Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/542

Ruotsalainen kansanpuolue

SFP och landsbygdens näringar


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: SFP och landsbygdens näringar
  • Vuosi: None
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SVENSKA FOLKPARTIET och landsbygdens näringar

Svenska folkpartiet verkar för en aktiv näringspolitik som stöder och befrämjar landsbygdens näringar, jord- och skogsbruket, fisket, pälsdjursskötseln och trädgårdsodlingen.

En ekonomisk politik som på 1970-talet erbjuder tillräckligt med nya arbetsplatser är enligt SFP den effektivaste och bästa utvägen att lösa våra jordbruksproblem. Dessa utgör en del av våra ekonomiskt-politiska problem och lösningarna bör anpassas till den ekonomiska politik som bedrivs i landet. Enbart genom en förändring av lantbrukspolitiken kan de aktuella svårigheterna inte lösas.

SFP anser att det är till förmån för hela samhället om den arbetskraft som frigörs från lantbruket kan sysselsättas utan omflyttning av boningsort. Vid planeringen av samhället anser Svenska folkpartiet att det är av största betydelse för en sund samhällsutveckling att markägarna är representerade i de beslutande organen och att deras synpunkter beaktas.

Lantbruket

Ur bl.a. beredskapssynpunkt bör vårt land vara självförsörjande ifråga om primära livsmedel och vårt folk är därför i behov av ett livskraftigt och effektivt lantbruk. För lantbruket är jorden ett produktionsmedel som bör tryggas så att samhället inte utan synnerligen vägande skäl och full ersättning kan taga jord i anspråk för allmänna ändamål. Den privata äganderätten är en av förutsättningarna för att lantbruket skall kunna fortbestå och utvecklas. Därför anser Svenska folkpartiet att denna rätt skall respekteras.

Politiskt och ekonomiskt bör lantbruket behandlas som en likvärdig del av vårt näringsliv. Den pågående strukturomvandlingen av näringslivet skall vid sidan av ekonomiska bedömningar också beakta lantbruksbefolkningens krav på trivsel och miljö.

Skärgården bör hållas i den bofasta befolkningens ägo och den unika skärgårdsmiljön bevaras. Därtill vill SFP verka för att utveckla turistnäringen vid sidan av skärgårdens traditionella näringar för att trygga skärgårdsbefolkningens utkomst.

Det är viktigt att lantbruket garanteras en inkomstutveckling som motsvarar inkomstutvecklingen för övriga grupper i samhället. Detta bör klart vara preciserat i lag för att konflikter och orättvisor skall undvikas. Inkomstmålsättningen kan bäst uppnås och lantbrukets yttre och inre rationalisering underlättas genom en företagarvänlig lantbrukspolitik med garanti för ordnade pris- och marknadsföringsförhållanden. Detta förutsätter att ett oskäligt stort ansvar för produktionsvolymen inte påläggs jordbruket. Målsättningen inför 1970-talet bör vara livskraftigare företag med väl genomförd ekonomisk planering.

Den svenskspråkiga lantbruks- och trädgårdsrådgivningen bör i framtiden tryggas inom ramen för en självständig, av odlarna ledd, organisation. Vid den fortsatta centraliseringen av lantbrukets rådgivningsverksamhet bör den svenskspråkiga rådgivningens behov beaktas genom att specialorganisationernas svenska rådgivningsverksamhet överflyttas till den svenska centralorganisationen.

SFP anser att lantbrukets skolor bör ges de resurser som krävs för en fullvärdig lantbruksutbildning. Genom att ansluta sig till rådgivningsorganisationerna kan jordbrukarna öka sin yrkesskicklighet varför Svenska folkpartiet rekommenderar detta.

SFP vill särskilt understryka nödvändigheten av att alla lantbrukare stöder rådgivningsorganisationerna och är organiserade i lantbrukets intresseorganisationer samt i de ekonomiska marknadsföringsorganen.

SFP vill verka för att landsbygden bjuds motsvarande sociala omvårdnad som tätorterna. Härvid vill partiet samtidigt arbeta för att lösa och praktiskt ordna lantbrukets fritidsfråga.

Det nödvändiga i att anpassa lantbrukets produktion till marknadsutrymmet och samtidigt öka jordbrukets effektivitet gör jordbruksfrågan svårlöst i vårt land liksom fallet är i övriga utvecklade länder. Detta gör att frågan inte kan lösas utan hela samhällets medverkan. För att trygga utkomstmöjligheterna för de jordbrukare som avser att fortsätta i sin aktiva verksamhet, finner SFP det nödvändigt att framförallt sådana åtgärder vidtas som bidrar till att tillfälligt dra åker ur jordbruksproduktion. Härvid bör man speciellt inrikta sig på åkrar som inte på sikt lämpar sig som tillskottsjord. Åkerreserveringssystemet och stödet för beskogning av avlägset belägna åkrar är godtagbara då de främst inriktar sig på mindre lämplig åkerjord. Detta bör dock inte förhindra uppbyggandet av rationella brukningsenheter utan dessa bör stödas genom statliga jordanskaffningskrediter. Genom komplettering av dessa åtgärder med en förhöjning av företagar- och folkpensionen kan äldre jordbrukare erbjudas ett alternativ som tryggar deras utkomst.

