människorna mot ekonomisk extremliberalism och samhällelig konservatism.

Socialdemokrati innebär samhälleligt reformarbete utgående från socialistiska värderingar. Socialismen betonar individernas gemensamma ansvar för varandra och för samhället. Socialismens humana värderingar har sina rötter djupt i hela det demokratiska Europa. Massrörelsen som utgår från människovärde, mänskliga rättigheter och individens ansvar upphöjde människorna till medborgare med statliga och sociala rättigheter, rätt till bildning och rättigheter i arbetslivet.

Varje människa ska ha möjlighet att förverkliga sig själv fritt och jämlikt. Gemenskap, solidaritet samt frihet under ansvar utgör grunden för samhällelig utveckling. De förenar människans längtan efter trygghet och de krafter som för samhället framåt.

SOCIALDEMOKRATIN - EN RÖRELSE FÖR FRIHET OCH JÄMLIKHET

De samhälleliga besluten måste grunda sig på hållbara värden, långsiktiga mål och en vilja att nå målen. Socialdemokratin stiger fram som en befrielserörelse inte bara ur de socialistiska teorierna utan också ur antikens humanistiska filosofi, den kristna etiken och upplysningstidens framstegsidéer. Dess värden ger kraft till och inriktning för det samhälleliga reformarbetet - det förenar kontinuiteten och reformen, traditionen och framtiden.

Människorna har rätt att leva fria oberoende av personliga egenskaper eller ekonomiska utgångspunkter. De har rätt till frihet i allt, som inte skadar andra människor, miljön eller samhället. Socialdemokratins mål är djupare än medborgarnas materiella jämlikhet och formella fri- och rättigheter. Möjligheten att välja i praktiken, både materiellt och immateriellt, är lika oundgängliga som rätten att välja. Var och en ska ha jämlik möjlighet till välstånd, trygghet och beslutsfattande i arbetet, inom familjen och i hela samhället. Bildning ger människan förutsättningar att förverkliga sig själv och behärska sitt liv.

Då frihet och jämlikhet blir verklighet trampar den enas rättigheter inte ner den andras rättigheter. Balans uppstår mellan dessa värden då samhället bär ansvar för sina medlemmar. Samtidigt bär medborgarna ansvar för sig själva, varandra och sitt samhälle. I ett solidariskt samhälle respekterar människorna varandras rättigheter, främjar jämlikheten och det gemensamma välståndet och utnyttjar varken varandra eller samhället för att genomföra sina egoistiska strävanden.

Solidariteten bär över generationer. Människan är en del av naturen, som hon måste bära ansvar för. Ansvaret för miljön samt för utvecklandet av allt miljövänligare produktionsmetoder går i arv från generation till generation enligt principen om hållbar utveckling. Var och en har rätt att njuta av en mångskiftande natur och det välstånd den ger.

Kampen för rätten till frihet och ett människovärdigt liv förs överallt i världen. Den internationella socialdemokratin står på den förtrycktas sida mot förtryckaren, på de mindrebemedlades sida mot de starkas rätt. Hundratals miljoner människor världen över är förtryckta; hundratals miljoner svälter. Misströstan måste vändas till hopp om gemensamt ansvar, det egoistiska fikandet efter förmåner till en andens och solidaritetens jubelfest. Den världsomspännande gemenskapen, internationalismen, innebär solidaritet med de förtryckta. Detta innebär också arbete för freden; en gränsöverskridande gemenskap. Varken den starkas rätt, penningmakt eller vapenmakt får styra världen. Den globala rätten ska styra världen.

GEMENSKAPEN UTMANAR EGOISMEN

Människan är samhällets mått; dess struktur och praxis finns till för människan. De skyddar mot hänsynslöshet, som splittrar samhället. De förhindrar en obegränsad marknadskonkurrens, som leder till att de svagare lider och livsmiljön förstörs. Rättsstaten definierar rättigheterna och skyldigheterna och skyddar samtidigt individen och samhällena mot den kapitalistiska egoismen. Människorna måste vara lika inför lagen. Samhället måste vara stabilt och tryggt, för att människorna och samhället, männen och kvinnorna jämlikt ska kunna planera sin framtid och utvecklas. För socialdemokratin är lagar och avtal redskap i framstegen för att lösa samhällskonflikter och rasera ojämlikheten.

I en öppen värld med växelverkan mellan länder och folk berikar unika kulturer varandra. Människorna slipper sina nationella fördomar och växer till kulturmedborgare, som lever i sämja i mångnationella samfund. Medlemmarna i samhället är olika; respekt uppnås genom att var och en har möjlighet att drömma och förverkliga sina drömmar. När medborgarna upplever att samhället är deras eget tar de ansvar för att det utvecklas och har framgång. Andlig lättja, likgiltighet och fikandet efter egna förmåner är främmande för gemenskapen. Var och en har ansvar för att efter förmåga ta reda på och delta, inverka på sakernas gång. Detta leder till äkta jämlikhet och lojalitet med gemensamma mål.

När samhället blir mer mångfacetterat och organisationerna större finns det fara för att vetandet, informationen och den beslutande makten koncentreras. Var och en har rätt till jämlika möjligheter att skapa, få, bedöma och behärska information och kunskap. Det är ett villkor för att demokratin ska förverkligas och samhället utvecklas. De politiska rörelserna, den mångsidiga informationsförmedlingen, skolan, det fria bildningsarbetet samt informationsnäten har i uppgift att öka medborgarnas medvetenhet och deltagande samt att främja dialogen i samhället.

