Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/469

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

SDP:n lähivuosien keskeiset tavoitteet


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: SDP:n lähivuosien keskeiset tavoitteet
  • Vuosi: None
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

SDP:n LÄHIVUOSIEN KESKEISET TAVOITTEET

JOHDANTO

YMPÄRISTÖ KAIKEN EDELLE

ENERGIAA ON SÄÄSTETTÄVÄ

ASUNTO ON PERUSOIKEUS

TALOUDELLISEEN TASA-ARVOON

HINNAT HALVEMMIKSI

TYÖ IHMISEN JA ELÄMÄN EHDOILLA

HOITOTYÖSTÄ KORVAUS

KOHTI NUORISOKOULUA

ALUEELLISEEN TASAPAINOON

JOHDANTO

Vuosisatamme viimeinen vuosikymmen on alkanut Euroopan ennennäkemättömän nopeiden ja syvällekäyvien muutosten mullistaessa maanosamme historian kulkua. Euroopan kansat ovat tarttuneet kohtalonsa ohjaimiin ja jättäneet taakseen keinotekoisen vihanpidon ja jakautumisen vuodet.

Kommunistipuolueiden yksinvaltaisesti hallitsemat Itä- ja Keski-Euroopan maat ovat yksi toisensa jälkeen omaksuneet poliittisen demokratian ja markkinatalouden tien. Länsi-Euroopan yhdentymiskehitys on avaamassa uusia mahdollisuuksia perinteellisten markkinatalousmaiden ja ajan mittaan koko Euroopan syvällisemmälle ja tuloksellisemmalle yhteistyölle.

Eurooppaa kauan jakaneen sotilaallisen vastakkainasettelun lieveneminen ja asteittainen poistuminen on olennaisesti vähentänyt suursodan todennäköisyyttä maanosassamme ja koko maailmankin mittakaavassa. Sotilasliittojen rakenne ja tehtävät ovat voimakkaasti muuttumassa. Ne voivat kehittyä aikaisempaa selvästi enemmän asevalvonnan ja -riisunnan kysymyksiin keskittyviksi, yhteistyöhakuisiksi organisaatioiksi.

Muuttuvassa Euroopassa on jäljellä vielä pitkään runsaasti suuria avoimia kysymyksiä. Muutosprosessi on alussaan, ei vielä pitkään aikaan päätöksessään. Edessä on ajanjakso, jota leimaavat epävarmuus, pitkään taka-alalla olleiden kansallisuuskiistojen kärjistyminen sekä taloudellisen ja sosiaalisen tasa-arvon vähäisyys.

Uudistukset eivät synny hetkessä eivätkä milloinkaan ilman kovaa ja pitkäjänteistä työtä. Laaja, rajat ylittävä yhteistyö luo tässä onnistumiselle välttämättömät perusedellytykset. Jo käynnistynyt yhteistyö ei kuitenkaan voi korvata taloudellista ja poliittista järjestelmäänsä muuttavien kansakuntien omaa työtä.

Luonnon ja muun elinympäristön suojeleminen ja pelastaminen on muuttuvan Euroopan kiireellisin kysymys. Ympäristöstä piittaamaton talous ja tuotanto on vuosikymmenien mittaan aiheuttanut laajaa, osittain korjaamatonta tuhoa niin Itä- kuin Länsi-Euroopassa.

Alkaneen vuosikymmenen taloudellista toimintaa ei enää voida perustaa ympäristöongelmia kärjistävään lyhytnäköiseen hyödyntavoitteluun. Luonnontalouden tasapainon ja ympäristön suojelun tulee olla kaikkea taloudellista päätöksentekoa ohjaava periaate.

Markkinatalouteen terveellä tavalla pohjautuva taloudellinen järjestelmä perustuu ihmisten vapaaseen ja luovaan toimintaan, johon keskinäinen vastuu sekä laajojen sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien takaaminen kaikille kansalaisille olennaisesti liittyvät. Sokeiden markkinavoimien varaan ei voida rakentaa kestävää kehitystä.

Kansalaisten perusvapauksiin nojaavan poliittisen demokratian kunnioittaminen ja kehittäminen on kestävän uudistustyön perustekijöitä. Ihmisten vapaus toimia ja järjestäytyä maailmankatsomuksensa ja vakaumuksensa mukaan on demokratian elinehto. Kansojen ja kansalaisten elämään vaikuttavan päätöksenteon tulee aina perustua kansan valtuutukseen ja kansanvaltaiseen valvontaan.

Uudistusliikkeenä ja rauhanliikkeenä sosialidemokratia on vahvasti vaikuttamassa eurooppalaiseen kehitykseen 1990-luvulla. Aatteena sosialidemokratia kuuluu olennaisesti eurooppalaisen humanismin kokonaisuuteen, jolle rakentaen maanosamme kansoilla on tilaisuus ja mahdollisuus pysyvällä tavalla muuttaa historiansa kuvaa sotien ja eriarvoisuuden sijasta rauhan ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen perustalle.

