Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/508

Ruotsalainen kansanpuolue

100+3 - RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2007


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: 100+3 - RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2007
  • Vuosi: 2006
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

rkp

Eduskuntavaaliohjelma 2007

100+3

rkp ja kieli

1. Kuusi prosenttia väestösta on suomenruotsalaisia - mutta tarpeet ovat sataprosenttiset.

2. Työ kaksikielisyyden puolesta vaatii muutakin kuin juhlapuheita - vain rkp vaikuttaa sen puolesta, että kansalaisilla on oikeus täyteen palveluun kummallakin kansalliskielellä.

3. Hyvien kielitaitojen perusta luodaan kotona, päiväkodissa ja koulussa.

4. Kielikylvyt avaavat tien kaksikieliseen Suomeen.

5. Todellisista kielitaidoista on maksettava reilu kielilisä.

6. Moninaisuus on parempi kuin yksinkertaisuus -rikas mediatarjonta turvattava ruotsin kielellä.

7. Kilpailutuksen tulee johtaa parempaan palveluun kahdella kielellä - ei huonompaan yhdellä.

8. Jokaisen täytyy saada kuulua ruotsinkieliseen seurakuntaan, vaikka se sijaitsisi eri kunnassa.

rkp ja aluepolitiikka

9. Haluamme ruotsinkielistä palvelua kunnissa, sairaaloissa ja tuomioistuimissa.

10. Ruotsinkielisiä ympäristöjä on säilytettävä - tarvittaessa läänija maakuntarajojen yli ulottuvin erityisratkaisuin.

11. Hallinto on kansalaista varten - ei päinvastoin.

12. Ei hallintouudistuksia ilman kielivaikutusten arviointia.

13. Koko maa pysyy elinvoimaisena aluepolitiikkaa terävöittämällä.

14. Alueen tulevaisuus on työpaikoista kiinni - niin kaupungissa kuin maalla.

15. Peruselinkeinoja on tuettava helpottamalla yritysten ja maatalouden sukupolvenvaihdoksia.

16. Suomen maatalouden erityispiirteet on otettava huomioon EU:n maatalouspolitiikassa.

17. Yhteyksiä on kehitettävä tukemalla joukkoliikennettä suosivia ratkaisuja.

18. Saaristoliikenteen rahoitus on turvattava jotta saaristo pysyy elinvoimaisena.

19. Suomi ei saa pysähtyä - on panostettava teiden turvallisuuteen.

20. Silta Perämeren yli on jo olemassa - Merenkurkun liikenne turvattava.

21. Vapaa-ajan asuminen vai pysyvät asukkaat? - annetaan asukkaiden ja kuntien päättää.

22. Kehittyvät seudut tarvitsevat vahvoja toimijoita.

23. Lähidemokratia ja lähipalvelut on turvattava myös saaristossa ja maaseudulla.

24. Ilman kaupunkia maaseutu pysähtyy - tarvitsemme strategista suurkaupunkipolitiikkaa.

rkp ja tasa-arvo

25. Vapaus ja oikeudenmukaisuus edellyttävät yhteiskuntaa, jossa naiset ja miehet ovat tasavertaisia.

26. Sama palkka samanarvoisesta työstä.

27. Haluamme nähdä enemmän naisia huipulla - on osaamisen tuhlausta, että johtavissa asemissa on niin vähän naisia.

28. Vastuun jakaminen kotona on edellytys sille, että naisten asema työelämässä paranee.

29. Kunnioittakaamme toisiamme - työpaikoilla ja kouluissa ei saa esiintyä seksuaalista häirintää tai sukupuolta halventavaa kielenkäyttöä.

30. Perheväkivalta on pysäytettävä.

rkp ja työllisyys

31. Kannattavat yritykset luovat pohjan hyvinvoinnillemme.

32. Yritysten kasvumahdollisuuksia on parannettava.

33. Yrittäjyyden on oltava houkutteleva vaihtoehto.

34. Yrittäjien perheenjäsenillä on oltava sama oikeus vanhempana olemiseen ja sosiaaliseen turvaan kuin palkansaajillakin.

