Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/528

Ruotsalainen kansanpuolue

Invandringspolitiskt initiativ


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: Invandringspolitiskt initiativ
  • Vuosi: 2001
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Invandringspolitiskt initiativ
Partistyrelsen 3.2.2001

Invandringen - en möjlighet och nödvändighet

DAGS FÖR EN NY INVANDRINGSPOLITIK I EUROPA?

De äldres andel av Europas befolkning växer snabbt. Det är uppenbart att Europa står inför stora behov av arbetskraft under de närmaste årtiondena. Samtidigt blir det allt tydligare den officiella "nollinvandringspolitik" som EU-länderna upprätthållit sedan början av 80-talet inte är hållbar. Människosmuggling och -handel florerar och människor strömmar in till slavliknande och mycket utsatta förhållanden på den gråa arbetsmarknaden i Europa. Diskussionsklimatet om asyl och flyktingar är mycket hårt i många EU-länder och asylförfarandet tar sig former som ökar risken för att flyktingar blir hemsända till förföljelse. Rasism och våld mot invandrare är utbrett i många EU-länder.

Ändå har de miljontals invandrare som levt och lever i Europa på ett väsentligt sätt bidragit till välståndet och framgången i många länder. I vårt eget land kan vi bara nämna namn som Fazer, Finlayson eller Stockmann för att visa att invandringen också varit en väsentlig framgångsfaktor för det finländska samhället. Historien pekar på att ett samhälle som är öppet för invandring samtidigt är öppet för utveckling och innovationer. Att välja bort invandring vore också att välja bort en central del av ett framgångsrikt samhälle.

Det är dags att se framåt i diskussionen om asyl och invandring, att ifrågasätta politiken under de gångna två årtiondena och börja en diskussion om ett mångkulturellt samhälle där alla grupper samverkar och där varje människas insats respekteras. Det finns mänskliga, ekonomiska och demografiska orsaker att se på en ny, realistisk, flexibel och hållbar invandringspolitik för Finland och EU. Sfp vill med det här dokumentet bidra till att en bred finländsk debatt kommer igång.

EN GLOBAL ARBETSMARKNAD I EN INTERNATIONELL VÄRLD

Dagens värld präglas av internationaliseringen och globaliseringsprocessen. På samma sätt som varor och kapital rör sig allt mer är det också naturligt att arbetskraftens, alltså personers, rörlighet ökar. Denna ökade rörlighet är ett positivt fenomen som kan stärka förståelsen mellan människor och bygga broar mellan länder och kulturer. Det är också principiellt sett motstridigt att tala för en avreglerad världshandel och samtidigt kräva en mycket styv och hårt reglerad arbetskraftspolitik. Sfp ser friare rörlighet för personer som en dimension av globaliseringen.

En öppnare global arbetsmarknad förutsätter dock, liksom frihandeln, en ansvarsfull hållning av alla stater. Arbetskraftsinvandring får inte bli ett sätt för de rikare länderna att dammsuga u-länderna på förmågor och utbildat folk. En öppnare invandringspolitik i i-länderna bor sammanjämkas med ett djupare och ansvarsfullt samarbete också med länder som sänder ut arbetskraft. Detta är också andan t ex i ordförandens slutsatser från EU:s toppmöte i Tammerfors i oktober 2000. EU-kommissionen för också fram liknande tankar i sitt meddelande om invandringspolitiken från november 2000. En öppnare global arbetsmarknad ska förhandlas fram i samförstånd mellan länder som sänder ut och tar emot arbetskraft.

Friare rörlighet innebär däremot också att det kan bli lättare för utländsk arbetskraft att hålla kontakterna till sitt eget hemland. Möjlighet till familjesammanföring eller kortare besök för familjemedlemmarna, samarbete mellan företag i hemländer och invandringsländer, hjälp till invandrare för att etablera företag i hemlandet, och användande av invandrare som resurspersoner i biståndsprojekt är exempel på åtgärder som kan befrämja att invandring också är till nytta för de länder som sänder invandrare. Sfp vill se invandringen som en del av öppnare och mer solidariska kontakter mellan länder på olika håll i världen.

