Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/950

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Alla ska med. SDP:s teman i kommunalvalet 2017


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: Alla ska med. SDP:s teman i kommunalvalet 2017
  • Vuosi: 2017
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Alla ska med

SDP:S TEMAN I KOMMUNALVALET 2017

TRE TEMAN – NIO GÄRNINGAR FÖR ETT MÄNSKLIGT FINLAND

SDP värnar om allas jämlika behandling. Vi vill bygga ett mer jämlikt och mänskligt samhälle. Ett Finland, där var och en uppskattas och respekteras. Vi vill stärka tryggheten och tilliten till framtiden, skapa välfärd i varje kommun i Finland. Alla ska med.

INVESTERINGAR I BILDNING ÄR INVESTERINGAR I FRAMTIDEN

Bildning är förmågan att göra val, förstå deras konsekvenser och utvärdera dem kritiskt. Såväl för egen del som för samhällets bästa. De senaste årens samhälleliga utveckling har påmint oss om bildningens egenvärde. Bildning är ansvar för vår gemensamma värld och för vår framtid.

1) Vi tar hand om våra skolor

Världens bästa grundskola är välfärdsstatens finaste bedrift, grundbulten för allas lika möjligheter. Varje barn förtjänar lika möjligheter att staka ut sin egen väg i livet. Grundskolan ger en jämlik utgångspunkt för alla och i hela landet. Barnens och lärarnas arbetsplatser är ändå i fara.

Dålig inomhusluft och mögelproblem skadar tusentals barns och lärares hälsa. Därför behöver vi ett renoveringsprogram som garanterar våra barns och pedagogers säkerhet – i alla Finlands skolor.

2) Mer gemensam tid för familjerna

Det måste bli lättare att kombinera familj och arbetsliv. Vi vill öka familjernas valfrihet i hur familjeledigheterna används och speciellt pappornas möjligheter att delta i vården av sina barn.

Barnens trygghetskänsla och välmående kan även förbättras så att hobbyverksamheten ordnas i samband med skoldagen på morgnar och eftermiddagar. Det kräver samarbete mellan kommunerna och tredje sektorns aktörer. Ett slags enhetlig skoldag ger familjerna mer tid tillsammans.

3) Varje barn förtjänar samma möjligheter

De första stegen på bildningens väg tas, förutom i hemmen och skolan, även i dagvården. Vår avgiftsfria skola från förskola till forskarutbildning väcker beundran runt om i världen. Det är barnets rätt att lära sig och att umgås med andra barn, oberoende av familjens förmögenhet eller ställning i samhället.

Toleranta, vidsynta, omtänksamma medborgare växer upp i förhållanden där familjernas välmående stöds och småbarnspedagogikens resurser är tryggade. Arbetet är ännu på hälft. Småbarnspedagogiken borde bli avgiftsfri.

VÄLFÄRD I ALLA LIVSSKEDEN

Vår målsättning är att alltid skydda de svagaste mänskorna. Om du inte annars vet vad du ska göra, var då på den svagares sida. Var och en av oss behöver stöd i något skede av livet. Därför håller vi fast vid den nordiska välfärdsstaten, med service och skyddsnät för alla.

4) Skattepengarna ska användas för service för mänskorna

En social- och hälsovårdsreform behövs. Förnyelsearbetet ska göras utgående från mänskornas behov, inte marknadens. Mänskors hälsa och välfärd är inte en handelsvara. Kommunernas invånare ska ha beslutanderätten om välfärdsservicen. Vi vill att den offentliga sektorn även i fortsättningen har ansvar för att ordna och producera servicen, som den privata och tredje sektorn kompletterar.

Vi ser till att serviceavgifterna inte blir ett hinder för att söka vård. Vi tryggar kvalitativ, skattefinansierad social- och hälsovård åt alla kommuners invånare genom samarbete mellan kommunerna och genom att utnyttja alla nya möjligheter teknologin ger att följa med den egna hälsan och upprätthålla funktionsförmågan.

