Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SIN/960

Sininen tulevaisuus

Periaateohjelma


  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Otsikko: Periaateohjelma
  • Vuosi: 2017
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

SININEN TULEVAISUUS

Periaateohjelma

Tässä on SININEN LINJA, uudistushaluinen ja ratkaisukeskeinen aate suomalaisten parhaaksi. Sinäkin olet lämpimästi tervetullut mukaan työhön isänmaallisen uudistamisen puolesta.

Johdanto

Sinisen tulevaisuuden tehtävänä on toimia Suomen muutosvoimana hyvinvoinnin, oikeudenmukaisuuden ja turvallisuuden saavuttamiseksi. Tavoitteenamme on, että jokaisella yksilöllä yli sukupolvien on tasa-arvoiset mahdollisuudet kehittää itseään, ympäristöään ja yhteiskuntaa. Haluamme yhteiskunnan, joka kannustaa työhön, yrittämiseen ja toisista välittämiseen sekä turvaa toimeentulon jokaiselle kansalaiselle.

Luotamme suomalaiseen ihmiseen ja hänen kykyynsä kantaa vastuuta ja nauttia vapautta. Hyvinvointi syntyy ihmisen hyvistä teoista yhteisöään, läheisiään ja itseään kohtaan. Yhteiskunnan on tuettava ja kannustettava ihmistä kehittämään itseään ja tekemään hyvää. Vain tätä kautta myös yhteiskunta kehittyy ja hyvinvointi lisääntyy. Jokaiselle suomalaiselle on annettava tilaisuus toteuttaa kykyjään, oikeus yrittää ja mahdollisuus myös uuteen alkuun.

Kunnioitamme kotien itsenäisyyttä ja perhearvoja, koska kodeissa rakennetaan yksilön ja yhteiskunnan kehityksen perusta. Emme ole minkään edunvalvontajärjestön poliittinen siipi, emmekä sitoudu perinteiseen eturyhmäajatteluun. Ainoa eturyhmämme on Suomen kansa. Puolustamme arvojemme pohjalta kaikkien suomalaisten hyvää elämää. Arvojamme ovat rehellisyys, ahkeruus ja isänmaallisuus. Kunnioitamme ja edistämme uudistusmielisyyttä, käytännönläheisyyttä ja lähimmäisenrakkautta.

Maamme runsaita luonnonvaroja on käytettävä kestävällä tavalla suomalaisten itsensä hyväksi. Haluamme turvata Suomen talouden ja työpaikat sekä helpottaa yrittämisen mahdollisuuksia. Olemme puolue, joka esittää selkeitä ja ennakkoluulottomia vastauksia ja uudistaa Suomea inhimillisesti. Emme rakenna vastakkainasetteluja vaan ratkaisuja.

Puolue tukee kansanvaltaista päätöksentekoa. Haluamme edistää kansalaisten osallistumista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja turvata suomalaisen oikeusvaltion. Päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä niitä, joita ne koskevat.

Suomen tulee olla kansainvälisesti vaikuttava, kansalaistensa etua puolustava maa. Katsomme, että suomalaisten hyvinvointi edellyttää osallistumista maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseen. Uskomme, että valtioiden tulee olla itsenäisiä toimijoita kansainvälisessä maailmassa. Suomi on osa länsimaista arvoyhteisöä, joka rakentuu kreikkalaiselle, roomalaiselle ja kristilliselle kulttuuriperinnölle.

Vaalimme Suomen ainutlaatuisuutta ja ylläpidämme suomalaista itsetuntoa. Suomalaisuus ei ole sulkeutunutta. Jokaisesta, joka haluaa osallistua suomalaisen sivistyksen ja hyvinvoinnin rakentamiseen ja hyväksyy suomalaiset perusarvot, voi tulla suomalainen. Kunnioitamme ihmisoikeuksia, emmekä hyväksy minkäänlaista ihmisvastaisuutta.

Olemme lämminhenkinen poliittinen koti kaikille suomalaisille, jotka jakavat nämä arvot ja periaatteet. Rakennamme yhdessä toivoa, tuloksia ja tulevaisuudenuskoa tavoitteenamme Suomi, joka on ihmiselle hyvä.

Suomalaisen osaamisen ja kulttuurin puolesta

Sininen tulevaisuus arvostaa osaamista, oppimista ja opettamista. Kansallisen menestyksemme eräs keskeinen tekijä on ollut tasa-arvoinen ja laadukas koulutusjärjestelmä. Tutkimukseen ja kehitystyöhön panostaminen on sijoitus Suomen tulevaisuuteen. Suomen koulutusosaamisen on oltava vahva vientivaltti.

