Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/580

Ruotsalainen kansanpuolue

Sfp:s Språkpolitiskt program


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: Sfp:s Språkpolitiskt program
  • Vuosi: 1999
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Vårt språk, vår trygghet (1999) [SFP: Språkpolitiskt program]

Rätten till vårt eget språk och vår kultur är en omistlig del av vår grundtrygghet. Den är så omistlig att mången kanske inte ens tänker på att den kunde hotas. Ändå krävs det idogt och framsynt arbete för att svenskan skall kunna leva vidare i Finland.

Språket är också en fråga om rättvisa. En förutsättning för jämlikhet är att man inför domstolar, myndigheter och inom vården får tala sitt modersmål. Utan tillgång till utbildning, kultur och massmedia på modersmålet är det svårt att utvecklas som mänska.

Svenskan i vårt land förblir stark så länge finlandssvenskarna själva enigt och med kraft för fram sin sak. Grunden är starka egna institutioner, som vi själva rår över. Här finns den livskraft som alltid garanterar en fungerande tvåspråkighet i Finland. En central finlandssvensk paradox gäller; enspråkiga lösningar ger tvåspråkighet och tvåspråkiga lösningar ger enspråkighet. De finlandssvenska nätverken ger också en positiv samhörighet, som gör att finlandssvenskarna mår bättre än befolkningen i medeltal. Det finns glädje i det svenska.

Finlandssvenskarna lever i olika språkliga miljöer. För många enspråkigt svenska familjer kan det finska kännas avlägset och svårt. I många tvåspråkiga familjer känns det svenska och det finska lika kärt. Många upplever sig genuint ha en dubbel språklig identitet. Svenska och finska är en självklar del av vårt gemensamma finländska kulturarv.

De svenska kärnbygderna och miljöerna i Nyland, Åboland och Österbotten liksom det enspråkigt svenska Åland är av avgörande betydelse för att säkra det svenska språkets framtid i Finland. Här finns den levande vardag och livskraft som synliggör landets tvåspråkighet. Sfp stöder åtgärder som syftar till att bevara livskraftiga svenskbygder.

Vi ser en ny anda växa fram. En anda där gamla rädslor ersatts av en ny framtidstro som bryter gränser. Där man ser att både svenskt och finskt berikar livet och just därför vill föra det svenska språket till följande generation. Det är en nyfinlandssvenskhet som också motsvaras av en ny finskhet.

Svenskan får större betydelse inom näringslivet. Allt flera företag opererar i hela Norden, som är det viktigaste handelsområdet för Finland. Det ger ett praktiskt behov av kunskaper i svenska i Finland och av finska i det övriga Norden. Tvåspråkigheten i vårt land är en framgångsfaktor både för individer och företag.

Svenska folkpartiet grundades för snart ett sekel sedan, uttryckligen för att slå vakt om det svenska språket och den svenska kulturen. Inget annat parti har en sådan djup förankring i kampen för vårt svenska språk och vår nordiska hemvist. Dessa traditioner har Sfp fört vidare genom generationer. Samtidigt har Sfp alltid varit en trovärdig, allmän och ansvarstagande kraft i politiken i Finland. Ett parti som gått i spetsen för skapande av rättvisa, ekonomisk stabilitet, social trygghet och internationell förankring.

Svenska folkpartiet är övertygat om att det svenska språket och den svenska kulturen är viktig för hela Finland - att den är en avgörande framtidsfaktor för en gynnsam utveckling. Många finskspråkiga ger oss sitt stöd just för att vi bäst kan slå vakt om att Finland också i framtiden förblir landet med två språk. Sfp tror på samarbete över språkgränsen för att stärka svenskans ställning.

Den nya riksdagen som väljs i mars kommer att ha stor betydelse för vårt svenska språk. Inför det kommande arbetet i riksdagen och inför regeringsunderhandlingarna lyfter Svenska folkpartiet upp följande frågor på den politiska agendan:

1. Hälsovård på vårt eget språk är viktig för tryggheten. Grunden för kravet på rätt till vård på modersmålet är en högklassig offentlig sjukvård. Speciellt inom mentalvården är språket det viktigaste arbetsredskapet. Sfp stöder tanken på ett sjukvårdscentrum i Helsingfors där man kan garantera svensk service både inom bashälsovården och basal specialsjukvård. Minoritetsnämnderna måste aktivera sig och deras ställning förstärkas inom sjukvårdsdistrikten och inom de enskilda sjukhusen. Varje sjukhusenhet i Nyland, Åboland och Österbotten bör ha långtgående autonomi och en klar strategi för hur den svenska vården kan förbättras.

