Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/516

Ruotsalainen kansanpuolue

Familjepolitik


 • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
 • Otsikko: Familjepolitik
 • Vuosi: 1975
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

FAMILJEPOLITIK 1975

för ett mänskligare samhälle
SVENSKA FOLKPARTIET

Familjen, en grundsten i samhällsbyggnaden

Familjen, då den fungerar väl, är en trygghetsfaktor, för många människor den viktigaste i livet. Svenska folkpartiet vill värna om familjen som an av grundstenarna i samhällsbyggnaden. Men begreppet familj är inte lika entydigt idag som förr. Orsakerna till familjens förändring är samhälleliga emedan näringslivet har radikalt förändrats, lantbruksbefolkningens andel minskat och stadsbefolkningar. Skata Det har inneburit att långt språng över an generations utveckling som medfört olika slags anpassningssvårigheter. Familjens sociala och ekonomiska situation är osäker. Strukturförändringen och osäkerheten isolerar familjen från omgivningen, anförvanter och övriga familjer samtidigt som det känslomässiga beroendet av den egna familjen ökar. Överförväntningarna som riktas mot familjelivet och i synnerhet på modersuppgiften förorsakar spänningar inom familjen.

Utjämning av standardskillnader

Samhällets anpassning till den nya familjens krav släpar efter, trots att en väsentlig familjepolitisk reformiver gripit alla politiska grupperingars. Välfärdsökningen löser emellertid inta alla sociala missförhållanden - tvärtom uppvisar samhället idag nya brister, som det tekniskt utvecklade, lönsamhets- och effektivitetsorienterade näringslivet, urbaniseringen och isolering i nya boendeformer har medfört. Familjepolitikens mål bör vara att utjämna standardskillnader och skapa en god uppväxtmiljö, man jämlikhetstanken får ej bottna i föreställningen om att alla människor är lika. Tvärtom bör man utgå ifrån faktum att människor är olika, har olika förutsättningar, olika önskemål och olika möjligheter att realisera dem.

Kontakt mellan föräldrar och barn

För att åstadkomma en positiv utveckling såväl inom familjen som i hela samhället är det nödvändigt att man fäster stor vikt vid barnens situation. Men i en tid då de gamla gemenskaperna har skingrats och ersatts av den isolerade cellfamiljen där ökade krav i arbets- och bostadsmiljöerna försvårar kontakten mellan föräldrar och barn, är det viktigt att Svenska folkpartists program för ett mänskligare samhälle spänner över hela det politiska fältet. Endast med konkreta arbetsmarknadspolitiska åtgärder, med insatser i socialpolitiken och boendemiljöns utveckling samt med inkomstpolitisk utjämning kan barnens sociala, känslomässiga och intellektuella utveckling tryggas.

Stöd till föräldrarna

Barndagvården med kraftig pedagogisk inriktning har numera fått en positiv omvärdering och bör därför ändamålsenligt utbyggas så att brister i barnens uppväxtmiljö kan kompenseras och barnen får en möjlighet att allsidigt utveckla sina inneboende resurser. Då samspelet mellan barndagvård och hem skapar den för barnen bästa uppväxtmiljön är det viktigt att bistå och stödja föräldrarna i deras funktion som fostrare, bland annat genom föräldrautbildnings

Det offentliga stödet till vård och tillsyn av barn bör emellertid inte enbart stödja den kommunala barndagvården och dess olika former - den ekonomiska tillväxten bör även komma barnfamiljerna till del i form av förbättrad levnadsstandard. Den politiska värderingen av hemarbetet bör konkretiseras med vårdnadsbidrag för barn under tre år, så att föräldrarnas valfrihet att sköta dem hemma eller i kommunal dagvård tryggas.

Kvinnans jämlikhet

Utformningen av familjepolitiken har också stor betydelse för kvinnans jämlikhet, i ett samhälle dir männens dominans fortfarande är ett faktum. Svenska folkpartiet vill arbeta för ett samhälle där kvinnor och män har lika chanser och båda har samma ansvar för hem och barn. För att föräldrarna ska få större möjligheter att förena familjeansvar med yrkesinsatser utanför hemmet bör arbetslivet göras mera familjevänligt med till exempel deltidsarbete, förkortad arbetsdag för småbarnsföräldrar och flexibla arbetstider. Barnavårdande arbete i hemmet bör beaktas i skattepolitiken och avbrott i arbetslivet tryggas med återanställningsgarantier.

Ekonomisk trygghet

Alla barn har ritt till ekonomisk trygghet oberoende av föräldrarnas sociala bakgrund och situation. Hela samhället bör solidariskt bara barnkostnaderna.

Svenska folkpartiet kräver

 • en kännbar höjning av barnbidragen
 • vårdnadsbidrag till föräldrar som vårdar barn i hemmet eller till dagvårdskostnaderna.

Flexiblare arbetstider

Barnens rätt till kontakt med sina föräldrar bör tryggas. Arbetsmarknadens målsättning bör omformas så att alla, både män och kvinnor, har samma möjligheter att förena familjeliv och förvärvsarbete. Arbetstiden bör ta hänsyn till barnavård, hälsa och studier.

Svenska folkpartiet anser

 • att arbetstiderna bör göras flexiblare
 • att flera deltidstjänster inrättas
 • att föräldraledigheten förlängs till ett år genom samhällets ekonomiska deltagande
 • att barnavårdanda arbete i hemmet beaktas i skatte- och pensionspolitiken
 • att skiftesarbeta minskas till det allra nödvändigaste.

Barnvänligare planering

På grund av den barnovänliga samhällsplaneringen är barnens hälsa ständigt hotad. Trafikplaneringen beaktar inta barnens behov och svårigheter och bostäderna byggs inte med utgångspunkten att barn är likvärdiga familjemedlemmar.

Därför behövs

 • rymliga, barnvänliga och barnsäkra bostäder
 • säkra, stimulerande utrymmen för utelek och friluftsliv.

Ökade resurser för dagvården

Barnen har rätt till god daglig vård av egna föräldrar eller pedagogiskt utbildad dagvårdspersonal.

Svenska folkpartiet vill arbeta för

 • snabbare utvidgning av den kommunala dagvårdens alla former
 • fritidshem för skolbarn
 • ökade resurser för rådgivningsverksamhet
 • rätt att stanna hemma och vårda sjuka barn och ersättning från sjukförsäkringen
 • mindre barngrupper i dagvården.

Barnkulturen

Barnens rätt till kultur är försummad. Ökad satsning på produktion och distribution av barnlitteratur och barnfilm är nödvändig"

Svenska folkpartiet anser att

 • kommunalt och statligt stöd bör ges åt barnteater och biografer som visar kvalitetsfilmer för barn
 • biblioteken bör ges ökade möjligheter att ordna barnsamling omkring teater, film, musik och litteratur
 • de kommunala ungdomsledarna bör ges större möjligheter att länka in ds ungas intresse och verksamhetslust på konstnärliga aktiviteter.

Barnens personlighet, integritet och vilja bör respekteras så att barnen småningom växer upp till ansvarskännande samhällsmedlemmar med intresse för allmänna angelägenheters skötsel.

Godkänt 19.6.1975