Koulutusjärjestelmän on vastattava yhteiskunnan ja työelämän murrokseen. Koulutuksen eri vaiheissa tulee lisätä työelämälähtöisyyttä ja kannustaa yrittäjyyteen. Työssä oppimista ja elinikäistä opiskelua on vahvistettava.

Perheillä tulee olla päätösvalta lastensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Peruskouluihin on rakennettava turvallinen ja rauhallinen oppimisympäristö, jossa koulukiusaamiseen puututaan jo varhaisessa vaiheessa.

Sininen tulevaisuus on osa historiallista suomalaisuusliikettä, joka edistää ja vahvistaa suomen kielen asemaa. Sininen tulevaisuus kannattaa kielivapautta kaikilla opintoasteilla.

Vaalimme suomalaista kulttuuriperintöä ja haluamme parantaa kulttuurialan yrittäjien toimintamahdollisuuksia. Sininen tulevaisuus korostaa myös liikunnan ja urheilun kansanterveydellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Työn ja yrittäjyyden linja

Verotuksen perusperiaatteena on pidettävä laajaa veropohjaa ja alhaisia verokantoja. Suomen veroastetta tulee laskea. Verotuksen on toimittava myös työkaluna tuloerojen tasaamisessa. Velaksi rakennettu hyvinvointi ei ole kestävällä pohjalla.

Työmarkkinoiden luonteen muuttuminen aiheuttaa muutospaineita verojärjestelmällemme. Työväestö tulee tulevaisuudessa koostumaan yhä enemmän pienyrittäjistä ja itsensätyöllistäjistä. Näin ollen keskeistä on, että verotus ja sosiaaliturva kohtelevat yrittäjiä mahdollisimman tasapuolisesti palkansaajiin verrattuna. Suomalaisen yhteiskunnan selkäranka on keskiluokka, jonka työllä katetaan pääosa hyvinvointiyhteiskunnan kustannuksista.

Pitkällä aikavälillä työn verottaminen on yhä epämielekkäämpää ja pääomien verottaminen tulee vastaavasti keskeisemmäksi työkaluksi oikeudenmukaisen verojärjestelmän rakentamisessa. Tällöin erityisen oleellista on pääomaverotuksen porsaanreikien tukkiminen, jotta varallisuutta ei voi piilottaa veroparatiiseihin.

Valtio ei voi toimillaan suoraan luoda talouskasvua, mutta valtio voi luoda sellaiset olosuhteet, jotka tukevat yritysten kasvua ja työllistämistä. Yrittämistä vaikeuttava byrokratia on karsittava minimiin.

On järkevää, että tulevaisuudessa palkoista neuvotellaan yhä enemmän paikallisesti yritystasolla. Paikallista sopimista edistettäessä on pidettävä samalla huolta myös työntekijän asemasta.

Nykyinen monimutkainen ja paikoin lannistava sosiaaliturvajärjestelmämme on uudistettava perusteitaan myöten. On luotava sosiaaliturvajärjestelmä, joka kannustaa suomalaisia vastuulliseen taloudenpitoon ja jossa työn vastaanottaminen on aina taloudellisesti järkevää.

Verorahoitteisen eläkejärjestelmän tehtävä on luotettavasti taata kaikille arvokkaat eläkepäivät. Sininen linja on arvostaa isänmaan hyväksi tehtyä työtä huolehtimalla eläkkeiden riittävästä tasosta.

Teollisuuspolitiikassa ei ole järkevää tavoitella energiankulutuksen minimointia, vaan energian ekologisesti kestävää tuotantoa. Suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä on huolehdittava, eikä teollisuudelle saa aiheuttaa lainsäädännöllä uusia kustannuksia, ellei niitä kompensoida.

Elinvoimaista maaseutu- ja metsäpolitiikkaa

Suomen maaseutu antaa kansakunnallemme ruoan ja isänmaallemme kasvot. Suomi on osa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa, jota tulee noudattaa kansallisella tasolla suomalaista oikeustajua polkematta. Meidän on pidettävä omasta elintarviketuotannostamme kiinni niin ruoan laadukkuuden, puhtauden kuin huoltovarmuuden vuoksi. Tulevaisuuden Suomi voi olla ruoan vientimaa. Edistämme luonnonmukaista maataloutta.