5) En värdig ålderdom är allas rätt

Ett mänskligt Finland uppskattar och respekterar de äldre. Vi har ansvaret och skyldigheten att se till att det finns tillräckligt med händer i alla landets äldreboenden. Samtidigt vill vi förbättra de äldres möjligheter att leva tryggt i sina egna hem. Investeringar i hemvård, rehabilitering och måltidsservice ökar livskvaliteten. Under socialdemokraternas ledning erbjuds alla den boendeform som passar dem bäst och närståendevårdarna får stöd.

6) Allas resurser behövs

Tusentals unga blir årligen utan studieplats, praktik eller jobb. I värsta fall leder det till en ond cirkel av utslagning, som vi betalar dyrt för både i mänskliga och ekonomiska mått mätt. Allas insats behövs. Därför vill vi utveckla ungdomsgarantin. Det uppsökande ungdomsarbetet är ett verktyg för att nå unga som riskerar utslagning.

Alla unga förtjänar en väg till studier, praktik eller arbete. Kommunerna har i sista hand ansvaret för att ploga vägen för dem. Till Finlands 100-jubileumsårs ära föreslår vi att alla landets ungdomar ska erbjudas sommarjobb.

EN INNOVATIV OCH LIVSKRAFTIG KOMMUN

SDP är partiet för mänskor i alla delar av landet. Vi vill utveckla alla kommuners livskraft. Den nordiska välfärdsstatens framtid är i mångt och mycket beroende av hur landets olika regioner och deras livskraft stärks.

7) Hem till skäligt pris

Stora, kunskapsintensiva stadsområden har varit vinnare i globaliseringen såväl i Finland som annanstans. Städernas arbetsplatser och nätverk lockar till sig ny kompetens och nya företag. Samtidigt ökar boendekostnaderna till ohållbar nivå för till exempel barnfamiljer och studerande. De stora städernas framgång får inte bli ett fåtals privilegium.

Därför behöver vi ny stadsplanering, som garanterar att det byggs hem till skäligt pris och för vanliga mänskor i närheten av goda kollektivtrafikförbindelser, så att det är möjligt att röra sig utan privatbil. Vi satsar på att bygga cykelvägar. Socialdemokraterna ser till att förorterna förnyas, att renoveringar och kompletteringsbyggande kommer igång.

8) Hela Finland i skick

Då världen förändras påverkar det olika delar av landet på olika sätt. I skuggan av de allt mer internationella stadsområdena ser vi hur folk flyttar bort, värdet på bostäder går ner och servicen tynar i regioner där befolkningen minskar. Det skapar en ond cirkel, grogrund för utslagning och populism. Vi vill trygga förutsättningarna för ett värdigt liv i hela Finland.

Vi stärker regionernas kunnande och håller fast vid studieplatserna det bygger på. Arbetsplatser högt upp i värdekedjan ska finnas även utanför tillväxtcentra. Vi stöder utvecklingen med en vettig, framtidsorienterad ägar- och näringspolitik. Biblioteks-, kultur- och motionstjänsterna samt förmånliga hobbymöjligheter ska tryggas i hela landet. Finland når framgång bara genom kunskap och kompetens.

9) Broar till jobb

De bästa besluten fattas nära mänskorna. I kommunerna känner man till den lokala arbetsmarknaden och sätten att kuva arbetslösheten. Kommunerna måste ta ansvar för de långtidsarbetslösas sysselsättningsåtgärder. Resurserna ska också överföras till kommunerna. På så sätt tryggar vi kontakten till kommunens övriga serviceutbud och näringspolitik.

Vi bygger broar till nya jobb genom en aktiv arbetsmarknadspolitik: uppdaterar kompetensen, ökar utbildnings- och praktikmöjligheterna och stöder företagande. Varje kommun ska övergå från att bolla med de arbetslösa till en äkta jakt på jobb.