Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/467

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

SDP:n talouspoliittisia tavoitteita


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: SDP:n talouspoliittisia tavoitteita
  • Vuosi: None
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SDP:N TALOUSPOLIITTISIA TAVOITTEITA

Puoluetoimikunnan esitys

Suomi muuttuu

Suomi on muuttumassa maatalousmaasta teollisuusmaaksi. Oikein ohjattuna tämä kehitys poistaa työttömyyden, kohottaa elintasoa ja lisää sosiaalista turvaa. Se tekee mahdolliseksi onnellisen nuoruuden, viihtyisän kodin ja turvallisen vanhuuden jokaiselle kansalaiselle. Nämä ovat Sosialidemokraattisen Puolueen keskeisiä tavoitteita.

Työaika lyhenee, vapaa-aika ja eläkeikä pitenee. Tasa-arvoisuus lisääntyy sekä työn teossa että vapaa-ajan vietossa. Palkkaerot pienenevät. Oikeus lomaan ja eläkkeeseen toteutuu jokaiselle palkansaajalle samoin perustein. Näin tahtoo SDP.

Työn luonne muuttuu. Vanha yhteiskunta teki työstä useimmille ihmisille pelkän kironalaisen raadannan. Uudessa yhteiskunnassa työ on jokaisen ihmisen oikeus toteuttaa itseään ja rakentaa yhteiskuntaa tasa-arvoon perustuvassa yhteistyössä vapaiden kansalaisten kesken. Demokratia viedään tehtaisiin ja työpaikoille. Tämä on SDP:n ohjelma.

Pahin köyhyys on kiireesti lailla poistettava. Niin tapahtuu, kun eduskunta säätää ja parantaa lakeja vähimmäispalkoista, pienviljelijöiden tuloista, kansaneläkkeistä, asumiskustannuksista ja sairausvakuutuksesta. Valtion talous on hoidettava ja hintojen nousua ehkäistävä näiden vaatimusten mukaisesti. Tämä on SDP:n kanta.

Maaseudun ja asutuskeskusten elinehdot samankaltaistuvat. Teollistuminen tuo maaseudulle pysyviä työpaikkoja ja parempia tuloja. Liian pienistä tiloista tulee elinkelpoisia ja vauraita perheviljelmiä. Kuluttajat ja veronmaksajat vapautuvat siitä kalliiden elintarvikkeiden ja kohoavien verojen paineesta, mitä heikkotehoinen ja köyhä maatalous heille merkitsee. Tähän pyrkii SDP.

Verot on perittävä oikeudenmukaisesti ja todellisten tulojen perusteella. Tulo, joka riittää vain jokapäiväisen elämän välttämättömyyksiin, on vapautettava verosta. Hintoihin ei saa asettaa veroa, joka kohdistuu raskaampana köyhään kuin rikkaaseen. SDP tahtoo uudistaa koko verotuksen.

Pääoman yksinvalta kuuluu väistyvään yhteiskuntaan. Uusi yhteiskunta rakentuu lisääntyvän yhteisomistuksen perustalle. Yksityisyritteliäisyyden ja osuustoiminnan rinnalla on suunnitelmallisesti laajennettava valtion yritystoimintaa. Tuotannon kasvu ja elintason nousu eivät saa jäädä riippuvaisiksi suppeiden piirien etulaskelmista. Kansantalouden kehittäminen on koko kansan asia. Siitä lähtee SDP.

Teollistuva Suomi

Lähes puolet väestöstä asuu kaupungeissa ja kauppaloissa. Teollistuminen kasvattaa näitä asutuskeskuksia. Se lisää kaupunkimaista asutusta myös maadeudulla. Tämä rakennemuutos vaatii parempaa aluesuunnittelua ja suurimittaista asuntojen tuotantoa.

Tehtaat automatisoituvat. Niiden tuotanto kasvaa nopeammin kuin työpaikkojen määrä. Teollistuminen merkitsee uusia työtilaisuuksia ennen muuta tuotannon suunnittelussa, kuljetuksissa, kaupassa ja palveluelinkeinoissa.

Automaatio ja uusi tekniikka vaativat korkeata ammattitaitoa laajalla rintamalla. Teollinen Suomi on ammattitaitoisten ihmisten yhteiskunta. Jokaiselle nuorelle kaikissa elinkeinoissa on annettava ammattipätevyys. Kodin köyhyys ei saa langettaa tuomiota lasten tulevaisuudesta. Koulun on oltava ilmainen kaikissa portaissa.

Demokratia tuotannossa

Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla kuulluksi asioissa, jotka koskevat hänen elämäänsä. Yrityksen omistaja, olkoon yksityinen, valtio tai kunta, ei saa yksin määrätä työpaikalla. Kansanvallan periaate on tunnustettava myös työpaikalla. On toteutettava työpaikkademokratia. Omistajan rinnalla kuuluu työntekijöille oikeus osallistua työpaikkaa koskevien päätösten tekoon.

Automaatio ei saa johtaa työnteon hengettömyyteen tehdassaleissa. Koneet voivat määrätä työnteon rytmin, mutta ne eivät saa määrätä työpaikan mielialaa. Uusi tekniikka tarvitsee rinnalleen yksilöllisyyden ja aloitteellisuuden henkeä. Sellaisen hengen synnyttää vallan ja vastuun jako työpaikalla.

