Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/936

Ruotsalainen kansanpuolue

LÄHELLÄ SINUA - RKP:n kunnallisvaaliohjelma 2017


 • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
 • Otsikko: LÄHELLÄ SINUA - RKP:n kunnallisvaaliohjelma 2017
 • Vuosi: 2017
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

LÄHELLÄ SINUA

RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti kaikilla tasoilla, kunnallisesti, alueellisesti ja kansallisesti, vahvistaaksemme kaikkia hyödyttävien ratkaisujen saavuttamiseksi.

Kunnallisvaalien äänestysprosentti on usein ollut eduskunta- ja presidentinvaaleja alhaisempi. Nyt on ensisijaisen tärkeää, että me kaikki käymme äänestämässä, ja että Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunnallisvaaleista tulee vaalit, joissa kaksikielisen Suomen puolesta kuuluu vahva ja selkeä ääni. Yhdessä olemme vahvoja!

KUNTA ON OLEMASSA SINUA VARTEN

Hyvä yhteiskunnallinen ilmapiiri on hyvinvoivan Suomen perusta. Haluamme nähdä kuntia, jotka katsovat eteenpäin, ja joissa demokratia toimii. Kun jokainen kunnan asukas tuntee itsensä osalliseksi, kaikki viihtyvät.

Sinun tulee saada palvelua äidinkielelläsi, ruotsiksi tai suomeksi. Haluamme tehdä työtä kielellisesti toimivien kuntien eteen. Nämä vahvistavat Suomea ja siteitämme muihin Pohjoismaihin.

IHMISEN ON OLTAVA KESKIÖSSÄ

 • Turvallisuus elämän kaikissa vaiheissa on tärkeää. Niin nuoret kuin vanhatkin ansaitsevat tulla kunnioitetuksi. Kaikkien kokemukset ovat tärkeitä yhteiskuntamme toimivuuden kannalta. Korkeatasoinen vanhustenhoito on meille kunnian asia.
 • Meistä sosiaalipalvelut, kuten vanhustenhoito, kuuluvat kuntiin. Kolmas sektori on keskeisessä roolissa, ja kuntien ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö on itsestäänselvyys. Me emme hyväksy hallituksen esittämiä suunnitelmia sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi. Haluamme nähdä uudistuksen, jossa potilas on keskiössä, ei hallinto.
 • Meidän mielestämme perusterveydenhuollon on oltava lähellä sinua ja kiireellisen hoidon kohtuullisen etäisyyden päässä. Haluamme, että kaikilla kunnilla on selkeät toimintaohjelmat kotiväkivallan ennaltaehkäisemiseksi.
 • Meidän mielestämme kaikilla, myös toimintarajoitteisilla henkilöillä, on oikeus työhön, itsemääräämiseen ja mahdollisuuteen vaikuttaa elämäänsä.

TERVEET LAPSET TERVEISSÄ KOULUISSA

 • Haluamme turvata ja kehittää korkealuokkaiset koulumme ja koulutuksemme. Hyvä ja tasa-arvoinen koulutus on kaikkien lasten ja nuorten oikeus. Meidän mielestämme kaikilla opiskelijoilla tulee olla sama oikeus terveydenhuoltoon, opinasteesta ja kotipaikkakunnasta riippumatta.
 • Uskomme monipuoliseen kieltenopetukseen, joka aloitetaan jo esikoulussa. Laadukas molempien kansalliskielten opetus on kaikkien opiskelijoiden oikeus. Se antaa hyvät edellytykset oppia lisää kieliä.
 • Hyvät oppimateriaalit, niin perinteiset kuin digitaaliset, tulee olla tasa-arvoisesti kaikkien saatavilla.
 • Koulun tulee olla turvallinen ja inspiroiva. Nähdyksi tuleminen ja osallisuus on kaikkien oppilaiden perusoikeus.
 • Varhaiskasvatus rakentaa pohjan hyvälle oppimiselle ja sosiaalisille valmiuksille. Siksi haluamme säilyttää subjektiivisen päivähoito-oikeuden.
 • Lapsillamme tulee olla terve koulu- ja päiväkotiympäristö. Rakennukset tulee suunnitella hyvin, rakentaa huolella, hoitaa vastuullisesti ja korjata kun tarvetta ilmenee.
 • Haluamme nähdä kuntia, jotka panostavat ennaltaehkäisevään ja terveyttä edistävään toimintaan. Aktiivinen järjestötoiminta, urheilu ja kulttuuri, esimerkiksi ulkoilureitit, kirjastot ja musiikkitoiminta tekevät kunnistamme elinvoimaisia.

