Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SKL/691

Suomen kristillinen liitto

SKL:n Kuluttajapoliittinen ohjelma


 • Puolue: Suomen kristillinen liitto
 • Otsikko: SKL:n Kuluttajapoliittinen ohjelma
 • Vuosi: 1975
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SKL: Kuluttajapoliittinen ohjelma

Kuluttajapolitiikan avulla pyritään turvaamaan kuluttajien asema muuttuvassa taloudellisessa tilanteessa ja auttamaan heitä kuluttajina kohtaamiensa ongelmien ratkaisemisessa.

Kuluttajasuojelun avulla pyritään turvaamaan kansalaisten terveyttä ja taloutta. Kuluttajavalistus, joka jakaantuu kuluttajakasvatukseen ja hyödykekohtaiseen kuluttajainformaatioon, on tarkoitettu parantamaan kuluttajien asemaa antamalla heille oikeaa kuluttajakäyttäytymistä palvelevat tiedot. Kuluttajatutkimuksen avulla pyritään saamaan oikeaa ja puolueetonta tietoa elinkeinoelämän toiminnoista, kuluttajien käyttäytymisestä ja siihen vaikuttamisesta sekä markkinoilla olevista hyödykkeistä kuluttajapoliittisten ratkaisujen pohjaksi.

Leimaa antavana piirteenä taloudelliselle kehitykselle teollistuneissa länsimaissa viime vuosikymmeninä on ollut se, että kansalaisten asema kuluttajina on ratkaisevasti muuttunut. Siirryttäessä runsauden yhteiskuntaan ongelmaksi on muodostunut tuotannon tehostumisen vuoksi kansalaisten kulutusmahdollisuudet ylittävien tuotantomäärien markkinoiminen taloudellisesti kannattavaan hintaan.

Nykyaikaisen teknologian soveltaminen tuotantoon on merkittävällä tavalla lisännyt kansalaisten kulutusmahdollisuuksia. On tullut uusia hyödykkeitä ja ne ovat entistä laajempien kansankerrosten saavutettavissa. Samalla kuitenkin kansalaiset kuluttajina ovat joutuneet kohtaamaan aivan uudenlaisia ongelmia. Tarjolla olevien hyödykkeiden runsaus aiheuttaa kuluttajille valintaongelmia, ellei samalla voimakkaasti lisätä valinnan suorittamista helpottavaa informaatiota, Entistä monimutkaisempien tuotteiden käyttö voi tuottaa kuluttajalle taloudellisia ja terveydellisiä riskejä. Tuotannon tehostuminen on merkinnyt ihmisen elinympäristön, lähinnä puhtaan veden ja ilman pilaantumista, mikä on heikentänyt niiden käyttömahdollisuutta. Talouselämän rakenteesta johtuen tuotanto pyrkii yleensä suuntautumaan maksukykyisten kuluttajien tarpeiden mukaisesti. Tästä aiheutuu ylimääräisiä ongelmia vähävaraisille kuluttajille. Heikkojen kuluttajaryhmien kulutusmahdollisuuksien parantaminen edellyttää yhteiskunnalta varsinaisen kuluttajapolitiikan lisäksi toimenpiteitä myös sosiaalipolitiikan alalta.

Nykyaikaisessa yhteiskunnassa ihminen on vaarassa joutua markkinointikoneiston välikappaleeksi. Ihmiselle saatetaan myydä erilaisia tuotteita ja palveluksia ottamatta huomioon millainen vaikutus niillä on hänen persoonallisuuteensa. Turmiollisina tuotteina on mainittava tupakka ja alkoholi, Kulttuurin alalla sellaisia ovat mm. raa'at ja epäsiveelliset elokuvat ja julkaisut. Kuluttajapolitiikan yhtenä tehtävänä on kiinnittää huomiota ja vähentää minimiinsä tällaisten moraalisesti kielteisten tuotteiden markkinointi yhteiskunnassa.

Kuluttajasuojelu

Kuluttajasuojelun tavoitteena on kansalaisten terveyden ja talouden suojeleminen. Kristillisen Liiton mielestä tämän tulee tapahtua niin, että kansalaiset hyödykkeitä hankkiessaan käypää hintaa vastaan saavat sitä, mitä he ovat aikoneetkin hankkia ja että erehdysten tai väärinkäytösten varalta heidän oikeusturvansa on järjestetty vaihto- tai palautusoikeuden ja valitusmahdollisuuden muodossa.

