Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/1399

Ruotsalainen kansanpuolue

Lähellä sinua - Kuntavaaliohjelma 2021


 • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
 • Otsikko: Lähellä sinua - Kuntavaaliohjelma 2021
 • Vuosi: 2020
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

LÄHELLÄ SINUA
Kuntavaaliohjelma 2021

KUNTAVAALIT JÄRJESTETÄÄN 18. HUHTIKUUTA 2021.

Juuri sinä olet tärkeä näissä vaaleissa!

Anna-Maja Henriksson KUNTAVAALEISTA

Ruotsalainen kansanpuolue tekee kaikilla tasoilla työtä sen eteen, että Suomessa on kaksi vahvaa kansalliskieltä, ruotsi ja suomi. Meidän Suomessamme ihminen on keskiössä ja teemme työtä kaikkia tasa-arvoisesti kohtelevien vaihtoehtojen löytämiseksi. Tarvitsemme sekä vahvoja kaupunkialueita että elävää maaseutua. Kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat sinuun ja sinun arkeesi.

Kunta olemme me, sinä ja minä yhdessä. Siksi myös kuntavaalit ovat tärkeät. Vaaleissa on kyse siitä, miten meidän kuntiamme ja kaupunkejamme, sinun ja minun, kehitetään ja johdetaan seuraavan neljän vuoden ajan.

RKP:lle on tärkeää, että kaikki kunnan asukkaat viihtyvät kotikunnassaan ja tuntevat olonsa turvalliseksi, ja että palvelut toimivat, kun niitä tarvitaan. Haluamme, että lapset saavat parhaan mahdollisen alun elämälleen. Haluamme taata lapsillemme viihtyisän päiväkoti- ja kouluympäristön, jossa he voivat hyvin. Haluamme, että ihmiset ikääntyessään saavat tarvitsemansa avun ja tuen. Haluamme elämäntilanteeseesi sopeutettuja viihtyisiä asuinympäristöjä. Haluamme myös, että suuremmissa kaupungeissamme toteutetaan toimivat joukkoliikenneyhteydet ja mielenkiintoiset asuinympäristöt mahdollistavaa selkeää kaupunkipolitiikkaa.

Ruotsalainen kansanpuolue haluaa turvallisia kuntia, joka osallistaa kaikkia asukkaitaan. Haluamme luoda kuntiimme edellytykset hyvälle elämälle, jotta voit kehittyä, kasvaa ja olla onnellinen. Panostamme kunnissamme yhdessä tekemiseen ja osallistamiseen. Kuntalaisille on oltava tarjolla kohtaamis- ja oleskelupaikkoja. Tarvitsemme omia kokoontumistiloja (svenska rum) paikkakunnilla, joilla ruotsi on vähemmistökieli.

Haluamme luoda koko Suomeen ja kaikkiin kuntiin hyvän kieli-ilmapiiri. Kaikkien on voitava tuntea tulevansa huomioiduiksi ja uskallettava puhua omaa kieltään.

Haluamme, että kunnat elävät ajassa ja uskaltavat uudistua ennakkoluulottomasti. Haluamme, että kunnat ovat aktiivisia innovaatioiden ja uusien yritysten toiminnan käynnistämisessä. Panostukset työllisyyteen ja yrittäjyyteen ovat keskeisiä tekijöitä toimivassa kunnassa. Digitalisaatio mahdollistaa joustavamman arjen, mutta se ei saa tapahtua ihmisten välisen kanssakäynnin kustannuksella.

Kunnilla on keskeinen rooli energiaälykkäiden ratkaisujen löytämisessä. RKP tekee työtä sen eteen, että Suomen kunnat ovat ilmastoneutraaleja vuonna 2030.

Kaikilla ihmisillä on oikeus luoda itse oma tulevaisuutensa. Ajankohtaisen sosiaali- ja terveydenhoitouudistuksen on turvattava kaikille tasa-arvoiset palvelut.

Tasa-arvoinen kunta on hyvinvoiva kunta. Tasa-arvo on keskeinen perusarvo kaikessa työssämme, myös kunnissa. RKP:lle on tärkeää, että kuntien on johtopaikoilla tasa-arvoisesti naisia ja miehiä. RKP haluaa, että kaikki kunnat allekirjoittavat eurooppalaisen julistuksen sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja toteuttavat sitä.

