Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/599

Ruotsalainen kansanpuolue

Riksdagsvalsprogram 2007


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: Riksdagsvalsprogram 2007
  • Vuosi: 2006
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

100+3

SFP

Riksdagsvalsprogram 2007

sfp och språket

1. Finlandssvenskarna är sex procent av befolkningen - men har hundraprocentiga behov.

2. Arbete för tvåspråkighet kräver mer än festtal - endast sfp arbetar för rätt till fullständig service på båda nationalspråken.

3. Grunden till goda språkkunskaper läggs i hemmet, i daghemmet och i skolan.

4. Språkbad öppnar kanaler till det tvåspråkiga Finland.

5. Beakta de verkliga språkkunskaperna - betala ut rejäla språktillägg till personalen.

6. Mångfald är bättre än enfald - garantera ett rikt svenskspråkigt mediautbud.

7. Konkurrensutsättning bör leda till bättre service på två språk, inte sämre på ett.

8. Man måste få höra till en svensk församling - även om den råkar finnas i en annan kommun.

sfp och regionerna

9. Vi vill ha svensk service i kommunen, på sjukhuset och i domstolen.

10. Bevara de svenska rummen - tillåt speciallösningar också över läns- och landskapsgränser.

11. Förvaltningen finns till för medborgaren - inte tvärtom.

12. Ingen förvaltningsreform utan språklig konsekvensbedömning.

13. Håll hela landet livskraftigt - skärp regionalpolitiken.

14. Jobben avgör en regions framtid - både i stad och på landsbygd.

15. Stöd primärnäringarna - underlätta generationsväxlingar inom företag och jordbruk.

16. Det finländska jordbrukets särvillkor skall beaktas i EU:s lantbrukspolitik.

17. Utveckla kommunikationerna - stöd lösningar som gynnar kollektivtrafiken.

18. Håll skärgården flytande - trygga finansieringen av skärgårdstrafiken.

19. Håll landet igång - satsa på trygga vägar.

20. Det finns redan en bro över Bottenviken - trygga Kvarkentrafiken.

21. Fritidsboende eller fast boende? - Låt invånarna och kommunen bestämma.

22. Regioner i utveckling kräver starka aktörer.

23. Trygga lokal demokrati och service - även i skärgården och på landet.

24. Utan staden stannar landet - en strategisk storstadspolitik behövs.

sfp och jämställdheten

25. Frihet och rättvisa förutsätter ett samhälle där kvinnor och män är jämställda.

26. Lika lön för likvärdigt arbete.

27. Vi vill se fler kvinnor i toppen - det är slöseri med kompetens att så få kvinnor finns på ledande poster.

28. Delat ansvar hemma är en förutsättning för att kvinnors ställning i arbetslivet skall förbättras.

29. Respekt för varandra - arbetsplatser och skolor skall vara fria från sexuella trakasserier och könsnedsättande språk.

30. Stoppa våldet i hemmen.

sfp och sysselsättningen

31. Lönsamma företag skapar grunden för vår välfärd.

32. Förbättra tillväxtmöjligheterna för företag.

33. Att bli företagare skall vara ett lockande alternativ.

34. Företagares familjemedlemmar skall ha samma rätt till föräldraskap och social trygghet som löntagare.

35. Mindre byråkrati - mera tid för arbete.

36. Även småföretagarnas organisation skall sitta vid det inkomstpolitiska förhandlingsbordet.