Dagens demokrati finns på många plan. Demokratiska metoder ska högaktas lokalt, nationellt och internationellt. Människornas verksamhet i sin egen närmiljö utgör grunden för den demokrati som går över nationsgränserna. Människorna måste kunna påverka sin egen närmiljö inte bara som medborgare och väljare, utan också som serviceanvändare, anställda, konsumenter och medlemmar i sin bostadsmiljö. Demokratin förstärks när människorna är aktiva i sina samfund och nätverk, i kommunen och regionen, i Europa och hela världen.

En ökning av medborgarnas materiella välfärd, trygghet och bildning är beroende av såväl en produktiv ekonomi som av att resultaten av den fördelas rättvist. En styrd marknadsekonomi kan med framgång tillfredsställa människornas konsumtionsbehov. Ekonomin måste tjäna hela samhället och trygga välfärden för alla dess medlemmar. Det gemensamma bästa bör alltid gå före det privata vinstbegäret. Socialdemokratisk politik innebär att man letar efter och förverkligar detta bästa.

För socialdemokratin är mänsklighet ett absolut värde; det är ingen handelsvara. De ekonomiska resurserna måste användas under demokratisk styrning genom förmedling av marknaden. Demokratin och en fungerande ekonomi stöder varandra till framgång. Samhället har i enlighet med de socialistiska principerna rätt att påverka den nytta produktionsmedlen genererar, hur de används, var de placeras och hur de ägs. De anställda och konsumenterna måste ha möjlighet att påverka hur produktionen och ekonomin utvecklas. Företagen har vid sidan om sin ekonomiska verksamhet också ett samhälleligt ansvar och ansvar för personalen. Marknaden måste fungera öppet och offentligt.

Ekonomin, produktionen och konsumtionen liksom politiken, teknologin, miljöfrågorna och kulturen länkas samman till ett globalt socialt system. Det leder till att produktionen blir effektivare, ekonomin växer, produktpriserna sjunker och till att många länder bereds nya möjligheter. Samtidigt ökar dock fattigdomen och ojämlikheten inom och mellan länderna. Om det inte finns spelregler försvagar världsekonomin såväl demokratin som marknadsekonomins funktionsduglighet. Världsekonomin, kapitalrörelserna och de transnationella bolagens verksamhet måste regleras. Den internationella socialdemokratin måste utnyttja sin styrka till att korrigera missförhållandena i världsekonomin.

I ett välfärdssamhälle har politiken en central roll för hur ekonomin fungerar. Genom välfärdssamhällets strukturer kan människorna utveckla sig själva och öka sitt deltagande. En hög bildningsnivå och kompetens, som baserar sig på jämlika utbildningsmöjligheter, frigör de mänskliga resurserna. Statens och kommunernas tjänster ökar jämlikheten och välfärden i samhället. Det är samhället som bär ansvar för att det finns offentliga tjänster. Offentlig reglering, avtal på arbetsmarknaden samt gemensamt ägande av produktionsmedlen kompletterar marknaden och begränsar marknadskrafternas hegemoni.

Välfärdssamhället är ett samhälle med friheter, skyldigheter och jämlika möjligheter där det råder balans mellan rättigheter och ansvar. Välfärdssamhället innebär också att man vidtar åtgärder mot missförhållanden, bereder sig på risker och på att behärska dem. Människorna har möjlighet att förverkliga sig själva och sitt kall, klara sig och att börja på nytt också efter kriser. Var och ens grundtrygghet består av en fysiskt trygg miljö samt säkerhet om tillgång till grundtjänster, ett socialskydd som man intjänat genom arbete och ett orsaksbaserat minimiskydd. Möjlighet att utveckla sig själv och njuta av kultur är även de en väsentlig del av människans grundrättigheter.

Socialdemokratin betonar varje individs rätt till ett meningsfullt och innehållsrikt arbete, där framgång skapar sund självkänsla och trygghet. Avsikten med arbetet är att producera varor och tjänster för människornas behov. Arbete, inte spekulation, skapar välstånd i samhället. För individen innebär arbete en källa till utkomst, verksamhet för familjen och samfundet samt byggande av välfärd både personligen och för samhället. När arbetet är som bäst ger det människan möjlighet att utveckla sig själv och integreras i ett socialt samfund. Det fostrar mänskligt och socialt kapital.

Anställningen får inte innebära förtryck. Arbetstagaren måste få sin del av resultatet av arbetet, den ekonomiska tillväxten och välfärden. Fackföreningsrörelsen har en central betydelse för att bevaka de anställdas rättigheter och förmåner. Anställnings- och avtalsskyddet, arbetsmiljön och kompetensen bör förbättras genom gemensamma avtal på arbetsmarknaden. Dessa avtal behövs också för att utjämna inkomstskillnaderna samt öka en stabil ekonomisk utveckling. Det här är socialdemokratiska mål också i den internationella fackförenings- och avtalsverksamheten.

Vårt ideal är ett samhälle där frihet segrar över förtryck, humanitet över intolerans och rättvisa över själviskhet. Olika kulturer eller utvecklingsnivåer i samhället ändrar inte på socialdemokratiska mål som stiger ur människovärdet. Var och en, överallt i världen, har rätt till frihet, jämlikhet, solidaritet och fred.