Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SEP/345

Suomen eläkeläisten puolue

Suomen Eläkeläisten Puolueen Yleisohjelma


  • Puolue: Suomen eläkeläisten puolue
  • Otsikko: Suomen Eläkeläisten Puolueen Yleisohjelma
  • Vuosi: 1985
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Suomen Eläkeläisten Puolue r.p.

Yleisohjelma hyväksytty vuosikokouksessa Seinäjoella 24.10.1985

1. Suomen Eläkeläisten Puolueen puoluekokous on, kootakseen yhteen eläkeläiset, eri ammateissa toimivat lähiaikoina eläkkeelle siirtyvät kansalaiset, palkansaajat ja sotiemme veteraanit valtakunnallista politiikkaa harjoittavaksi puolueeksi, päättänyt hyväksyä seuraavan Suomen Eläkeläisten Puolueen yleisohjelman:

2. Valtakunnalliseen valtiolliseen, kunnalliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumalla puolueen ensisijaisena tavoitteena on edistää ja valvoa kansalaisten ja erityisesti jäsentensä sekä puolueen tarkoitus periä kannattavien yhteisiä taloudellisia ja sosiaalisia etuja.

3. Toiminnassaan puolue pyrkii vahvistamaan kansanvaltaista yhteiskuntaelämää maassamme ja vaalimaan hyviä kansalaisominaisuuksia sekä kehittämään ja vahvistamaan hyviä suhteita kaikkiin valtioihin ja erityisesti naapurimaahamme Neuvostoliittoon.

4. Erikoisasemassa puolueen työkentässä on rauhantyö ja pyrkimys vaikuttaa varustelukilpailun poistamiseen ja ydinaseiden kieltämiseen.

5. Puolue haluaa turvata Suomen itsenäisyyden ja vapauden kansanvaltaisena maana, ottaen lähtökohdaksi perustuslain määrittelemät kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet yhteiskuntaa kohtaan.

6. Puolue pyrkii lisäämään kansanvaltaa ja äänestäjien tahdon tähänastista parempaa toteutumista rajoittamalla kansanedustajien ja tasavallan presidentin toimikaudet kahteen ynnä poistamalla kansanedustajien erikoiseläkejärjestelmän. Erittäin tärkeissä asioissa tulisi käyttää sekä valtiollista että kunnallista kansanäänestystä.

7. Puolue pyrkii parlamentaarisin keinoin estämään pienituloisten ja vähävaraisten kansalaisten ja eläkeläisten elinehtojen kaventamisen ja yhteis-kunnallisen holhouksen lisäämisen, sekä pyrkii näiden ryhmien verotuksen keventämiseen.

8. Puolue pyrkii eläkkeiden laskentaperusteiden muuttamiseen siten että ne paremmin vastaavat kansalaisten tasa arvoisuutta eläkkeen saajina työ- tai toimipaikasta riippumatta ja että veteraaneille luetaan eläkkeeseen oikeuttaviksi palvelusvuosiksi asepalveluksessa olo aika myös yksityisessä työsuhteessa.

9. Puolue pyrkii kehittämään yhteistyötä aktiiviväestön, lapsiperheiden, nuorten ja jo työelämästä poistuneiden kesken.

10. Puolue pyrkii kehittämään opillista ja ammatillista koulutusta yhteiskunnassa sekä saattamaan sen paremmin vastaamaan tuotantoelämän ja ammatista toiseen siirtymisen tarpeita.

11. Puolue haluaa uudistaa ja järkeistää valtakunnallisen työllistämispolitiikan luomalla parempia edellytyksiä työpaikkatarjontaan ja kehittämällä kokonaisvaltaisesti työllistämistukijärjestelmää.

12. Puolue haluaa parantaa luonnonsuojelua lisäämällä jätteiden hyötykäyttöä sekä kotimaista energiantuotantoa huomioiden että maakaasu ja ydinenergia ovat myös vaihtoehto energian tuotannossa.

13. Puolue haluaa työskennellä yhteistoiminnassa muiden puolueiden kanssa asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi.

14. Puolue laatii tarvittaessa erityisalojen ohjelmia.

Yrjö Virtanen - puheenjohtaja
Olavi Kaartinen - taloudenhoitaja

TÄSMENNYKSIÄ PUOLUEEN SEINÄJOELLA 24.10.1985 HYVÄKSYTTYYN YLEISOHJELMAAN:

2. Eläkeläiset ovat useassa yhteydessä joutuneet toteamaan, että heidän asiaansa ei tässä maassa täysipainoisesti aja mikään eduskunnassa edustettuna oleva puolue eikä niistä muodostettu hallitus. Näin on siksi, että eläkeläisillä ei ole omaa parlamentaarista voimaa.