HYVÄ TALOUS SYNTYY AKTIIVISEN ELINKEINOPOLITIIKAN KAUTTA

 • Hyvät edellytykset menestyvälle yrittämiselle, mukaan lukien alkutuotannolle, ovat elintärkeitä maan hyvinvoinnille. Meille on luonnollista, että kunta panostaa elinkeinoelämän kehitykseen yhteistyössä yrittäjien kanssa.
 • Haluamme tukea toimivaa maankäyttöä, joka tukee yritysten perustamista kuntiin. Suunnittelun on toimittava siten, että teollisuustonttien saatavuus on turvattu.
 • Kunnalliset hankinnat on tehtävä ajatuksella ja kuntalaiset huomioiden. Laatukriteereitä on painotettava, jotta saamme kaikki sen palvelun, johon meillä on oikeus. Kun valitsemme kunnallisissa hankinnoissa vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita, edistää se lähituotantoa.

INHIMILLISEMMÄN YHTEISKUNNAN PUOLESTA

 • Tiedämme, että äidinkielesi on sinulle tärkeä. Teemmme kokonaisvaltaisesti ja kaikilla tasoilla – niin kunnallisesti, alueellisesti kuin kansallisestikin – työtä maan kaksikielisyyden eteen ja käytännössä toimivien ratkaisujen puolesta. Alueellisesti palveluja on tarjottava saamen kielellä. Myös viittomakielisten palveluiden on toimittava.
 • Tasa-arvoisen kunnan on oltava itsestäänselvyys. Tasa-arvo on huomioitava kaikessa kunnallisessa toiminnassa.
 • Maamme monimuotoisuus on tervetullutta. Meillä tulee olla hyvät valmiudet kohdata eri kulttuureja. On tärkeää, että Suomessa voi kotoutua niin ruotsiksi kuin suomeksikin.
 • On rikkaus, että kunnan toimintaan osallistuu ihmisiä eri taustoista. Nuorisovaltuustolle sekä ikä- ja vammaisneuvostoille on annettava tilaa kunnissa, ja meistä niille tulisi jakaa budjettivaroja.
 • Panostukset nuorisotyöhön tukevat turvallista kasvuympäristöä ja ehkäisee syrjäytymistä. Monipuoliset nuorisopalvelut, kuten nuorisotyöpajat ja etsivä nuorisotyö, auttavat nuoria siirtymään aikuisikään.

OIKEUTEMME ELÄÄ

 • Haluamme tehdä työtä ympäristöystävällisen yhteiskuntasuunnittelun ja järkevän jätteidenkäsittelyn puolesta. Kunnalliset panostukset uudistuvaan energiaan ja parempaan energiatehokkuuteen ovat tärkeitä.
 • On voitava elää niin kaupungissa, maaseudulla kuin saaristossakin. Vastustamme veroja ja maksuja, jotka vaikuttavat kansalaisiin perusteettoman paljon. Esimerkkejä näistä ovat venevero ja yhteysaluksien maksut.
 • Haluamme nähdä ekologisesti kestäviä kuntia. Toimiva liikennesuunnittelu, sujuva joukkoliikenne ja tarkoituksenmukaiset kevytliikenneväylät ovat hyvän yhteiskuntasuunnittelun tärkeitä osia. Pyrimme turvaamaan riittävät resurssit teiden kunnossapitoon.
 • Meille on tärkeää, että kunta on hyvä työnantaja. Kunnalliset työntekijät ovat tärkeä resurssi. Haluamme, että kunnat panostavat joustavuuteen ja työntekijöiden lisääntyneeseen vaikuttavuuteen, sekä hyvään työhyvinvointiin.

HYVÄ YHTEISKUNNALLINEN ILMAPIIRI ON HYVINVOIVAN SUOMEN PERUSTA.