Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/1067

Ruotsalainen kansanpuolue

Valprogram - För ett bättre Europa


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: Valprogram - För ett bättre Europa
  • Vuosi: 2014
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

VALPROGRAM

FÖR ETT BÄTTRE EUROPA

Vi hör hemma i Europa. SFP vill lyfta fram nordiska värderingar såsom öppenhet, jämlikhet och jämställdhet. För oss är ett rättvist, öppet och demokratiskt Europa en vägledande princip för EU:s framtid. Vi försvarar idealen för ett gränslöst Europa, ett Europa som är möjligheternas världsdel, där individens trygghet och möjligheter genomsyrar de politiska besluten. EU är också viktigt för tryggandet av minoriteternas rättigheter.

Också i EU ska beslut fattas så nära medborgarna som möjligt. EU skall inte besluta om saker som bör skötas på kommunal eller nationell nivå. En stor del av alla lagar som riksdagen behandlar har sin grund i EU-lagstiftningen. Därför skall vi påverka så tidigt som möjligt.

Ett bra samhälle är ett jämställt samhälle. En av grundstenarna i EU:s strategi för jämställdhet mellan könen är att öka antalet kvinnor i beslutsfattande positioner. Möjligheterna att kombinera arbete och familj måste avsevärt förbättras i EU. Här utgör de nordiska länderna bra exempel. Inom EU måste vi också bli bättre på att ta tillvara kvinnors kompetens både i näringslivet och i politiken.

Den inre marknaden för elektroniska tjänster måste utvecklas. Ett positivt exempel är att EU har sett till att de s.k. roaming-avgifterna reglerats så att ett tak fastställts för vad operatörerna kan ta betalt för telekommunikation inom EU.

Inget EU-land ska få missbruka den inre marknaden genom att ägna sig åt så kallad social dumpning eller bristande miljöskydd. Ett europeiskt konsumentskydd med gemensamma regler främjar den inre marknaden. Konsumentens rättigheter ska tryggas i hela EU på ett sätt som inte försämrar konsumentskyddet i Finland.

DET ÄR VI SOM FORMAR EU

Det är vi som ska forma EU - inte tvärtom. SFP har under åren visat att vårt inflytande kan vara stort i både finländsk politik och i Europaparlamentet. På samma sätt kan Finland som ett litet land vara en aktiv, framåtsträvande och ansvarstagande del av EU. Vi vill arbeta för att besluten i EU är genomtänkta, och det låter sig göras genom att vi finns på plats, och för en aktiv och tydlig politik. Vi vill arbeta för ett EU som präglas av öppenhet och enkelhet i beslutsprocesserna. Framöver ska det räcka med att parlamentet samlas i Bryssel då pendlandet till Strasbourg inte är vettigt ekonomiskt eller ekologiskt. Europaparlamentets inflytande ska stärkas, och kommissionen ska ha parlamentets förtroende.

SFP anser att Europaparlamentet också ska vara de självstyrande områdenas parlament. SFP arbetar fortsättningsvis för att också Åland ska vara representerat i Europaparlamentet.

VAD KOSTAR EN MINUT FRED?

Vad kostar en minut fred? Den frågan är relevant ännu idag. EU var från början, och är ännu idag, ett fredsprojekt. Vi får aldrig ta freden för given. Nobels fredspris år 2012 visade på det framgångsrika arbete som EU har gjort för freden. Framöver garanteras freden i Europa genom att vi tillsammans arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och öppenhet. SFP vill medverka till ett enat Europa där vi ökar samarbetet och minskar hindren. En förutsättning för fred och säkerhet är välfärd - och med hjälp av EU kan vi garantera den.

MED EU SKAPAS JOBB

I Finland tillverkas utmärkta produkter som behövs i hela världen. För små och medelstora företag är det av stor betydelse att tillgången till nya marknader är lika och rättvis för alla. Den gemensamma inre marknaden inom EU har gett finländska exportföretag stora möjligheter, och har en stor betydelse för vår välfärd. Finländska exportföretag ska också i framtiden vara framgångsrika, och för att detta ska lyckas måste vi fortsätta undanröja hinder för export och handel såväl inom Europa som globalt. När det gäller transport av varor är Finland som en ö, och en fungerande sjöfart är helt nödvändig.