Haluamme Suomen olevan kärkimaa kestävässä metsätaloudessa. Metsämme kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Olemme EU:ssa pohjoisen havumetsävyöhykkeen asiantuntijamaa.

Metsätaloutemme on aina osattu keksiä uudelleen. Nykyään puusta kehitetään mm. lääkkeitä, vaatteita ja biokomposiitteja. Tämä voidaan tehdä kestävällä tavalla, sillä metsä uusiutuu. Lukuisat kansallispuistomme tarjoavat hengähdystauon arkeen ja myös työtä matkailualalle. Kotimainen kala on hyvää, terveellistä ravintoa ja kotitarvekalastus paitsi leivän jatke myös vesistöjen hoitoa.

Sininen tulevaisuus haluaa pitää koko maan asuttuna ja turvata maatalousyrittäjien toimintamahdollisuudet. Jokamiehenoikeuksia tulee ylläpitää. Luonnonsuojelua tulee harjoittaa järkevästi ja pääosin kansallisella päätöksenteolla. Petopolitiikan tulee varmistaa, että luonnossa säilyy petoja, mutta lasten koulutielle tai kotipihoihin niitä ei tule. Haluamme turvata metsästyksen ja muunlaisten aseharrastusten edellytykset. Ylilyöntejä on ympäristöpolitiikassa varottava: äärijärjestöjen paikka ei ole Suomen luonnossa, joka on suomalaisille kuin toinen koti.

Sote-palvelut ihmisen ehdoilla

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen rahoitus täytyy olla kestävällä pohjalla, jotta myös tuleville sukupolville voidaan tarjota monipuoliset ja laadukkaat terveyspalvelut. Terveydenhuollossa on panostettava etenkin ennaltaehkäisyyn ja sitä kautta elintapasairauksien vähentämiseen.

Terveysvastuu ei ole yksinomaan yhteiskunnalla, vaan kansalaisilta voidaan edellyttää myös omavastuuta terveytensä ylläpidosta.

Sininen tulevaisuus edellyttää, että sivistynyt yhteiskunta huolehtii myös niistä jäsenistään, jotka eivät siihen itse pysty. Laadukkailla sosiaalihuollon palveluilla vähennetään eriarvoistumiskehitystä ja ehkäistään syrjäytymistä. Niin ikäihmisten kuin nuorten aikuisten parissa lisääntyneeseen yksinäisyyteen on puututtava.

Perhepolitiikalla tulee tukea suomalaisten syntyvyyden kasvua. Kun perheet voivat hyvin, Suomi voi hyvin. Omaishoitajien arvokasta työtä on tuettava, ja ikäihmisille on taattava arvokas vanhuus.

Sininen tulevaisuus kunnioittaa sotiemme veteraanien arvokasta isänmaan eteen tekemää työtä ja sitoutuu edistämään veteraanisukupolven kuntoutusta sekä kotiin tarjottavia palveluja.

Toimiva liikenne, digitaalinen edistys

Nykyinen, monipuolinen liikenneverkko tulee säilyttää, jotta kaikkialla Suomessa ylläpidetään mahdollisuutta liikkua. Yksityisautoilun toimintaedellytykset ja toimiva joukkoliikenne tulee turvata. Liikenneverkon tulee pysyä yhteiskunnan omistuksessa ja ylläpidossa.

Yleisradion tulee toimia julkisen palvelun tehtävänsä mukaisesti riippumattoman tiedonvälityksen ja erityisesti kotimaisen kulttuurin vaalijana. Paikallisesti toimivien, kotimaisessa omistuksessa olevien radiokanavien asema on turvattava.

Sininen tulevaisuus haluaa, että Suomi on edelläkävijä digitalisaatiossa, jotta kilpailukykymme vahvistuu ja kansalaisten palvelut turvataan.

Suorituskykyinen puolustus

Suomen puolustuksen kivijalan muodostavat yleinen asevelvollisuus ja koko maan puolustus. Suomella on oltava uskottava kyky ennaltaehkäistä ja torjua sotilaalliset hyökkäykset.

Puolustusvoimien strategisissa hankinnoissa ei voida tinkiä puolustuksen suorituskyvystä. Kertausharjoitusten riittävästä määrästä ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisestä on huolehdittava.

Puolustusvoimien materiaalihankintojen taso on pidettävä vähintään kolmanneksessa puolustusmenoja. Puolustusteollisuuden innovaatiotoimintaa ja vientiponnisteluja on tuettava aktiivisesti. Jalkaväkimiinojen hävittämisen myötä menetettyjä suorituskykyjä on korvattava kotimaisen teollisuuden innovaatioilla.