37. Det måste alltid löna sig att ta emot ett arbete.

38. Utveckla start- och riskfinansieringen för företag

39. Utvidga hushållsavdraget att omfatta flera tjänster.

40. Företagsfostran skapar företagaranda att grunda nya företag och ta över vid en generationsväxling.

sfp och barnfamiljerna

41. Se föräldraskapets värde - höj pensionen för vårdledighetstiden till en rättvis nivå.

42. Familjens behov först - mera flexibilitet på arbetsmarknaden och ökat antal halvdagsplatser inom dagvården.

43. Bind barnbidraget till levnadskostnadsindex och höj ensamförsörjartillägget.

44. Barn skall ha rätt att vara hemma tills de är ett år gamla - förläng föräldrapenningsperioden.

45. Jämställ adoptivföräldrar med biologiska föräldrar.

46. Höj den lägsta moderskapspenningen.

47. Kvalitetstid kan aldrig ersätta kvantitetstid - barnen behöver sina föräldrar.

sfp och pensionärerna

48. De gamla är inte för många, men de unga är för få.

49. Låt de äldre själva välja - bo hemma eller på hemmet.

50. Pensionärer skall inte beskattas hårdare än löntagare.

51. Höj folkpensionen för dem som har de lägsta inkomsterna.

52. Livet fortsätter efter pensioneringen - de äldre är en resurs vi behöver.

sfp och vården

53. Satsa på vård - den behöver vi alla.

54. Alla bör få vård på sitt modersmål - också i praktiken.

55. Lev lite lättare - satsa på förebyggande vård.

56. Motverka övervikt bland barn - mera lek och idrott i skolan.

57. Valfrihet i vården - satsa på servicesedlar.

sfp och invandrarna

58. Invandring utvecklar Finland - sfp välkomnar nyfinländare.

59. Vi har en moralisk skyldighet att ta emot flyktingar.

60. Invandrarnas kompetens bör värderas - inte nedvärderas.

61. En god integrationspolitik är nyckeln till framgång.

62. Nyfinländarna skall få lära sig landets båda språk - och bevara sin egen kultur och identitet.

63. Globaliseringen startar mellan öronen - säg ja till ökad invandring.

sfp och rusmedlen

64. Varje fall av missbruk är ett för mycket.

65. Drogförebyggande arbete lönar sig - prioritera elevvården.

66. Ofarliga droger existerar inte - nej till legalisering.

67. Förhindra spridning av HIV och hepatit - rätt till sprutoch nålbyte.

68. Fortsätt samarbetet i missbrukarvården - trygga Tolvishemmets existens.

69. En missbrukare drabbas aldrig ensam - stöd de anhöriga.

70. Höj skatten på starksprit.

sfp och utbildningen

71. Svensk dagvård och skola nära hemmet.

72. Satsa på språkundervisningen i skolan.

73. Tillgång till goda och tidsenliga läromedel på svenska skall garanteras.

74. Högklassig undervisning kräver kompetenta och behöriga lärare.

75. Undervisningen i svenska i finska skolor skall moderniseras och stödas.

76. Låt barnen få utrymme - små grupper i daghem och skola.

77. Trygga språkbadsundervisningen i finska skolor.

78. Garantera gymnasiets allmänbildande roll - utveckla studentexamen.

79. Trygga Finlands internationella konkurrenskraft - satsa på högklassig forskning i universitet och högskolor.

80. Höj studiepenningen och bevilja studerandena stöd för bostaden även under sommaren.

sfp och kulturen

81. Stärk den finlandssvenska kulturautonomin - mera kultur i närmiljön.

82. Avgiftsfria bibliotek är oersättliga kunskapscentra.

83. Skolornas konstfostran bör stärkas - konstämnen stöder inlärningen i läseämnen.

84. I alla offentliga nybyggen skall en procent av byggkostnaderna reserveras för konst.

sfp och skatterna

85. Välfärden måste skapas innan den kan fördelas.

86. Arbete och flit måste löna sig - och det måste synas i beskattningen.

87. Slopa arvs- och gåvoskatten.

88. Skjut inte över statsskulden på nästa generation - använd överskott till amorteringar.

89. Sänk matmomsen - det gynnar pensionärer, låginkomsttagare och barnfamiljer.

sfp och miljön

90. En ren miljö är en viktig del av välfärden.

91. Gör en ekologisk skatteväxling - beskatta miljövänliga bilar lindrigare.

92. Fortsätt kampen mot övergödning av våra vattendrag och av Östersjön.

93. Klimatförändringen är vår största utmaning - minska koldioxidutsläppen.

94. Minska vårt oljeberoende - satsa på förnybara energiformer.

95. Kombinera avfallshantering med grönare energi - stöd biogasanläggningar på landsbygden.

96. Finland skall vara i världstoppen i utvecklingen av förnybara energialternativ och miljöteknologi.

97. Garantera att alla barn får miljöfostran - grunda flera naturskolor.

98. Bränn sopbergen.

sfp och globaliseringen

99. Mer bistånd - 0,7 procent av BNP en gång för alla.

100. Mera solidaritet med fattiga länder - mindre protektionism.

101. Bevara den nordiska välfärdsmodellen.

102. En socialt hållbar globalisering - en möjlighet till fred och utjämnande av välståndsklyftor.

103. Den dynamiska Östersjön - teknologiskt, ekonomiskt och kulturellt samarbete behövs.

100+3

www.sfp.fi