Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SIN/1314

Sininen tulevaisuus

Sinisen tulevaisuuden amisohjelma


  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Otsikko: Sinisen tulevaisuuden amisohjelma
  • Vuosi: 2018
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SINISEN TULEVAISUUDEN

AMISOHJELMA

Sininen tulevaisuus arvostaa tekemällä oppimista. Siniset tahtoo säilyttää ammatillisen koulutuksen vetovoimaisena ja varmistaa, että koulutus tarjoaa työelämän tarpeita vastaavan ammattitaidon. Koulutuksen on palveltava niin peruskoulusta juuri valmistuneita kuin osaamistaan myöhemmin täydentäviä. Laadukas koulutus ammattilaisten opissa on avain oman ammattitaidon karttumiseen ja tae siihen, että Suomessa riittää osaajia jatkossakin.

Kannatamme joustavuutta ammatillisiin opintoihin ja riittävää määrää lähiopetusta. Ammatillisia opintoja tulee voida suorittaa myös avoimessa ammattikoulussa. Siniset tahtoo edistää oppisopimuskoulutusta ja luoda Suomeen laajat ja toimivat oppisopimusmarkkinat yhteistyössä yrittäjien kanssa, jotta jokainen halukas pääsisi mestarin oppiin.

Ammatillista koulutusta tulee tarjota koko maassa alueiden ja yritysten erilaiset tarpeet huomioiden. Jokaisen ammattikoulun tulee olla laadukas ammattikoulu, jossa opiskelijat ja henkilökunta voivat hyvin ja opetus on tasokasta. Ammattikoulujen on tarjottava mahdollisuus myös yleisesti tarvittavien taitojen kehittymiseen esim. arjen taloudenhallintaan ja digiosaamiseen liittyen. Tulevaisuudessa myös muunto- ja täydennyskoulutusta tulee tarjota yhä enemmän.

Enemmän oppisopimuskoulutusta ja mestari-kisälli-mallia. Työssäoppiminen on monelle mieluisin tapa opiskella ammatti. Haluamme kaksinkertaistaa oppisopimuskoulutuksen määrän. Oppisopimuskoulutuspaikkoja tulee lisätä, jotta kisälliksi haluava pääsisi aina mestarin oppiin. Alle kymmenen työntekijän yritysten koulutuskorvauksia tulee nostaa, jotta pienetkin yritykset pystyvät ottamaan opiskelijoita oppiinsa. Ennen kaikkea Suomeen tarvitaan toimivat oppisopimusmarkkinat, joilla yritykset voivat keskenään järjestää koulutusta hyödyntäen kokeneiden työntekijöidensä osaamista mestarikouluttajina.

Koulutus vastaamaan työelämän tarpeita. Koulutusmäärien tulee pohjautua ennakoituun työelämän kysyntään ja koulutuksen sisällön on vastattava työelämän tarpeita. Kannatamme täsmäkoulutuksia, joiden avulla voidaan nopeasti kouluttaa osaajia, ja opetushenkilöstön työelämäjaksoja, jotka edistävät ammattitaidon ylläpitoa.

Ratkaisuja osaajapulaan. Tahdomme, että yhä useammin ammattilainen löytyy Suomesta. Monilla aloilla on pulaa osaajista, jolloin työntekijöitä joudutaan rekrytoimaan ulkomailta. Siksi uudelleenkoulutusta sekä muunto- ja täydennyskoulutusta tulee lisätä ja koulutusmääriä tarkistaa riittäviksi. Joustavien opintopolkujen toteutusta tulee edistää niin nuorille kuin alanvaihtajillekin.

Vapaa kielivalinta. Pakollisesta ruotsin kielen opiskelusta on luovuttava. Muusta alan kannalta olennaisesta kielten opetuksesta on huolehdittava. Myös suomen kielen opetuksesta on huolehdittava, jotta vieraskieliset saavat hankittua työelämässä tarvittavan kielitaidon.

Riittävästi lähiopetusta. Suurin osa opiskelijoista pitää lähiopetusta tärkeänä mm. koulutuksen laadun ja kaverisuhteiden takia. Riittävä määrä lähiopetusta on turvattava, ja opiskelijoita on kuultava opetusta kehittäessä.

Koulujen liikuntatilat kattavampaan käyttöön. Moni ammattikoululainen liikkuu liian vähän. Opiskelijoiden motivaatiota liikkumiseen tulee lisätä esimerkiksi koulujen yhteydessä toimivilla kuntosaleilla ja ohjatulla liikunnalla. Myös opetuksessa tulee olla enemmän toiminnallisuutta ja liikuntaa.

Avoin ammattikoulu ja lisää kesä- ja verkko -opintoja. Kannatamme korkeakouluista tutun avoimen opiskelun lisäämistä ammatillisessa koulutuksessa ja opintojen tarjoamista myös kesäisin. Tämä lyhentäisi opiskeluaikoja. Avoin ammattikoulu tarjoaa mahdollisuuden tutustua eri aloihin ja opiskella joustavasti, myös iltaisin. Kattavista verkko-opinnoista on huolehdittava alueellisen tasa-arvon turvaamiseksi.

Koulutusviennin edistäminen. Suomalainen koulutus on tunnettu maailmalla. Suomalaista koulutusvientiä on kehitettävä ja valmiutta räätälöityjen koulutusten tarjoamiseen on parannettava. Koulutusviennin avulla saadaan lisäresursseja myös opetuksen kehittämiseen.

Linjakkuutta arviointiin. Arvosanat vaihtelevat liiaksi sen mukaan, kuka opiskelijoita arvioi. Kannatamme arvioinnin kehittämistä oikeudenmukaisemmaksi kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) avulla.

Ammatillista koulutusta koko maahan. Ammatillisen koulutuksen perässä ei juurikaan muuteta toiselle paikkakunnalle, joten koulutusta on tuettava ja tarjottava koko maassa paikalliset tarpeet huomioiden.

Laadukkaita tukipalveluita ja opintojen ohjausta. Ammattikouluissa on tarjottava opintoja, jotka edistävät työelämässä tarvittavien perustaitojen, kuten tieto- ja viestintätekniikan osaamista. Jatko-opintovaihtoehtoihin tutustumista voidaan edistää mm. erillisten tutustumisjaksojen avulla tai kannustamalla suorittamaan avoimen korkeakoulun kursseja. Erityisesti on huolehdittava henkilökohtaisen opinto-ohjauksen, terveydenhuollon palveluiden ja erityisopetuksen saatavuudesta. Varmistetaan koulutuksen ja tuen tarjonta myös osatyökykyisille.

Rahoituksen parannettava opetuksen laatua. Ammatillisen koulutuksen rahoituskriteerien on edistettävä opetuksen laatua ja taattava, että valmistuneilla on vaadittu ammattitaito. Hyväksyttyihin arviointeihin perustuvan tulosrahoituksen riskinä on ollut se, että kouluihin on syntynyt intressi päästää opiskelijoita läpi osaamisen tasosta riippumatta.