Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/989

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Kuntavaalit 2017 - Linjaukset kuntien vaaliohjelman pohjaksi


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: Kuntavaalit 2017 - Linjaukset kuntien vaaliohjelman pohjaksi
  • Vuosi: 2017
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Kuntavaalit 2017

Linjaukset kuntien vaaliohjelman pohjaksi

UUDISTUVA JA ELINVOIMAINEN KUNTA

Tulevaisuuden kunta on asukkaiden sujuvan elämän, kasvun ja työllisyyden moottori

Talouskasvu ja työllisyyden kehitys määrittävät kuntatalouden kohtalon. Emme usko hallituksen leikkauslinjan tuovan ratkaisua Suomen tilanteeseen. Leikkausten sijaan tulevalla kaudella on vahvistettava kuntien mahdollisuuksia edistää asukkaidensa sujuvaa arkea, suotuisaa talouskasvua, työllisyyttä ja yritysten menestymistä.

SDP kannattaa yhteisvastuuseen perustuvaa pohjoismaista järjestelmää, jossa julkinen sektori pääosin tuottaa ja rahoittaa peruspalvelut.

Kunnissa oleva asiantuntijuus ja osaaminen työmarkkinoista on otettava käyttöön työllisyyden hoitamiseksi. Kuntien tulisi ottaa kokonaisvastuu nuorten työllisyyttä tukevista palveluista. Vastuu myös pitkäaikaistyöttömien työllistämispalveluista ja niihin liittyvät resurssit tulisi siirtää kunnille. Näin varmistetaan yhteys muihin kunnan tarjoamiin palveluihin ja elinkeinopolitiikkaan.

INHIMILLISYYTTÄ JA TURVAA

SDP:n ratkaisu varmistaisi saumattomat sosiaali- ja terveyspalvelut

SDP:n sosiaali- ja terveyspalvelumallissa perustan luovat edelleen julkiset palvelut, joita kolmas sektori ja yritykset tarvittaessa täydentävät. Yhteisesti kerätyt verovarat on tarkoitettu palveluihin, eikä yksityisten yritysten voittoihin tai veroparatiiseihin.

Inhimillisemmässä sosiaali- ja terveyspalvelumallissa palvelut ovat kaikille yhdenvertaiset asuinpaikasta riippumatta. Painopiste on lähipalveluissa.

Riittävillä julkisilla palveluilla turvataan kaikille mahdollisuus päästä terveydenhoitoon ja sosiaalipalveluiden piiriin sekä saada kotiapua ja tarvitsemaansa arjen turvaa.

Kunnilla on jatkossakin keskeinen rooli ennakoivassa hyvinvointityössä, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtynee tulevan vaalikauden aikana maakunnille.

Palveluja järjestettäessä tulee ottaa huomioon yksin asuvien, eläkeläisten, perheiden ja erityistä tukea tarvitsevien tilanne. Vanhusten hoiva ja hoito on turvattava riittävällä määrällä hoitajia.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut eivät saa estää lääkäriin pääsyä ja tarvittavan hoidon saantia.

Julkisia palveluita ei tule yhtiöittää pakolla.

PERHEIDEN ARJEN TUKENA

Päivähoidossa rakennetaan ensimmäiset askelmerkit sivistyksen polulle.

Päivähoidossa tapahtuvalla varhaiskasvatuksella luodaan pohja oppimiselle ja turvalliselle siirtymälle kohti koulumaailmaa.

Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus, eikä sen toteutumista tule vaarantaa korkeilla päivähoitomaksuilla.

Toimintaa tukevat riittävät ja hyväkuntoiset toimitilat sekä sopivan kokoiset ryhmät.

KOULUTUS ON EDELLÄKÄVIJÄ JA UUDISTAJA

Tasa-arvoinen koulutus takaa tasa-arvoisen yhteiskunnan

Koulutus antaa pohjan koko elämälle. Jokaisen lapsen ja nuoren täytyy saada mahdollisuus löytää oma paikkansa yhteiskunnassa. Koulujen laaja kielivalikoima sekä monipuoliset kerho- ja harrastustoiminnan mahdollisuudet antavat vahvan pohjan valinnanmahdollisuuksille jatkossa.

Jokaisen nuoren tulee saada peruskoulun jälkeen opiskelupaikka lukiossa tai ammatillisella toisella asteella.

Koulutus on edelläkävijä ja uudistaja, joka rakentaa parempaa työelämää ja yhteiskuntaa. Meidän tulee pitää huolta maksuttomasta sivistyspolusta aina korkeakoulutukseen ja jatko-opintoihin asti.

Me SDP:ssä uskomme siihen, että koulutuksen ja oppimisen mahdollisuuksien tasainen jakautuminen edistävät suomalaisen yhteiskunnan kehitystä kohti sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää tulevaisuutta. Ilman tasa-arvoista koulutusta ei ole tasa-arvoista yhteiskuntaa.

Vastuu turvallisesta oppimisesta on koko kouluyhteisöllä. Opettajilla täytyy olla toimivat keinot koulurauhan ylläpitämiseen. Terveelliset toimitilat ovat perusedellytys.

LIIKUNTA JA KULTTUURI KUULUVAT KAIKILLE

Kaikilla tulee olla vapaus harrastaa monipuolisesti kiinnostuksensa mukaan.

SDP kannattaa monimuotoisia ilmaisia ja edullisia liikunta- ja kulttuuripalveluita.

Liikunta ja kulttuuri tuovat iloa sekä edistävät kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Lapsilla ja nuorilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa riippumatta heidän vanhempiensa tuloista.

Julkisia tiloja on hyödynnettävä tehokkaammin harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi.

KOHTUUHINTAISIA KOTEJA JA TOIMIVA ASUINYMPÄRISTÖ

Lisää kohtuuhintaista asumista

Asuinalueita tulee kehittää yhdessä asukkaiden kanssa. Sosiaalisia ongelmia voidaan ehkäistä lähialueen asukkaiden yhteistyöllä ja asumisneuvonnalla. Lähiöiden peruskorjaaminen ja modernisointi parantavat tuhansien ihmisten asumismukavuutta.

Ryhmärakentaminen ja yhteisöasuminen voivat olla keinoja luoda asumista, jonka tarkoituksena on myös tuoda asukkaita yhteen. Joukkoliikenteen kehittäminen on tärkeä osa asumisen ja työssä liikkumisen kokonaisuutta.

Uusia asuinalueita suunniteltaessa ja täydennysrakentamisessa täytyy sekoittaa erilaisia asumismuotoja, jotta asuinalueet säilyvät monipuolisina. Kunnat vastaavat jatkossakin kaavoituksesta ja kunnallistekniikan toimivuudesta. Niillä luodaan omalta osaltaan edellytyksiä asukkaiden hyvälle ja turvalliselle elämälle

Suomeen tarvitaan lisää kohtuuhintaisia vuokra-, omistus- ja opiskelija-asuntoja. Asumisen hinnan alentaminen ei onnistu pelkästään markkinavoimien avulla. Tarvitaan yhdyskunta- ja asuntopolitiikkaa. Esimerkiksi kaavoitusta täytyy nopeuttaa ja kuntien omaa vuokra-asuntotuotantoa tulee lisätä voimakkaasti keventämällä rahoitusehtoja.