Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/601

Ruotsalainen kansanpuolue

FÖR ETT RIKARE FINLAND


 • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
 • Otsikko: FÖR ETT RIKARE FINLAND
 • Vuosi: 2011
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

FÖR ETT RIKARE FINLAND

SFP

Valprogram

Riksdagsvalet 2011

SFP för ett rikare Finland

Välfärd är rikedom. Vi vill ha ett kulturellt rikare Finland som bygger på mångfald och respekt och garanterar välfärd för alla. Vi vill ha flera jobb och större tillväxt för att kunna utveckla det nordiska välfärdssamhället. Vi vill ha en rikare natur och en renare miljö. Det är en rikedom att på somrarna kunna simma i ett rent Östersjön. En levande svenskhet garanterar ett tvåspråkigt Finland. Goda kunskaper i främmande språk och en bred allmänbildning är en rikedom för hela vårt land.

I

SFP vill bära ansvar för att den offentliga ekonomin fås i balans. Det bör ske under de två följande riksdagsperioderna, med tonvikt på den kommande. Det är ansvarslöst att låta nästa generation bära hela bördan för den växande statsskulden. Att vidta strukturella åtgärder och kritiskt granska alla utgifter och inkomster är helt nödvändigt. Vi behöver satsningar som stärker tillväxten och höjer sysselsättningsgraden. Den svarta ekonomin ska stoppas.

II

SFP vill garantera en fungerande omsorg och en heltäckande samhällsservice för alla - barnen, familjerna och de äldre. Serviceproduktionen i kommunerna måste effektiveras. SFP anser att vi behöver en helhetsreform av statsandelssystemet, en reform som garanterar service till kommuninvånarna och välfungerande kommuner.

III

SFP arbetar för en högklassig och allmänbildande finländsk skola, från förskola till högskola, som är grunden för vår konkurrenskraft. Skolans kulturbärande och identitetsskapande roll är central för en levande tvåspråkighet i landet. Skolan är också grunden för ett jämlikt, demokratiskt och jämställt samhälle. En utbildning av hög kvalitet är en förutsättning för välfärd. Finland behöver ett handlingsprogram för nationalspråken och löftet om ett sådant bör skrivas in i följande regeringsprogram.

IV

SFP anser att företagsverksamhet skapar arbete och arbete skapar välfärd. Särskilt i kategorin mikroföretag samt små- och medelstora företag finns potential när det gäller att skapa nya arbetsplatser. Dividend från icke-börsnoterade bolag ska fortsättningsvis återspegla företagarens risktagning - ekonomisk framgång ska inte bestraffas. Kulturen och den kreativa ekonomin har en växande samhällelig betydelse.

V

SFP ser Norden som den naturliga utgångspunkten för Finlands internationella samarbete, både inom EU och i övrigt. Det finns ett stort behov av en tydlig gemensam nordisk agenda. Samarbetet inom kultur-, miljö-, försvars-, ekonomi- och utbildningsfrågor kan ytterligare stärkas. De nordiska ekonomierna utgör sammantaget världens tionde största ekonomi vilket ger en unik möjlighet att driva gemensamma intressen globalt.


Finland lever i en utmanande brytningstid. Vi brottas med en ogynnsam åldersstruktur, ett behov av att omstrukturera och effektivera den offentliga sektorn, en pågående fundamental förändring i näringslivet, en omfördelning av arbetsplatserna i världen, nya ekonomiska centra samt med synen på välfärdssamhället.

Målet med den ekonomiska politiken bör vara ett livskraftigt Finland som gynnar alla. För att nå detta mål krävs ansvarsfullhet, långsiktighet och nya lösningar. Framförallt måste statens inkomster säkras på sikt, och därför ska vi skapa nya jobb. Med en högre sysselsättningsgrad minskar statens utgiftsbörda. Lyckas vi höja sysselsättningsgraden kan vi också skapa mera välfärd för alla.

