Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SKL/680

Suomen kristillinen liitto

Kristliga Förbundets riksdagsgrupps åtgärdsprogram


 • Puolue: Suomen kristillinen liitto
 • Otsikko: Kristliga Förbundets riksdagsgrupps åtgärdsprogram
 • Vuosi: 1996
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Kristliga Förbundets riksdagsgrupps åtgärdsprogram 16.8.1996

För människovärde och trygghet

Kristliga Förbundets riksdagsgrupp vill lyfta fram människovärdets okränkbarhet och respekten för livet som en central princip i allt beslutsfattande. FKF:s riksdagsgrupp anser arbetslösheten kränka människovärdet. För att sysselsättningen skall kunna förbättras har gruppen gjort upp ett djärvt sysselsättningsprogram, som rätt tillämpat enligt vår uppfattning kan halvera arbetslösheten.

Förutom skötseln av arbetslösheten är det viktigt att minska brottsligheten, rusmedelsmissbruket och splittringen av familjerna samt å andra sidan att förbättra vårdservicens kvalitet. Kristliga Förbundets riksdagsgrupp har utarbetat bifogade förslag till åtgärder i syfte att öka respekten för människovärdet och tryggheten i landet.

En god barndom

Ramarna för människans liv byggs upp i barndomen. En god familjegemenskap samt andlig och materiell trygghet är det centrala. Samhället skall genom sina lösningar främja föräldrarnas möjligheter att ägna tillräckligt tid åt sina barn. Föräldrarna skall tryggas ekonomiska förutsättningar att sköta sina små barn hemma.

Barnfamiljernas inkomstutveckling har till följd av recessionen och arbetslösheten försämrats betydligt. Över hälften av alla barn under 10 år hör till hushåll i de två lägsta av fem inkomstgrupper och 150 000 barn lever på utkomststöd. Samhället skall också i ett svårt samhällsekonomiskt läge se till att barnfamiljerna garanteras en tillräcklig utkomst.

Banskyddsanslagens tillräcklighet skall tryggas så att oundvikliga omhändertaganden kan skötas i kommunerna. Social- och hälsovårdens resurser skall riktas till att hjälpa de barn vilkas ena eller båda föräldrar har allvarliga missbruksproblem och inte i tillräcklig mån kan ta hand om sina barn eller är våldsamma. Vid skilsmässor som hotar barnfamiljer skall förlikning vara obligatorisk.

Barns fysiska och psykiska integritet skall beaktas i lagstiftningen i en vidare bemärkelse än vad som nu är fallet. Förhandsgranskningen av filmer skall kvarstå och sextelelinjerna göras avtalsbundna. Innehav av barnporr och anskaffning av sextjänster av under 18-åringar skall kriminaliseras.

Att främja barnens rättigheter innefattar också omsorgen om ofödda barns rättigheter. De som överväger abort skall ges allt stöd så att de kan föda sina barn också i svåra omständigheter.

Kristliga Förbundets riksdagsgrupp kräver att

 • systemet med hemvårdsstöd utvecklas
 • förlikning görs obligatorisk vid skilsmässokriser i barnfamiljer
 • barn skyddas mot pornografi och sexteletjänster.

Mobbningen i styr

Mobbning i skolan är psykiskt och fysiskt våld, som alltid kränker den ungas människovärde. Mobbning förekommer i hela landet i skolor av alla storlekar och i alla skolformer. Fysiska och psykiska skador orsakade av mobbning är allvarliga och ofta bestående. Skolgången försvåras och i värsta fall avbryts. Den mobbades berättelser om sina egna erfarenheter visar hur allvarligt problemet är.

Enligt en undersökning utsätts 40 000 skolelever för mobbning och 60 procent av pojkarna som gjort sig skyldiga till mobbning i årskurserna 6 - 9 har vid 24 års ålder dömts för något brott.

Skolmobbningen måste tas i med krafttag, och inte enbart ventileras i ledarspalterna. Tyngdpunkten i åtgärderna bör läggas på förebyggande arbete.

