Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/571

Ruotsalainen kansanpuolue

Regionpolitik


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: Regionpolitik
  • Vuosi: 1972
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

REGIONPOLITIK

PROGRAM -72
SVENSKA FOLKPARTIET

REGIONPOLITIK

Decentralisering

Kravet på en målmedveten decentralisering av beslutanderätt, makt och resurser ingår som en central beståndsdel i Svenska folkpartiets politik för ett mänskligare samhälle. De negativa följderna av den centralistiska politik som idag förs blir allt mera uppenbara. I Industrifinlands tätorter uppstår svåra sociala anpassningsproblem. Bristen på bostäder ökar ständigt. Trafik- och miljöproblemen tilltar i oroväckande hög grad, I utvecklingsområdena sker en kraftig ekonomisk utarmning. Servicen försämras och avfolkningen tilltar oavbrutet.

Balanserad ekonomisk utveckling

I denna svåra situation anser Svenska folkpartiet att en balanserad utveckling utgör den väsentligaste målsättningen för samhällspolitiken. De åtgärder som hittills vidtagits i syfte att rätta till den uppenbara snedvridningen har varit få samtidigt son de gjorts punktvis och därför inte haft önskad effekt. Samtidigt har den allmänna samhällspolitiken varit motstridig. En åtgärd från statsmaktens sida har motverkats av en annan på grund av bristen på en uttalad målsättning för regionpolitiken i Finland.

En balanserad ekonomisk utveckling kräver att uppbyggda fungerande samhällens existens tryggas samtidigt som ansträngningar sätts in för skapandet av nya fungerande enheter. I stället för att ensidigt gå in för en rörlig arbetskraftspolitik, som ofrånkomligt leder till en avfolkning av stora delar av vårt land, bör kravet på arbetstillfällen i hemtrakten tillgodoses.

Stimulansåtgärder

Företag och kapital bör genom stimulansåtgärder lockas till större satsningar i utvecklingsregionerna. Ett fungerande kommunikationsnät framstår härvid som speciellt betydelsefullt. Automatiserade teleförbindelser, ett välutbyggt landsvägsnät där betydelsen av tvärgående förbindelser över landets gränser tillgodoses, tryggad lokal järnvägstrafik samt ökat stöd till hamnarna i utvecklingsregionerna är åtgärder som snabbt bör vidtas. De bidrar till att skapa jämlika förhållanden mellan näringsidkare i olika delar av landet.

Regionförtryckningsmekanismer

Regionförtryckningsmekanismerna bör sättas ur funktion. Sålunda är det nödvändigt att skapa ett tariffsystem för transporter som inte liksom dagens motverkar förädling vid råvarukällan och etableringar utanför Industrifinland. Teletaxorna bör likaså överses och jämlikhet i detta avseende skapas mellan olika delar av landet. Bostadsstödets fördelning samt väg- och vattens vägprojektering bör samordnas med regionpolitiken. De centrala ämbetsverken får inte genom sin politik försvåra u-områdenas utveckling. Partidagen uttalar att snabba åtgärder bör vidtas för att förverkliga en utflyttning av centrala ämbetsverk och andra statliga institutioner från huvudstadsregionen till andra delar av landet.

Skärgården

Svenska folkpartiet betraktar skärgården som utvecklingsområde i den allmänna regionpolitiken och strävar till att detta synsätt vinner gehör även bland de övriga partierna i Finland. I skärgården har den snedvridna samhällspolitikens mest negativa följder gjort sig gällande ned stark utflyttning som följd. Trafikförhållandena i skärgården bör ägnas särskild uppmärksamhet, fasta vägförbindelser bör där så är möjligt i skyndsam ordning komma till stånd så att skärgården inte töms på befolkning. De frigående landsvägsfärjorna bör där sådana tillsvidare måste användas liksom de linjestyrda färjorna trafikera dygnet runt. Subventionering av allmänna trafikmedel, buss- och godstrafik till skärgårdens perifera delar, blir nödvändig.

