Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/524

Ruotsalainen kansanpuolue

Idrottspolitik


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: Idrottspolitik
  • Vuosi: 1975
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

IDROTTSPOLITIK

PROGRAM -75
SVENSKA FOLKPARTIET

IDROTTSPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM

Godkänt 15.3.1975

Ideologisk grundsyn

Idrott av idag är detsamma som individens personliga önskan och drift att genom aktiv fysisk verksamhet eftersträva ett bibehållande och ökande av den fysiska prestationsförmågan och att med hjälp av den idrottsliga aktiviteten kunna förbättra det fysiska och psykiska välbefinnandet hos individen.

SFP betonar, att dessa strävanden genom samhällets insatser bör underlättas och garanteras.

Utgångspunkten för partiets värdering på detta område är det faktum, att idrottsrörelsen som helhet i landet kan betraktas som den största fritidsrörelsen i vår tid. Idrotten har därmed ett egenvärde, som kulturellt och nationellt är oomtvistligt i vårt samhälle.

Svenska folkpartiet slår fast, att med idrott och fysisk fostran förstås verksamhet, som kan ta sikte på motionspräglad och arbetspräglad fysisk aktivitet, vars yttring, mängd och mål kan stå långt ifrån ds tävlingsbetonade ambitionerna inom sporten samt på tävlingsinsatser i nationellt och internationellt sammanhang. Partiet rubricerar konditions- och motionsidrotten som breddidrott.

SFP anser att tidpunkten är inne, då samhällets idrottsliga behov bör tryggas i lag.

SFP anser att lagen måste trygga medborgarnas idrottsliga grundbehov. Detta gäller alla åldrar au människor och samtliga landsändar. Speciell vikt skall fästas vid de frivilliga idrottsorganisationernas ställning och verksamhetsmöjligheter. Det är även av vikt, att idrottsformer med traditionell och rent miljömässig förankring även i framtiden bereds möjligheter att möta de krav, som samtiden ställer.

SFP anser att den idrottsliga målsättningen från tid till annan bör anpassas till nationens resurser. I byggnadsverksamheten bör mindre enheter prioriteras.

SFP anser att partiets idrottsliga målsättning står i samklang med lagstiftningen om friluftsliv.

Motionsverksamhet

Med motion avses ett fysiskt aktivt levnadssätt varmed hälsan upprätthålles och sjukdomar förebygges.

Motionen kan i många avseenden betraktas som förebyggande hälsovård. Genom en aktiv satsning på motion8verksamhet8n kan hälsovårdens kostnader minskas.

Folkhälsolagens anda förutsätter friskvård, men i praktiken har det blivit fråga om sjukvård på grund av den skrämmande försämringen av vårt folks allmänna hälsotillstånd.

Motionens syfte och motivation måste vara att höja konditionen så, att kraftresurserna hos individen överstiger kraftbehovet.

SFP anser att motionsverksamhetens tryggande i främsta hand är en kommunal samhällsuppgift.

SFP anser att samhället bör bygga anläggningar för idrott och motionsverksamhet. Det är också samhällets, främst kommunens, uppgift att stöda ds frivilliga organisationerna och se till att det ordnas motionsverksamhet, som leds av för ändamålet skolade ledare.

SFP anser också att det är främst samhällets uppgift att förmedla upplysning. Skolelevers, studerandes och sk riskgruppers fysiska kondition och hälsotillstånd bör härvid grundligt beaktas.

Tävlingsidrott

Människan är skapad för rörelse och har en naturlig tävlingsinstinkt. Människan har olika förutsättningar att hävda sig i idrott och bör därför behandlas individuellt.

Toppidrotten utgör en del av tävlingsidrotten och tar sikte på framträdande resultat i nationella och internationella sammanhang. Den utgör samtidigt en underhållnings- och PR-faktor och vänder sig till idrottsintresserad publik, påräknar nationell samling samt eftersträvar internationellt anseende och ryktbarhet.

Toppidrotten utgör en brobyggare mellan länder och folk. Idrottsmannen/kvinnan är en sund och sporrande förebild för ungdomen.

SFP verkar för att samhället accepterar tävlingsidrotten och inom den toppidrotten som en positiv företeelse. Tävlingsidrotten ökar intresset för breddidrott och samlar speciellt ungdomen och leder den till en sundare livsföring.

