Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/565

Ruotsalainen kansanpuolue

Program för Svenska Folkpartiet


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: Program för Svenska Folkpartiet
  • Vuosi: 1937
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

PROGRAM FÖR SVENSKA FOLKPARTIET I FINLAND

(Antaget vid partidagen i Vasa den 15-16.5.1937)

Svenska folkpartiet avser att på fosterländsk grund sammansluta den svenska nationaliteten i Finland för att värna dess ställning och rätt i fäderneslandet.

I

Svenska folkpartiet bygger på följande grundåskådningar:

Finlands svenska folkstam, dess språk och kultur böra skyddas, upprätthållas och förkovras. Den svenska befolkningen, enligt grundlag Iikställd med den finska, bör beredas samma möjligheter som denna till medborgerlig, ekonomisk och kulturell verksamhet, hela fäderneslandet till gagn.

Den svenska befolkningens intressen tillvaratagas och dess nationella och fosterländska syften främjas bäst genom upprätthållande av ett svenskt borgerligt parti på bred bas.

Partiet är redo att lojalt samarbeta med andra partier och meningsgrupper i frågor, där uppfattningen om mål och medel sammangår.

II

Såsom ett fosterländskt, demokratiskt parti vill Svenska folkpartiet:

bevara och befästa Finlands frihet och självständighet;

trygga rikets värnkraft;

befästa landets utrikespolitiska ställning och särskilt anslutningen till den nordiska statsgruppen;

värna det västerländska rättssamhället och det lagbundna, demokratiska statsskicket;

hävda lagens helgd och rättsordningens auktoritet;

motarbeta diktatursträvanden och varje form av samhällsupplösande verksamhet;

trygga yttrande-, förenings- och församlingsfriheten;

bidraga till klassmotsatsernas utjämnande i samhället;

verka för sparsamhet i den allmänna hushållningen och lindring såväl i den direkta som den indirekta skattebördan;

stödja näringslivet, som bör byggas på fri och sund ekonomisk företagsamhet, samtidigt som statens affärsverksamhet skäligen avgränsas;

främja den inhemska produktionens avsättningsmöjligheter både i hem- och utlandet;

sträva till ett modernare och mångsidigare undervisningsväsende med särskilt beaktande av praktiska behov;

trygga medborgarnas arbetsvillkor och förbättra deras levnadsförhållanden, med rättvist tillgodoseende såväl av städernas som jordbruksbygdernas och skärgårdarnas behov;

verka för anskaffning av egna hem åt den obesuttna befolkningen;

medverka till en ändamålsenlig utveckling av den sociala vård- och skyddslagstiftningen.

III

Såsom ett svenskt parti vill Svenska folkpartiet:

bevara de svenska bosättningsområdena och den svenska jordbesittningen;

skydda de svenska minoriteterna överallt i landet;

upprätthålla svenskt inflytande vid handhavandet av rikets och kommunernas allmänna angelägenheter;

verka för en lojal tillämpning av regeringsformens nationalitetsparagrafer och för en i överensstämmelse därmed stående språklagstiftning;

arbeta för att stat och kommun i full utsträckning iakttaga sina förpliktelser gentemot det svenska skolväsendet och att jämväl de högsta bildningsbehoven tillgodoses genom en statlig, med nödiga hjälpmedel och lärarkrafter utrustad högskoleundervisning på svenskt språk;

befästa den egna svenska förvaltningen på kyrkans och skolans område;

sträva till en sådan rättvis gestaltning av vallagen, att även utom de svenska områdena bosatta svenska valmän bliva i tillfälle att rösta inom partiet;

sammanföra de svenskspråkiga medborgarna vid politiska och kommunala val i gemensamma valförbund;

utöva politisk upplysningsverksamhet bland den svenska befolkningen;

upprätthålla samförstånd och endräktig handlingsvilja bland landets svenskar och deras förtroendemän, särskilt i alla frågor, som röra svenskheten och dess intressen;

inskärpa den svenska nationalitetens förpliktelser med avseende å det svenska språkets och den svenska kulturens framtid i Finland och särskilt betydelsen av att svensk ungdom får sin uppfostran och utbildning i svenska läroanstalter:

hopbringa medel för att bidraga till svenskpråkigt bildnings- och kulturarbete och för att trygga svenska institutioners bestånd;

stödja den svenska befolkningen i dess olika strävanden av såväl ideell som ekonomisk art.