Teemme työtä eriytymistä vastaan ja haluamme, että kuntamme ottavat aktiivisen otteen uussuomalaisten osallistamisesta paikalliseen yhteiskuntaan. Rasismi on kitkettävä kaikista kunnista. RKP puolustaa monimuotoisuutta ja osallistamista ja haluaa mahdollistaa kotoutumisen myös ruotsiksi. Saamen kielellä on tarjottava palveluja alueellisesti. Myös viittomakielisten palvelujen on oltava toimivia. Pohjoismainen yhteistyö on monella tavalla ainutlaatuista ja aktiiviset kunnat voivat hyötyä rajat ylittävästä yhteistyöstä.

Koronaviruksen johdosta yhä useammat tekevät etätöitä ja vapaa-ajan asumisen merkitys on muuttunut monien osalta. Tämä asettaa uusia vaatimuksia tilapäisen kotikunnan palveluille. Meidän on selvitettävä mahdollisuus kaksoiskuntalaisuuteen.

RKP on puolueena lähellä sinua elämän kaikissa vaiheissa. Yhteydenpidon luottamushenkilöihin ja meihin tulee olla helppoa – asiassa kuin asiassa.

PARAS KOULU.

Ruotsinkielinen peruskoulu on kaksikielisen Suomen kivijalka. Korkealuokkainen varhaiskasvatus luo menestyksekkään yhteiskunnan perustan. Suomen menestys rakentuu hyvälle ja tasa- arvoiselle koulutukselle. Koululle on annettava riittävästi resursseja. RKP tekee töitä sekä oppimista että hyvinvointia painottavan kouluympäristön hyväksi.

 • Kaikilla lapsilla on oikeus korkealuokkaiseen varhaiskasvatukseen. Tämä oikeus ei saa olla riippuvainen kotikunnasta tai vanhempien työtilanteesta. Haluamme, että toisen kansalliskielen opetus alkaa jo varhaiskasvatuksen puitteissa.
 • Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen kouluun, jossa ketään ei kiusata. Meidän on jatkettava kiusaamisen vastaista työtä ja lisättävä kohdennettuja resursseja kaikenlaisen kiusaamisen kitkemiseksi.
 • Koulutuksen ja opetuksen on oltava tasa-arvoista ja vapaata ahtaista sukupuolinormeista.
 • Oppilashuollon merkitys lisääntyy ja me haluamme taata koulujen oppilas- ja opinto-ohjauksen riittävät tukiresurssit sekä koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut.
 • Kunnissa tarvitaan toimivaa aamu- ja iltapäivätoimintaa, joka mahdollistaa monipuoliset aktiviteetit niin ulkona kuin sisällä.
 • Haluamme, että lapsilla on mahdollisuus harrastustoimintaan koulupäivän yhteydessä.
 • Kouluissa tarjotaan lähtökohtaisesti lähiopetusta. Etäopetus toimii täydentävänä elementtinä erityistapauksissa. Sekä lähiopetuksen että etäopetuksen tulee toimia kestävällä ja tasa-arvoisella tavalla. Kaikilla lapsilla on oltava käytössään hyvät oppimateriaalit – sekä perinteiset että digitaaliset.
 • Monipuolinen kieltenopetus tulee aloittaa jo esikoulussa. Haluamme, että yhä useammilla on mahdollisuus kielikylpyopetukseen ja kielisuihkuun.
 • Kouluympäristön ja koulumatkan on oltava kaikille turvallinen. Teemme työtä viihtyisän ja innostavan oppimisympäristön mahdollistavien terveiden koulurakennusten puolesta.
 • Ammatillisen koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö on tärkeätä, mutta sen on tapahduttava siten, että työssä oppiminen ja teoriaopetus ovat tasapainossa keskenään.
 • Jatkamme investointeja korkeatasoiseen lukio-opetukseen ruotsiksi ja suomeksi.
 • Panostamme enemmän resursseja ammatilliseen koulutukseen sen laadun ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi kaikkialla.

HYVINVOIVAT ASUKKAAT.

