Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/553

Ruotsalainen kansanpuolue

Ruotsalaisen Kansanpuolueen ohjelma


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: Ruotsalaisen Kansanpuolueen ohjelma
  • Vuosi: 1937
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

RUOTSALAISEN KANSANPUOLUEEN OHJELMA

(Hyväksytty puoluepäivillä Vaasassa 15-16.5.1937)

Ruotsalaisen kansanpuolueen tarkoituksena on isänmaallisella pohjalla yhdistää Suomen ruotsinkielinen väestö sen aseman ja oikeuksien suojelemiseksi isänmaassaan.

I. Ruotsalainen kansanpuolue rakentuu seuraaville perusperiaatteille:

Suomen ruotsinkielistä kansanosaa, sen kieltä ja kulttuuria on suojeltava, ylläpidettävä ja kartutettava.

Ruotsinkieliselle väestölle, joka on perustuslain mukaisesti tasa-arvoinen suomenkielisen väestön kanssa, on suotava samat mahdollisuudet kuin suomenkieliselle väestölle yhteiskunnalliseen, taloudelliseen ja sivistykselliseen toimintaan koko isänmaan hyväksi.

Ruotsinkielisen väestön edut tulevat parhaiten otetuiksi huomioon ja sen kansallisia ja isänmaallisia pyrkimyksiä edistetään parhaiten ylläpitämällä laajapohjaista ruotsinkielistä porvarillista puoluetta.

Puolue on valmis vilpittömään yhteistyöhön muiden puolueiden ja aateryhmien kanssa kysymyksissä, joissa käsitykset tavoitteista ja keinoista käyvät yksiin.

II. Isänmaallisena, demokraattisena puolueena Ruotsalainen kansanpuolue haluaa:

säilyttää ja vahvistaa Suomen vapautta ja itsenäisyyttä;
vahvistaa valtakunnan puolustuskykyä;
vakaannuttaa Suomen ulkopoliittista asemaa ja erityisesti liittymistä pohjoismaiseen valtioryhmään;
puolustaa länsimaista oikeusyhteisöä ja lakiin sidottua demokraattista hallitusmuotoa;
korostaa lain pyhyyttä ja oikeusjärjestyksen arvovaltaa;
vastustaa diktatuuripyrkimyksiä ja kaikenlaatuista yhteiskuntaa hajoittavaa toimintaa;
turvata sanan-, yhdistymis- ja kokoontumisvapaus;
edesauttaa luokkavastakohtien tasoittamista yhteiskunnassa;
toimia säästäväisyyden edistämiseksi valtion taloudessa sekä niin välittömän kuin välillisenkin verotaakan huojentamiseksi;
tukea elinkeinoelämää, jonka tulee perustua vapaaseen ja terveeseen taloudelliseen yritteliäisyyteen, samalla kun valtion liiketoimintaa kohtuullisesti rajoitetaan;
edistää kotimaisen tuotannon menekkimahdollisuuksia sekä kotimaassa että ulkomailla;
pyrkiä uudenaikaisempaan ja monipuolisempaan opetustoimeen, kiinnittäen erityistä huomiota käytännön tarpeisiin;
turvata kansalaisten työolot ja parantaa heidän eIinmahdollisuuksiaan ottaen oikeudenmukaisesti huomioon niin kaupunkien, maanviljelysseutujen kuin saaristojenkin tarpeet;
edistää oman kodin hankintaa tilattomalle väestölle;
edesauttaa sosiaalisen huolto- ja suojelulainsäädännön tarkoituksenmukaista kehittämistä.

III. Ruotsalaisena puolueena Ruotsalainen kansanpuolue haluaa:

säilyttää ruotsalaisten asuma-alueet ja ruotsalaisen maaomistuksen;
suojella ruotsinkielisiä vähemmistöjä kaikkialla maassa;
ylläpitää ruotsalaisten vaikutusvaltaa valtakunnan ja kuntien yleisten asiainhoidossa;
vaikuttaa hallitusmuodon kansallisuuspykälien hengen mukaiseen soveltamiseen ja edistää niiden kanssa yhdenmukaista kielilainsäädäntöä;
toimia siten, että valtio ja kunnat täydessä laajuudessaan ottavat huomioon velvoituksensa ruotsinkielistä koululaitosta kohtaan, tyydyttäen myöskin korkeimmat sivistystarpeet antamalla valtion ylläpitämää tarpeellisin apuneuvoin ja opettajavoimin varustettua ruotsinkielistä korkeakouluopetusta;
vahvistaa ruotsinkielisten omaa hallintoa kirkon ja koulun piirissä;
pyrkiä sellaiseen oikeudenmukaiseen vaalilakiin, joka sallii myöskin ruotsalaisten asuma-alueiden ulkopuolella asuvien ruotsinkielisten valitsijoiden äänestää puolueen puitteissa;
yhdistää ruotsinkieliset kansalaiset poliittisissa ja kunnallisissa vaaleissa yhteiseen vaaliliittoon;
harjoittaa poliittista valistustoimintaa ruotsinkielisen väestön keskuudessa;
ylläpitää yhteisymmärrystä ja sovinnollista toimintatahtoa maan ruotsinkielisten ja heidän luottamusmiestensä keskuudessa, erityisesti kaikissa ruotsalaisuutta ja sen etuja koskevissa kysymyksissä;
tähdentää ruotsinkielisen kansanosan velvoituksia ruotsinkieltä ja ruotsalaisen kulttuurin tulevaisuutta kohtaan Suomessa;
korostaa erityisesti sen merkitystä, että ruotsinkielinen nuoriso saa kasvatuksensa ja koulutuksensa ruotsinkielisissä oppilaitoksissa;
koota varoja ruotsinkielisen kasvatus- ja kulttuurityön avustamiseksi sekä ruotsinkielisten laitosten aseman jatkuvaksi turvaamiseksi;
tukea ruotsinkielistä väestöä sen erilaisissa, niin aatteellisissa kuin taloudellisissakin pyrinnöissä.