Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SIK/346

Isänmaallinen Kansanliike (2006)

IKL:n ohjelma


  • Puolue: Isänmaallinen Kansanliike (2006)
  • Otsikko: IKL:n ohjelma
  • Vuosi: 2006
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

IKL:n Ohjelma

YKSILÖ JA YHTEISKUNTA

Liikkeen toiminta rakentuu sille periaatteelle, että Isänmaan ja kansankokonaisuuden etu on joka tilanteessa asetettava yksityisten sekä ryhmä- ja puolue-etujen edelle.

Yksilön oikeudet riippuvat velvollisuuksien täyttämisestä ja jokaisen suomalaisen on omien henkisten ja fyysisten voimiensa mukaan osallistuttava isänmaallisten velvoitteiden täyttämiseen. Koska ulkomaalaisilta ei voida olettaa Suomen kansalaisvelvollisuuksien täyttämistä, ei heille myöskään tule myöntää Suomen kansalaisen kansalaisoikeuksia.

Arvostamme omatoimista ja itsenäistä yksilöä, jonka kekseliäisyyden, uutteruuden ja yritteliäisyyden varaan yhteiskuntamme rakentuu.

Vaadimme jokaiselle ajattelunvapautta ja sananvapautta. Sananvapaus ei tarkoita vain vapautta sanoa, mitä ajattelee, vaan myös mahdollisuutta tuoda se julki.

Kansakuntamme jäsenten tulee tehdä yhteistyötä, koska vain yhteen hiileen puhaltamalla saamme aikaan tuloksia.

Ihmiselle tulee taata toimeentulo elämän kaikissa tilanteissa.

MAAMME ITSENÄISYYS

Tavoitteenamme on itsenäisyyden säilyttäminen kaikissa olosuhteissa, isänmaallisuutta ja kansallista yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä korostamalla ja lisäämällä.

Itsenäisyyttämme ja kansallista itsemääräämisoikeutta ei saa luovuttaa millekään ylikansalliselle yhteenliittymälle, eikä selkärangattoman ulkomaalaispolitiikan seurauksena ei-suomalaisille.

Rajaviranomaisilla tulee olla riittävät valtuudet elintasopakolaisten maahantulon estämiseksi, eivätkä todellistenkaan pakolaisten elinolot saa olla paremmat, kuin mitä Suomen kansalaisille kyetään tarjoamaan.

Puolustusvoimien toimintaedellytyksiä on kehitettävä ja armeijalle on taattava paras mahdollinen iskukyky maahantunkeutujan torjumiseksi. Suomen puolustamista ei ikinä saa jättää ulkoisten voimien varalle. Suomen puolustusta voidaan vahvistaa sotilasliitolla vain mikäli turvallisuustakuu kattaa vähintään Tarton Rauhan rajat.

Sisäisestä turvallisuudesta huolehtivien viranomaisten (mm. Poliisin) toimintaedellytyksiä on parannettava ja luotava edellytykset sille, että kotimainen ja kansainvälinen rikollisuus voidaan estää ja poistaa Suomesta.

Ylikansallista rahavaltaa ja valuuttavirtoja tulee ryhtyä valvomaan. Valta kuuluu kansalle, ei rahalle.

Maatalouden ja elintarviketeollisuuden asema on turvattava siten, että maalle kyetään takaamaan omavarainen elintarvikehuolto kaikissa olosuhteissa. Me emme saa joutua riippuvaiseksi ulkomaalaisista elintarvikkeista.

VÄÄRYYKSIEN KORJAAMINEN

Suomen itsenäisyyden syntymiseen ja säilymiseen vaikuttaneita tekijöitä on arvostettava ja palkittava. Kaikkien niiden järjestöjen, yhdistysten, seurojen ja henkilöitten, jotka ovat toiminnallaan olleet luomassa itsenäistä Suomea ja vaikuttaneet maamme säilymiseen itsenäisenä, kunnia on palautettava joka suhteessa, viimeistä piirtoa myöten.