Kansainvälisessä puolustusyhteistyössä painopiste on suorituskykyjen kehittämisessä ja harjoitustoiminnassa. Keskeisiä kumppaneita ovat mm. Ruotsi ja muut Pohjoismaat, Yhdysvallat, NATO ja EU. Kriisinhallintaoperaatioissa on keskityttävä vain kaikkein vaikuttavimpiin ja puolustuksemme suorituskykyä kehittäviin operaatioihin. Sininen tulevaisuus ei pidä Suomen Nato-jäsenyyttä ajankohtaisena.

Turvallisuus on perusoikeus

Yhteiskunnassa olevien ongelmien syihin on kyettävä puuttumaan jo ennen kuin niistä tulee turvallisuusuhkia. Keskeisin ongelma on syrjäytyminen, jonka syyt puolestaan voivat liittyä niin eriarvoistumisen kasvuun, maahanmuuttoon, radikalisoitumiseen kuin työttömyyteen.

Sisäisen turvallisuuden uhkia ei voi erottaa ulkoisista uhkista. Uhkien monimuotoistuessa on viranomaisten välinen koordinaatio ja yhteistyö erityisen tärkeää. Hybridisodankäyntiin liittyviin ilmiöihin kuten valemedioiden toimintaan on varauduttava.

Suomen vahvuutena on ihmisten luottamus turvallisuusviranomaisiin. Tähän luottamukseen liittyy niin viranomaisten puolueettomuus kuin riittävät resurssit toimia koko maan alueella. Poliisien määrä on pidettävä riittävänä, ja rajavartiolaitoksen ja tullin toimintakyvystä on huolehdittava.

Viranomaisten toimivaltuudet ja toimiva yhteistyö on turvattava lainsäädäntöä kehittämällä. Suomen on jatkettava terrorismin vastaista taistelua niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Avointa ja reilua oikeuspolitiikkaa

Oikeusvaltioperiaatetta tulee vahvistaa eikä kansalaisten oikeusturvaa saa heikentää, ja oikeuspalveluiden saatavuus on taattava kohtuullisin kustannuksin koko maassa. Suomalaisen kriminaalipolitiikan tavoitteena tulee olla tekojen moraalisen tuomittavuuden ja rangaistusten ankaruuden vastaavuus. Lainsäädännössä on oltava mahdollisuus todelliseen elinkautiseen tuomioon erittäin vakavista rikoksista.

Hyvä työllisyys- ja sosiaalipolitiikka sekä hallittu maahanmuutto ovat avaimia rikollisuuden vähentämiseen. Jokaisen on voitava luottaa suomalaiseen oikeusjärjestelmään, joten lainsäädännön tulee olla selkeää ja täsmällistä. Hallinnon on oltava läpinäkyvää.

Tapaa, jolla suomalaisen lainsäädännön perustuslainmukaisuus selvitetään, tulee arvioida ja kehittää.

Kansainvälistä yhteistyötä Suomen hyväksi

Maamme ulkopolitiikan tehtävä on edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja taloudellista hyvinvointia. Suomen tulee olla yhteistyöhaluinen toimija kansainvälisessä maailmassa. Näemme, että kansainvälisellä yhteisöllä on tunnustettu asema rauhan, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäjänä. Kannatamme transatlanttisen ja pohjoismaisen yhteistyön syventämistä. Läheiset ja tulokselliset naapuruussuhteet muodostavat ulkopolitiikkamme ytimen.

Kannatamme itsenäisten kansallisvaltioiden pohjalle rakentuvaa eurooppalaista yhteistyötä. Euroopan Unioni on yksi väline yhteistyön toteuttamiseen. Niin kauan kun Suomi on EU:n jäsen, EU-politiikkamme on oltava aktiivista ja rakentavan kriittistä. Suomen kaikkea EU-politiikkaa on arvioitava kansallisen hyödyn näkökulmasta. EU:n liittovaltiokehityksen torjuminen on keskeinen tavoitteemme, eli emme hyväksy vallan keskittämistä tai yhteisvastuun ja tulonsiirtojen kasvattamista. Suhtaudumme myönteisesti eurooppalaisen puolustusyhteistyön kehittämiseen.

Sisämarkkinoiden kehittäminen palvelee suomalaisten yritysten kasvumahdollisuuksia ja edistää työllisyyttä. Eurojärjestelmää tulee kehittää taloudellisin, ei poliittisin perustein.

