Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/594

Ruotsalainen kansanpuolue

SFP:s riksdagsvalprogram


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: SFP:s riksdagsvalprogram
  • Vuosi: 1975
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Riksdagsvalet 1975

för ett mänskligare samhälle

SVENSKA FOLKPARTIET

SVENSKA FOLKPARTIETS politik ger resultat

Målmedveten politik ger bestående och konkreta resultat. Svenska folkpartiet kan redovisa för goda insatser i riksdag och regering sedan senaste riksdagsval.

Språklagen har ändrats så att svenska språkets ställning stärkts. Detta var ett villkor för SFP:s regeringsmedverkan. Finland har fått sin handelspolitiska helhetslösning genom avtal med såväl EG som SEV.

Nya regionpolitiska lagar har stiftats. För första gången har skärgårdens ställning särskilt beaktats. I utvecklingsområdena har nya industrier grundats, såsom Metsäbotnia Ab i Sydösterbotten.

Sambeskattningen avskaffas från och med 1976. Inflationens inverkan på statsbeskattningen har lindrats genom skattelättnader.

Arbetspensionernas nivå har höjts till 60 procent från och med juli i år. Barnbidragen höjdes senast med 30 procent. Listan kunde göras lång. De svenska frågorna har fortlöpande bevakats och anslag ordnats. SFP medverkade till en kraftig satsning på bostadspolitiken och familjepolitiken. Folkhälsoarbetet har varit föremål för aktiv utveckling. Frågor i anknytning till den kommunala indelningen, vägar, skolor mm, vilka är av stor betydelse för enskilda kommuner och orter i Svenskfinland, har fortlöpande bevakats av SFP.

Och kom ihåg SFP:s insats i regeringen när det gällt att motverka en socialistisk dirigering av vårt näringsliv, rättsväsende och vår undervisning.

Nu gäller det att gå vidare. Detta är Svenska folkpartiets program inför nästa riksdagsperiod.

Fördjupad demokrati

Svenska folkpartiet vill trygga och stärka demokratin på alla samhällsområden. Den enskilda människan skall kunna påverka sin situation såväl i den allmänna samhällsutvecklingen som i sin närmiljö, bostadsmiljön och på sin arbetsplats.

Svenska folkpartiet hävdar att grundprinciperna i vår statsförfattning bör bestå. Vid en eventuell reformering av statsförfattningen bör man inskränka sig till åtgärder ägnade att förbättra och förstärka vår författning i enlighet med tidens krav och stärka den enskilda medborgarens rättsskydd. Minoritetsskyddet och skyddet för äganderätten bör bestå. Riksdagens allmänna inflytande bör stärkas. Presidenten bör förbehållas den utrikespolitiska ledningen. Domstolarnas oberoende bör garanteras.

En demokratiskt fungerande förvaltning på mellanstegsnivå bör äntligen fås till stånd. I förvaltningen bör en ytterligare ansvällning av byråkratin motverkas.

Företagsdemokratin bör utvecklas. Ämbetsverksdemokratin bör beredas utgående från de erfarenheter experimentverksamheten kan ge.

Vid reformen av kommunallagen bör kommunernas självstyre ytterligare befästas. En allsidig utredning av förhållandet stat och kommun bör verkställas. Svenska folkpartiet stöder en frivillig kommunreform.

Garanterad utkomst - social trygghet

Svenska folkpartiet efterlyser ett socialpolitiskt målsättningsprogram fram till 1970-talets slut. I detta bör tonvikten läggas vid hur olika sektorer skall prioriteras samt hur en ökad samordning av socialskyddet kan åstadkommas.

Svenska folkpartiet verkar för en aktiv familjepolitik. Barnbidragens reella nivå bör fortsättningsvis höjas och barndagvården ges tillräckliga resurser.

Det riksomfattande bostadsprogrammet bör påskyndas. Glesbygderna bör beviljas fler statliga bostadslån. En ökad valfrihet i fråga om boendeformen bör eftersträvas bland annat genom en satsning på småhus och markbostäder. Varje boendemiljö bör kunna erbjuda en fungerande närservice.

Svenska folkpartiet vill att varje medborgare i framtiden skall kunna få fri sjuk- och hälsovård. Utbyggnaden av den öppna vården och ett effektivt utnyttjande av sjukhusnätet bör balanseras. Personalbehovet inom vardera sektorn bör tillgodoses med hjälp av utbildnings-, löne- och socialpolitiska åtgärder.

Arbetarskyddet och arbetsplatshälsovården bör vidareutvecklas.

En ny konsumentlagstiftning bör åstadkommas. Ett konsumentinstitut bör inrättas och konsumenternas reklamationsmöjligheter förbättras. Finland bör få en konsumentombudsman.