Historian vääryydet on korjattava. Suomelta anastetut Karjala, Salla, Petsamo ja Suomenlahden saaret tulee palauttaa Suomelle. Emme milloinkaan saa hyväksyä Stalinin pakkorajoja. Sotasyyllisyyskysymys on asetettava kansainvälisen sotarikostuomioistuimen harkittavaksi. Suomen maksamat "sotakorvaukset" on palautettava korkoineen, ja vastaava sotakorvaussumma korkoineen on määrättävä todellisen sotasyyllisen maksettavaksi. Kansainvälisen yhteisön luvalla osa sotakorvauksista voidaan suorittaa maa-alueina esim. Inkerinmaan, Itä-Karjalan ja Kuolan alueilta. Suomalaisalueille pakkosiirretyt neuvostokansalaiset jälkeläisineen on palautettava omille asuinsijoilleen, ja todellisen sotasyyllisen on maksettava heille asianmukainen korvaus.

NYKY-YHTEISKUNNAN PARANTAMINEN

Tavoitteenamme on kaikkien Suomen kansalaisten henkisen ja ruumiillisen hyvinvoinnin säilyttäminen ja lisääminen.

Perinteisiin arvoihin perustuva isänmaallinen kasvatus tulee saattaa uudelleen kunniaan yhteiskunnassa.

Kirkot on erotettava poliittisesta holhouksesta.

Henkisen huollon saatavuus on turvattava joka tilanteessa.

Kaikille kansalaisille on taattava asunto, toimeentulo ja kykyjä vastaava koulutus ja työpaikka.

Lapsille on järjestettävä virikkeellinen ja turvallinen kasvuympäristö, jossa heistä voisi kasvaa kunnon kansalaisia.

Perheen merkitys yhteiskunnan perusyksikkönä on palautettava ja sen asemaa tulee korostaa.

Kansalaisilla on oltava vapaa valinnan mahdollisuus asuinpaikan suhteen. Aluepoliittisena tavoitteenamme on pitää Suomi kaikilta osin asuttuna. Maaseutua tulisi uudelleen asuttaa ja elävöittää.

Anarkiaa ja anarkismia ei tule missään vaiheessa hyväksyä ja yhteiskunnan tuki yhteiskuntaa hajoittaville järjestöille on lopetettava.

Rikokseen kehottavien ja epäjärjestystä luovien järjestöjen toiminta on lakkautettava.

Monikulttuurisuuskehitys on käännettävä kohti kristillisiin arvoihin pohjautuvaa Suomalaista yhtenäiskulttuuria ilman kulttuurien ja uskontojen välisiä ristiriitoja. Muiden uskontojen pesiytyminen Suomeen on estettävä, sillä ristiriita oman kristinuskoon pohjautuvan kulttuurimme ja maailman muiden pääuskontojen välillä on sovittamaton. Hyvinvointimme ja edistyksellinen yksilön arvoa ja oikeudenmukaisuutta kunnioittava yhteiskuntamme perustuu kristillisiin arvoihin, emmekä ole valmiita tinkimään näistä arvoista.

Pakolais- tai turvapaikkastatuksen kautta Suomen kansalaisuuden saaneiden ulkomaalaisten kansalaisuus- ja oleskelulupapäätökset on asetettava uudelleenharkintaan, ja niiltä osin kuin päätökset ovat perustuneet virheellisiin tietoihin, tai mikäli henkilö on tullut Suomeen turvallisesta maasta, on päätökset kumottava, ja henkilöt on palautettava siihen maahan mistä he ovat Suomeen tulleet.

Suomalaisia vastaan kohdistettu pakollisen Ruotsin kielen muodossa ilmenevä kielisorto on lopetettava. Kansalaisille on taatta yhdenmukaiset kykyjensä mukaiset opiskelu- ja työmahdollisuudet ilman Ruotsin kielen vaatimuksia. Ruotsin kieli on asetettava vapaaehtoiseksi oppiaineeksi, ja Suomen kieli on asetettava kaikille yhteiseksi oppiaineeksi koko maassa.

TYÖVOIMA

Isänmaamme etu on täystyöllisyys. Tästä ei voida tinkiä ja se on työpoliittinen johtotähtemme.