RKP edistää yhteiskuntaa, jossa kaikki tuntevat olevansa turvassa ja voivat hyvin. Tämä tarkoittaa, että haluamme kuntalaisten saavan myös jatkossa lähipalveluja. Kaikilla on oltava oikeus sekä toimivaan terveyden- ja sairaanhoitoon että ikääntyneiden hoivapalveluihin niiden ajankohtaistuessa. Kunnissa on oltava riittävästi tukipalveluja kaikille niitä tarvitseville. Jokainen meistä tarvitsee apua eri elämänvaiheissa. Perheiden neuvontapalvelujen, koulun tukipalvelujen, nuorisopalvelujen, sosiaalipalvelujen ja hoivapalvelujen on toimittava yksilön ehdoilla – sekä ruotsiksi että suomeksi. Ruotsalainen kansanpuolue haluaa, että Suomi on maailman lapsiystävällisin maa. Siksi haluamme panostuksia myös lapsiperheiden joustavaan arkeen.

 • Haluamme panostuksia ennaltaehkäisevään ja terveyttä edistävään toimintaan. Panostukset liikuntaan, urheiluun ja kulttuuriin, kansalais- ja työväenopistoihin, aktiiviseen yhdistystoimintaan, ulkoilureitteihin, kirjastoihin, musiikkiopistoihin ja taidekouluihin edistävät hyvinvointia ja tekevät kunnistamme elinvoimaisia ja viihtyisiä.
 • Kaupungeissamme ja kunnissamme on oltava koirien ulkoilutuspaikkoja ja koirapuistoja. Kaikkien viihtyisyyden kannalta on myös tärkeätä, että jäteastioita on riittävästi.
 • Kunnassa on oltava riittävät mahdollisuudet kaikenikäisten liikkumiseen. Leikkipuistot, skeittipuistot ja muut kuntoilumahdollisuudet, kuten ulkokuntosalit ja kuntoportaat lisäävät viihtyisyyttä. Suunnittelussa on aina huomioitava käyttäjät heidän toimintakyvystään riippumatta.
 • Jotta sosiaali- ja terveydenhoito toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, julkisten palvelujen rinnalle tarvitaan niitä täydentäviä yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluja. Palveluseteleiden käyttöä tulisi mielestämme lisätä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä hoitojonojen lyhentämiseksi.
 • Koronavirus on haastanut kaikki maailman yhteiskunnat, myös meidän. RKP tulee jatkamaan työtään taudin paikallisen, alueellisen ja kansallisen leviämisen hillitsemiseksi. Rokotteen valmistuttua haluamme sinun voivan saada sen kotikunnassasi.
 • Turvallisuus on tärkeätä kaikissa elämänvaiheissa. Korkeatasoinen vanhushuolto on meille kunnia-asia. Kuntien ikäihmisten neuvontapalveluilla on tärkeä tehtävä ikääntyneiden toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin saralla.
 • Nuorilla on oikeus hyvinvointiin. Haluamme turvallista varttumista tukevat ja syrjäytymistä ehkäisevät toimivat nuorisopalvelut. Etsivä nuorisotyö, Ohjaamo-palvelut ja nuorisopajat auttavat nuoria heidän astuessaan aikuisuuteen. Koska RKP haluaa enimmäisrajat koulupsykologi- ja koulukuraattorikohtaisille oppilasmäärille, pätevän henkilökunnan akuuttiin puutteeseen on puututtava.
 • Haluamme tehdä työtä sekä ikääntyneiden että nuorten yhä lisääntyvän yksinäisyyden ehkäisemiseksi.
 • Haluamme, että kunnissa on tarjolla ilmaista ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille. Tämän on osoitettu vähentävän nuorten tekemien aborttien määrää.
 • Harrastukset ovat tärkeä hyvinvoinnin lähde. Katsomme, että kaikilla nuorilla on oikeus mielekkääseen ja maksuttomaan vapaa-ajan harrastustoimintaan. Lasten ja nuorten on voitava osallistua ja vaikuttaa kunnan tarjoamien vapaa-ajanpalvelujen suunnitteluun. Kunnan on tarjottava sukupuolesta ja iästä riippumatta tasa-arvoiset mahdollisuudet harrastaa kulttuuritoimintaa ja vapaa-ajanaktiviteetteja sekä saada harjoitteluaikoja ja -tiloja.
 • Nuorisovaltuustoilla sekä vanhus- ja vammaisneuvostoilla on tärkeä tehtävä kunnissa. Rakennamme paremman yhteiskunnan osallistamalla useampia eritaustaisia ihmisiä. Haluamme myös, että kunnissa käytetään osallistuvaa budjetointia, jotta kuntalaiset saadaan suuremmassa määrin osallistettua kunnalliseen päätöksentekoon.
 • Haluamme toimivan kuntien, valtion ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön. Haluamme turvata kolmannen sektorin pitkäjännitteiset toimintaedellytykset.
 • Teemme työtä sen eteen, että kaikilla, myös toimintarajoitteisilla, on oikeus työhön, itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä.
 • Kotouttamispalvelut käyvät kunnissamme yhä tärkeämmäksi ja niiden on toimittava hyvin uussuomalaisten osallisuuden tunteen takaamiseksi.
 • Kuntien työmarkkinoiden ulkopuolella oleville uussuomalaisille tuottamien kotouttamispalvelujen laatua on nostettava.
 • Naisiin kohdistuvan ja lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen sekä väkivallan uhreille tarjottavien palvelujen on oltava kunnan tehtävien luonnollinen osa. Kuntien on kehitettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi monialaista, pitkäjännitteistä ja järjestelmällistä työtä väkivallan ehkäisemiseksi.
 • Haluamme kuntien ottavan käyttöön sukupuolitietoisen budjetoinnin ja että päätösten sukupuolivaikutukset arvioidaan.
 • Sosiaali- ja terveydenhoito ovat suurten muutosten edessä. Potilaan on oltava keskiössä myös jatkossa. Eri toimijoiden ja ammattikuntien välistä toimivaa yhteistyötä on jatkettava ja kehitettävä.
 • Kehityssuunta jossa huumeiden käyttö lisääntyy on huolestuttava. Päihderiippuvaisten ja heidän perheittensä tukemiseen tarvitaan laaja-alaista eri palvelujen ja hoitomuotojen tarjontaa. Haluamme lisää matalan kynnyksen vastaanottoja ja tukea perheille sekä esimerkiksi kuntien, koulun, terveydenhoidon, kotien ja poliisin välistä moniammatillista yhteistyötä.
 • Haluamme, että kunnat tekevät lapsiystävällisiä ja pitkäjännitteisiä päätöksiä. Haluamme siksi, että kunnat lisäävät lapsivaikutusten arvioinnin käyttöä.
 • Haluamme muuttaa maksuttoman rintasyöpäseulonnan ikärajoja nykyisestä 50–69 vuodesta 40–74 vuoteen. Rintasyöpä on yleisin syöpä Suomessa.

