Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/590

Ruotsalainen kansanpuolue

Moninaisuus tuo lisäarvoa - RKP:n vaaliohjelma Euroopan parlamenttivaaleissa 2009


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: Moninaisuus tuo lisäarvoa - RKP:n vaaliohjelma Euroopan parlamenttivaaleissa 2009
  • Vuosi: 2009
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Moninaisuus tuo lisäarvoa.

RKP - yhteinen tekijä.

RKP:n vaaliohjelma Euroopan parlamenttivaaleissa 2009

Paremman EU:n puolesta

On tärkeää, että kaikki kansalaisemme ovat kielestä ja asuinpaikasta riippumatta edustettuina ja tuntevat itsensä edustetuiksi Brysselissä. Me kä'ytämme siellä ääntäsi. Mutta täällä kotona ääni on kansalaisilla.

Vain RKP voi huolehtia siitä, että suomenruotsalaisten ääni kuuluu EU:ssa.

Pienenä vaikutusvaltaisena puolueena haluamme vaikuttaa laajemmalle ankkuroituneen mutta iskuvoimaisemman EU:n puolesta. Haluamme EU:n, joka ei sekaannu jokaiseen asiaan joka paikassa vaan tarjoaa kestäviä ratkaisuja globaalitaloutta, ympäristöä ja kansainvälistä turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Kysymyksissä, jotka eivät noudata maiden rajoja. Unioni tarvitsee pohjoismaisten arvojen kuten avoimuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien vahvan puolestapuhujan.

Työskentelemme yhdessä eurooppalaisten liberaalien kanssa yksilön vapauden ja oikeusturvan, aktiivisen ja vastuuntuntoisen johtajuuden, vapaiden mutta vastuullisten markkinoiden, molemminpuolisen suvaitsevaisuuden, vapaamielisyyden ja lähimmäisestä välittämisen puolesta. Tämä on perusta sille, mitä tarkoitamme liberaalisuudella.

Ruotsinkielistä Suomea tarvitaan Brysselissä, ja sinun ääntäsi tarvitaan sen mahdollistamiseksi!

Laajempi Eurooppa

EU toimii rauhan ja vakauden takaajana Euroopassa. Kriiseissä EU:ta testataan. Talouskriisi on osoittanut, että EU:ta tarvitaan ja että meille on hyötyä eurosta. Tarvitsemme eurooppalaista unionia joka pystyy toimimaan nopeasti ja tehokkaasti.

Emme voi suojella sen enempää talouttamme kuin kansaammekaan ilman demokraattisia pelisääntöjä. Emme myöskään voi suojella etujamme lisääntyvää protektionismia vastaan. Tarvitsemme voimakkaita, koordinoituja toimia kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. Nyt meidän on luotava yhteiset ja toimivat pelisäännöt rahoitusmarkkinoita varten. Euroopan Keskuspankin on huolehdittava kokonaisvaltaisesti rahoitusvalvonnasta.

Päämotiivi Euroopan Unionin syntyyn oli taloudellinen. EU on alusta alkaen ollut tärkeä elinkeinoelämälle. Unionin olisi edelleen vaikutettava toimivien ja rajoista vapaiden eurooppalaisten markkinoiden puolesta.

Panostukset tieteeseen ja kehittämiseen ovat ratkaisevia hyvinvoinnin ja työllisyyden kannalta.

Avoin Eurooppa

Kulttuurien kohdatessa syntyy uutta tietoa ja uutta osaamista. Siksi on tärkeää, että EU tukee unionissa olevaa kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta unionin sisällä. Meidän on kohdeltava muuta maailmaa kestävien vapautta ja tasa-arvoa koskevien periaatteiden mukaisesti. Vain siten ihmiset voivat kohdata ja saada vaikutteita toistensa kulttuurisista arvoista ja kokemuksista. Tämä on vakauden perusta koko Euroopassa kuten koko maailmassakin.

Tuemme ajatusta tiedon vapaasta liikkumisesta. Meidän on jatkossakin kehotettava nuoria opiskelijavaihtoon. Siksi vastustamme lukukausimaksuja kaikissa muodoissaan. Meidän on myös vaikutettava siihen, että tutkinnot pätevät kaikissa EU-maissa. Sillä tavoin voimme lisätä tietoon pohjautuvaa kilpailukykyä.

Haluamme vähentää maahanmuuttajanaisten työttömyyttä, joka on selvästi miesten työttömyyttä korkeampi. Kun maahanmuuttajanaisten kynnystä siirtyä työelämään madalletaan, he kotoutuvat nopeammin yhteiskuntaan.

Haluamme vaikuttaa sellaisen Euroopan puolesta, jossa ihmiset liikkuvat vapaasti Nuorgamista Nikosiaan ja Dublinista Bukarestiin.

Kestävä turvallisuuspolitiikka

Suomella on jatkossakin oltava aktiivinen rooli eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan kehittäjänä. Tämän politiikan perusteena on oltava yhteiskunnan ja yksilön turvallisuus.

EU on ottanut merkittäviä askelia oikeaan suuntaan Lissabonin sopimuksen solidaarisuuslausekkeen ja avunantovelvoitteen myötä.

Suomen edun mukaista on tukea EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämistä. Tarvitaan laajempaa EU:n sisäistä yhteistyötä, jotta Unioni voi aikaansaada vakaat, myönteiset ja ystävälliset suhteet kaikkiin naapurimaihinsa.

Tässä asiassa Suomella on tärkeä rooli kahteen suuntaan: Venäjälle ja Afrikkaan.

Suomen täytyy kaikilla tasoilla vaikuttaa EU:n Venäjän-politiikkaan ja varmistaa, että meitä vastedeskin kunnioitetaan auktoriteettina päätettäessä Unionin yhteisestä Venäjänpolitiikasta.