FLYKTINGPOLITIKENS OCH INVANDRINGSPOLITIKENS FÖRHÅLLANDE

För europeiska stater, inklusive Finland, är mottagandet av flyktingar ett viktigt humanitärt åtagande. Beviljande av asyl och mottagande av kvotflyktingar å ena sidan och en ökad arbetskraftsinvandring å andra sidan står inte i något motsatsförhållande. Däremot är asylpolitiken ett mycket viktigt test för trovärdigheten och äktheten av EU:s människorättspolitik. Också vårt land har en moralisk och rättslig skyldighet att upprätthålla flyktingmottagande. Dessutom kan en ansvarsfull människorättspolitik i framtiden vara ett viktigt argument för en invandrare att välja att flytta till Europa. Sfp förutsätter att EU bibehåller och stöder asylinstitutet, och följer höga människorättsstandarder i harmoniseringen av EU:s asylregelverk.

Ett centralt argument för införande av transportörssanktioner, visumtvång och en allt striktare gränskontroll i Europa har varit att regeringarna på detta sätt vill få bukt på illegal invandring och människohandel. I praktiken slår de här åtgärderna tyvärr i praktiken hårt ut mot dem som söker skydd i Europa. Att söka asyl kan bli lika farligt som att leva kvar i förföljelsen i hemlandet, eftersom de industrialiserade ländernas åtgärder har gjort det nästan omöjligt att använda etablerade, lagliga transportörer för sin resa. Därmed är scenen öppen för den internationella brottsligheten. "Trafficking in persons is a Frankenstein created by governments", konstaterade

en flyktingorganisations representant i samband med Tammerfors-toppmötet i oktober 1999. Den i och för sig berättigade kampen mot utnyttjande av människors ekonomiska nöd eller direkta fara måste begås utgående från de mänskliga rättigheterna och flyktingars skyddsbehov. Sfp kräver att åtgärder mot illegal invandring granskas mer kritiskt än idag , så att regeringarnas åtgärder inte skapar ytterligare marknad för människohandel och -smuggling.

RESPEKT FÖR INVANDRAREN

Migrationsrörelser är ett storskaligt fenomen, men samtidigt handlar det om enskilda människors stora framtidsbeslut. Utländsk arbetskraft är inte själlösa paket som kan flyttas från en plats till en annan och forslas tillbaka då ett kortsiktigt behov tillfredsställts. Invandrare är individer som har rätt till integritet, respekt, och möjlighet att styra sina egna liv. Invandrare förtjänar respekt; de ger sin arbetsinsats för att befrämja välståndet i det land dit de flyttar, och gör stora och dramatiska beslut då de lämnar sina hemländer. Sfp understryker respekten av invandrare som individer som grund i uppgörandet av en öppnare invandringspolitik.

För att invandrare ska ha en verklig chans i sitt nya hemland måste de få uppleva delaktighet i samhället. En väldefinierad och stark rättställning är ett viktigt element. Finlands grundlag, som i princip erkänner lika grundrättigheter åt alla bosatta i Finland, är en god grundval för Finland och ett gott exempel för Europa. Diskrimering och orättvisa arbetsförhållanden utgör också en grogrund för misstänksamhet och rädslor för ojuste konkurrens från den inhemska arbetskraftens sida. Sfp:s övertygelse är att respekt för invandrares rättigheter och frihet från diskriminering är en ödesfråga för invandrares anpassning, men också för hela befolkningens godkännande av invandring.