Europas framtid finns i spetskunskap. Därför behövs satsningar på utbildning, forskning och utveckling. Den växande ungdomsarbetslösheten är en av de största utmaningarna Europa står inför, och måste tas på allvar på alla nivåer. Målmedvetna åtgärder måste vidtas mot ungdomsarbetslösheten, till exempel genom en heltäckande europeisk ungdomsgaranti samt satsningar på mer rörlighet inom utbildningssektorn och arbetslivet.

REGLER ÄR TILL FÖR ATT FÖLJAS

Eurokrisens dyrköpta erfarenheter får inte upprepas. När vi gemensamt kommer överens om hur vi ska agera, måste alla medlemsländer ta sitt ansvar för att reglerna följs. Det gäller också ekonomin och den ekonomiska politiken, och är av största vikt för att vi ska kunna bygga en konkurrenskraftig och stark europeisk ekonomi. Varje medlemsland har nytta av ett ekonomiskt starkt Europa. Beslutsprocesserna inom EU måste vara demokratiska, tydliga och öppna så att alla vet hur besluten fattats. En öppen nordisk förvaltningskultur behövs i EU och också kommissionen ska leva som den lär. Vi måste förbättra öppenheten och föra vidare våra nordiska ideal.

EU SKA TRYGGA VÅR INHEMSKA MAT

EU får inte dra mattan under fötterna på våra fiskare och jordbrukare. Primärnäringarna sysselsätter många som måste få sin röst hörd i EU parlamentet. SFP har redan länge varit den rösten. Närproducerad mat främjar hälsa och lokal sysselsättning. Den är bra för miljön samtidigt som den minskar onödiga transportkostnader och onödig energiförbrukning. Det ska vara möjligt att bedriva jord- och skogsbruk på hållbara grunder i hela Europa. EU har ett ansvar för att man framgångsrikt ska kunna sysselsätta sig med fiske och jordbruk också i Finland. EU:s regionala stöd ska kanaliseras till åtgärder som har en verklig effekt på sysselsättningen och konkurrenskraften. Vi säger nej till att stöden bara skulle gälla vissa länder.

MILJÖPROBLEM KÄNNER INGA NATIONSGRÄNSER

Eftersom miljöutmaningar inte känner några nationsgränser ska de skötas gemensamt. Det är bara genom ett målmedvetet arbete tillsammans vi kan skapa en ren miljö i Europa och världen. EU ska vara en pådrivande aktör i förhandlingarna om ett nytt klimatavtal och ta sitt ansvar i minskningen av utsläpp.

Östersjöns tillstånd är kritiskt. Enbart genom ett tydligare samarbete med våra grannar, speciellt Ryssland, kan utmaningarna gällande Östersjöns framtid lösas. Samma regler ska gälla alla havsområden i EU. De fartyg som trafikerar Östersjön ska vara säkra och fartygens avloppsvatten ska tömmas i hamnarna. Det ska finnas en större beredskap att hantera oljeutsläpp och andra katastrofer. EU bör ta en aktiv roll i att säkra tillgången till nya renare bränslen som behövs både till havs och på land. Vi har goda exempel i Finland på grön teknologi som bidrar till en mer ekologiskt hållbar tillväxt. En tryggad klimatsäker, autonom energiförsörjning utan försämrad konkurrenskraft ska vara målsättningen i den europeiska energipolitiken. Vi har ett speciellt ansvar för att föra fram specialbehoven i den känsliga arktiska miljön, och arbetar för att Arktis utvecklas på ett hållbart sätt.