Kristillisen Liiton mielestä kuluttajasuojelua on tehostettava seuraavien lainsäädännöllisten uudistusten toteuttamisella:

 • Maahamme on saatava yhtenäinen ja ajanmukainen irtaimen kauppaa koskeva lainsäädäntö, jossa on tarkemmat määräykset hyödykkeiden esittelystä ja hintamerkinnöistä, maksuehdoista, laatuvaatimuksista sekä vaihto-, palautus- ja valitusoikeuksista.
 • Elinympäristön suojelua koskeva lainsäädäntö on koottava yhdeksi ympäristönsuojalaiksi, johon voidaan sisällyttää myös säännökset jätteiden hävittämisestä ja saasteiden levittämiseen liittyvistä vastuu- ja korvauskysymyksistä.
 • Nykyisen liikevaihtoverojärjestelmän korvaaminen lisäarvon-verojärjestelmällä siten, etteivät välttämättömyyshyödykkeiden ja peruspalvelujen hinnat kohoa, on selvitettävä.
 • Apteekkien ja kemikaalikauppojen keskinäinen suhde lääkkeiden ja muiden terveydenhoitotuotteiden myyjinä on selvitettävä.
 • Mainontaa koskevaa lainsäädäntöä on tarkistettava siten, että seksuaalisuutta, alemmuudentunnetta tai inhimillistä heikkoutta hyväkseen käyttävä mainonta sekä tupakan ja alkoholin mainonta kielletään. Lapsiin vetoava mainonta on saatettava erityisen tarkan valvonnan kohteeksi ja mainoskulujen vähennysoikeutta verotuksessa on rajoitettava.
 • Ovelta ovelle tapahtuvaa myyntiä koskevat säännökset saadaan aikaan.
 • Osamaksukauppaa koskevat säännökset valvottava siten, että ostaja on aina tietoinen tuotteen todellisesta hinnasta.

Lisäksi Kristillisen Liiton mielestä talouselämän rakennetta on kehitettävä hajakeskitysperiaatteen mukaisesti siten, että yksityisten kansalaisten asemaa markkinamekanismissa vahvistetaan ja hyödykkeiden saavutettavuutta parannetaan.

 • Lakia taloudellisen kilpailun edistämisestä tulee valvoa niin, että kaikki yritykset hintakilpailun rajoittamiseksi voidaan selvittää, Erityisen tärkeää on valvoa lakia kilpailun edistämisestä suuria kustannuksia vaativissa hankinnoissa, kuten asunto-, kodinkone-, huonekalu- ja yleensä kestokulutustuotteiden kaupoissa.
 • Valtiovallan tulee tukitoimenpiteillään huolehtia siitä, että lähikauppapalveluja on kaikkien kansalaisten ulottuvilla.
 • Julkisten laitosten asiakaspalvelun tasoa on pyrittävä parantamaan tehostamalla henkilökunnan koulutusta ja ottamalla julkisten rakennusten suunnittelussa huomioon yleisön ja erityisesti liikuntavammaisten tarpeet.
 • Kuluttajasuojelun avulla on huolehdittava myös siitä, että kansalaisille tarjottavat kulttuuri- ym. palvelut ovat laadultaan riittävän korkeatasoisia. Pornografisten ja yksilön suojaa loukkaavien tuotteiden levittämiselle on pantava sulku.

Kuluttajavalistus

Kuluttajavalistuksen tavoitteena on kuluttajakasvatuksen sekä hyödykekohtaisen kuluttajainformaation avulla lisätä kuluttajien tietoisuutta asemastaan ja antaa heille hyödykkeiden valintapäätösten kannalta tarpeellista informaatiota. Kristillinen Liitto pitää tärkeänä, että kuluttajavalistuksen avulla kansalaisia opetetaan arvostamaan perustarpeiden tyydyttämistä, terveitä elämäntapoja sekä nauttimaan erilaisista aineettomista hyödykkeistä, taiteista, paremmasta koulutuksesta jne. varsinaisten aineellisten hyödykkeiden lisäksi.

Harkintaa hankintoihin

Kuluttajakasvatuksen avulla pyritään kansalaisista kasvattamaan hyödykkeiden hankintapäätöksiä tehdessään harkitsevia kuluttajia sekä lisäämään heidän kiinnostustaan ja mahdollisuuksiaan hankkia oma-aloitteisesti tietoja hyödyke-valintojen pohjaksi.