Vi vill

 • att arbete alltid måste löna sig, och därför vill vi undvika skärpningar av förvärvsinkomstbeskattningen
 • sänka marginalskattegraden inom samtliga inkomstklasser till högst 50 procent
 • sänka beskattningen av de lägsta inkomstklasserna
 • sänka samfundsskattesatsen från 26 procent till 24 procent
 • höja kapitalinkomstskatten från 28 procent till 30 procent
 • säkerställa att dividendbeskattningen av ickebörsnoterade bolag fortsättningsvis återspeglar företagarens risktagning
 • främja aktiesparandet och befria dividendinkomster upp till 1 000 euro från skatt
 • höja mervärdesskatteklasserna och -procentsatserna med 1-2 procentenheter under valperioden och kompensera ekonomiskt utsatta grupper då de konsumtionsrelaterade skatterna höjs
 • behålla ränteavdraget för bostadslån
 • utveckla hushållsavdraget
 • inte beskatta allmännyttig verksamhet
 • starta ett för staten, kommunerna samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna gemensamt program i syfte att öka trivseln på arbetsplatserna och förlänga tiden i arbetslivet.
 • utveckla arbetet i den offentliga sektorn med motivationshöjande belöningssystem och språktillägg.
 • effektivera arbetsförmedlingen med riksomfattande portaler där arbetssökande och lediga jobb möts, och skapa flexibla obyråkratiska lösningar som garanterar att det är lönsamt för arbetslösa att ta emot jobb
 • säkerställa att det finns tillräckligt med arbetskraft i Finland genom arbetsrelaterad invandring
 • garantera arbetstagarna individuella möjligheter att förlänga sin yrkesverksamma tid, exempelvis genom att erbjuda deltidspension och slopa den övre gränsen för den lagstadgade pensionsåldern
 • revidera pensionslagstiftningen och beskattningen av biinkomster så att arbetstagarna motiveras att delta i arbetslivet också efter pensioneringen
 • fortsätta med verkställandet av likalönsprogrammet
 • stegvis genomföra den planerade reformen av föräldraledigheten enligt 6+6+6-modellen och dela kostnaderna för modellen mellan alla arbetsgivare
 • förbättra socialskyddet för yrkesutövare och företagare samt deras familjemedlemmar genom ändringar i arbetslöshetsskyddet och sjukdomsskyddet
 • låta enskilda näringsidkare i likhet med andra företagare dra av vårdkostnader för egna barn i beskattningen
 • öka möjligheterna till arbete för delvis arbetsföra
 • prioritera de offentliga företagsstöden så att de gynnar tillväxtföretag och kommersialisering av innovationer

SFP värnar om en välfärd som bygger på medmänsklighet och solidaritet och samtidigt tillgodoser behovet av trygga individuella lösningar. Välfärden skapas i samspel mellan den offentliga sektorn, den tredje sektorn, företagsverksamhet och medborgaraktiviteten.

Med en åldrande befolkning och allt färre förvärvsarbetande måste social- och hälsovårdssektorn förnyas. Medborgaren ska sättas i fokus för servicen och "principen om en lucka" bör tillämpas och utvecklas så långt som möjligt. Framtidens vård- och omsorgssystem ska skapas nu.

Det förebyggande arbetet för att hindra att unga blir utslagna är en omistlig del av en trovärdig ungdomspolitik. Utvecklandet av föräldraledighetssystemet bör fortsätta.

Vi vill

 • satsa på verksamhet som främjar de äldres fysiska funktionsförmåga och hälsa
 • arbeta för att var och en ska kunna bo hemma så länge de vill genom att satsa tillräckliga resurser på hemservice och hemsjukvård
 • använda informationssamhällets tjänster och tekniska hjälpmedel för att hjälpa äldre och funktionshindrade
 • arbeta för en lag om äldreomsorg som garanterar rätten till vård och service på svenska och finska
 • verka för att överföra ersättningen till närståendevårdarna ska utbetalas av FPA och garantera en grundersättning till närståendevårdarna oberoende av var de bor samt säkerställa att ersättningen beskattas som förvärvsinkomst och berättigar till pension
 • utveckla ett särskilt levnadskostnadsindex för pensionärer, som bättre följer kostnadsutvecklingen
 • skapa nya serviceformer, till exempel en elektronisk samservicelucka för invånarna
 • garantera grundtryggheten för alla och slopa ologiska kopplingar mellan olika stödformer, såsom kopplingen mellan barnbidrag och utkomststöd för att olika stödsystem inte ska motverka sitt syfte
 • trygga finansieringen för förverkligandet av handlingsprogrammet för att minska våld mot kvinnor
 • trygga finansieringen av ungdomsverkstäder och utvidga det uppsökande ungdomsarbetet till alla kommuner

