Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/602

Ruotsalainen kansanpuolue

RÖSTÄ FÖR RESPEKT


 • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
 • Otsikko: RÖSTÄ FÖR RESPEKT
 • Vuosi: 2012
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

KOMMUNALVAL 2012

VALTESER

RÖSTÄ FÖR RESPEKT

Vi respekterar ditt modersmål

 • Du ska få din service på svenska eller finska – under hela livet. En levande svenska stärker Finlands tvåspråkighet och roll i Norden.

 • Service på samiska ska fungera regionalt, och tjänster på övriga minoritetsspråk, så som teckenspråk, utvecklas.

Samhällsekonomi

 • En hållbar ekonomi är förutsättningen för att alla kommuninvånare skall få sin lagstadgade service oberoende av hemkommun.

 • Framgångsrik företagsamhet är en viktig grund för landets ekonomi. Vi vill att kommunerna skapar goda förutsättningar för entreprenörskap och livskraftiga primärnäringar.

En god utbildning

 • Alla har rätt till god utbildning. Studerande ska ha samma rättigheter och förmåner beträffande t.ex. hälsovård och kollektivtrafik oberoende av utbildningsstadium och hemort.

 • Antalet språkbadsdaghem och språkbadsklasser ska utökas och språkundervisningen i skolan inledas i ett så tidigt stadium som möjligt.

Vi respekterar individen

 • Jämställdhet ska vara en genomgående princip i all verksamhet i kommunen.

 • Alla barn och ungdomar ska få växa upp i en trygg, frisk och inspirerande lärmiljö där var och en blir sedd och är delaktig. Dagvård och eftermiddagsvård skall finnas nära.

 • Ungdomar ska vara delaktiga i samhället. Ungdomsgarantin är en bra satsning för att motverka utslagning, och den ska förverkligas i alla kommuner.

Service

 • Tydligare formulerade kvalitetskriterier och god uppföljning ska garantera kvaliteten i den offentliga upphandlingen. Priset har idag en för stor inverkan i upphandlingen.

 • De äldre ska må bra i samhället och bemötas rättvist och värdigt. Vi uppmuntrar verksamhet som tar tillvara de äldres erfarenhet.

 • Vi vill se ett smidigt och kompletterande samarbete mellan kommunen och tredje sektorn inom service och omsorg.

 • Personer med funktionsnedsättningar ska få bättre möjligheter till arbete, lön och ett självständigt liv.

Respekt för andra kulturer

 • Vi måste öka vår mångkulturella kompetens, särskilt inom dagvård, skola och äldrevård. Invandrarelever ska ges möjlighet till individuellt utformad undervisning i ett tidigt skede med fokus på språkundervisning. Barn till invandrarfamiljer ska erbjudas dagvård och skola också på svenska.

Demokrati

 • Människor med olika bakgrund ska engageras i kommunalpolitiken. Ungdomsfullmäktige och äldreråd ska ges budgetmedel och ett verkligt inflytande i kommunen. Handikappråden gör ett värdefullt arbete i kommunerna.

 • Vi vill utveckla närdemokratin i kommunerna. Speciellt i växande och större kommuner behövs lösningar där lokalt beslutsfattande med reellt inflytande utvecklas.

Vi respekterar vår miljö

 • Vi ska minska kommunens ekologiska fotavtryck och satsa på miljövänlig samhällsplanering, förnybar energi och energieffektivitet. Kultur- och miljövärden ska respekteras i detaljplaneringen.

Vi respekterar de kommunalt anställda

 • Kommunen ska vara en god arbetsgivare. En motiverad personal är en viktig resurs för kommunen. Vi vill ge anställda mera flexibilitet och inflytande i sitt arbete.