Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/494

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Finlands svenska socialdemokraters kommunalvalsmanifest 2012


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: Finlands svenska socialdemokraters kommunalvalsmanifest 2012
  • Vuosi: 2012
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Finlands svenska socialdemokraters kommunalvalsmanifest 2012

Arbete och rättvisa

Den kommunala servicen utgör välfärdssamhällets ryggrad. Socialdemokraterna värnar om en kvalitativ service som stärker jämlikheten. Basen för servicen är kommunal.

Om kommunerna kan klara det ökande vårdbehovet i ett pressat ekonomiskt läge måste de vara tillräckligt livskraftiga. Starka kommuner som klarar sig med egna skattemedel har bättre möjligheter att trygga närservicen och sätta gräns för marknadskrafterna. I Svenskfinland ska de språkliga rättigheterna förverkligas i samband med kommunreformen. Medborgarna måste få en klar uppfattning om var beslut om servicen fattas, vem som har ansvaret och hur de kan påverka. Att se medborgarnas kunnande och säkerställa delaktigheten i besluten är värdefullt för demokratin.

Rätt till en god ålderdom

- äldre ska ha rätt till anstaltvård med fastslagen vårdpersonal

- äldrevårdens kvalitet ska mätas

- den medmänskliga värdigheten i samhället förutsätter målmedvetna satsningar på närståendevården

- äldre medborgare ska ha jämlika möjligheter till upplevelser, rekreation och delaktighet i samhället

- inför kommunala äldreråd med ett tydligt mandat

- lättillgängliga och trygga boendemiljöer ökar livskvaliteten

-stärk hemvården så äldre kan bo hemma så länge det är mänskligt sett möjligt

- bygg servicebostäder där äldre kan bo hela sin ålderdom

- par har rätt till en gemensam vardag också på äldre dar på service- och äldreboende

Arbete åt unga, hindra utslagning

- varje kommun måste göra upp en strategi för hur ungdomsgarantin förverkligas lokalt

- en klok kommun sysselsätter ungdomar, invandrare, långtidsarbetslösa och personer med begränsad arbetsförmåga

- vuxenutbildningen ska vara mera attraktiv för personer som har största nyttan av att stärka sitt kunnande

- i städerna har förorterna prioritet för att undvika segregering, de måste kunna utvecklas mångsidigt

Bygg broar mellan språkgrupperna

- utöka platserna till språkbadsdagis och -skolor

- gemensamma skolgårdar och utrymmen sänker språktröskeln och bygger kontakter

- etablera vänskoleband inom den egna regionen

- svenskspråkiga medborgar- och arbetarinstitut är också till för invandrare

- satsningar på invandrarkvinnornas språkutbildning avgörande med tanke på hur barnen integreras

- regiongymnasier är en möjlighet, men Gymnasium Ab vill vi inte ha

- i samband med metropolprojektet måste vi utreda hur man tryggar service på eget modersmål för regionens svenskspråkiga befolkning

- tvåspråkiga kommuner ska ordna evenemang på båda inhemska språken

God vårdmiljö, uppmuntra motion

- vi vill ha välfungerande hälsocentraler som kan erbjuda mångsidig närservice

- vi vill att hälsovårdspersonalen kan påverka sitt arbete och att arbetsuppgifterna varierar

- rätt till vård på båda inhemska språken är en jämlikhetsfråga

- avskaffa hälsovårdsavgifterna

- lätta trafikleder och motionsstigar i gott skick sporrar invånarna att motionera året om

Vi lyssnar på barnfamiljerna

- barn och föräldrar kan lita på att varje daghem och skola är bra och trygg för barnet

- när resurser fördelas till skolorna måste omgivningen de fungerar i beaktas

- skapa dag- och hemvårdslösningar som stöder flexibelt arbete

- biblioteksbesökarna och användarna ska vara med i planeringen av biblioteksverksamheten

- prioritera förmånligt boende, bostadspolitiken stöder ett bra boende

Vår trygga vardag

- barnen har rätt till en trygg skolväg

- rena och välbelysta stationer, torg, parker och samlingsplatser ökar tryggheten

- ge hembesök och förebyggande vård till familjer i kris

- mera fritidsmöjligheter för barn och unga i alla åldrar, motverka sysslolöshet

Vi behöver livskraft och styrka

- en genomtänkt näringspolitik är en förutsättning för kommunernas framtid

- kommunen ska vara en lockande och rättvis arbetsgivare

- i tomt- och markanvändningspolitiken ska företagen behandlas likvärdigt

- vi vill att offentlig upphandling sköts öppet och med sådana kriterier att även små lokala företag kan delta i offerttävlingen

- håll kommunens fastigheter i skick

- utveckla kommunens samarbete med medborgarorganisationer inom kultur- och fritidssektorn

Tänk globalt och agera lokalt

- gör upp kommunala klimatstrategier för att spara energi och utnyttja förnybara energikällor på arbetsplatserna

- miljö- och sociala kriterier ska beaktas vid upphandling

- kommunen måste bojkotta företag som utnyttjar skatteparadis