Den högklassiga finländska skolan är basen för vår konkurrenskraft. Grundutbildningen är också basen för ett jämlikt, demokratiskt och jämställt samhälle.

Den allmänbildande skolan är en hjärtesak för SFP. Skolans kulturbärande och identitetsskapande roll är central för en levande svensk- och tvåspråkighet i vårt land. En god utbildning på svenska på alla utbildningsstadier bör därför garanteras.

En högklassig utbildning är inte bara en förutsättning för landets välfärd, utan också en internationell konkurrensfördel. SFP håller fast vid en allmänbildande skola som skapar jämlika förutsättningar för alla och som också tillgodoser barnens olika behov och intressen. Kulturens samhälleliga betydelse växer hela tiden, också som en del av välfärdspolitiken. Den gynnsamma utvecklingen inom kultursektorn och inom den kreativa ekonomin måste få en fortsättning.

Vi vill

 • inkludera ett handlingsprogram för nationalspråken i nästa regeringsprogram
 • utvidga språkbadsverksamheten i dagvården och skolan
 • inleda språkundervisningen tidigt eftersom språk och kultur bygger broar och därför bör ges en större plats i skolan
 • satsa på elevvården i våra skolor genom bättre förebyggande, hälsofrämjande och gränsöverskridande samarbete
 • utvidga satsningarna på företagsfostran i skolorna
 • ha resursstarka och livskraftiga gymnasier - regiongymnasier kan vara en lösning
 • locka högutbildade personer till Finland
 • fortsätta arbetet med att skapa resursstarka yrkesinstitut och garantera ett brett utbildningsutbud på svenska
 • stödja det fria bildningsarbetet och dess arbete för medborgaraktivitet
 • garantera avgiftsfri utbildning på alla stadier
 • stärka högskolornas basfinansiering
 • förbättra studerandehandledningen vid högskolorna
 • binda studiestödet till levnadskostnadsindex
 • arbeta för att den svensk skolan förvaltas i svenska strukturer i kommunerna
 • fortsätta de offentliga satsningarna på kulturen och den kreativa ekonomin
 • förbättra konstnärernas utkomstmöjligheter
 • säkra spelmonopolets framtid och använda avkastningen uteslutande till att stöda medborgarsamhället
 • trygga beväringsutbildning på svenska

SFP vill i framtiden se en fungerande samhällsstruktur i hela landet och kommuner som kan erbjuda kommuninvånarna fullgod service. Kommun- och servicestrukturreformen kommer att fortsätta. Det är viktigt att trygga de kommunala verksamhetsförutsättningarna utgående från en mångfald olika kommuner. Kommunernas självstyrelse ska respekteras. SFP vill vara med och skapa så välfungerande strukturer och kommuner som möjligt. Hellre morot än piska.

