Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SIN/1175

Sininen tulevaisuus

Sinisen tulevaisuuden sosiaaliturvaohjelma


  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Otsikko: Sinisen tulevaisuuden sosiaaliturvaohjelma
  • Vuosi: 2018
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SINISEN TULEVAISUUDEN

SOSIAALITURVAOHJELMA

Sininen sosiaaliturva- ja veromalli muodostavat yhden kokonaisuuden. Sininen politiikka vahvistaa tavallisen suomalaisen taloudellista asemaa ja ylläpitää tasa-arvoista yhteiskuntamallia. Kaikkein heikoimmassa asemassa oleville annetaan perusturvaa ilman ylimääräistä byrokratiaa. Matalapalkkaisille maksetaan palkkansa päälle käänteistä tuloveroa, joka tekee työnteosta aina kannattavaa. Pieni- ja keskituloisille kohdennetaan tuloveron kevennys, joka kohentaa tavallisten kansalaisten toimeentuloa ja kannustaa työntekoon.

Siniset ovat inhimillinen uudistaja. Hyvinvoinnin ylläpitäminen vaatii tukijärjestelmien jatkuvaa päivittämistä. Työn murros pakottaa sosiaaliturvan ottamaan huomioon joustavasti erilaiset työn muodot. Sosiaaliturva- mallin pitää olla työntekoa mahdollistava eikä estävä. Ainoa mahdollisuus pitää yllä hyvää sosiaaliturvan tasoa on kansalaisten oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino.

Sininen perusturva toimii huonojen aikojen turvaverkkona, mutta kannustaa samalla henkilökohtaiseen vastuun kantamiseen. Ensisijainen vastuu omasta elämästään on aina yksilöllä itsellään. Vastaavasti apua tarvitessaan kansalaisen on saatava sosiaaliturva ilman odottelua ja byrokratiaa. Tämän saavuttamiseksi on uskallettava uudistaa vanhat toimimattomat rakenteet. Otetaan käyttöön Sininen perusturva.

SININEN PERUSTURVA

Sininen perusturva on työkykyisille ja -ikäisille tarkoitettu sosiaaliturvamalli. Se rakentuu käänteisen tulo- veron idealle, jossa useita eri sosiaaliturvan tukimuotoja yhdistetään yhdeksi perustueksi. Perustukeen yhdistetään ainakin asumistuki, peruspäiväraha, työmarkkinatuki sekä osin toimeentulotuki. Perusturva vastaa nykyisiä tukitasoja ja sen päälle on mahdollista saada ansiosidonnaista päivärahaa, joka samalla muutetaan kaikkia palkansaajia koskevaksi etujärjestöjäsenyyksistä riippumatta. Nykyisenkaltaista toimeen- tulotukea maksetaan niille, jotka eivät pysty osallistumaan työmarkkinoille.

Tuki vähenisi palkkatulojen kasvaessa niin, että yhdenkin työtunnin vastaanottaminen on aina taloudellisesti kannattavaa. Tuen saanti edellyttää aktiivista työnhakua tai osallistumista viranomaisten osoittamiin tuki- töihin ja muihin palveluihin. Nykyistä sekavaa työttömyysturvan karenssijärjestelmää uudistetaan ja karenssien määrää vähennetään niin, että työttömän velvoitteena on ennen kaikkea työnhaku.

Perustuen oheen rakennetaan osallistumistuki, jota saavat vaikeasti työllistyvät, kuten esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ja päihdeongelmaiset. Osallistumistuen piirissä oleville ei olisi perustuen tapaista työnhakuvelvoitetta vaan velvoite osallistua työvoimaviranomaisten järjestämiin tukitöihin tai työharjoitteluun. Nämä tukityöt ovat luonteeltaan pieniä yleishyödyllisiä töitä. Hyväksyttävät tukityöt käydään läpi, jotta varmistetaan, etteivät ne vähennä normaalin palkkatyön kysyntää.

Työllisyys- ja sosiaalipalveluiden henkilöresursseja lisätään, jotta laadukas henkilökohtainen palvelu voidaan taata. Kaikkien palveluiden tarkoituksena on rakentaa mahdollisimman nopea polku takaisin työelämään. Malli toimii reaaliaikaisen tulorekisterin kanssa, jotta työnteko onnistuu ilman byrokratialoukkuja.

OTETAAN KÄYTTÖÖN KÄÄNTEINEN TULOVERO

Otetaan käyttöön verotuksen ja sosiaaliturvan yhdistelmä, jossa pienituloisten työntekijöiden ansioita lisätään yhteiskunnan varoin.

TYÖKYVYTTÖMÄT OIKEIDEN PALVELUJEN PIIRIIN

Muodostetaan parempi kuva työkyvyttömistä ja taataan heille yksilölliset ja tehokkaat kuntouttavat palvelut kortiston sijaan.

PARANNETAAN OMAISHOITAJIEN ASEMAA

Omaishoidontuki on sidottava ansiotasoindeksiin. Omaishoitajien vapaapäiviä ja muita tukitoimia on lisättävä.

KOROTETAAN TAKUUELÄKETTÄ JA TEHDÄÄN ELÄKEJÄRJESTELMÄSTÄ OIKEUDENMUKAINEN

Pienempiin työ- ja kansaneläkkeisiin tehdään tasokorotus. Takuueläkkeiden korotuslinjaa on jatkettava. Tulevissa eläkeratkaisuissa on huomioitava sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Perheeläkejärjestelmä on saatettava vastaamaan nykyajan perheiden tarpeisiin.

ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA KUULUU KAIKILLE

Poistetaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan kassajäsenyysehto. Uudistetaan työttömyyskassajärjestelmä.

UUDISTETAAN YRITTÄJIEN JA YRITTÄJIEN PERHEENJÄSENTEN SOSIAALITURVA

Lopetetaan yrittäjien perheenjäsenten ja lähisukulaisten rinnastaminen yrittäjiksi.

ALENNETAAN PIENITULOISTEN LÄÄKEKUSTANNUKSIA

Vuotuista lääkekattoa on laskettava, jotta helpotetaan erityisesti paljon lääkkeitä tarvitsevien tilannetta.

UUDISTETAAN ASUMISTUKI

Yhdistetään asumistukijärjestelmä osaksi perusturvaa. Tuetaan edullisten asuntojen tuotantoa.

SININEN TULEVAISUUS

ISÄNMAALLINEN JA INHIMILLINEN UUDISTAJA