Uudistuva maatalous

Maanviljelijällä on oikeus samaan elintasoon, mikä vastaavan ammattitaidon omaavilla on muilla aloilla. Viljelijäväestön tulotason parantaminen vaatii ammattitaidon ja elinkelpoisten perheviljelmien yleistymistä.

Maatalouden kokonaistuotanto tärkeimmillä aloilla on riittävä tai liian suuri. Jos tilojen lukumäärä kasvaa, heikentyy nykyisten tilojen asema. Siksi on ehkäistävä tilojen mielivaltainen pirstominen. Tarvitaan myös halpakorkoisia luottoja sisarosuuksien lunastamiseksi.

Vuosittain vaihtaa omistajaa n. 16.000 tilaa ja 4 % peltoalasta. Tämä antaa mahdollisuuden pientilojen peltoalan lisäämiseen. Valtion on vapaaehtoisin tilakaupoin huolehdittava siitä, että pientilojen lisämaakysymys saadaan ratkaistuksi.

Tehostuva ja vaurastuva maatalous tulee toimeen nykyistä pienemmällä työvoimalla. Suunnitelmallinen teollistamispolitiikka pystyy ratkaisemaan maaseudun väestön työllisyyskysymyksen, mutta ei erikseen jokaisen kylän kohdalta. Maaseudulla, niin kuin asutuskeskuksissakin, joutuu osa työvoimasta jatkuvasti hakeutumaan toisille paikkakunnille ja uusiin ammatteihin.

Uudistuvan maaseudun kasvava polvi tarvitsee sille soveltuvan ammattikoulujärjestelmän. Lisäksi tarvitaan tehokasta työnvälitystä ja muuttoavustusta. Maaseudun nuorison on voitava tasavertaisena muiden nuorten kanssa hakeutua omalle paikalleen teollistuvan yhteiskunnan rakennustyössä.

Maatalouden kokonaisuudistaminen elinkelpoisten perheviljelmien järjestelmäksi vaatii oman aikansa. Kunnes uudistus toteutuu, on yhteiskunnan annettava erityistä tukea niille perheille, jotka olosuhteiden pakosta joutuvat hankkimaan toimeentulonsa liian pienillä ja heikkotuottoisilla tiloilla eläen. Parhaiden tilojen suosiminen heikoimpien kustannuksella on lopetettava. Pinta-alalisät on palautettava pienviljelijöille. Epäoikeudenmukainen isännän palkan ja pinta-alan verotus on poistettava ja maatalouden niin kuin metsätaloudenkin verotus on saatettava todellisten tulojen pohjalle.

Koko maataloutta parantavia peruskorjauksia on tuettava valtion varoin. Niitä ovat ensisijaisesti peltojen peruskuivatus, salaojitus ja vesijohtojen rakentaminen tiloille.

Verotuksen uudistaminen

Suomi on epäoikeudenmukaisen verotuksen maa. Köyhiä kansalaisia, suuria perheitä ja pienyrityksiä verotetaan raskaammin kuin monia maksukykyisempiä ryhmiä. Kaiken lisäksi verotus eräiltä osin rakentuu lähes mielivaltaiseen arvioon eikä todelliseen tuloon tai varallisuuteen. Siksi on verotuksen perusteet kauttaaltaan uudistettava.

Ketään kansalaista ei saa verottaa tulosta, joka kokonaan kuluu kaikkein välttämättömimpien elämäntarpeiden tyydyttämiseen. Siksi on verovapaan tulon rajaa nostettava, eikä välttämättömiin tarvikkeisiin saa sisällyttää hintaveroa.

Pienituloisille vanhuksille on verotuksessa myönnettävä vanhuus-vähennys, joka vastaa heille korkeasta iästä aiheutuvia erityisiä kuluja.

Perheellisten lapsivähennys on korotettava ja porrastettava siten, että se vähentää pienituloisten veroa, mutta ehkäisee suurituloisia saamasta siitä kohtuutonta etua.

Nuorille aviopareille on verotuksessa myönnettävä kodinperustamisvähennys.

Pienituloisten aviopuolisoiden yhteisverotuksessa on noudatettava lievempää progressiota kuin yksittäisverotuksessa.

Asuntojen vuokrat etenkin asutuskeskuksissa ovat nousseet kohtuuttomiksi. Siksi on myönnettävä vuokrakuluvähennys niille pienituloisille, jotka laadultaan ja kooltaan kohtuullisesta asunnosta maksavat vuokraa enemmän kuin 20 % vuositulostaan.

Tie parempaan politiikkaan

Tuotannon ja elintason nousu Suomessa on sodan jälkeen ollut kansainvälisesti arvostellen keskinkertainen. Parempi tulos olisi ollut mahdollinen, mutta se olisi vaatinut parempaa politiikkaa. Liian paljon on jätetty sattuman ja onnen varaan.

Tehokas teollistaminen ja maatalouden kokonaisuudistus vaativat selvien tavoitteiden asettamista pitkälle eteenpäin. Näin menetellään niissä maissa, joissa kehitys on ollut nopeinta.

Hallitus ja eduskunta tarvitsevat ohjeekseen koko maan kehittämistä koskevan ohjelman, joka on myös poliittisesti toteuttamiskelpoinen. Harkittua ja pitkäjännitteistä ohjelmaa noudattaen kilpailukykyinen tuotanto ja kansalaisten tulot kasvavat nopeasti ja tasaisesti ilman työttömyyttä ja inflaatiota. Tämä on Sosialidemokraattisen Puolueen tavoite.