35. Vähemmän byrokratiaa - enemmän aikaa työlle.

36. Pienyrittäjien järjestö on otettava mukaan tulopoliittiseen neuvottelupöytään.

37. Työn vastaanottaminen pitäisi aina kannattaa.

38. Yritysten starttirahaa ja riskirahoitusta on kehitettävä.

39. Kotitalousvähennys koskemaan useampia palveluita.

40. Yrittäjyyskasvatuksella luodaan yrittäjähenkeä uusien yritysten perustamiseen ja sukupolvenvaihdoksiin.

rkp ja lapsiperheet

41. Vanhempana oleminen arvoon - hoitovapaasta kertyvä eläke korotettava oikeudenmukaiselle tasolle.

42. Perheen tarpeet ensi sijalle - enemmän joustoa työmarkkinoille ja enemmän puolipäiväpaikkoja päivähoitoon.

43. Lapsilisä on sidottava elinkustannusindeksiin ja yksinhuoltajalisää korotettava.

44. Lapsilla pitää olla oikeus olla kotona yhden vuoden ikään asti - vanhempainraha-aikaa on pidennettävä.

45. Adoptiovanhemmat yhdenvertaisiksi biologisten vanhempien kanssa.

46. Alinta äitiysrahaa on korotettava.

47. Laatuaika ei koskaan voi korvata määrällistä aikaa - lapset tarvitsevat vanhempiaan.

rkp ja eläkeläiset

48. Vanhoja ihmisiä ei ole liikaa, vaan nuoria on liian vähän.

49. Vanhuksen on saatava itse valita haluaako hän asua kotona vai palvelukodissa.

50. Eläkeläisiä ei pidä verottaa ankarammin kuin palkansaajia.

51. Pienituloisimpien kansaneläkettä on korotettava.

52. Elämä jatkuu eläkkeelläkin - ikäihmiset ovat voimavara, jota tarvitsemme.

rkp ja hoito

53. Hoitoon tulee panostaa - me kaikki tarvitsemme sitä.

54. Kaikkien tulee saada hoitoa äidinkielellään - myös käytännössä.

55. Elä kevyemmin - ehkäisevään hoitoon on panostettava.

56. Lasten ylipainoisuutta on torjuttava - enemmän leikkiä ja urheilua kouluihin.

57. Valinnanvapautta hoitoon - palveluseteleihin on panostettava.

rkp ja maahanmuuttajat

58. Maahanmuutto hyödyttää Suomea - rkp toivottaa uussuomalaiset tervetulleiksi.

59. Meillä on moraalinen velvollisuus ottaa vastaan pakolaisia.

60. Maahanmuuttajien osaamista tulee arvostaa - ei aliarvostaa.

61. Hyvä integraatiopolitiikka on menestyksen avain.

62. Uussuomalaisten pitää saada oppia maan molemmat kielet - sekä säilyttää oma kulttuurinsa ja kielensä.

63. Globalisaatio alkaa korvien välissä - kyllä lisääntyvälle maahanmuutolle.

rkp ja päihteet

64. Jokainen päihteiden väärinkäyttötapaus on liikaa.

65. Ehkäisevä päihdetyö kannattaa - oppilashuolto on avainasemassa.

66. Vaarattomia päihteitä ei ole olemassakaan - sanomme ei laillistamiselle.

67. Hiv:n ja hepatiitin leviämisen estämiseksi oikeus ruiskun- ja neulanvaihtoon.

68. Päihdehoitoyhteistyötä pitää jatkaa - Tolvis-kodin olemassaolo on turvattava.

69. Päihteenkäyttäjä ei koskaan ole ainoa uhri - myös omaiset tarvitsevat tukea.

70. Viinan verotusta on korotetteva.

rkp ja koulutus

71. Ruotsinkielinen päivähoito ja koulu kodin läheisyyteen.

72. Koulujen kieliopetukseen on panostettava.

73. Hyvien ja ajanmukaisten ruotsinkielisten opetusvälineiden saatavuus on taattava.

74. Korkealuokkainen opetus edellyttää osaavia ja päteviä opettajia.

75. Suomenkielisten koulujen ruotsinopetusta pitää uudenaikaistaa ja tukea.

76. Anna lapsille tilaa - pieniä ryhmiä päiväkoteihin ja kouluihin.

77. Suomenkielisten koulujen kielikylpyopetus on turvattava.

78. Lukioiden yleissivistävä rooli on taattava kehittämällä ylioppilaskirjoituksia.

79. Meidän on turvattava Suomen kansainvälinen kilpailukyky ja panostettava korkealaatuiseen tutkimukseen yliopistoissa ja korkeakouluissa.

80. Opintorahaa on korotettava ja tukea on myönnettävä opiskelijoiden asuntoja varten myös kesäkuukausien ajaksi.

rkp ja kulttuuri

81. Suomenruotsalaista kulttuuriitsehallintoa pitää vahvistaa - lisää kulttuuria lähiympäristöön.

82. Maksuttomat kirjastot ovat korvaamattomia tietokeskuksia.

83. Koulujen antamaa taidekasvatusta on voimistettava - taideaineet tukevat lukuaineiden oppimista.

84. Kaikessa julkisessa uudisrakentamisessa on varattava prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen.

rkp ja verot

85. Hyvinvointia on luotava ennen kuin sitä voi jakaa.

86. Työn ja ahkeruuden täytyy olla kannattavaa - ja tämän täytyy näkyä verotuksessa.

87. Perintö- ja lahjavero pois.

88. Valtionvelkaa ei saa lykätä seuraavalle ikäpolvelle - ylijäämää pitää käyttää velan lyhentämiseen.

89. Ruoan arvonlisäveron laskeminen hyödyttää eläkeläisiä, pienituloisia ja lapsiperheitä.

rkp ja ympäristö

90. Puhdas ympäristö on tärkeä osa hyvinvointia.

91. Tarvitsemme ekologisen verouudistuksen - ympäristöystävällisiä autoja on verotettava lievemmin.

92. Meidän on jatkettava taistelua vesistöjemme ja Itämeren rehevöitymistä vastaan.

93. Ilmastonmuutos on suurin haasteemme - hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä.

94. Öljyriippuvuuttamme pitää vähentää panostamalla uusiutuviin energiamuotoihin.

95. Jätteenkäsittely on yhdistettävä vihreämpään energiaan - tue maaseudun biokaasulaitoksia.

96. Suomen on oltava maailman huipulla uusiutuvien energiavaihtoehtojen ja ympäristöteknologian kehittämisessä.

97. Meidän on taattava että kaikki lapset saavat ympäristökasvatusta - tarvitsemme lisää ympäristökouluja.

98. Jätevuoret pitää polttaa.

rkp ja globalisaatio

99. Lisää kehitysapua - 0,7 prosenttia kansantulosta vihdoin ja viimein.

100. Enemmän solidaarisuutta köyhiä maita kohtaan ja vähemmän protektionismia.

101. Pohjoismainen hyvinvointimalli pitää säilyttää.

102. Sosiaalisesti kestävä globalisaatio - mahdollisuus rauhaan ja elintasoerojen pienentämiseen.

103. Dynaaminen Itämeri tarvitsee teknologista, taloudellista ja kulttuurista yhteistyötä.

100+3

www.rkp.fi