Jokaisella jäsenvaltiolla on oltava ensisijainen vastuu omasta talouspolitiikastaan ja omista veloistaan.

Demokraattisen hallinnon tukeminen, syntyvyyden sääntely perhepolitiikan keinoin sekä talouden kehittäminen perustuotannosta korkeamman jalostustason tuotteisiin ovat avaimia siirtolaiskriisin ratkaisemiseen Afrikassa ja Lähi-idässä. Kannatamme humanitaarista kriisiapua konfliktialueille. Suhtaudumme kriittisesti perinteiseen julkisesti rahoitettuun kehitysapuun, joka ei ole onnistunut estämään siirtolaiskriisiä eikä hillitsemään kehittyvien maiden väestönkasvua.

Mikään maa ei voi ulkoistaa vastuuta kansalaistensa hyvinvoinnista toisen maan kansalaisille, joilla ei ole päätösvaltaa apua saavan maan sisäisiin asioihin.

Sininen tulevaisuus tarkastelee ilmastonmuutosta ja ympäristöongelmia tieteellisten tosiasioiden pohjalta. Kannatamme kansallisvaltioiden välistä yhteistyötä luonnon ja sen monimuotoisuuden suojelemiseksi. Kenenkään ei pitäisi joutua jättämään kotiaan siksi, että ympäristö muuttuu elinkelvottomaksi esimerkiksi ihmisen aiheuttaman kuivuuden takia.

Sininen maahanmuuttopolitiikka – Realismia ilman rasismia

Maahanmuutto on monitahoinen ilmiö, josta puhuttaessa on varottava yleistämistä. Maahamme muuttaa ihmisiä esimerkiksi työn, opiskelun, parisuhteen tai turvapaikan tavoittelun vuoksi. Meidän on syytä olla hyvä kohdemaa niille, jotka ovat halukkaita ja kyvykkäitä kehittämään Suomea ja edistämään suomalaisten hyvinvointia.

Työperustaisessa maahanmuutossa on kuitenkin käytettävä tarveharkintaa. Turvapaikkajärjestelmän taloudelliseen hyödyntämiseen kannustavat vetotekijät on poistettava.

Suomen on autettava hädänalaisia ihmisiä ja lievitettävä humanitaaristen kriisialueiden hätää, mutta päätökset on tehtävä itsenäisesti kansallisella tasolla. Humanitaarisen maahanmuuton on oltava hallittua, inhimillistä, ehdoiltaan selkeää ja Suomen taloudellisen kantokyvyn huomioivaa. Avainasemassa ovat oikeudenmukaiset turvapaikkaprosessit ja niitä seuraavat tehokkaat kotouttamistoimenpiteet tai nopeat palautukset.

Maahanmuuttajilla on itsellään päävastuu kotoutumisestaan, joka on mahdotonta ilman heidän omaa aktiivisuuttaan. Kantaväestön puolestaan kannattaa osoittaa yritteliäitä tulijoita kohtaan hyväksyntää ja lähimmäisenrakkautta. Kukaan ei halua kotoutua maahan, jossa kokee olevansa halveksittu tai syrjitty.

Euroopan tasolla rakennettavat taakanjakokiintiöt ja sisäiset siirrot eivät ole kestävä ratkaisu siirtolaiskriisiin, vaan kannustavat sosiaalisen siirtolaisuuden lisääntymiseen. Sen sijaan on pyrittävä turvapaikkahakemuskäsittelyjen siirtämiseen Euroopan ulkopuolelle. Pitkällä aikavälillä on kansainvälisessä sääntelyssä pyrittävä siirtymään vaikeasti hallittavasta turvapaikkajärjestelmästä kohti pakolaisjärjestelmää, jossa vastaanottajamaat valitsevat humanitaariset maahanmuuttajat jo kriisialueilta tai niiden läheisyydestä.

Sininen Tulevaisuus on vuonna 2017 perustettu uudistusmielinen puolue, jonka tehtävänä on tarjota konkreettisia ratkaisuja ja uusia avauksia Suomen politiikkaan. Yhdistystoimintaan ovat tervetulleita kaikki arvomaailmamme jakavat suomalaiset. Tehdään yhdessä työtä paremman Suomen puolesta!

Sinisen Tulevaisuuden tehtävänä on toimia Suomen muutosvoimana hyvinvoinnin, oikeudenmukaisuuden ja turvallisuuden saavuttamiseksi.

Me olemme SININEN TULEVAISUUS