2. Språklagen är föråldrad och kommer att förnyas. Sfp:s mål är att åstadkomma en ny språklag som är mera förpliktande än den nuvarande. Det faktum att verkligheten idag inte alltid lever upp till lagens krav ger inte motiv för en försämring. Tvärtom. Om domstolar samt polis- och andra myndigheter verkligen skall kunna betjäna på svenska krävs att verksamheten organiseras på språklig grund och att språkproven skärps, så att de blir ett mått på verklig språkkunskap.

Det allmännas informationsskyldighet bör beakta även det digitala rummet. All offentlig information skall ges både på svenska och finska. Det finns orsak att överväga inrättande av en skild statlig språkskyddsombudsman. Idag bestäms kommunernas språkstatus utgående från ett demografiskt synsätt. Sfp föreslår att kommunernas språkstatus vid sidan av befolkningstalen även skall beakta historiska orsaker. Så kunde t.ex. Lojos tvåspråkighet bestå. Tvåspråkigheten är en del av vårt nationella arv.

3. Den finlandssvenska utbildningen måste genomgå ständig förnyelse. Bara via livskraftiga egna skolor med ett starkt svenskt språk kan vi föra vidare vårt språk till kommande generationer. Skolorna skall vara öppna även för barn från finska familjer som vill stöda barnens språkutveckling. Skolmiljöerna bör vara enspråkiga. I miljöer där finskan dominerar, så som i huvudstadsregionen, bör särskilda åtgärder vidtas för att upprätthålla en svensk språkmiljö. Språkbad på svenska erbjuder de finska barnen en unik möjlighet att lära sig svenska.

Under de kommande åren krävs betydande insatser för att förstärka och utveckla de svenska yrkesskolorna. De svenska yrkeshögskolorna är en politisk framgång för Sfp. De skall kunna räkna med uppbackning också framöver. Ett fördjupat samarbete mellan Åbo Akademi och Svenska handelshögskolan har partiets stöd. En förstärkning av de svenska resurserna inom Helsingfors Universitet är ett centralt mål. Sfp ser det som ytterst viktigt att svenskan bibehålls som ett obligatoriskt språk i den finska grundskolan och gymnasiet. Åtgärder som befrämjar elevernas motivation för studier i det svenska språket bör stödas.

4. Det svenska mediautbudet med TV, radio och tidningar är viktigt. Rundradion som ägs av samhället har genom sitt public service-uppdrag en avgörande position för det svenska TV-utbudet. Genom den kommande digitaliseringen är det möjligt att uppnå en finlandssvensk fullservicekanal med program på bästa tittartid alla dagar. Utbyggnaden kommer att kräva resurser. Svenska folkpartiet har beredskap att medverka till en sådan förhöjning av TV-licensen, vilken ger FST tilläggsresurser. Sveriges TV är viktig för de svenska tittarna både i Österbotten och i södra Finland. Samhällsstödet till de finlandssvenska tidningarna bör tryggas för att bibehålla deras konkurrenskraft. Sfp understryker betydelsen av FNB:s svenska verksamhet. Den måste tryggas.

5. Kulturen behöver stöd för att kunna blomstra och berika våra liv. De svenska teatrarna, bildkonsten, litteraturen, musiken och idrotten måste få sin andel av offentliga medel för att kunna verka på enahanda grunder. Den statliga konst- och kulturförvaltningen bör utvecklas och stärkas. För att slå vakt om vår finländska kultur bör det enligt nordiskt och europeiskt mönster inrättas ett kulturråd i undervisningsministeriet. Det bör ha en fast förankring i det regionala och nationella konstlivet. För att skapa trygga verksamhetsförutsättningar för en växande skara skapande konstnärer bör nuvarande stödformer ses över och stärkas.

6. Det svenska stiftet har en stor betydelse som sammanhållande element i Svenskfinland. Det politiska systemet är ingen aktör inom kyrkan. Men Svenska folkpartiet ser gärna att de återstående tvåspråkiga församlingarna delas på språklig grund. Det skulle stärka Borgå stift. Språket är centralt i kyrkan - ordets kyrka.

7. Nylands Brigad är i internationell belysning en unik konstruktion. Vid brigaden utbildas landets svenska beväringar till svenska truppförband. Under olika tider har framförts tanken att göra brigaden tvåspråkig. Sfp har kunnat avvisa hoten. Den frågan kräver fortlöpande bevakning.

Landets tvåspråkighet är ingen självklarhet. En levande finlandssvenskhet kräver ett fortlöpande aktivt arbete. Det sker på många plan. Inom politiken i kommunerna, i riksdagen och i regeringen ligger ansvaret på Svenska folkpartiet.