Den allt växande utslagningen bland barn och unga syns inte bara som mobbning utan också som andra skolsvårigheter, i form av avbruten skolgång och missbruksproblem samt brottsligt beteende.

Kristliga Förbundets riksdagsgrupp kräver att

 • skolmobbningen kartläggs grundligt i alla skolor läsårsvis
 • skolorna bör upplysa eleverna om följderna av mobbning samt göra upp ett klart och entydigt program för eliminering av mobbning där sådan förekommer
 • skolornas stödtjänster, såsom antalet skolhälsovårdare, kuratorer och stödlärare, skall vara tillräckliga.

Ur brottsspiral och missbruksproblem till livskontroll

En god och trygg barndom, vars grundläggande utgångspunkt är föräldrarnas obetingade kärlek men också gränser, hindrar bäst den unga från att förfalla till missbruk och brottslighet. Familjen och kontakter till närstående människor är viktiga också när det gäller att förebygga missbruksproblem och brottslighet hos vuxna och att hjälpa upp en svår livssituation. Dåliga människorelationer och en svag självkänsla samt bristen på meningsfull sysselsättning skapar en grogrund för beteendestörningar.

Föräldrarna till ungdomar med knarkproblem, polisen och hälsovårdspersonalen känner sig ofta maktlösa på grund av bristfällig lagstiftning när de försöker hjälpa ungdomar att bli kvitt knarket. Därför bör lagstiftningen utvecklas så att utöver frivillig vård också avvänjnings- och rehabiliteringsvård oberoende av egen vilja blir ett fungerande alternativ när det gäller att bryta rusmedelsberoendet hos minderåriga.

På frivillighet baserade vårdformer för gravida kvinnor med missbruksproblem bör utvecklas, men samtidigt bör man också skapa förutsättningar för vårdåtgärder oberoende av egen vilja för att trygga barnets hälsa. Likaså skall de som upprepade gånger gör sig skyldiga till rattfylleri tvingas genomgå en vårdperiod som ett villkor för att de skall få tillbaka körkortet.

Alkoholkonsumtionen står i direkt proportion till priset och tillgången. Därför skall minutförsäljningsmonopolet för alkohol kvarstå. Förlängd tid bör sökas för begränsningen av införsel av turistsprit. Den finländska och nordiska alkoholpolitiska modellen bör köras fram inom hela EU.

Kristliga Förbundets riksdagsgrupp kräver att

 • frivilligorganisationernas verksamhetsbetingelser bör tryggas
 • minderåriga och gravida missbrukare samt återfallsrattfyllerister bör kunna hänvisas till vård
 • Finland skall driva en alkoholpolitik som syftar på minskad alkoholkonsumtion i enlighet med WHO:s mål.

Mot ett tryggare samhälle

Ett av samhällets grundläggande uppgifter är att skydda sina medlemmar för brott och våld. Också medborgarnas egen ansvarskänsla vid förebyggande av brott är av central betydelse. Varje medborgares uppgift är att bära ansvar inte bara för sig själv utan för sin nästa. Brott bör inte tolereras.

Varje människas inre kontroll utgör grunden för hennes uppförande. Uppfostran spelar en betydande roll för utvecklingen av en människas moral och rättskänsla. Grundskolans undervisningsprogram bör i större utsträckning ta upp diskussioner om vad som är rätt och orätt. Religionsundervisningen har en viktig uppgift för den etiska fostran. Samhällsfostran skall utvecklas i samarbete med polisen och andra myndigheter.

Straffsystemet för unga förbrytare skall utvecklas med beaktande av barnsyddssynpunkter, varvid åldersgränsen för straffrättsligt ansvar kan sänkas från 15 år till 13 år.

Rättsskyddet har i mångt och mycket utvecklats ur brottslingars och brottmisstänktas synvinkel. Brottsoffrets rättsskydd och skadestånd samt psykiska stöd måste förbättras. Straffsystemet får inte kränka medborgarnas rättsuppfattning. Till exempel bör straffen för grovt rattfylleri samt för brott mot liv och sexualbrott skärpas. En ökad risk för att bli fast är allmänt taget det bästa sättet att förebygga brottslighet.