Euroopan muutoksista kehittyvän uuden Euroopan on oltava muuhun maailmaan avoin maanosa, joka kantaa vastuunsa maailmanlaajuisen alikehittyneisyyden ja ympäristöongelmien ratkaisemisesta.

-----

Yhdessä ja yhteistyössä muiden eurooppalaisten maiden kanssa Suomi on rakentamassa uudenlaista, kansojen ja kansalaisten yhdenvertaisuudelle perustuvaa tulevaisuutta. Alkaneen vuosikymmenen aikana ratkaistaan, millaisin valmiuksin ja voimavaroin suomalaiset ovat muutoksessa mukana. Kansalta ja kansan valtuutuksella toimivilta päättäjiltä vaaditaan valppautta ja yhteistyökykyä, jotta elämä omassa maassa voisi perustua kestävälle kehitykselle.

Viimeksi kulunut vuosikymmen on ollut Suomessa voimakkaan vaurastumisen aikaa. On onnistuttu suurimmaksi osaksi torjumaan vuosikymmenen takainen massatyöttömyyden uhka. Nopea kehitys on kuitenkin tuonut mukanaan myös kasvavia ongelmia sekä kansantalouden toimintaan että kansalaisten elämään. Näiden ongelmien hallinta ja voittaminen ovat keskeinen haaste 1990-luvun yhteiskuntapolitiikalle ja taloudelliselle päätöksenteolle.

Vaikka lisääntynyt hyvinvointi on saavuttanut yhä useamman, kaikki kansalaiset eivät ole päässeet siitä osallisiksi. Syrjäytyminen, asunnottomuus ja köyhyys ovat edelleen läsnä yhteiskunnassamme. Kasvanut kilpailun paine aiheuttaa monia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, joiden kanssa ihmiset yrittävät selviytyä. Näiden ihmisten ja perheiden ongelmien ratkaiseminen on yhteinen kansallinen tehtävämme. Yhteiskunnan todellista arvoa voidaan pitävästi mitata vain sillä, miten se suhtautuu heikosti menestyneisiin ja vähemmistöihin ja miten se torjuu syrjäytymisen ja puutteen syitä.

Lukuisat yhteiskunnalliset ongelmat kärjistyvät nuorten kansalaisten elämässä. Asunnottomuus, koulutuksen ongelmat, opiskeluajan taloudelliset ja muut paineet sekä erilaiset ihmisiä koskettavat yhteiskunnalliset epäkohdat ovat laajalti nuorison arkipäivää, ja ne vaikuttavat koko kansakunnan elämään pitkälle tulevaisuuteen. Ne ovat kaikkien ongelmia.

------

Poliittiselta päätöksenteolta vaaditaan 1990-luvulla aikaisempaa enemmän määrätietoisuutta, tavoitteellisuutta ja kykyä yhteistyöhön. Sosialidemokraattinen Puolue haluaa nostaa esiin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun seuraavat lähivuosien keskeiset tavoitteet:

YMPÄRISTÖ KAIKEN EDELLE

Pohjavesien, rantojen, metsien, ilman ja muun ympäristön suojelu on asetettava omaisuudensuojan ja lyhytnäköisen voitontavoittelun edelle. Saastuttajan on maksettava meillä ja muualla. Ympäristön tuhoamatta jättäminen ei oikeuta yhteiskunnan korvauksiin. Lisääntyvää haittaverotusta on käytettävä ympäristöhaittojen vähentämiseen ja ympäristönsuojelun rahoittamiseen.

Suomen on osallistuttava vähintään 0,3 prosentin kansantuoteosuudella kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön erityisesti Suomen lähialueilla.

Raide- ja joukkoliikenne on asetettava liikennepolitiikassa etusijalle.

ENERGIAA ON SÄÄSTETTÄVÄ

SDP toimii kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamiseksi Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Kasvihuoneilmiön torjumiseksi ja ekologisen tasapainon turvaamiseksi on 1990-luvun tavoitteeksi Suomessa otettava 20 prosenttia nykyistä alempi energiankulutus. Tähän tavoitteeseen on sitouduttava myös kansainvälisin sopimuksin. Keskeisenä keinona alempaan energiankulutukseen on käytettävä energian hinnan nostamista siten, etteivät seuraukset tästä kohtuuttomasti koidu kotitalouksien kannettaviksi. Energiansäästöä edistää myös toimiva kierrätysverkko. Uusien energiamuotojen tutkimusta ja kehitystä on lisättävä.

ASUNTO ON PERUSOIKEUS

Oikeus asuntoon on kansalaisten perusoikeus. Aravavuokra-asuntojen tuotanto tulee nostaa vähintään 25.000 asuntoon vuodessa. Vuokra-asunnon tulee olla kaikkien siitä kiinnostuneiden ihmisten valittavissa oleva asumismuoto. Monimuotoisen asuntorahoituksen turvaamiseksi on asuntorahastosta kehitettävä asuntopankki.