Yhteiskuntamme ja yksilöidemme hyvinvointi perustuu työntekoon. Työllä ihminen hankkii elantonsa, saa mahdollisuuden toteuttaa itseään ja etsii paikaansa yhteiskunnassa. Valtiovallan tulee näyttää esimerkkiä työnteon arvostamisessa.

Tavoitteenamme on työpaikkojen säilyttäminen ja uusien luominen, antamalla yrityksille tarvittavat toimintaedellytykset. Työnteon estäminen on lopetettava.

Työvoimavaltaisia yrityksiä ei saa ylivoimaisilla työvoimamaksuilla rangaista, vaan työllistämistä tulee kannustaa poistamalla tarpeettomat rasitteet.

Yhteiskuntaan tulee luoda yritysystävällinen ympäristö ja ilmapiiri, joka mahdollistaa työpaikkojen syntymisen.

Työväestölle on taattava oikeudenmukainen työsuhdeturva ja mahdollisuus vaikuttaa järjestäyneenä työnantajiin. Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus ottaa vastuuta omasta työpaikastaan.

Ammattiliittojen valtaa yhteiskunnassa tulee rajoittaa vain työmarkkinoihin. Ammattiliitot eivät saa osallistua muuhun yhteiskunnan toimintaan.

Työsuhteesta ei saa muodostua alistussuhdettaa suuntaan tai toiseen. On muistettava se, että työntekijä ja työnantaja ovat riippuvaisia toisistaan ja että molempien edut ovat pitkälti yhteneväiset.

Teollinen toiminta ja ympäristön asema tulee yhteensovittaa. Me haluamme säilyttää suomalaisen luonnon, sen puhtauden ja maisemat, mutta asian liiallinen esilletuonti tekee asialle enemmän hallaa kuin edistää sitä.

Emme myöskään hyväksy eläinrääkkäystä, mutta koko ikänsä tarhassa kasvatettuja eläimiä ei voi jättää oman onnensa nojaan. Hyväksymme eläinkokeet silloin kun niistä on hyötyä ihmisille ja eläimille itselleen; vain lääketeollisuudessa.

KANSALAISTEN USKON PALAUTTAMINEN POLITIIKKAAN

Rappeutuneen poliittisen moraalin aiheuttama haitta Isänmaalle ja kansalaisille on torjuttava. Kansalaisten usko yhteisten asioiden hoitoon on palautettava.

Kaikki Isänmaan ja kansalaisten etujen vastaisesti toimivat poliitikot, puolueet, järjestöt ja muut vaikuttajat tulee asettaa lailliseen, poliittiseen ja moraaliseen vastuuseen.

Kaikkien päättäjien tulee vastata tekemisensä tai tekemättä jättämisensä.

Yhteiskunnassa ei saa syntyä tilannetta, jossa kansalaiset maksavat päättäjien virheet, ilman, että todellisia syyllisiä rangaistaan.

Mahdolliset maanpetos- ja valtiopetossyytteet on tutkittava erityisen tarkasti ja syyllisiä tulee rankaista ankaralla kädellä.

Poliitikoilta on edellytettävä sitä, että he toimivat joka tilanteessa kansan ja Isänmaan parhaaksi.

KANSAINVÄLINEN YHTEISTOIMINTA

Suomen tulee harjoittaa kansainvälistä, kaupallista, yhteistoimintaa eri valtioiden ja kansojen kanssa, kunhan se ei uhkaa maamme itsemääräämisoikeutta.

Kultturellinen, järjestöllinen ja aatteellinen yhteistyö sekä muu toiminta tulee toteuttaa siten, ettei siitä koidu vaaraa itsenäisyydellemme.

Sosialististen, tai vastaavien diktatuuri- tai siihen pyrkivien, järjestelmien kanssa ei tule harjoittaa aatteellista tai järjestöllistä yhteistyötä.

Kannatamme kansojen itsemääräämisoikeutta ja se nähtäköön ulkopoliittisissa toimissamme.

Kaiken toiminnan lähtökohtana on: KOTI, USKONTO JA ISÄNMAA.