Basnäringarna

En framgångsrik regionpolitik förutsätter omvårdnad av basnäringarna. Yrkesfiskets ställning bör stärkas bl.a. genom statliga åtgärder i syfte att effektivera marknadsföringen av fångsterna och trygga den inhemska fiskens prisnivå. Ett levande och livskraftigt jordbruk samt specialnäringar som trädgårdsodling och pälsdjursskötsel som bör ges ekonomiskt stöd i form av kreditmöjligheter och konsultnät utgör en garanti för ett fungerande mångsidigt samhälle. Den nu förda lantbrukspolitiken leder till att ett allt större antal människor söker sig bort från basnäringarna vilket också ökar koncentrationen. Möjligheter till kombinationsyrken bör utgöra ett reellt alternativ.

Nya arbetstillfällen

För att underlätta uppkomsten av nya arbetstillfällen i u-områdena bör direkta ekonomiska stödåtgärder vidtas. Tillgång till förmånliga krediter, skattelättnader, ökad rådgivningsverksamhet främst för småindustrin genom t.ex. statsstöd för kommunalt anställda näringsombudsmän i u-regionerna, samt större resurser för idéskapande, konsultverksamhet och bistånd vid produktutvecklingen och marknadsföringen är nödvändiga åtgärder i syfte att skapa mångsidighet i näringarna.

Etableringspolitiken

Företagen bör i sin etableringspolitik följa decentraliseringens princip och förlägga produktionsinrättningar till u-regionerna. Småindustrin i områdena bör utnyttjas som underleverantörer.

Etableringskontroll för större företag är idag nödvändig. Det industrialiserade södra Finland måste ges en andhämtningspaus för att kunna sätta in effektiva åtgärder mot den tilltagande miljöförstöringen och öka satsningarna på att lösa de sociala problemen.

Utbyggt servicenät

Partidagen anser att samhället bör garantera samtliga invånare fullvärdig service. Detta bör gälla likaväl den som är bosatt i ett glesbebyggt område som den son bor i den industrialiserade delen av vårt land. Ett servicenät måste utbyggas och punktsatsningen i görligaste mån frångås. . Samhällsstöd för upprätthållande av kollektivtrafik sant detaljhandel är nödvändigt.

Statsmakten måste vidta alla nödiga åtgärder för att garantera invånarna i våra glesbygder full jämlikhet ifråga om hälso- och socialvård. Tillgången på utbildad hälsovårdspersonal bör tryggas också i dessa områden.

Den jämlikhet grundskolan till vissa delar för med sig på utbildningens område måste fullföljas genom utvidgade möjligheter till andra och tredje gradens utbildning i närheten av eller på hemorten. Möjligheter till akademisk utbildning bör ges på flera orter än för närvarande. Tillräckliga personresurser är viktiga för den regionala stimulansen. Skolat och kompetent folk bör inom u-områdena ges gynnsamma villkor.

Regionförvaltningen

Svenska folkpartiets partidag ålägger sina representanter i statliga och kommunala organ på alla nivåer att med kraft gå in för en decentralisering av makt och beslutanderätt från centralförvaltning och centrala ämbetsverk till demokratiskt valda organ på mellanstegsnivå samt vidare arbeta för en stärkning av den kommunala självstyrelsen och en fördjupning av den kommunala demokratin.

Regionplaneringen

Regionplaneringen och den kommunala planeringen utgör viktiga instrument i arbetet för ett decentraliserat mänskligare samhälle.

Centralstyrelsen och riksdagsgruppen bör intensifiera sina insatser för skapandet av en demokratiskt fungerande riksplanering. Den regionpolitiska målsättningen bör fastställas av regionens egen befolkning. I riksdagen bör fastslås en klar regionpolitisk målsättning utgående från decentraliseringens princip.

Godkänt vid partidagen i Kronoby 1972