Samhällets stöd åt brottsoffer och sådana som funnits oskyldiga är till många delar bristfälligt, i synnerhet vid brott huvudsakligen mot åldringar och barn. Brottslighet som huvudsakligen riktar sig mot åldringar, såsom utnyttjande vid försäljning samt falska hemvårdstjänster, våld från missbrukande barns sida och inbrott i bostäderna bör beaktas när äldreomsorger planeras. Det behövs mera skyddsanordningar. Också straffen för denna art av brottslighet bör skärpas. Det ökade familjevåldet kräver motåtgärder. Det är viktigt att polisens roll ändras från övervakare till trygghetsskapare. Kvarterspolisverksamheten bör utvecklas.

Kristliga Förbundets riksdagsgrupp kräver att

 • skolundervisningen satsar på etiska färdigheter och samhällsfostran
 • åldersgränsen för straffrättsligt ansvar sänks
 • brottsoffrets ställning och rätt till skadestånd förbättras.

En värdig ålderdom

Att respektera åldringarna och behandla dem som värdefulla och enastående individer i samhället är den rätta utgångspunkten för alla beslut som gäller åldringar. Avgörande för åldringspolitiken och åldringarnas livskvalitet är ett attityd- och värderingsklimat som vägrar godkänna åldersrasism, utan respekterar åldringarnas kunnande och levnadsvisdom.

Vård- och rehabiliteringslösningarna skall alltid basera sig på en individuell uppskattning av vårdens effekt och resultat oberoende av människans ålder och produktivitet. Anstaltsvården skall vara rehabiliterande, inte förvarande och sålunda passiverande. Inom äldreomsorgen har antalet anställda minskats så mycket att vårdkvaliteten och personalens uthållighet börjat lida. Åldringshemmen skall ge möjligheter till individuellt och hemlikt boende. Åldringarna skall kunna ha med sig och hålla framme sina personliga saker.

Ålringarnas integritet och människovärde skall respekteras i alla vårdårgärder och anstaltslivets rutiner. Åldringarna skall ha rätt att själv besluta om vården samt om lösningar som gäller den centrala livskontrollen, såsom när det är läggdags, och på åldringar skall till exempel inte användas blöjor eller lugnande mediciner i onödan bara för att spara in arbetskraft.

En värdefull lindringsvård av döende patienter skall utvecklas och göras tillgänglig för alla oberoende av vårdplats. De vårdmodeller som utvecklats på hospicehemmen bör göras till en del av samhällets övriga sjukvårssystem. Aktiv eutanasi skall inte godkännas. Tillåtande av eutanasi är en säkerhetsrisk också annars än etiskt.

Serviceavgiftspolitken skall effektivare stöda utvecklingen av öppenvårdstjänsterna. Familjevård och närståendevård av åldringar skall göras ekonomiskt lönsammare. Många kvinnors pensionsnivå försvagas av det oavlönade, men samhälleligt oersättliga vårdarbete de utför. Pensionssystemet skall utvecklas så att också vårdarbete hemma berättigar till pension. Utan en sådan ändring kan den ena maken efter en eventuell skilsmässa hamna i ett oskäligt svagt ekonomiskt läge under sin pensionstid.

Kristliga Förbundets riksdagsgrupp kräver att

 • ett tillräckligt antal anställda vid vårdinrättningarna tryggas
 • åldringarna också på anstalter skall ha rätt till idividuellt boende samt till att själv få bestämma om centrala lösningar som hänför sig till livskontrollen, såsom läggdagsfrågor
 • aktiv eutanasi inte bör tillåtas
 • pensionssystemet utvecklas så att vårdarbete hemma och studier berättigar till pension.

Människovärdet är varje människas centrala rättighet. Kristliga Förbundet är ett värdeparti, som arbetar för människovärde och trygghet.