Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/592

Ruotsalainen kansanpuolue

ANNA ARVO ÄÄNELLESI


 • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
 • Otsikko: ANNA ARVO ÄÄNELLESI
 • Vuosi: 2012
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

KUNTAVAALIT 2012

VAALITEESIT

ANNA ARVO ÄÄNELLESI

Arvostamme äidinkieltäsi

 • Sinun tulee saada tarvitsemasi palvelu ruotsiksi tai suomeksi elämäsi kaikissa vaiheissa. Elävä ruotsin kieli vahvistaa Suomen kaksikielisyyttä ja asemaa Pohjoismaissa.

 • Saamenkielisten palveluiden tulee toimia seudullisesti ja palveluita muilla vähemmistökielillä kuten viittomakielellä tulee kehittää.

Yhteiskunnan talous

 • Kestävä talous on ehdoton edellytys sille, että kaikki voivat saada lakisääteiset palvelunsa riippumatta kotikunnasta.

 • Menestyksekäs yrittäminen on taloutemme perusta. Me haluamme, että kunnat luovat hyviä edellytyksiä yrittäjyydelle ja elinvoimaiselle alkutuotannolle.

Hyvä koulutus

 • Kaikilla on oikeus laadukkaaseen koulutukseen. Opiskelijoilla tulee olla yhtäläiset oikeudet esimerkiksi terveydenhoitoon ja joukkoliikenteeseen riippumatta opiskelu- tai kotipaikkakunnasta.

 • Kielikylpypäiväkotien ja -luokkien määrää on lisättävä ja kielten opiskelu on kouluissa aloitettava niin aikaisin kuin mahdollista.

Arvostamme yksilöä

 • Tasa-arvon tulee olla kaikenkattava periaate kunnan kaikissa toimissa.

 • Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus kasvaa turvallisessa ja innostavassa oppimisympäristössä, jossa jokainen tulee nähdyksi ja on osallinen. Päivähoito ja iltapäivähoito tulee saada läheltä.

 • Nuorten on oltava osallisia yhteiskunnassa. Nuorisotakuu on hyvä panostus, joka on toteutettava kaikissa kunnissa, jolla voidaan vähentää syrjäytymistä.

Palvelut

 • Selkeämmin muotoilluilla laatukriteereillä ja hyvällä seurannalla taataan julkisten hankintojen laatu. Hinta on tänä päivänä liian määräävä tekijä hankinnoissa.

 • Vanhusten tulee voida hyvin yhteiskunnassa ja heitä tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja kunnioittaen. Rohkaisemme toimiin joissa senioreiden kokemus käytetään hyödyksi.

 • Tahdomme, että kunnat ja kolmas sektori tekevät joustavaa ja täydentävää yhteistyötä palveluiden ja hoivan suhteen.

 • Henkilöiden, joilla on alentunut toimintakyky tulee saada paremmat mahdollisuudet työhön, palkkaan ja itsenäiseen elämään.

Muiden kulttuurien arvostaminen

 • Meidän tulee parantaa monikulttuurista osaamistamme, erityisesti päivähoidossa, koulussa ja vanhustenhoidossa. Maahanmuuttajaoppilaille tulee aikaisessa vaiheessa mahdollistaa yksilöllistä opetusta joka painottuu kielenoppimiseen. Maahanmuuttajaperheille tulee tarjota päivähoitoa ja koulua myös ruotsiksi.

Demokratia

 • Erilaisia taustoja omaavia ihmisiä on saatava osallistumaan kunnallispolitiikkaan. Nuorisovaltuustoille ja vanhusneuvostoille tulee antaa budjettivaroja sekä todellisia vaikuttamisen mahdollisuuksia kunnissa. Vammaisneuvostot tekevät arvokasta työtä kunnissa.

 • Tahdomme kehittää lähidemokratiaa kunnissa. Erityisesti kasvavissa ja suuremmissa kunnissa tarvitaan ratkaisuja, joilla kehitetään paikallista päätöksentekoa siten, että sillä on reaalista vaikutusta.

Arvostamme ympäristöä

 • Meidän tulee pienentää kuntien ekologista jalanjälkeä ja panostaa ympäristöystävälliseen yhdyskuntasuunnitteluun, uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Kulttuuri- jaa ympäristöarvoja tulee kunnioittaa asemakaavoituksessa.

Arvostamme kunnan työntekijöitä

 • Kunnan tulee olla hyvä työnantaja. Motivoitunut henkilöstö on tärkeä voimavara. Me haluamme henkilöstölle suurempaa joustavuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia työhönsä.