VÄRLDEN ÄR STÖRRE ÄN EU

Finlands röst hörs tydligt över hela världen bara tack vare EU. EU behöver en fungerande utrikes- och säkerhetspolitik. EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik bör vara betydligt starkare på den globala scenen. EU ska vara en global aktör som tar sitt ansvar i utvecklingspolitiken bland annat genom att ingå rättvisa handelsavtal. Förenta nationernas milleniemål är ett mätbart sätt att skapa förutsättningar för att bland annat utrota extrem fattigdom och uppnå en hållbar utveckling i världen. EU har en viktig roll när det gäller att uppnå dessa samt vid utarbetandet av FN:s nya utvecklingsagenda efter 2015. Frihandelsavtal mellan EU och USA, länder i Asien och i Afrika är exempel på eftersträvansvärda mål eftersom det skulle ge våra företag ökande exportmöjligheter och skapa många nya arbetsplatser, både i EU och i övriga världen. En god relation mellan EU och Ryssland är ett gemensamt intresse. En rysk medverkan i en fri internationell handel, med respekt för överenskomna regler och rättsstatsprincipen, är viktigt. Visumfrihet med Ryssland, då villkoren uppfylls, innebär ekonomiska möjligheter för Finlands näringsliv. Vi stöder en aktiv utrikespolitik gentemot EU:s närområden. Ett fördjupat europeiskt försvarssamarbete möjliggör mera prisvärda anskaffningar, och ett effektivare och bättre försvar.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER GÄLLER FÖR ALLA

Vi har setten skrämmande utveckling på flera håll inom EU när det gäller brott mot mänskliga rättigheter. Det är mycket oroväckande att antidemokratiska lagar har stiftats i flera EU-länder. EU skall kunna ingripa när någon av dess medlemsländer stiftar lagar som bryter mot de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen eller demokratiska principer. EU:s byrå för grundläggande rättigheter måste få en starkare roll. All form av rasism måste konfronteras. Alla måste garanteras grundläggande mänskliga rättigheter i hela EU. Exempelvis romernas situation i flera länder är inte acceptabel. Ansvaret för EU:s asyl- och flyktingpolitik måste bäras gemensamt och ansvaret fördelas mera rättvist mellan medlemsländerna. Vi vill arbeta för bättre möjligheter att ta sig lagligt till EU. Alla människors mänskliga rättigheter och människovärde måste respekteras. Bekämpningen av våld mot kvinnor måste prioriteras högt inom EU. Motarbetandet av sociala klyftor gagnar stabiliteten och ekonomin i Europa. Inom EU måste synen på socialt ansvar samordnas som en del av en hållbar samhällsutveckling. För att stärka EU:s roll på den internationella arenan bör EU gå med i den europeiska människorättskonventionen.

Åtgärder som garanterar att Europas enda ursprungsfolk, samerna, har rätt till sin kultur, sitt språk och sina traditionella näringar bör säkerställas även på EU-nivå. FN:s deklaration om ursprungsfolk behöver respekteras i alla beslut.

BROTTSLINGAR SKA TAS FAST ÖVER GRÄNSERNA

EU ger oss utmärkta redskap att bättre komma åt den internationella brottsligheten. Genom ett fungerande samarbete mellan myndigheter i EU-länderna kan vi se till att den ökande internationella brottsligheten kan stävjas. Människohandel är en av de största inkomstkällorna för kriminella i EU. De flesta offer för människohandel är kvinnor och barn som tvingas in i sexindustrin. Alla EU-medlemsländer bör införa det nya, starkare EU-regelverket mot människohandel. EU bör också vara en stark aktör i kampen mot skatteparadis, både sådana som finns i Europa och sådana som finns i resten av världen. Korruption och den gråa ekonomin inom Europa måste bekämpas.

STOPPA KRÅNGLET

Beslut som kräver övernationella lösningar, t.ex. gällande miljö- och eurosamarbetet bör tas på EU- nivå. När det gäller t.ex. skarvar, säljakt och snus ska beslutsfattarna här hemma kunna fatta beslut utan att behöva slåss mot ogenomtänkta EU-direktiv. Enskilda medlemsländer drabbas idag på ett oändamålsenligt sätt när det gäller flera övernationella beslut, och sådant måste upphöra. Mera sunt förnuft är en ledande tanke för SFP också på EU-nivå.