HYVIN HOIDETTU TALOUS JA ELINKEINOELÄMÄN PARHAAT EDELLYTYKSET.

Kuntien talous on tiukalla ja koronaepidemia on pahentanut tilannetta entisestään. Haluamme taloudellisesti vaikeina aikoina painottaa arvojemme merkitystä. Hyvin hoidettu kuntatalous luo parhaat edellytykset kunnan toimivalle arjelle. Sosiaali- ja terveydenhoitouudistuksen jälkeen kuntien rooli korostuu myös paikallisen elinkeinoelämän parhaiden mahdollisten toimintaedellytysten luomisessa.

 • Haluamme kuntien ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön toimivan hyvin luodaksemme parhaat edellytykset investoinneille ja yrittäjyydelle. Elinvoimaiset peruselinkeinot luovat työpaikkoja ja antavat lisäarvoa sekä paikallisesti että kansallisesti. Työllisyystilanne on monia muita kuntia parempi Ruotsalaisen kansanpuolueen johtamissa kunnissa. Hyvin tehdyn työn tulee voida jatkua.
 • Tarvitsemme toimenpiteitä monilla eri tasoilla työllisyyden lisäämiseksi. Kuntien työllistämispalvelujen on toimittava hyvin, jotta työnhakijoille tarjotaan työtä mahdollisimman pikaisesti.
 • Kannatamme kunta- ja kiinteistöveron suhteen pidättyväistä veropolitiikkaa, jolla estetään verotustasojen nousu liian korkeiksi.
 • Katsomme, että kaavoituksen ja maankäytön pitää tukea yritysten perustamista ja elinkeinoelämän kehittämistä.
 • Haluamme tehdä työtä älykkäämmän ja kestävämmän hankintatoimen edistämiseksi. Kuntahankinnoissa on tärkeätä korostaa entistä suuremmassa määrin laatukriteereitä, huomioida ilmastovaikutukset ja sallia tarjousten jakaminen osiin. Vastuullisen elintarviketuotannon pitää olla itsestäänselvyys.
 • Kunnan tulee olla hyvä työnantaja. Kunnan henkilöstö on tärkeä voimavara. Meidän on pidettävä hyvää huolta työntekijöiden hyvinvoinnista ja työterveydestä.
 • Haluamme turvata kuntien edellytykset tehdä merkittäviä kasvuinvestointeja.
 • Haluamme tehdä työtä älykkäiden kaupunkien ja kuntien puolesta. Kuntien on avattava ovensa innovaatioille.
 • Haluamme vahvistaa kuntien ja yritysten välistä yhteistyötä kunnallisella tasolla ja mielellään seutukunnat kattavasti.
 • Haluamme kuntien tekevän aktiivisesti työtä työperäisen maahanmuuton edistämiseksi.
 • Haluamme varmistaa, että korkeakoulupolitiikassa huomioidaan kunnalliset ja alueelliset osaamis- ja työvoimatarpeet.