En ökad samordning bör eftersträvas inom pensionssektorn. Arbetspensionen bör garantera en bevarad konsumtionsnivå efter pensioneringen. Folkpensionens uppgift är att trygga minimiutkomsten för varje medborgare.

I strävandena att minska samhällets inkomstskillnader bör man tillgripa sociala inkomstöverföringar och utnyttja skattepolitikens medel samt verka för en sådan solidarisk lönepolitik som tjänar samma syften.

Mannens och kvinnans jämlikhet i arbetslivet och i hemmet bör befrämjas.

Riksdagen och regeringen bör i långt högre grad än hittills stöda frontmännen och krigsinvaliderna samt deras organisationer. Sålunda borde frågorna om frivillig förtidspensionering och krigsårens allmänna medräknande såsom pensionsbas snabbt lösas på ett för veteranerna tillfredsställande sätt.

Aktiv ekonomisk politik

Svenska folkpartiets ekonomiska politik utgår från ett fritt näringsliv i ansvarsmedvetet samarbete med stat och kommun. SFP avvisar alltså socialismens krav på att produktionsmedlen överförs till samhället. SFP tror på den privata äganderätten som grund för en ekonomisk aktivitet som ger resurser för en social reformpolitik.

Svenska folkpartiet vill föra en ekonomisk politik som håller inflationen i styr och förbättrar vår handelsbalans med utlandet samtidigt som partiet slår vakt om sysselsättningen. I detta syfte bör exportindustrin samt den import-ersättande industrin och lantbruket ges sådana verksamhetsbetingelser att handelsutbytet bringas i balans. Detta kräver ett målmedvetet handlingsprogram på flera års sikt där det nu är angelägnast att aktivera investeringsverksamheten. Budgetpolitiken bör anpassas till rådande konjunkturläge.

Svenska folkpartiet konstaterar att Finlands möjligheter att föra en aktiv ekonomisk politik ytterst är starkt beroende av att den enskilda medborgaren, löntagare liksom företagare, känner sig ha samhällets stöd för sin arbetsinsats.

Svenska folkpartiet anser att energibehovets tillväxt med alla tillbudsstående medel bör dämpas. Vår energiproduktion bör också i framtiden i huvudsak bygga på konventionell kraftproduktion samtidigt som nya miljövänliga energiformer utforskas. Kärnkraften kan endast ha en kompletterande funktion. Beslut om nya kärnkraftverk förutom de redan beställda förutsätter ytterligare klargörande av säkerhetsproblemen och driftserfarenhet i hemlandet. Kommunernas rätt till planering på sitt område bör ovillkorligen respekteras.

Regional jämlikhet

Svenska folkpartiets regionpolitik innebär att utvecklingsområdena i Österbotten och den åboländska skärgården, liksom glesbygdsområden överhuvudtaget får ekonomisk stimulans för att trygga sysselsättning, bostad och service i dessa områden samtidigt som man lättar på inflyttnings- och företagsetableringstrycket i Nyland och särskilt i huvudstadsregionen.

En ökad regional balans i hela landet förutsätter att effektivare medel än hittills tillgrips. Ett sådant är en ur helhetens synpunkt ändamålsenlig prövning av större etableringar i södra Finland.

U-områdesfonden och övriga regionpolitiska stödformer bör tillförsäkras tillräckliga resurser för en aktiv politik.

En särskild skärgårdslag bör stiftas som parallellag till den nya u-områdeslagstiftningen. Skärgårdens särställning i kommunikationshänseende bör särskilt beaktas.

Satsning på landsbygdens näringar

Svenska folkpartiet verkar för en positivare syn på lantbruket. Lantbrukarna bör få erfara samma inkomstutveckling och sociala förmåner som andra yrkesgrupper. Lantbrukets betydelse bör understrykas också mot bakgrunden av världens livsmedelskris samt behovet att balansera vårt lands utrikeshandel.

Svenska folkpartiet kräver en helhetsutredning om vårt lands lantbrukspolitik som förutom dessa målsättningar också bör inbegripa lantbrukets sidonäringar. Den bör utgå från strävandena att uppnå full självförsörjning.

Pälsdjursnäringen bör få ett aktivt stöd från samhällets sida speciellt under lågkonjunktur.

Fiskerinäringen bör bli föremål för en målmedveten utveckling i syfte att öka användningen av inhemsk fisk, förbättra distributionsnätet och förädlingskapaciteten och höja fiskarnas inkomstnivå.

Rättvis beskattning

Det skattepolitiska reformarbetet bör fortsätta med fullständig särbeskattning och slutlig löneskatt som mål.

En omläggning av omsättningsskattesystemet som beaktar vårt näringslivs konkurrenskraft bör åstadkommas.