EU:n Afrikan-politiikan kohdalla Suomella on kolonialistista historiaa vailla olevana valtiona ainutlaatuinen asema vaalia sitä, että painopiste todella on humanitäärinen ja että se tukee maiden kykyä rakentaa yhteiskunta, joka on kaikille oikeudenmukainen ja turvallinen.

Enemmän tarmoa ja voimaa energiaa säästävään elinkeinoelämään

Kriisit synnyttävät luovaa ajattelua. Meidän on nyt panostettava puhtaampaan ja turvallisempaan teknologiaan, joka on tehokas ja vähentää riippuvuuttamme fossiilisesta energiasta. On aika siirtyä kestävään elämäntapaan ja kestävään yhteiskuntaan.

Viimeisin energiakriisi osoitti, että EU:n on oltava mahdollisimman omavarainen. Haluamme vaikuttaa sellaisen EU:n puolesta, joka turvaa kestävät energiamuodot kaikille jäsenmailleen. EU:n on vauhditettava kansainvälistä ilmastopolitiikkaa.

EU ei ole uskottava johtaja globaaleissa ilmastoneuvotteluissa, jos parlamentti jatkaa edestakaisin matkusteluaan Brysselin ja Strasbourgin välillä. Päästöjen vähentäminen ja tehokkaampi työaika koskevat myös Euroopan parlamenttia!

Kukoistava Itämeren alue kukkivan Itämeren sijasta

On oltava mahdollista uida Itämeressä myös lämpiminä kesäpäivinä. Vain määrätietoisen yhteistyön kautta EU:ssa voimme luoda puhtaan ja turvallisen ympäristön nyt ja tulevaisuudessa. Saastuttavat päästöt on kiellettävä sekä omassa lähiympäristössämme että muissa Itämeren maissa.

Itämerellä liikennöivien alusten on oltava maailman puhtaimpia ja turvallisimpia. Laivojen jätevedet on tyhjennettävä satamissa, ei Itämereen. Yhdessä meidän on myös parannettava öljyntorjuntavalmiuttamme. Haluamme perustaa yksikön, joka koordinoi öljyvahinkojen torjuntaa ympäri Itämeren.

Haluamme luoda paremman yhteishengen Itämerennaapureidemme kanssa. Vähentämällä yrityksiä koskevia esteitä, parantamalla laiva- ja junayhteyksiä sekä syventämällä yliopistojemme välistä yhteistyötä kehitämme Itämeren alueesta EU:n turvallisimman, puhtaimman ja menestyksekkäimmän alueen. Venäjä on luonnollinen osa tätä yhteistyötä.

Vaikutamme sen puolesta, että EU:n Itämeren-strategiasta kehittyy konkreettinen toimintaohjelma, joka toisaalta kohottaa Itämeren alueen merkitystä EU:n sisällä ja toisaalta voimistaa EU:n ja sen lähialueiden välistä yhteistyötä.

Ilman maataloutta ei ole ruokaa

Euroopan parlamentilla on ensi kaudella lisää vaikutusvaltaa maatalouskysymyksiin. Suomen maanviljelijöistä kymmenesosa on ruotsinkielisiä, ja heidän äänensä täytyy kuulua tulevaisuudenkin parlamentissa.

Maatalous toimii tänä päivänä globaaleilla markkinoilla, mutta tässäkin asiassa terveydellä ja järjellä on oltava etusija. EU:n ulkopuolella tuotetun ruoan on täytettävä samat vaatimukset, jotka koskevat myös Unionin alueella toimivia maataloustuottajia. Kuljetusten ympäristökuormitus on myös huomioitava. Siksi EU:n tuotantovaatimusten on oltava ankkuroituja myös käytäntöön.

Lähiruoka edistää terveyttä ja työllisyyttä, säästää luontoa ja vähentää energiankulutusta. Siksi on oltava mahdollista harjoittaa maataloutta - ruoan tuottamista - kaikkialla Euroopassa. Uskaltaakseen investoida maanviljelijöiden täytyy uskoa tulevaisuuteen.

Oikeiden päätösten avulla maa- ja metsätalous pystyy todella vaikuttamaan ilmastoon. Maaseudulla on erinomainen mahdollisuus ilmastovaikutuksiltaan neutraaliin energiaan perustuvaan omavaraisuuteen, ja tämä mahdollisuus koskee laajojakin alueita. Pohjoismaiden tulee olla tiennäyttäjiä myös Euroopan yhteisessä, kestävässä metsäpolitiikassa - asiantuntijathan olemme me.

Brysselin ei pidä tarkoittaa ylhäältä ohjausta, kehitys ja muutos tapahtuu parhaiten alhaalta ylös. Meillä ei ole varaa hukata paikallisia kehittämismahdollisuuksia. Alueiden väliset ja sisäiset erot on huomioitava erilaisia strategioita laadittaessa ja resursseja jaettaessa.

Yksilön oikeudet ja oikeusturva

Uskomme yksilön vastuuseen ja järkeen. EU:n ei siis pidä olla isoveli, joka valvoo kaikkia ja kaikkea.

Eurooppalainen kuluttajansuoja yhteisine sääntöineen edistää sisämarkkinoita, mutta kuluttajan oikeuksien on oltava tärkein asia.

Vaikutamme tasa-arvoisemman EU:n puolesta. Naiset ovat edelleen selvästi aliedustettuina EU:n elimissä. Tämä heikentää EU:n uskottavuutta.

Ihmiskauppa on tuomittavaa, ja tässä asiassa EU-yhteistyö voi olla todella ratkaisevaa ongelman kitkemiseksi.