EDELLÄKÄVIJÄ ILMASTO- JA YMPÄRISTÖASIOISSA.

Haluamme, että Suomi on edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa. Suomen tulee olla ilmastoneutraali vuonna 2035. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi tarvitaan monipuolisia toimenpiteitä useilla eri tasoilla. Monet kunnat ovat edelläkävijöitä alueellisesti sopeutettujen ilmastoratkaisujen löytämisessä ja tukevat siten kestävää elinkeinotoimintaa ja ilmastoälykkäitä työpaikkoja.

 • Haluamme tehdä työtä ilmastoälykkään kehityksen hyväksi. Kunnat ovat ratkaisevassa osassa Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Uusiutuvan energian käyttöön siirtymistä on edistettävä ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä luovuttava etenkin lämmityksessä.
 • Kaavoituksessa ja rakentamisessa on edistettävä kestävyyttä sekä rakennusmateriaalien että energian käytössä. Meidän on rakennettava pitkäikäisiä rakennuksia ja huolehdittava, että meillä on riittävästi resursseja niiden ylläpitoon. Haluamme lisää puurakentamista kuntiin ilmastovaikutustemme vähentämiseksi.
 • Kuntien hankintatoimi on tärkeä työväline ilmastotyössä esimerkiksi ilmastoälykkäiden ratkaisujen ja lähituotannon edistämiseksi.
 • Haluamme puolittaa liikennepäästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Haluamme lisätä sähköautojen latausasemien ja biokaasuautojen tankkauspisteiden määrää sekä edistää ympäristöystävällisiä autoja tukevaa pysäköintipolitiikkaa.
 • Haluamme yhä useampien käyttävän kestäviä kulkuvälineitä. Teemme työtä hyvien liikenneyhteyksien ja hyvän liikennesuunnittelun edistämiseksi sekä kevyen liikenteen väylien ja autottomien alueiden lisäämiseksi. Haluamme edistää toimivaa joukkoliikennettä ja liikkuvuuspalvelujen lisäämistä – autottomuuden on oltava helppoa etenkin kaupungeissa.
 • Hyvin toimiva joukkoliikenne tarkoittaa sekä esikaupunkialueiden ja keskusalueiden välisiä että poikittaisia reittejä. Keskustaajamien ja pienempien, hieman etäisempien kuntien välistä seutuliikennettä on kehittävä. Sinun on voitava olla pysäkillä suojassa tuulilta ja tuiskuilta.
 • Nopeat ja luotettavat verkkoyhteydet tukevat sekä etätyömahdollisuuksia että koko maan digitaalista kilpailukykyä. Tämä koskee myös saaristoa ja maaseutua. Toimivat verkkoyhteydet edellyttävät valtion, kuntien ja eri verkko-operaattoreiden välistä yhteistyötä.
 • Rehevöityminen ja ilmastonmuutokset ovat uhka Itämerelle. Haluamme tehdä työtä kuormituksen vähentämiseksi muun muassa tehostamalla vedenkäsittelyä ja lisäämällä ravinteiden kierrätystä.
 • Haluamme kuntien ehkäisevän luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä osoittamalla riittävästi resursseja valistustyöhön ja vapaaehtoisiin luonnonsuojelutoimenpiteisiin.
 • Haluamme, että kunnat määrätietoisessa ympäristötyössään panostavat myös toiminnastaan syntyvien turhien jätteiden vähentämiseen. Tämä edellyttää riittävän monesta keräyspisteestä koostuvaa toimivaa kierrätystä, uusiokäyttöä ja jätteenkäsittelyä.

Vaikutamme sinun kunnassasi.

Lähellä sinua!