Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/600

Ruotsalainen kansanpuolue

Mångfald ger mervärde - SFP:s valprogram för Europaparlamentsvalet 2009


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: Mångfald ger mervärde - SFP:s valprogram för Europaparlamentsvalet 2009
  • Vuosi: 2009
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Mångfald ger mervärde.

SFP - den gemensamma nämnaren.

SFP:s valprogram för Europaparlamentsvalet 2009

För ett bättre EU

Det är viktigt att alla våra medborgare oberoende av språk och boningsort har sin representant och känner sig representerade i Bryssel. Vi är din röst där, men det är du som röstar här hemma.

Endast SFP tar till vara en finlandssvensk röst i EU.

Som ett litet parti med stort inflytande vill vi arbeta för ett bredare förankrat, men vassare EU. Vi vill ha ett EU som inte blandar sig i allt och överallt, men som ger oss hållbara lösningar på frågor som gäller global ekonomi, miljö och internationell säkerhet - frågor som inte har gränser. Unionen behöver en stark förespråkare för nordiska värden som öppenhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Vi jobbar tillsammans med liberala européer för individens frihet och rättsskydd, för ett aktivt och ansvarsmedvetet ledarskap, för fria men ansvarstagande marknader, för ömsesidig tolerans, frisinne och omtanke om vår nästa. Här finns grunden för det vi avser med liberalism.

Svenskfinland behövs i Bryssel, och din röst behövs för att göra det möjligt!

Mera Europa

EU är en garant för fred och stabilitet i Europa. Det är i kriser EU prövas. Den ekonomiska krisen har visat att EU behövs och att vi har nytta av euron. Vi behöver en europeisk union som klarar av att agera snabbt och effektivt.

Vi kan varken skydda vår ekonomi eller vårt folk utan demokratiska spelregler. Vi kan inte heller skydda våra intressen med en tilltagande protektionism. Vi behöver kraftiga, samordnade åtgärder för att skapa tillväxt och jobb. Nu ska vi bl.a. skapa gemensamma och fungerande spelregler på finansmarknaden. Den Europeiska Centralbanken ska ha hand om den övergripande finansiella övervakningen.

Det ledande motivet till uppkomsten av den Europeiska Unionen var ekonomiskt, och EU har sedan begynnelsen spelat en stor roll för näringslivet. Unionen bör fortsätta jobba för en fungerande europeisk marknad utan gränshinder.

Satsningar på forskning och utveckling är avgörande för välfärd och sysselsättning.

Ett öppet Europa

När kulturer möts föds ny kunskap och nytt kunnande. Därför är det viktigt att EU stöder den språkliga och kulturella mångfalden inom unionen. Omvärlden ska vi bemöta med hållbara principer om frihet och rättvisa. Endast då kan människor mötas, utväxla kulturernas värden och byta erfarenheter. Detta är grunden för stabilitet - i hela Europa och i världen.

Vi stöder tanken på fri rörlighet för kunskap. Vi ska fortsätta uppmana unga att åka på kunskapsutbyte och därför motsätter vi oss alla former av terminsavgifter. Vi måste också arbeta för att examina är giltiga i alla EU-länder. På det sättet kan vi öka den kunskapsbaserade konkurrenskraften.

Vi vill jobba för att minska arbetslösheten bland invandrarkvinnor, som är klart högre än bland män. Genom att sänka tröskeln för dessa kvinnor att komma in i arbetslivet integreras de fortare i samhället.

Vi vill arbeta för ett Europa där människor rör sig fritt från Nuorgam till Nikosia och från Dublin till Bukarest.

En hållbar säkerhetspolitik

Finland ska fortsättningsvis ha en aktiv roll i utvecklingen av den europeiska säkerhetspolitiken, vars ändamål måste vara en samhällelig och individuell säkerhet. EU har tagit betydelsefulla steg i rätt riktning genom solidaritetsklausulen och biståndsförpliktelsen i Lissabonfördraget.

Det är i Finlands intresse att stöda utvecklingen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Utökat samarbete inom EU krävs för att Unionen skall kunna åstadkomma stabila, positiva och vänliga relationer med alla Unionens grannländer.