3. Kansanvallan toiminta on maassamme pahasti vinoutunut kun puoluepoliittisesti hankittu päätösvalta on liiaksi keskittynyt yksien ja samojen vallankäyttäjien haltuun, mistä on ollut seurauksena joidenkin puolueryhmittymien häikäilemätön taloudellinen saalistus.

6. Suoraa kansanvaalimenettelyä tulisi käyttää nimitettäessä henkilöitä yhteiskunnan vaikutusvaltaisimpiin virkoihin kuten esimerkiksi valittaessa tasavallan presidenttiä, maaherroja, piispoja sekä kaupunkien ja kuntien johtajia ja tulisi näiden virkojen olla määräaikaisia.

ERITYISESTI TULISI KANSANEDUSTAJIEN TOIMIAIKA RAJATA KAHTEEN KAUTEEN KOSKA ON OSOITTAUTUNUT,ETTÄ PITKÄAIKAINEN AMMATTIPOLITIKOINTI ON JOHTANUT ERITTÄIN KIELTEISIIN ILMIÖIHIN YHTEISKUNNASSA.

7. Pieniä eläkkeitä ja palkkoja tulee voimakkaasti korottaa. Näiltä ryhmiltä tulee myöskin poistaa lääke- ja korkokulujen verovähennyksen estävä omavastuuosuus koska nykyinen järjestelmä estää heitä saamasta kyseisiä nykyisin suurituloisten nauttimia etuuksia.

8. Työeläkkeen prosentuaalisen laskentakertymän tulee olla kaikille sama riippumatta työnantajan asemasta tai eläkkeen maksajasta. Nyt yli 60 vuotiaille työeläkeläisille tulisi myös yksityisessä työsuhteessa laskea palveluvuosiksi asepalvelusaika sekä huomioida kertymisprosenteiksi verotulojen osoittama määrä palvelusta ennen v.-63 voimaanastunutta työeläkelakia, koska näitä ns. väliinputoajia on maassamme yli 300.000 jotka kiistämättä ovat tehneet ylipitkän työrupeaman niin sodassa kuin rauhassakin tämän itsenäisen maamme hyväksi.

9. Nykyinen monessa suhteessa tarpeeton laitostaminen ja eläkeläisten työntäminen yhteiskunnan ulkopuolelle on estettävä ja sen sijaan kehitettävä vanhusten, sairaiden ja vajaakykyisten avohoitopalveluja.

10. Peruskouluun tulisi tuntuvasti lisätä käden ja käytännön taitojen opetusta koska koulutus on luisunut aivan liian teoreettiseksi. Keskiasteen koulutuksen tulisi perustua vuorottelevalle työ-koulutustyö-koulutus periaatteelle. Lukio-opetusta tulisi kehittää vähentämällä sen teoria ja kielipainoisuutta ja lisäämällä yhteiskuntakehityksen vaatimia käytännöllis-teknillisiä opintolinjoja.
11. Työllistämispolitiikkaa tulisi hoitaa verotuksellisin keinoin koska suora rahatuen jakaminen johtaa keinotteluun ja työn arvostuksen vähättelyyn. Työttömän tulisi ottaa vastaan kotipaikkakunnallaan kaikkea sellaista tarjottua työtä jonka tekemiseen hänellä on edellytyksiä, koska vain tehty työ luo uutta työtä ja vaurautta yhteiskuntaan ja siten nopeasti vähentää työttömyyttä.

12. Yhteiskuntajätteiden keräily, lajittelu ja hyötykäyttö tulee kiireesti järjestää. Saastuttavan teollisuuden sijoittelussa tulee kriittisesti huomioida sen ympäristövaikutukset. Raaka-aineeksi kelpaamattoman puun käyttöä energiantuotantoon tulee tutkimuksin kehittää.

13. Puolueen mielestä jyrkällä oikeisto-vasemmisto ajattelulla ei enää nyky-yhteiskunnassa ole reaalisia aatelähtökohtia. Päätösten ratkaisu-pohja tulisi löytää tasavertaisista kansalaistarpeista. Eläkeläispuolue tulee muodostamaan tasapainoittavan kokemuspohjaisen tekijän tulevien vaalien jälkeisessä eduskunnassa.

14. Lähiaikoina puolue julkistaa mm. talous-, työllisyys- ja eläkepoliittisen erityisohjelman.