Beskattningens tyngdpunkt bör förskjutas från den direkta beskattningen mot den indirekta beskattningen med särskild hänsyn till låginkomsttagarnas intressen. En dylik omläggning är ägnad att befrämja sparandet då skattebetalaren själv kan avgöra om han vill konsumera och betala skatt eller spara sin inkomst.

Trycket mot det kommunala skattöret bör beaktas vid beslut om nya reformer. Svenska folkpartiet efterlyser en totalutredning av statens och kommunernas inbördes ekonomiska förpliktelser.

Effektiv miljövård

Miljövårdens administration bör förenhetligas.

Den miljöpolitiska lagstiftningen släpar fortfarande efter och bör med det snaraste kompletteras i fråga om luft-, vatten- och bullerskydd.

Avfallshanteringen bör effektiveras. Återanvändningen av avfall som råvara i produktionen bör understödas.

Miljövårdens krav bör beaktas i alla samhällsfunktioner såsom vid planeringen av nyetableringar och nya bostadsområden och trafikleder.

Svenska folkpartiet motarbetar en sådan koncentration av industrier och bosättning som i avgörande grad förändrar levnadsmiljön och landskapsbilden.

Tryggad utbildning

Svenska folkpartiet betonar att redan beslutade utbildningspolitiska reformer bör genomföras. Samhällets sparsamhetspolitik får inte drabba utbildningssektorn.

Jämlikhet i utbildningen kan skapas endast genom att små skolenheter upprätthålls och genom en rättvis regional spridning av utbildningsanstalterna på alla nivåer. Särskilt viktigt är det att små enheter garanteras på grundskolans lågstadium och i den planerade förskolan.

Yrkesutbildningen bör ges ökade resurser och dess ställning fortgående befästas i syfte att göra den jämställd med gymnasieutbildningen. Fortbildningen och vuxenutbildningen bör effektiveras.

Språklig trygghet

Språklagen bör också i praktiken leda till en ökad tvåspråkighet i förvaltningen. Därför efterlyser Svenska folkpartiet konkreta åtgärder i syfte att öka tvåspråkigheten. Särskilda lönetillägg för kunskaper i svenska bör införas för de tjänstemän inom administrationen som har direkta serviceuppgifter i förhållande till den svenska befolkningen. Språkkursverksamheten för tjänstemän bör intensifieras. En reform av språkexamina bör genomföras så att dessa beaktar de faktiska språkkunskaperna.

Praktiska åtgärder bör vidtas för att förbättra den svenska servicen på sjukhusen och inom hälsovården i övrigt.

Alla livsmedel som säljs på svenska eller tvåspråkiga orter bör förses också med svenskspråkiga varudeklarationer.

Den enda realistiska möjligheten att trygga ett tillfredsställande tv-utbud på svenska och på tittarvänliga tider är att skapa en finlandssvensk tredje tv-kanal. Inom denna kanal bör sändas finlandssvenska program, till svenska textade program samt nordiska, främst rikssvenska program. Också den svenska radioservicen bör förbättras. Den svenska radiokanalen bör utbyggas till en fullservicekanal på svenska och den planerade regionalradion på svenska i Mellannyland förverkligas.

Svenska folkpartiet efterlyser åtgärder för att förbättra svenska språkets ställning i vårt land, främst i undervisningen. Informationen om fördelarna av undervisning i svenska bör intersifieras och svenska språkets ställning som undervisningsspråk tryggas i den förestånde reformen av läroplanerna för mellanstadiets del.

Ett mångsidigt och i jämförelse med det finskspråkiga utbudet likvärdigt urval av svenska läromedel bör tryggas för alla utbildningsstadier.

Svenska folkpartiet eftersträvar att bibehålla och skapa svenska enheter på alla för finlandssvenskarna väsentliga samhällsområden. Särskilt angeläget finner partiet att svenska enheter skapas inom yrkesutbildningsstyrelsen och arbetskraftsministeriet. Nylands brigads ställning bör tryggas. Svenska skolenheter är en finlandssvensk livsfråga varför också små enheter bör garanteras existensvillkor. Den svenska barndagvården bör tryggas.

Aktiv neutralitet

Svenska folkpartiet stöder Finlands aktiva neutralitetspolitik och vårt lands strävanden att befrämja avspänning och fred i världen.

Svenska folkpartiet betonar vikten av att det nordiska samarbetet utbyggs och att de vinningar som gjorts garanteras i en tid av ökad internationell integration. Svenska folkpartiet betonar vikten av nära och förtroendefulla relationer till Sovjetunionen.

Finland bör speciellt uppmuntra handeln med utvecklingsländerna och intensifiera sitt utvecklingssamarbete som fortfarande inte uppnått de av FN uppställda målen.

Finlands försvarspolitik bör bygga på den parlamentariska försvarskommitténs rekommendationer. Särskild uppmärksamhet bör även fästas vid utvecklandet av beväringarnas rättsskydd och sociala villkor.