Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/495

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

SDP:n puolueneuvoston kannanotto valtiosääntökysymyksessä


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: SDP:n puolueneuvoston kannanotto valtiosääntökysymyksessä
  • Vuosi: 1974
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

11.11.1974

SDP:N PUOLUENEUVOSTON KANNANOTTO VALTIOSÄÄNTÖKYSYMYKSESSÄ

Sosialidemokraattinen puolue on 29. puoluekokouksessaan asettanut tavoitteeksi perustuslakien uudistamisen siten, että kansanvalta nykyistä paremmin toteutuu yhteiskunnallisessa uudistustyössä ja kansalaisten perusoikeussuojaa vahvistetaan. Uudistusta on valmisteltu valtioneuvoston asettamassa valtiosääntökomiteassa, jonka sosialidemokraattiset jäsenet ovat noudattaneet puoluekokouksen antamia suuntaviivoja.

Puolueneuvosto toteaa, että sen kannanottoa valtiosääntöuudistukseen on edeltänyt laaja järjestökäsittely, joka on vahvistanut puoluekokouksen viitoittaman uudistuslinjan. Valtiosäännön uudistustyötä on näiden suuntaviivojen mukaan jatkettava tavoitteena parlamentarismiin nojaavan kansanvallan lujittaminen ja laajentaminen.

Valtiosääntöuudistukseen tärkeimpiä ja kiireellisimpiä tehtäviä on eduskunnan aseman ja toimintamahdollisuuksien parantaminen keskeisenä valtioelimenä, Enemmistön tahdon toteutumista lainsäädäntötyössä ehkäiseviä ja jarruttavia määräenemmistö- ja lepäämäänjättämissäännöksiä on kauttaaltaan tarkistettava. Tässä yhteydessä on myös tarkistettava niitä perustuslakien omaisuuden suojaa tarkoittavia säännöksiä, jotka jarruttavat yleisen edun toteutumista enemmistöpäätöksillä taloudellisessa lainsäädännössä, yhdyskuntien kehittämisessä ja elinympäristön parantamisessa. Henkilökohtaisen ja yleensä pienomistuksen suoja on säilytettävä.

Kansalaisten perusoikeussuojaa on uudistuksen yhteydessä vahvistettava ottamalla perustuslakiin uusina perusoikeuksina taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet, kuten oikeus työhön ja kohtuulliseen toimeentuloon, oikeus asuntoon ja sivistykseen sekä oikeus lepoon ja virkistykseen.

Eduskunnan sisäistä työskentelyä on kehitettävä ottamalla valtiopäiväjärjestykseen valiokunta- ja ryhmäaloitteet, joille tulee antaa etusija muihin eduskunta-aloitteisiin nähden. Eduskunnan ja sen valiokuntien mahdollisuuksia valvoa hallituksen toimintaa on myös parannettava.

Eduskunnan aseman vahvistaminen edellyttää tasavallan presidentin ja valtioneuvoston aseman ja toimivallan tarkistamista parlamentarismin periaatteiden mukaisesti. Valtioneuvoston asettamista ja tehtävistä vapauttamista koskevat perustuslain säännökset on uudistettava siten, että ratkaiseva valta näissä asioissa kuuluu eduskunnan enemmistölle. Tasavallan presidentin oikeus hajoittaa eduskunta on poistettava ja ennenaikaisten vaalien määrääminen tehtävä eduskunnan myötävaikutuksesta riippuvaksi. Presidentin eduskunnan hyväksymiin lakeihin kohdistuva lykkäävä veto-oikeus sekä asetuksenanto-oikeus on poistettava. Tasavallan presidentin vaali on siirrettävä eduskunnalle.

Sosialidemokraattinen puolue pitää ulkopolitiikkamme johtamisen asettamien vaatimusten kannalta tarkoituksenmukaisena, että tasavallan presidentin oikeus päättää Suomen suhteista ulkovaltoihin säilytetään. Eduskunnan ja valtioneuvoston myötävaikutusta ulkoasioiden hoidossa sekä mahdollisuuksia valvoa tämän alan hallintoa on parannettava. Tämä edellyttää, että kaikki kansainväliset sopimukset hyväksytään eduskunnassa sekä että eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan asemaa vahvistetaan.

Sosialidemokraattinen puolue katsoo, että vaalilainsäädännön uudistaminen voidaan toteuttaa eduskuntavaalien osalta muun valtiosääntöuudistuksen etenemisestä riippumatta. Hallituksessa voidaan myös ryhtyä valmistelemaan niitä muita perustuslain uudistuksia, joissa valtiosääntökomitean työ on edennyt riittävän pitkälle.

Valtiosäännön uudistuksen valmistelua olisi jatkettava. Tällöin tulisi keskittyä kansalaisten nykyistä parempien osallistumismahdollisuuksien turvaamiseen perustuslaissa mm. siten, että työntekijän osallistumisesta yrityksen hallintoon voidaan säätää lailla, sekä tuomioistuinlaitosta ja kansalaisten perusoikeuksia koskeviin perustuslain säännöksiin ja perustuslain noudattamisen valvontaa koskeviin kysymyksiin.