EN HÅLLBAR INVANDRINGSPOLITIK BYGGER PÅ REALISM, FLEXIBILITET OCH TRYGGHET

Invandringen lyfts idag ofta fram som en lösning på EU:s sjunkande befolkningsmängd och åldrande befolkning. De invandringssiffror som då påtalas har ofta varit hisnande. Ändå är invandring och en mer mångkulturell befolkning en stor utmaning för samhällena, och därför är det viktigt att invandringen sker på ett sätt så att samhällets infrastruktur klarar av de nya utmaningarna. En öppnare invandringspolitik ska ha stöd och uppbackning av alla samhällssektorer, och samhällsservicen och arbetsmarknaden måste planeras så att invandrarna kan tas emot väl. Sfp anser att prognoser om befolkningsutvecklingen och försörjningsförhållande endast är ett element bland många då en långsiktig invandringspolitik formuleras.

Nyckeln till att hitta en riktig nivå för invandringen står långt att sökas i arbetsmarknadens behov. Där borde man fördomsfritt granska alla sektorers behov, också med ett visst tidsperspektiv. Arbetskraftsbehovet kommer säkerligen att vara stort för högt utbildad arbetskraft men uppenbarligen också t ex på servicesektorn. Det kunde vara möjligt att helt enkelt ge invandrare en chans att hitta sig en arbetsplats genom ett JobSeeker Visa på några månader.Också Internet ger nya möjligheter för en global arbetskraft att leta sig till arbetsplatserna. Sfp ser det möjligt att pröva flexibla lösningar för arbetssökande att söka arbete i Europa.

Under gångna årtionden var mycket av den västeuropeiska invandrararbetskrafter ett slags gäster i samhället - tyskans "Gastarbeiter"-term ger tydligt uttryck för denna ideologi. Flexibilitet kommer säkerligen vara en faktor i framtidens invandrarpolitik. Ändå är trygghet och rättsäkerhet i tillståndspolitiken en viktig förutsättning för att invandrare ska känna sig välkomna och motiverade till att integrera sig i samhället. Det är befogat att invandrare efter två, eller högst tre år, ska ha möjlighet att se invandringen som en permanent lösning. Samtidigt är det mycket viktigt att invandrare har möjligheter att leva med sin familj eller att bilda familj, för isolering från familjemedlemmar leder till en känsla av rotlöshet och utanförskap. Sfp betonar vikten av ett tydligt regelverk för invandrares vistelse, där trygghet och respekt för familjeband ska vara ledande principer.

Det är också viktigt att tillståndsförvaltningen fungerar effektivt och smidigt. En invandrares vistelse kommer att präglas av oro och osäkerhet om t ex familjemedlemmars tillståndsärenden inte kan behandlas snabbt. Tillståndsmyndigheterna får inte bli en flaskhals som hindrar invandringen. De måste ha stor beredskap till rådgivning och även snabba beslut. Sfp anser att en effektivering av tillståndsmyndigheternas verksamhet är nödvändig för att invandring i större skala ska vara möjlig.

FÖRÄNDRINGEN I DET FINLÄNDSKA SAMHÄLLET MÅSTE BÖRJA NU

I diskussionen om öppnare arbetskraftsinvandring behandlas ibland den framtida arbetskraftsinvandringen som ett nytt och lösryckt fenomen, helt skilt från dagens situation, där invandringen till stor del består av asyl och familjesammanföring. Vårt eget och alla samhällens förmåga till mångkulturell samverkan och tolerans testas dock varje dag; framtiden är med oss varje dag, i och med de utländska invånare som nu bor i Finland och EU-länderna. Dessa möter till daglig dags intolerans, rasism och våldshandlingar. En framtida öppnare invandringspolitik innebär att vi måste klara av att möta och lösa dagens problem, för en skinnskalle kommer inte i framtiden att kunna se skillnad på en utländsk IT-expert eller en asylsökande. Redan idag ser man att länder där rasism och våld mot utlänningar är utbrett har svårigheter att locka till sig utländsk arbetskraft. I "den globala byn" sprider sig också dåliga nyheter på sekunder. Sfp understryker att tolerans i samhället och en god integrationspolitik idag är nyckeln till en framgångsrik invandringspolitik imorgon.

