Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SKL/682

Suomen kristillinen liitto

EU-vaaliohjelma


  • Puolue: Suomen kristillinen liitto
  • Otsikko: EU-vaaliohjelma
  • Vuosi: 1999
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

EU-vaaliohjelma

KESKEISET TAVOITTEET:

KANSALAISEN EUROOPPAAN

Euroopan Unionia kehitetään kansallisvaltioiden ja hallitusten välisenä liittona, ei liittovaltiona Kustakin jäsenmaasta valitaan jatkossakin vähintään yksi komissaari ja EU-puheenjohtajuus kiertää edelleen EU-parlamentin valtaa ei lisätä kansallisten parlamenttien kustannuksella EU:n perussopimusta täydennetään julkisuutta koskevalla artiklalla EU:n päätöksenteon kaikilla tasoilla ja unionia koskevissa sopimuksissa huomioidaan, tuetaan ja edistetään lastenoikeuksien toteutumista EU edistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, yksilönvapauden ja yhteisvastuun toteutumista jäsenmaissaan

TURVALLISEEN EUROOPPAAN

Yhteistyötä kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa kehitetään Euroopan Unioniin saadaan aikaan elämänsuojelulaki, joka kunnioittaa ihmiselämää ikään, fyysiseen tai henkiseen kuntoon tai kehitykseen katsomatta. Geeniteknologian kehitystä valvotaan eettisesti ja biologisesti kestävällä tavalla Geenitekniikan avulla tuotetut tuotteet merkitään niin, että tuotantotapa tulee selvästi ilmi EU:lle ei kehitetä yhteistä puolustusta, vaan jäsenmaat huolehtivat omasta, itsenäisestä puolustuksestaan Suomi osallistuu rauhan turvaamiseen Euroopan valtioiden keskuudessa EU edistää jäsenmaidensa ja myös muiden kuin jäsenmaiden ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista ja tukee voimakkaasti alueellisten konfliktien rauhanomaista ratkaisemista

VIHREÄÄN EUROOPPAAN

Euroopan Unioni kehittyy maailman johtavaksi ympäristöosaajaksi ja edistää globaalin ympäristönsuojelun toteutumista EU:ssa tuetaan luontoa säästävään teknologiaan siirtymistä Energian hintaan sisällytetään pitkän ajan ekologiset kustannukset EU säätää yhteisen minimitason haittaveroille , jotta vältytään kestävää kehitystä vaarantavalta talouskilpailulta Unioni tukee uusien runkolinjojen rakentamista Norjan ja Venäjän maakaasuvarojen laajempaa hyödyntämistä varten Itä-Euroopan ongelmallisten ydinvoimaloiden uusimista ja turvallisuutta parannetaan yhteisin ponnisteluin

AVOIMEEN EUROOPPAAN

Kaikilla Euroopan mailla on oikeus tulla Euroopan Unionin jäseneksi, mikäli nämä sitä tahtovat, täyttävät tarvittavat taloudelliset vaatimukset ja noudattavat ihmisoikeuksia Samat ehdot täyttävillä mailla on mahdollisuus Euroopan Talousalueen (ETA ) kaltaisiin järjestelyihin EU:n kanssa, vaikka eivät haluaisikaan unionin jäseniksi Kauppa- ja tullineuvotteluissa huomioidaan yhteistyökumppanin ihmisoikeuspolitiikka ja sen kehitys Euroopan Unioni laatii säännöt niitä tapauksia varten, joissa jäsenmaa haluaa erota Unionista Ulko- ja turvallisuuspolitiikka säilytetään hallitusten välisenä 1 prosentti vuotuisesta bruttokansantuotteesta käytetään kehitysyhteistyöhön Jäsenmaat ottavat vastuun Eurooppaan kohdistuvasta pakolaisuudesta

HYVINVOIVAAN EUROOPPAAN

Alkoholiverotukselle säädetään EU:ssa minimitaso sen terveydellisten ja sosiaalisten haittavaikutusten kattamiseksi Pääomaverotukselle säädetään EU:ssa minimitaso ja estetään näin kilpailua pääomasta verotuksen avulla Maatalouden kehitys turvataan kaikkialla Euroopassa ja maatalouselinkeinon kulttuurista merkitystä arvostetaan Eurooppalaista maataloutta kehitetään eettisen ja laadukkaan tuotannon suuntaan