Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/578

Ruotsalainen kansanpuolue

SFP:s Sociala Program


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: SFP:s Sociala Program
  • Vuosi: 1914
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

SVENSKA FOLKPARTIETS SOCIALA PROGRAM

(Antaget vid partidagen i Lovisa den 31.5.-1.6.1914)

1. Svenska folkpartiet har en huvuduppgift i att värna landets svenska befolknings rätt och bästa. Särskilt vill partiet arbeta för ett närmande mellan den svenskatalande befolkningens olika element och verka för ett skolsystem, ägnat att till alla folklager oberoende av ståndsskillnad förmedla allmän medborgerlig bildning. I detta syfte ställer Svenska folkpartiet på sitt program att arbeta för införande av allmän läroplikt med statsbidrag åt kommunerna, ävensom för att folkskolan, i den usträckning det visar sig möjligt att genomföra, göres till bottenskola för den högre undervisningen. Härjämte vill partiet stödja den svenska befolkningen i dess ekonomiska levnadsvillkor genom att verka för uppkomsten och organiserandet av hantverks- och yrkesskolor samt undervisning i slöjd och huslig ekonomi.

2. Då det särskilt för den svenska befolkningen är en livssak att densamma förblir på landsbygden bofast, äro snara och verksamma åtgärder för dess utkomst vid jordbruket och genom övriga lantmannanäringar av synnerlig vikt. Utbildning för hithörande arbetsområden bör möjliggöras genom högre och lägre svenska yrkesskolor för lantbrukets och fiskerinäringens befrämjande; uppkomsten av småbrukarlägenheter, företrädesvis under äganderätt, bör befordras genom statens och för ändamålet organiserade kreditanstalters samt kommunernas förmedling; andelsverksamheten bör främjas för stödjande av småbrukarnas och fiskarbefolkningens intresse.

3. Emedan den nuvarande grundskatten och hela vår jordbeskattning i övrigt strider mot principen, att skatten skall träffa alla skattekraftiga personer samt envar i förhållande till hans förmåga att bära skatten; emedan grundskatten vidare föranleder olikhet i jordens natur av skatte- och frälsejord ävensom bibehållandet av en så föråldrad och irrationell skatteenhet som mantalet, bör grund skatten avlyftas och jämte de allmänna på jorden vilande besvären ersättas med en rättvisare och jämnare beskattning.

4. För den kroppsarbetande befolkningens tryggande bör såsom en allmän fordran uppställas utsträckt skydd mot yrkesfara och olycksfall; införandet av sjukförsäkring samt invaliditets- och ålderdomsförsäkring, antingen grundad på arbetsgivarnas, arbetstagarnas och statens samfällda bidragsplikt, eller, om landets tillgångar det medgiva, anordnad så, att försäkringen göres till en allmän folkpensionering, upprätthållen genom bidrag av de försäkrade, staten och kommunerna. Lag om arbetsavtal bör åstadkommas under beaktande jämväl av det kollektiva arbetsavtalet, varjämte legostadgan bör ersättas med ny, tidsenlig lag om råttsförhållandet mellan husbonde och tjänare.

5. Med erkännande av samma rätt för kvinna som för man att göra sig gällande i stats- och samhällslivet, vill Svenska folkpartiet befordra sådan rättslig och ekonomisk omgestaltning av kvinnans ställning inom äktenskap, familj, kommun och stat, som står i överenskommelse med hennes politiska myndigblivande, härutinnan tillgodoseende alla kvinnors intressen oberoende av samhällsställning.

6. Svenska folkpartiet vill verka för nykterhetens främjande både genom en allmännare upplysning i rusdrycksfrågan och genom begagnande av utvägar som den nuvarande alkohollagstiftningen erbjuder, samt genom att ytterligare utveckla denna lagstiftning i nykterhetsvänlig riktning.

7. Åt arbetet för vår svenska befolknings höjande i andligt och ekonomiskt avseende, för dess politiska uppryckande samt för utjämnande av motsatsen mellan den svenska bildade klassen och den svenska befolkningens djupa lager bör såväl Svenska folkpartiet som envar dess medlem ägna ett levande och verksamt intresse i medvetandet att även detta är ett arbete till gagn för fosterlandet i dess helhet.