Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/923

Ruotsalainen kansanpuolue

SFP:s framtidsmanifest


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: SFP:s framtidsmanifest
  • Vuosi: 2010
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SFP:s framtidsmanifest

Svenska folkpartiet i Finland r.p.
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Vi är den samlande politiska folkrörelsen för alla som vill arbeta för ett Finland med två levande nationalspråk, svenska och finska.
Våra två språk är en nationell framgångsfaktor. Vi arbetar för en stark svenskhet, för en fungerande tvåspråkighet och för en levande nordism. Detta kombineras med respekt för alla modersmål och kulturer i Finland. Vi har ett starkt engagemang för Åland och dess självstyre.

Vi är det liberala partiet i Finland med stark nordisk och europeisk förankring. Vår liberalism bygger på respekt för människan, individens friheter och rättigheter, jämställdhet samt ett socialt och globalt ansvar.

Vi värnar om en välfärd som bygger på medmänsklighet och solidaritet, och som tillgodoser behovet av trygga individuella lösningar. Vi betonar individens ansvar för sig själv och andra. Välfärden skapas som ett samspel mellan den offentliga sektorn, företagande, tredje sektorn och medborgaraktivitet.

Vi är kulturernas parti som välkomnar en lyckad integration i Finland - inte för att det är lätt utan för att vi vill. En lyckad integrering möjliggör att invandrarna får en naturlig roll i samhället, på arbetsmarknaden och i det politiska livet i Finland.

Vi är utbildnings- och kulturpartiet. Vi vill satsa på utbildning, eftersom en kunnig befolkning utgör grunden för välfärden och vår internationella konkurrenskraft. En levande kultur skapas i växelverkan mellan kulturarvet och en föränderlig omgivning.

Vi är företagarpartiet som vill förbättra förutsättningarna för entreprenörskap. Detta skapar välstånd och ökad sysselsättning i vårt land.

Vi tar ansvar för vår närmiljö, för Östersjön och för miljön i ett globalt perspektiv. Lösningarna finns i miljömedvetenhet, innovationer, förnyelsebar energi och ekologisk ekonomi. Vår framtid skapas genom en hållbar utveckling.

Välfärdsfinland behöver sina folkrörelser. Frivilligt engagemang skapar gemenskap och livskvalitet. Kultur-, idrotts-, hembygds- och föreningsverksamheten stärker identiteten och har en viktig roll i vårt samhälle. Livsrytmen måste ge utrymme för frivilligverksamhet.

Vi är partiet för landsbygd och stad. Livskraftiga primärnäringar och en fungerande samhällsservice utgör grunden för en levande landsbygd. I vår allt mera urbaniserade värld måste samhällets tjänster anpassas till individens behov. Framtidens Finland behöver likaväl glesbygd och skärgård som stad och metropol.

Vi ska vara ett växande parti som med tydliga visioner utformar och tar ansvar för framtidens Finland. Vi ska fördomsfritt och lyhört söka nya arbetsformer för att lyckas med våra målsättningar. Genom att vara steget före kan vi vara mera för och mindre emot.

Med dessa teser kan SFP bli ett tioprocentsparti.