SFP verkar för att samhället skapar förutsättningar för utövandet av tävlingsidrott genom att ändamålsenliga anläggningar byggs och vill att samhället i samråd med de frivilliga idrottsorganisationerna ekonomiskt stöder topp- och tävlingsidrotten.

SFP verkar för att samhället gynnar redan aktivt verksamma idrottsformer, som i vårt land har de största och naturligaste förutsättningarna att utvecklas. Därmed tillgodoses ett redan existerande behov.

SFP verkar för att samhället främjar toppidrottsmannens/kvinnans möjlighet att förena idrottsutövning med yrkesutbildning.

SFP verkar för att idrottsmannen/kvinnan inte underkastas påfrestningar, som är eller kan utgöra en risk för hans/hennes fysiska eller mentala hälsa.

Idrott på arbetsplatsen

Människans behov av fysisk aktivitet (på finska liikunta) är ständigt. Motionen höjer hennes kondition. Konditionen underlättar människans förutsättningar att utföra sitt dagliga arbete.

Ensidiga och monotona arbeten kan verka slitande på det fysiska välbefinnandet och bör motverkas. Allvarlig uppmärksamhet bör därför fästas vid idrott och motion på arbetsplatsen.

SFP omfattar en mångsidig utveckling av främst motionsverksamheten på arbetsplatsen.

SFP anser att arbetsplatsidrotten i huvudsak bör upprätthållas på frivillig bas och genom samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare.

SFP anser dock att en utvecklad arbetsplatsidrott inte får på ett menligt sätt inverka på arbetsprestationen, men däremot utföras så att den utgör en lämplig avkoppling och en fortsatt stimulans.

Utbildningsväsendet

Utbildningen blir idag allt längre och har lett till en försummelse av den unga individens fysiska utveckling. Det är därför ytterst viktigt, att redan på lågstadienivå bygga upp den stabilitet och kontinuitet inom undervisningen i fysisk fostran som sedan bör följas under hela utbildningstiden.

1. Grundskoleundervisningen

Målsättningen i betänkandet rörande grundskolans läroplan är riktig men inte möjlig att nå på den fysiska fostrans område inom ramen för de toleranser programmet ger.

SFP anser att timantalet i fysisk fostran bör ökas i högstadiet till åtminstone sex timmar i dekaden eller tre timmar i veckan.

SFP anser att undervisningen i fysisk fostran så tidigt som möjligt bör handhas av lärare, att säkerheten och effektiviteten i undervisningen bör beaktas mera än tidigare och att undervisningsgruppens storlek bör begränsas till högst tjugo elever.

SFP anser att fysiskt handikappade elever garanteras specialundervisning.

SFP anser att i högstadiet möjlighet bör reserveras att välja gymnastik som tillvalsämne.

2. Gymnasiet och de yrkesutbildande läroanstalterna

Utom den kontinuitet, som redan betonats ifråga om den allmänna undervisningen i grundskolan, bör gymnasiets speciella linjedelning beaktas. Målsättningen inom gymnasiet och yrkesskolan bör ta sikte på uppbyggandet av ett bestående intresse för alla de fysiska aktiviteterna.

SFP anser att undervisningen i fysisk fostran i gymnasiet och yrkesskolan bör följa samma riktlinjer som i grundskolan.

SFP anser att även yrkesskolorna bör ha speciallärare i fysisk fostran.

SFP anser att det inom gymnasiet bör finnas speciella idrottslinjer samt att klubbverksamhet inom ramen för skolarbetet stödes.

3. Högskolorna

Det är ett faktum att de studerandes kondition idag ger mycket övrigt att önska. En förbättring av läget bör med alla medel eftersträvas.

SFP anser att motionsverksamhet bör införas på högskolornas studieprogram och att högskolorna bör få anslag för motionssekreterare.

4. Försvarsmakten

En god kondition är an av förutsättningarna för genomförandet av värnplikten. I dagens läge är de värnpliktigas kondition vid inträdet på en icke acceptabel nivå. Med tanke på den värnpliktigas framtida hälsa bör en större vikt läggas på uppbyggandet av konditionen under hela värnpliktstiden.

SFP anser att inom försvarsmakten stampersonalens idrottsskolning gärna borde ägnas ett aktivare intresse och att utbildade ledare anställas i allt högre grad för specialuppgifter inom idrotts- och motionsverksamheten.

