Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/534

Ruotsalainen kansanpuolue

ETT DUSSIN PRINCIPER - kommunalpolitiska valplattform


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: ETT DUSSIN PRINCIPER - kommunalpolitiska valplattform
  • Vuosi: 1996
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Partidagen beslöt godkänna följande kommunalpolitiska valplattform:

ETT DUSSIN PRINCIPER

1. Den kommunala demokratin bygger på en intressegemenskap mellan kommuninvånarna och på att invånarna skall vara delaktiga i beredning och i beslut i sin kommun. Utan insyn är delaktigheten en omöjlighet. Politikerna och tjänsteinnehavarna i kommunerna skall därför stå för en öppen information. Det här är naturliga delar av en fortgående dialog mellan beslutsfattare och kommuninvånare.

2. Samhällsarbetet och politiken behöver fler kvinnor. Nu är kvinnorna underrepresenterade i kommunalpolitiken, vilket hämmar dialogen. Obalansen mellan män och kvinnor i beslutande organ är enbart en belastning från en förgången tid.

3. En bra information och en fungerande dialog är ändå inte tillräckligt. Demokratin måste så långt det är praktiskt möjligt kunna förverkligas genom val mellan flera producenter av service. Därför är kommunen skyldig att erbjuda kommuninvånarna valfrihet.

4. Kommunerna producerar tjänster eller köper dem av utomstående. Kommunen har fortfarande en viktig roll som den som ansvarar för servicen. Det är kommunens skyldighet att se till att servicen är tillgänglig för alla kommuninvånare, på åtminstone svenska och finska. Kommunen skall garantera nivån på servicen.

5. Respekten för minoriteter och deras rätt till lika möjligheter skall framgå av beslutsfattandet - även till priset av ökade kostnader. Kundinriktad serviceproduktion har många likheter med marknadsekonomi, utom på ett sätt: Det kan inte accepteras att den som producerar kommunal service skulle glömma bort marginal- eller köpsvaga grupper. Den sociala omsorgen skall omfatta alla grupper i samhället.

6. Svenskfinland behöver ett starkt skolnät, en god barnomsorg och ett rikligt kulturutbud. Svenska folkpartiet slår vakt om utbildning på svenska inom alla områden och på alla utbildningsnivåer. Den kommunala förvaltningen skall ha särskilda beslutande organ för svensk och finsk utbildning. Också inom barnomsorgen bör detta vara målet. Varje skola och daghem skall ha ett eget förtroendeorgan.

7. De kommuner som förmår genomföra en trovärdig och hållbar miljöpolitik har en konkurrensfördel. I allt högre grad beaktar människor miljöfrågor vid val av boningsort. Planläggningen, energipolitiken och trafikpolitiken bildar en helhet, där kommunerna har inflytande, även om en stor del av besluten fattas på annat håll. I kommunerna bör man prioritera regionala energilösningar för utnyttjande av lokal förnyelsebar energi, som t.ex. vind och biobränsle.

8. De kommunala beslutsfattarna måste försöka göra det bästa av den svåra ekonomiska situationen.Varje kommun har de bästa förutsättningarna att själv avgöra hur inkomster och utgifter hålls i balans och var den rätta nivån för den kommunala beskattningen ligger.

9. Kommunerna bör aktivt befrämja sysselsättningen, främst genom hjälp till självhjälp. Det kan de göra dels genom att ge sysselsättning inom den offentliga sektorn, dels och framför allt genom att möjliggöra arbetsplatser inom det privata näringslivet. Särskilt viktiga är mikro-, små- och hantverksföretagens verksamhetsförutsättningar, där de största möjligheterna att skapa nya arbetsplatser finns. Man kommer dock inte ifrån det faktum att sysselsättningen till största delen är beroende av den allmänekonomiska situationen och av beslut som fattas på nationella planet.

10. Den kommunala självstyrelsen är en central del av den finländska demokratin. Självstyrelsen ger rum för variation mellan kommunerna i fråga om serviceutbud, produktionssätt och värderingar. Skillnader mellan kommunerna kan godtas utan att de centrala principerna om jämlikhet och rättvisa oberoende av boningsort hotas.

11. Kommuninvånarnas berättigade krav på jämlikhet oberoende av boningsort bör tryggas i sista hand av staten. Det här sker bl.a. genom invånarnas möjlighet att åberopa sina rättigheter i domstol, särskilt om svaga grupper hotar bli åsidosatta genom beslut i kommunen.

12. Statsandelssystemet bör vara neutralt i förhållande till den kommunala indelningen. Det skall inte innehålla mekanismer som framtvingar kommunsammanslagningar. Det är också viktigt att systemet ger möjligheter för kommuner i alla delar av landet att verka och upprätthålla god service på bägge språken samt uppmuntrar till sparsamhet.

Extra stycke.

För att en fungerande demokrati skall finnas även i framtiden är det viktigt att ungdomen växer upp till samhälleligt beslutsfattande. Den lokala politiken skall bli bekant redan i skolan och ungdomar skall beredas utrymme i beslutsfattande organ.