Redan idag har vi i Finland och EU en betydande invandrarbefolkning som inte tagits vara på tillräckligt väl som arbetskraftreserv. Arbetslösheten är mycket hög bland vissa nationaliteter av utländska medborgare. Flyktingar eller utländska makar till finländare hittar inte sin väg till arbetsmarknaden, vilket de flesta upplever som mycket svårt och frustrerande. Statsrådets principbeslut om regeringens flykting- och invandringspolitiska program från år 1998 innehåller många viktiga element för en lyckad integration av invandrare, men mycket resurser och åtgärder krävs ännu. Sfp vill att den finländska arbetsmarknaden i betydligt högre grad än idag öppnas för den existerande utländska arbetskraften.

För att göra det möjligt för den utländska arbetskraften att komma med i arbetslivet krävs en genomgripande attitydförändring i hela samhället. Idag är många utlänningar inne i en ond cirkel: för att lära sig att aktivt behärska finska eller svenska borde en utlänning kunna arbeta; för att få arbete kräver arbetsgivarna mycket goda språkkunskaper. Fördomar och okunskap kan också vara hinder för anställning av utländsk arbetskraft. Om detta attitydklimat inte förändras, har inte det finländska samhället heller i framtiden möjlighet att integrera utländsk arbetskraft på arbetsmarknaden. Sfp påminner om att ett internationellare samhälle innebär att "ge och ta" för alla parter, både finländare och invandrare.

FINLANDSSVENSKARNA I ETT MÅNGKULTURELLT FINLAND

Finlandssvenskarna utgör en språklig minoritet i Finland, men samtidigt är svenskan ett av de två nationalspråken. Därför råder heller inget motsatsförhållande mellan finlandssvenskarna och nya invandrargrupper och deras språk. Däremot är det också invandrares rätt att i den kunskap de får om det finländska samhället och kulturen här få lära sig om finlanssvenskarna och svenskans ställning i Finland. Sfp betonar att språksämjan och våra båda nationalspråks starka ställning är ett unikt och intressant fenomen i Finland och kan i sig vara en betydelsefull lärdom för invandrare. Därför ska finlandssvenskarnas ställning ingå i all flykting- och invandrarundervisning.

De båda nationalspråkens lika ställning innebär att också svenskan ska kunna vara ett alternativ för invandrare. På många tvåspråkiga orter existerar det idag en valmöjlighet, men onödigt ofta är finskan det enda alternativet. Sfp har redan länge fört fram att flyktingar borde ha möjlighet att välja att lära sig finska eller svenska och det samma borde gälla alla invandrare.

Den nya IT-teknologin och den finlanssvenska TV-kanalen ger nya möjligheter att utveckla undervisningen i svenska, även med finlanssvenska krafter. Det här är en fråga som kunde vara intressant att ta upp t ex inom Svenska Kulturfondens framtidsprojekt. Sfp önskar särskilt att FST skulle ta upp undervisning i svenska i sitt programutbud i den nya digitala TV-kanalen.

DET FINLÄNDSKA SAMHÄLLETS STYRKA

Finland har många goda sidor som kan locka invandrare hit. Samhällsfreden, demokratin, den rena miljön, en god samhällsservice och en fungerande förvaltning är egenskaper i det finländska samhället som invandrare idag värdesätter och som ger oss goda möjligheter att konkurrera om arbetskraften. Finländarna har också haft en stor förmåga till förändring; ett färskt exempel är medlemskapet i Europarådet och den grundliga genomgång av lagstiftning och utbildning av domstolsväsendet som skedde på en kort tid. Många invandrare har också hittat sin plats i det finländska samhället och lever ett gott liv här. Sfp ser optimistiskt på Finlands möjligheter till en större invandring och till att bidra till att skapa en långsiktig och hållbar invandringspolitik för Europeiska unionen.