Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SKJ/290

Suomen Kansan Järjestö

Finlands Folkorganisations riktlinjer av 1933


  • Puolue: Suomen Kansan Järjestö
  • Otsikko: Finlands Folkorganisations riktlinjer av 1933
  • Vuosi: 1933
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Finlands Folkorganisations riktlinjer av 1933

Organisationens huvuduppgift är att förena hela det finska folket till ett enda stort Finland - skapa en kraftfull nationalstat, som vilar på grundsatsen: FRAMOM EGENNYTTAN GÅR GEMENSKAPENS VÄL.

Organisationen har därför utarbetat sammanfattande riktlinjer för de medborgare, som under en målmedveten och ansvarig ledning förena sig att väcka vårt folk till insikt om det nuvarande tillståndets ohållbarhet inom stat och folkhushållning och bristfälligheterna inom vårt samhälls- och kulturliv, samt att i enlighet med GEMENSKAPENS KRAV, skapa och utveckla de riktiga former och den ordning som kan ersätta den nuvarande splittringen och anarkin.

GRUNDSATSER

1. Den enskildes skyldigheter äro större än hans rättigheter, vilka ovillkorligen måste underordnas gemenskapens välfärd och krav.

2. Finsk medborgare är blott den, som erkänner sig tillhöra vårt folks blods-, ödes- och kulturgemenskap. Ingen, vars handlingssätt står under utländsk ledning får sålunda vara finsk medborgare.

3. Endast finsk medborgare äger beslutanderätt om statens och samhällets angelägenheter och lagar. Ej partihänsyn men vederbörandes skicklighet och beprövade medborgerliga duglighet må utgöra måttstocken vid val till ämbeten, befattningar och uppdrag. Landet må en gång för alla varda befriat från partivälde och -självsvåld.

4. Det är statens ovillkorliga skyldighet att draga försorg om betryggandet av sina medborgares utkomstmöjligheter och dessa möjligheters vidare framsteg enligt sunda utvecklingsprinciper. Arbetslöshet och härav framsprungen nöd får ej förekomma i detta land, som dock har så utomordentliga möjligheter för ett allmänt välstånd.

5. Varje medborgare är skyldig att med gemenskapen som högsta rättesnöre utföra andligt eller kroppsligt arbete.

6. Den privata äganderätten förblir orubbad, dock må den ej gestalta sig till en makt som äventyrar samhällets och gemenskapens intressen.

7. För att förverkliga sina allmännyttan åsyftande grundsatser, danar organisationen som förutsättning härför hos våra medborgare en ny världsåskådning, vars valspråk inom det samhälleliga och det ekonomiska livet är:

"ALLMÄNNYTTAN FRAMOM EGENNYTTAN"

8. Folkhushållningens ändamål är behovstäckningen, icke lånekapitalets största möjliga räntabilitet. Förutsättningar må skapas för vårt ekonomiska livs oavhängighet av det nuvarande räntesystemets bördor. Därför må landet befrias från

DEN ÖVERSTATLIGA STORFINANSENS MAKT

ty endast så kan GEMENSKAPEN som högsta princip inom samhällslivet och folkhushållningen förverkligas och spekulation i medborgares arbete förhindras.

9. Även penningeväsendet må underordnas riksgemenskapens krav.

10. Jordbruket, vår huvudnäring, må enligt allmännyttans grundsats rationellt stödas i det att förnuftiga jordreformer genomföras och livsdugliga nybyggen skapas samt all spekulation i jord och skog förhindras.

11. Statsbyggartanken må göras till en förpliktande makt, inför vilken varje medborgare ansvarar:
a) Vår kulturform bör bygga på nationell grund.
b) Skolorna böra inriktas för det praktiska livets behov.
c) Det offentliga ordet må obetingat stå vid sanningen och avhålla sig från grundlöst häcklande och smutskastande av motståndare.

12. Varje finsk medborgare må besinna att rikets tillvaro är beroende av nationens försvarsvilja och försvarsduglighet.

13. Framtiden har sin rot i det förgångna och i nuet, varför omsorg bör ägnas barnens och ungdomens daning såväl till själ som kropp. Moderskapet bör skyddas liksom även den ålderdom, som uppfyllt sina förpliktelser i gemenskapens tjänst.

14. För att åter göra de stora livsvärdena till vårt folks egendom, bekämpar organisationen materialismen, egennyttan och likgiltigheten. Dess etiska mål är nationens inre, varaktiga, andliga tillfrisknande. Må därför det religiösa arbetet oförfalskat bland våra medborgare väcka en klar insikt om livets mening samt skapa ett starkt medborgerligt samvete.