Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/564

Ruotsalainen kansanpuolue

Svenska Folkpartiets program


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: Svenska Folkpartiets program
  • Vuosi: 1924
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

SVENSKA FOLKPARTIETS PROGRAM

(Antaget av partidagen i Helsingfors den 24-25 maj 1924)

I

Svenska folkpartiet vill, såsom ett fosterländskt parti, värna och utveckla Finlands lagbundna samhällsskick och västerländska kultur, trygga rikets värnkraft samt befästa dess utrikespolitiska ställning. Partiet är redo till lojalt samarbete med andra meningsgrupper i frågor, där åsikterna om mäl och medel kunna samniangå.

II

Svenska folkpartiets syfte är att sammansluta Finlands svenska befolkning till gemensamt värnande av dess ställning i fosterlandet och tryggande av dess framtida utveckling såsom en egen nationalitet. Detta mål vill partiet främst uppnå genom att söka för den svenska befolkningen bevara det grundvillkor för dess fortbestånd, som ligger uti bibehällandet av det svenska bosättningsområdet. Svenska folkpartiet strävar därför att genom utbyggande och befästande av det språkliga och nationella rättsskyddet för befolkningen i de svenska bosättningsområdena bereda densamma ökad trevnad och trygghet. Därjämte betraktar Svenska folkpartiet som en av sina viktigaste uppgifter att bevara den svenska nationalitetens ställning jämväl utanför dessa bosättningsområden samt likaså att upprätthålla svenskt inflytande vid skötseln av rikets allmänt politiska, kulturella och ekonomiska angelägenheter.

Inom partiet kunna olika sammanslutningar bildas kring egna program, vilka icke strida mot partiets allmänna syfte.

För tillvaratagande av den svenska befolkningens politiska inflytande vill Svenska folkpartiet söka att vid riksdagsvalen sammanföra den in gemensamt valförbund, med bevarad frihet för olika meningsgrupper inom partiet.

III

Svenska folkpartiet skall vid lagstiftningen bevaka svenska språkets rätt att jämsides med finska språket vara nationalspråk i Finland samt eftersträvar en med regeringsformens anda och mening överensstämmande tillämpning av rikets språklagstiftning.

Svenska folkpartiet omfattar kravet på en sådan ändring av gällande lag att de utom det svenska bosättningsområdet levande svenskarna bliva i tillfälle att rösta med partiet.

Svenska folkpartiet eftersträvar ny länsindelning och landskapssjälvstyrelse i enlighet med regeringsformens anda.

Svenska folkpartiet arbetar på att de svenska skolornas och övriga svenska bildningsanstalters understöd ur allmänna medel utmätas i män av det på svenskt håll förefintliga bildningsbehovet och icke endast i matematiskt förhållande till befolkningens storlek. Det svenska undervisningsväsendets högsta ledning bör organiseras på sätt, som ger trygghet för att de svenska skolintressena fullt tillgodoses.

IV

Svenska folkpartiet vill direkte bidraga till uppehållande av svenska skolor och andra anstalter för såväl allmän som facklig bildning, främja de svenska sammanslutningarna för kulturella och praktiska syften samt överhuvud stödja det svenska folkelementet, var det än finnes i vårt land, i dess ideella och ekonomiska stråvanden.

På Svenska folkpartiets initiativ har svenska kulturfonden stiftats för främjandet av den svenska undervisningen och andra allmänna svenska kulturuppgifter i Finland. Varje partimedlem bör känna det som en plikt att efter förmåga stärka denna fond och de övriga tillgångar, som avse främjandet av partiets syften och den svenska befolkningens gagn.

V

At arbetet för vår svenska befolknings höjande i andligt och ekonomiskt avseende, för dess politiska uppryckande samt för utjämnandel av motsatsen mellan den svenska befolkningens olika lager bör såväl Svenska folkpartiet som envar dess medlem egna ett levande och verksamt intresse i medvetandet att detta är ett arbete till gagn för fosterlandet i dess helhet.