Idrottslärar- och idrottsledarutbildningen

Sedan all gymnastiklärarundervisning flyttats till idrottsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet, har finlandssvenskarnas intresse för utbildning i hemlandet påtagligt försämrats. Utfästelser, som gavs av riksdagen beträffande den svenskspråkiga utbildningen i Jyväskylä har inte uppfyllts.

Vid sidan av idrottslärarna i skolorna och de kommunala idrottsinstruktörerna utgör idrottsledarna inom de frivilliga organisationerna en för landets idrott och motionsverksamhet viktig grupp.

SFP anser att den angivna kvoten för intagning av svenskspråkiga studerande till idrottsvetenskapliga fakulteten i Jyväskylä bör följas och att de studerandes språkliga rättigheter i Jyväskylä bör ägnas tillbörlig uppmärksamhet.

SFP anser med tanke på att klassläraren omhänderhar undervisningen i fysisk fostran i grundskolans lågstadium, att en omfattande fackskolning bör ges i idrottens ämnen för samtliga studerande i lärarhögskolorna.

SFP anser att utbildningen av svenskspråkiga idrottsinstruktörer på Solvalla idrottsinstitut bör tryggas, och att idrottslinjen vid Vörå folkhögskola - Norrvalla bör bestå.

SFP anser att den viktiga grupp personer, som satsar sin fritid och arbetsinsats inom de frivilliga idrottsorganisationerna, bör ges stöd för ett upprätthållande och en utveckling av sina kunskaper på detta område.

Idrottsforskningen

Anslagen för idrottsforskning har kontinuerligt ökat under den senaste tioårsperioden. Detta bör ses som ett positivt fenomen. Ett ytterligare studium och en förbättring av förutsättningarna för en i alla avseenden riktig fysisk aktivitet utgör en viktig målsättning.

SFP anser att idrottsforskning bör bedrivas på alla områden i syfte att utveckla den moderna människan.

SFP fäster dock uppmärksamhet vid att en omsorgsfull kartläggning av forskningsområdena bör ske i framtiden.

Idrottens organisation

Vårt idrottslivs kraftresurser har under praktiskt taget landets hela självständighetstid nötts av uppgiften och ambitionen att samordna vår idrotts olike centralorganisationer under samma tak. Detta problem har trots många försök hittills varit omöjligt att lösa.

SFP vill verka för en i framtiden enad idrottsrörelse, där den svenskspråkiga befolkningens behov garanteras.

SFP ansar att den aktiva idrottens främjande på alla plan och inom alle organisationer måste ställas i främsta rummet.

SFP anser att en total statlig styrning av idrotten bör motarbetas i den aktiva idrottens intresse.

SFP anser att även om det politiska inflytandet inom idrotten tilltar och statlig styrning av idrottens anslag är ett faktum, detta nödvändigtvis inte behöver innebära ett hot mot själva idrotten så länge idrottens organisationer kan handla fritt och oberoende av den politiska makten i landet och styrning från de penningbeviljande instanserna inte förekommer.

SFP anser att traditionella finlandssvenska idrottsorganisationernas samt idrottsinstitutens handlingsfrihet och ekonomiska trygghet måste hävdas.

SFP anser att endast ytterst tvingande skäl och då för hela landet livsviktiga fördelar kan vinnas, kan ändra på denna ordning (de finlandssvenska organisationernas existens) och endast i det fall, att dessa organisationer själva därom fritt bestämmer.

Internationell verksamhet

Finländsk idrott har stått och står på en hög internationell nivå och har tack vare detta under senare tid genom framgångsrik idrottsvetenskaplig forskning fått ett gott anseende också utanför landets gränser.

SFP anser att förutsättningar bör skapas för ett fortsatt upprätthållande av landats anseende såväl på tävlingsbanorna som inom idrottsvetenskapen.

SFP anser att vårt land och dess idrottsorganisationer kan använda en dal av sina ekonomiska och intelektuella resurser för nödvändig och ändamålsenlig hjälp åt på idrottens område underutvecklade länder.

SFP anser att möjligheter även i framtiden bör garanteras för deltagande i internationella tävlingar, i första hand i olympiska spel, världsmästerskap och Europamästerskap.