Vi vill

 • trygga basservice och i synnerhet god äldreomsorg för kommuninvånarna, också på glesbygden, genom en helhetsreform av statsandelssystemet för kommunerna
 • garantera service på både svenska och finska i tvåspråkiga kommuner och säkerställa att det också i framtiden finns kommuner med svenska som förvaltningsspråk
 • införa enhetliga och samverkande informations- och kommunikationstekniska lösningar för förvaltning och service
 • verka för att Helsingforsregionen ska vara en metropol bestående av självständiga kommuner
 • skapa en särskild upphandlingsnämnd för den svenska social- och hälsovården i huvudstadsregionen
 • verka för ett regionfullmäktige som kan sköta bland annat trafikfrågor, miljöplanering, planläggning och den gemensamma näringspolitiken för Helsingforsregionens kommuner
 • arbeta för att en allt större andel av trafiken ska gå på räls i framtiden
 • arbeta för att skärgårdstrafiken sköts med ändamålsenliga och funktionsdugliga färjor och förbindelsebåtar
 • stödja utbyggnaden av fibernät i skärgården och på glesbygden
 • säkra YLE:s public service-uppdrag och garantera tillräckliga resurser för den svenska verksamheten
 • verka för att den nationella matstrategi som utarbetats av hela livsmedelssektorn ska genomföras
 • stärka producenternas roll i livsmedelskedjan och främja satsningar på närproducerad mat och ökad konsumentmedvetenhet
 • stödja den ekologiska odlingens verksamhetsförutsättningar och marknadsföringen av produkterna
 • noggrant bevaka effekterna av skärpningarna i energibeskattningen för växthussektorn så att sektorns verksamhetsförutsättningar ej försämras
 • trygga framtiden för pälsnäringen i egenskap av en regionalt viktig näringsgren med stor sysselsättande effekt
 • trygga yrkesfiskets framtid i Finland. Fiskodlingarna har stor betydelse för tillgången på inhemsk fisk och de är viktiga företag i skärgården
 • fortsätta med stödet till reduktionsfisket i syfte att förbättra den ekologiska balansen samt minska fosfor- och kväveutsläppen i Östersjön

Norden är den naturliga utgångspunkten för Finlands internationella samarbete, både i EU och i övrigt. Nordens bör stärka sin roll som aktiv part i Östersjöregionen då det gäller att öka miljömedvetenheten och satsningarna på energieffektiva lösningar. Norden kan på så sätt utvecklas till en expertregion för miljövänliga lösningar och bli en betydelsefull internationell aktör inom denna växande sektor.

Den ekonomiska krisen har satt sammanhållningen i Europa på prov. För att trygga eurons och hela unionens framtid behövs mera integration, inte mindre. Resultatet är ett mera integrerat Europa. Det är viktigt att medlemsländernas ekonomi fås i balans och därför behövs EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020.

Vi vill

 • öka det nordiska samarbetet inom utrikes-, säkerhets- och biståndspolitiken och samordna de nordiska ländernas u-landsbistånd
 • fördjupa samarbetet i migrationsfrågor och arbeta för att uppehållstillstånd beviljade av nordiska länder ska godkännas i hela Norden
 • genomföra handlingsplanen för Östersjöns miljö och EU:s regionala Östersjöstrategi
 • arbeta för ett omfattande, internationellt och juridiskt bindande klimatavtal
 • göra miljöteknologin till ett nationellt, kunskapsintensivt tillväxtområde
 • arbeta för att biståndspengarna (med målet 0,7procent av BNP till år 2015) ska gå direkt till de fattiga och behövande och att inget utvecklingsbistånd ska ges till länder som systematiskt kränker mänskliga rättigheter
 • prioritera demokrati och mänskliga rättigheter i finländsk utrikes- och biståndspolitik och göra upp ett nationellt handlingsprogram för mänskliga rättigheter
 • att fredsbyggandet fortsättningsvis ska utgöra en del av Finlands internationella engagemang och att kvinnor involveras i alla faser av fredsbyggandet
 • arbeta för att ILO-konventionen om ursprungsfolkens, däribland samernas, rättigheter ska ratificeras och godkännas av alla länder inom den arktiska regionen, inklusive Finland
 • verka för att nästa regering ska fortsätta det arbete med utveckla integreringen av invandrare och flyktingar som den nuvarande regeringen påbörjat
 • att antalet flyktingar vi tar emot står i relation till vår möjlighet att bära vår del av ansvaret för det globala flyktingproblemet - Finland kan ta emot fler flyktingar
 • fatta beslut som tryggar ett trovärdigt försvar som bygger på allmän värnplikt och tätare internationellt samarbete

FÖR ETT RIKARE FINLAND

SFP

www.sfp.fi
www.rikare.fi

sfp
rkp