Det är också angeläget att den inhemska marknaden förbehålls den inhemska jordbruksproduktionen och att man genom prispolitiska åtgärder och andra åtgärder strävar till att styra produktionen till sådana produkter för vilka avsättningsmöjligheter ännu finns. Härvid bör, med beaktande av mjölkens stora betydelse som inkomstkälla för jordbruket, speciell uppmärksamhet fästas vid att den inhemska smörkonsumtionen inte äventyras genom osaklig propaganda.

SFP kan däremot inte understöda sådana åtgärder som går ut på en begränsning av produktionen lägenhetsvis, då rationaliseringen härigenom skulle förhindras. SFP understryker det nödvändiga i att lantbruksbeskattningen utvecklas så att den inte försvagar lantbrukets konkurrenskraft och förhindrar strukturrationaliseringen. De orättvisor som uppdagats ifråga om jordbrukets skattereform och drabbat främst det mindre jordbruket bör utan dröjsmål korrigeras.

Svenska folkpartiet kräver att statsmakten låter uppgöra ett långsiktigt lantbruksprogram med beaktande av att lantbruket är normal företagsverksamhet.

Skogsbruket

I landets ekonomiska tillväxt spelar exporten en central roll. I denna har trävaru- och träförädlingsprodukterna en utslagsgivande betydelse enär de står för c. 60 procent av valutaintäkterna. Den allmänna välståndsutvecklingen är därför i mycket hög grad beroende av näringens utveckling.

Förutom att skogsbruket ger ett rotnetto åt skogsägarna skapar det arbetstillfällen såväl i skogen som i industrin och inom servicenäringarna.

Svenska folkpartiet anser det därför som synnerligen angeläget att statsmakten för en näringsvänlig och -befrämjande skogspolitik. Målsättningen bör taga fasta på att utveckla och trygga ett rationellt och lönsamt skogsbruk med beaktande av företagsekonomiska principer. Vid val av medel bör skogspolitiken beakta att skogarna huvudsakligen är i enskild ägo och starkt anknutna till gårdsbruket. Det måste därför anses som speciellt viktigt att den privata företagsformen respekteras och att skogsägarna ges möjlighet att i första hand förverkliga ett rationellt skogsbruk med tillhjälp av positivt verkande åtgärder och att nödig handlingsfrihet vid val av medel föreligger. Samhället bör undvika alla sådana åtgärder som leder till att aktiviteten inom skogsbruket minskar.

DÄRFÖR ANSER SVENSKA FOLKPARTIET ATT:

- skogsbrukets räntabilitet bör tryggas

- grundförbättringsarbetena bör med beaktande av avfolkningen genomföras så snabbt som möjligt och därför bör reserveras större anslag

- i den mån fritids- och annan planering inskränker på den enskilda skogsägarens möjligheter att bedriva sin näring bör full ersättning erläggas

Fisket

Utvecklingen i vårt samhälle har medfört att fiskarenas utkomstmöjligheter har begränsats. Därför anser SFP att statsmakten bör vidta nödvändiga åtgärder som syftar till att trygga fiskarbefolkningens utkomst och samtidigt garantera denna yrkeskårs fortsatta yrkesutövning.

Svenska folkpartiet anser att en bättre organisering av fiskhandeln är av största betydelse för näringens utövare och härvid bör statsmakten aktivt medverka till att denna handel kan utvecklas.

Den svenskspråkiga fiskeriinstruktionen bör inte sammanföras med den finskspråkiga utan den bör skötas som hittills av en svensk organisation.

Pälsdjursskötseln

Som ett komplement till småbruket är pälsdjursskötseln av största betydelse för landsbygdens fortsatta utveckling. Utöver att pälsdjursskötseln inbringar valuta åt landet skapar den arbetsplatser i glesbygden.

Svenska folkpartiet anser att statsmakten i större utsträckning än hittills bör stöda denna expansiva näring genom att sörja för nödig rådgivning, forskning och försöksverksamhet. Vidare kräver SFP att staten ställer nödiga krediter till förfogande för att tillfredsställa denna närings behov av långfristig kredit. Härvid bör pälsdjursskötseln jämställas med annan företagsverksamhet.

Trädgårdsodlingen

Odlingen av trädgårdsprodukter måste utvecklas och rationaliseras för att de inhemska trädgårdsprodukterna skall ha möjlighet att tävla med de importerade grönsakerna på marknaden.

För att förbättra de inhemska odlarnas konkurrensförmåga kräver SFP att statsmakten effektivare stöder försöks-, utbildnings- och rådgivningsverksamheten. Statsmakten bör även ge trädgårdsodlarna möjlighet att i större utsträckning erhålla förmånliga statslån.

En ordnad marknadsföring med ett jämnt utbud är av största betydelse för trädgårdsodlingens lönsamhet. Därför anser Svenska folkpartiet att trädgårdsodlarna bör sträva till samverkan och ordnad handel vid marknadsföringen av sina produkter. På detta sätt kan också konsumenternas efterfråga på grönsaker bättre tillfredsställas.