Här har Finland en viktig roll i två riktningar, Ryssland och Afrika. Finland måste påverka EU:s Rysslandspolitik på alla nivåer och se till att vi också i fortsättningen respekteras som en auktoritet när Unionens gemensamma Rysslandspolitik slås fast. I fråga om EU:s Afrikapolitik har Finland som en stat utan kolonial historia en unik position att slå vakt om att fokusen faktiskt är humanitär och stöder ländernas kapacitet att bygga samhällen som är rättvisa och säkra för alla.

Mera energi och näring till ett energisnålt näringsliv

Kriser föder kreativt tänkande. Nu ska vi satsa på renare och säkrare teknik som är effektiv och som gör oss mindre beroende av fossila bränslen. Det är tid att övergå till en hållbar livsstil och till ett hållbart samhälle. Det är här resurserna ska sättas in.

Den senaste energikrisen visade att EU så långt som möjligt ska vara självförsörjande. Vi vill jobba för ett EU som tryggar hållbara energiformer för alla sina medlemsländer. EU skall vara en pådrivare i den internationella klimatpolitiken.

EU är inte en trovärdig ledare i de globala klimatförhandlingarna om parlamentet fortsätter pendla mellan Bryssel och Strasbourg. Mindre utsläpp och mer effektiv arbetstid gäller också för Europaparlamentet!

En blomstrande östersjöregion istället för en Östersjö i blom

Det ska vara möjligt att simma i Östersjön även varma sommardagar. Endast med målmedvetet samarbete i EU kan vi skapa en ren och trygg miljö både nu och i framtiden. Orenade utsläpp ska förbjudas både i vår egen närmiljö och i alla östersjöländer.

De fartyg som trafikerar Östersjön ska vara de renaste och säkraste i världen. Fartygens avloppsvatten ska tömmas i hamnarna, inte i Östersjön. Tillsammans måste vi också höja oljeskyddsberedskapen. Vi vill grunda en enhet som samordnar oljeskadebekämpningen runt Östersjön.

Vi vill skapa en större sammanhållning med våra grannar kring Östersjön. Med färre hinder för företag, bättre båt- och tågförbindelser och ett djupare samarbete mellan våra universitet, utvecklar vi Östersjöregionen till den tryggaste, renaste och mest framgångsrika regionen i EU. Ryssland är en naturlig del av detta samarbete.

Vi arbetar för att EU:s Östersjöstrategi skall bli ett konkret handlingsprogram som dels skall höja Östersjöregionens betydelse inom EU, dels stärka samarbetet mellan EU och EU:s närområden.

Utan jordbruk ingen mat

Europaparlamentet kommer nästa period att få mer inflytande över jordbruksfrågorna. Av Finlands jordbrukare är en tiondedel svenskspråkiga, och de måste få sin röst hörd även i framtidens parlament.

Jordbruket fungerar idag på en global marknad, men också här måste hälsa och förnuft gå först. Mat som produceras utanför EU ska uppfylla samma krav som gäller lantbruksproducenter i unionen. Transportens miljöbelastning måste också beaktas. Därför skall EU:s produktionskrav också vara praktiskt förankrade.

Närproducerat främjar hälsa och sysselsättning, är bra för miljön och minskar energiförbrukningen. Därför ska det vara möjligt att bedriva jordbruk - matproduktion - överallt i Europa. För att våga investera måste jordbrukarna tro på framtiden.

Med rätta beslut kan jord- och skogsbruket bidra mycket till klimatarbetet. Landsbygden har en enastående möjlighet till självförsörjning med klimatneutral energi, och potentialen gäller även större områden. De nordiska länderna ska också vara vägvisare när det gäller en gemensam hållbar europeisk skogspolitik - vi är experterna.

Bryssel ska inte handla om toppstyrning - utveckling och förändring sker bäst nerifrån upp. Vi har inte råd att fuska bort lokala utvecklingsmöjligheter. Regionala skillnader och olikheter inom regionerna ska beaktas när man lägger upp olika strategier och när man delar ut resurser.

Individens rättigheter och rättsskydd

Vi tror på individens ansvar och förnuft. EU skall alltså inte vara en storebror som övervakar alla och allting.

Ett europeiskt konsumentskydd med gemensamma regler främjar den interna marknaden, men konsumentens rättigheter måste väga tyngst.

Vi jobbar för ett mer jämställt EU. Kvinnorna är fortfarande klart underrepresenterade i EU:s institutioner. Det försvagar EU:s trovärdighet.

Människohandel är oacceptabelt, och där kan EU-samarbetet verkligen vara avgörande för att råda bot på problemet.