TALOUDELLISEEN TASA-ARVOON

Pankkien vallan keskittymä on hajotettava ja niiden yhteiskunnallista valtaa rajoitettava. Pankkien peruspalvelut on saatava maksuttomiksi.

Verouudistusta on jatkettava siten, että kaikki tulot ovat verotuksellisesti samassa asemassa. Tuloverotusta kevennettäessä on verotuksen tulontasausvaikutus säilytettävä ja tuloerojen kasvu estettävä.

HINNAT HALVEMMIKSI

Elintarvikkeiden hinnat on alennettava eurooppalaiselle tasolle 90-luvun loppuun mennessä. Maatalouden ylituotanto ja vientituki on lopetettava vuoteen 1993 mennessä. Elintarvikkeiden liikevaihtoveroa on alennettava ja yhtenäistettävä.

Elintarviketeollisuuden ja -kaupan kilpailua on lisättävä. Elintarvikkeiden markkinointia suoraan kuluttajille tulee edistää ja poistaa hintoja nostavat turhat väliportaat.

Kartellit ja monopolit on purettava.

TYÖ IHMISEN JA ELÄMÄN EHDOILLA

Työelämässä on lisättävä palkansaajien ja heidän luottamushenkilöidensä oikeuksia sopimusten tulkinnassa ja edunvalvonnassa. Yritysdemokratia on ulotettava konsernitasolle ja yli kansallisten rajojen.

Työpaikoille tarvitaan lisää inhimillisyyttä, henkistä työsuojelua, työympäristön viihtyisyyttä ja aukotonta työturvallisuutta. Työolojen kehitys- ja tutkimustoimintaa tehostamaan on perustettava työolojen kehittämisrahasto. Työsuojeluvaltuutettujen oikeuksia on laajennettava myös tuotannon ympäristövaikutusten valvontaan ja ympäristörikosten ehkäisyyn.

Työaikojen tulee joustaa perheiden ja yksilöllisten tarpeiden hyväksi. Työaikaa on lyhennettävä ammatti- ja henkilökohtaisesti sopivilla tavoilla. 1990-luvulla on toteutettava sapattivapaauudistus, yleinen kuuden viikon vuosiloma ja lomansäästömahdollisuus.

Sukupuolten väliset palkkaerot on poistettava vuoteen 1995 mennessä mm. työ työnarviointimenetelmiä soveltaen.

HOITOTYÖSTÄ KORVAUS

Yhteiskunnan on vastattava sosiaalitoimen, terveydenhuollon ja koulutuksen palvelujen järjestämisestä ja siitä, että ne ovat tasa-arvoisesti kaikkien kansalaisten saatavissa. Sosiaalivaltiota on kehitettävä joustavaksi palveluyhteiskunnaksi. Velvollisuuksia ja pakkoa korostavan alamaisajattelun tilalle on nostettava ihmisen oikeuksia, yhteisvastuuta ja vapautta korostava kansalaisyhteiskunta.

Kotona tehtävän hoitotyön ajalta tulee maksaa korvaus sekä järjestää eläkekertymä ja muu sosiaaliturva.

KOHTI NUORISOKOULUA

Peruskoulun sekä muun koulutuksen moniarvoisuutta ja kokeilutoimintaa on tuettava. Ammatillisten oppilaitosten ja lukion oppisisältöjä on uudistettava asteittain nuorisokouluksi. Ammatillisesta koulutuksesta tulee avautua mahdollisuudet korkeakoulutasoisiin opintoihin saakka. Aikuiskoulutus on laajennettava koko elämän pituiseksi mahdollisuudeksi.

ALUEELLISEEN TASAPAINOON

Alueellisen tasapainon ja tasa-arvon turvaamiseksi kansainvälisessä yhdentymisessä on harjoitettava maakuntien kehitystä tukevaa aluepolitiikkaa. Pääkaupunkiseudun kasvua ei saa rajoittaa asuntopulaa ylläpitämällä, vaan suuntaamalla työpaikkarakentamista maan muihin kasvukeskuksiin ja tukemalla näiden kansainvälistymistä. Talousmaakuntiin perustuvaa aluehallintoa on kehitettävä ja vanhentuneita hallintorakenteita purettava myös kuntauudistusta jatkamalla.

-----

SDP toimii kansanliikkeenä kansalaisyhteiskunnassa. Työväenliikkeen omien joukkojärjestöjen ja muun kansalaistoiminnan välillä ei ole ristiriitaa. Sosialidemokraatit toimivat kaikkialla, missä ihmiset tekevät työtä niin oman elinympäristönsä parantamiseksi kuin maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi. Puolueen valinnoissa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa on toteutettava sukupuolten ja sukupolvien tasa-arvoisuutta

(pk/2)