Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/552

Ruotsalainen kansanpuolue

Ruotsalaisen Kansanpuolueen Ohjelma


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: Ruotsalaisen Kansanpuolueen Ohjelma
  • Vuosi: 1924
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

RUOTSALAISEN KANSANPUOLUEEN OHJELMA

(Hyväksytty puoluepäivillä Helsingissä 24-25.5.1924)

I. Ruotsalainen kansanpuolue haluaa isänmaallisena puolueena suojella ja kehittää Suomen laillista yhteiskuntajärjestystä ja länsimaista kulttuuria, vahvistaa valtakunnan puolustuskykyä sekä vakaannuttaa sen ulkopoliittista asemaa. Puolue on valmis vilpittömään yhteistyöhön muiden aateryhmien kanssa kysymyksissä, joissa mielipiteet tavoitteista ja keinoista voivat käydä yksiin.

II. Ruotsalaisen kansanpuolueen pyrkimyksenä on koota Suomen ruotsinkielinen väestö yhteisesti suojelemaan asemaansa isänmaassaan ja turvaamaan tulevan kehityksensä omana kansallisuutenaan. Tämän tavoitteen puolue pyrkii saavuttamaan etenkin säilyttämällä ruotsinkieliselle väestölle ne sen jatkuvan olemassaolon perusedellytykset, jotka ovat riippuvaisia ruotsalaisen asema-alueen säilymisestä. Ruotsalainen kansanpuolue pyrkii siksi ruotsalaisten asuma-alueiden väestön kielellistä ja kansallista oikeusturvaa laajentamalla ja vahvistamalla hankkimaan sille enemmän viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Ruotsalainen kansanpuolue katsoo tämän ohella erääksi tärkeimmäksi tehtäväkseen ruotsalaisen aseman säilyttämisen myöskin näiden asuma-alueiden ulkopuolella sekä samalla ruotsinkielisten vaikutusvallan ylläpitämisen valtakunnan poliittisten, sivistyksellisten ja taloudellisten asiain hoidossa.

Puolueessa voi muodostua erilaisia ryhmittymiä omine ohjelmineen, kunhan ne eivät ole ristiriidassa puolueen yleisten tavoitteiden kanssa. Pitääkseen tehokkaasti yllä ruotsinkielisen väestön poliittista vaikutusvaltaa Ruotsalainen kansanpuolue pyrkii kokoamaan sen eduskuntavaaleissa yhteiseen vaaliliittoon, puolueen eri mielipideryhmien vapauden säilyttäen.

III. Ruotsalainen kansanpuolue valvoo lainsäädännössä ruotsinkielen oikeutta pysyä rinnan suomenkielen kanssa kansalliskielenä Suomessa sekä pyrkii hallitusmuodon hengen ja tarkoituksen mukaiseen kielilainsäädännön soveltamiseen.

Ruotsalainen kansanpuolue vaatii sellaista muutosta voimassa olevaan lakiin, että ruotsalaisen asuma-alueen ulkopuolella olevat ruotsinkieliset saavat tilaisuuden äänestää puolueen mukana.

Ruotsalainen kansanpuolue pyrkii uuteen läänijakoon ja hallitusmuodon hengen mukaiseen maakunnalliseen itsehallintoon.

Ruotsalainen kansanpuolue työskentelee sen hyväksi, että ruotsinkielisten koulujen ja muiden ruotsinkielisten sivistyslaitosten yleisistä varoista saama valtionapu arvioidaan ruotsinkielisellä taholla esiintyvän koulutustarpeen mukaan eikä ainoastaan matemaattisessa suhteessa väestön suuruuteen. Ruotsinkielisen opetustoimen korkein johto on järjestettävä tavalla, joka antaa varmuuden, että ruotsinkielisten kouluedut tulevat täysin tyydytetyiksi.

IV. Ruotsalainen kansanpuolue haluaa avustaa ruotsinkielisten koulujen sekä muiden, niin yleistä kuin ammatillistakin koulutusta jakavien laitosten ylläpitoa, edistää sivistyksellisiä ja käytännöllisiä tarkoitusperiä palvelevia ruotsinkielisiä yhteisöjä samoin kuin yleensäkin tukea ruotsalaista kansanosaa sen aatteellisissa ja taloudellisissa pyrinnöissä kaikkialla maassamme.

Ruotsalaisen kansanpuolueen aloitteesta on perustettu ruotsalainen kulttuurirahasto ruotsinkielisen opetuksen ja yleensä ruotsalaisen kulttuurityön edistämiseksi Suomessa. Jokaisen puolueen jäsenen on tunnettava velvollisuudekseen kykyjensä mukaan kartuttaa tätä rahastoa ja muita varoja, jotka tähtäävät puolueen tarkoitusperien edistämiseen sekä ruotsinkielisen väestön hyötyyn.

V. Ruotsinkielisen väestömme kohottamiseen henkisessä ja taloudellisessa suhteessa, sen poliittiseen herättämiseen sekä ruotsinkielisen väestön eri kerrosten välisten vastakohtaisuuksien tasoittamiseen on sekä ruotsalaisen kansanpuolueen että sen jokaisen jäsenen osoitettava elävää ja voimakasta kiinnostusta, tietoisena siitä, että myöskin tämä on koko isänmaan hyödyksi koituvaa työtä.