Kristillisen Liiton mielestä:

 • Kuluttajakasvatus tulee sisällyttää opetusohjelmaan kaikilla koulutustasoilla niissä oppiaineissa, jotka liittyvät yleiseen kansalais- ja asennekasvatukseen tai joita voi käyttää hyödykkeitä tutkittaessa ja vertailtaessa. Kuluttajapolitiikan tavoitteita määriteltäessä on varottava sisällyttämästä siihen vieraita päämääriä.
 • Kuluttajakasvatus soveltuu erinomaisen hyvin aikuiskasvatuksen opetussuunnitelmiin. Kansalais- ja työväenopistojen sekä opintokerhojen opetusohjelmia laadittaessa kuluttajakasvatus on otettava mukaan yhtenä erillisenä oppiaineena.
 • Opettajien ja muiden kasvattajien koulutuksessa tulee riittävässä laajuudessa huolehtia kuluttajakasvatuksen tarpeista.
 • Joukkotiedotusvälineitä voidaan käyttää nykyistä huomattavasti laajemmin hyväksi kuluttajakasvatuksessa. Tiedottajien koulutuksessa on sisällytettävä opetusohjelmaan kuluttajapolitiikka. Kuluttajapoliittisen tiedonvälityksen lisäämiseksi on tehostettava kuluttajapolitiikkaa valvovien viranomaisten, kuluttajatutkimusta suorittavien laitosten sekä tiedottajien yhteistyötä.
 • Kuluttajakasvatukseen soveltuvan oppimateriaalin tuotantoa on lisättävä.
 • Kuluttajakasvatuksessa on korostettava kotimaisen tuotannon suosimisen myönteistä vaikutusta maan maksutaseen tasapainottamisessa sekä yleensä kansantalouden kehittymistä edistävänä tekijänä.

Puolueetonta informaatiota

Kuluttajainformaation tarkoituksena on helpottaa kansalaisten hyödykkeiden hankintapäätösten tekoa antamalla heille puolueetonta ja vertailevaa tietoa hyödykkeiden ominaisuuksista ja käyttötavoista. Täten kuluttajainformaatioon on luettava mukaan myös tuottajien taholta tapahtuva tuotteen esittely moinonnan avulla, samoin kuin tuotteen mukana seuraavat käyttöohjeet. Kristillinen Liitto katsoo, että hyödykkeiden esittely on saatettava asianmukaiselle pohjalle siten, että siinä voidaan vedota vain tuotteen todettavissa oleviin ominaisuuksiin ja että toisaalta tuotteen oleellisista ominaisuuksista on annettava riittävästi tietoa.

 • Tavaraselosteet eri tuotteissa on yhdenmukaistettava ja ne on tehtävä pakollisiksi tärkeimpien kulutushyödykkeiden osalta.
 • Hyödykkeiden hinta laskettuna yleiseltä tuotteen mittayksiköltä on oltava selvästi nähtävissä aina, kun tuotteita esitellään.
 • Kaikkiin helposti pilaantuviin tuotteisiin on merkittävä selvästi viimeinen käyttöpäivämäärä.
 • Palveluista, erityisesti valtion ja kuntien tarjoamista palveluista on tiedotettava nykyistä paremmin.
 • Kuluttajaininformaatiota kehitettäessä on otettava huomioon myös vammaisten, lasten, vanhusten ym. vähemmistöryhmien tarpeet.
 • Tupakkapakkauksiin on saatava merkintä sen aiheuttamista haitoista. Alkoholijuomien haittavaikutuksista on tiedoitettava joukkotiedotusvälineissä.

Tutkimusta kulutuksesta

Kuluttajatutkimuksen avulla pyritään saamaan puolueetonta ja tieteellisesti pätevää tietoa kuluttajien käyttäytymisestä ja markkinoilla olevista hyödykkeistä kuluttajasuojelun ja kuluttajavalistuksen käyttöön. Kristillisen Liiton mielestä kuluttajatutkimusta tulee nykyisestään laajentaa tarkastelemaan myös tuotantorakenteen muotoutumista, hyödykkeiden hinnanmuodostusta, kysynnän ohjautumista sekä kulutuksen vaikutusta ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Myös eri hyödykkeiden ja palvelusten vertailevaa tutkimusta on lisättävä.

Kristillinen Liitto pitää tärkeänä, että:

 • Kansantaloustieteellistä perustutkimusta erityisesti kuluttajien asemasta tarkasteltuna tehostetaan maamme korkeakouluissa.
 • Hyödykkeiden vertailevaa tutkimusta maassamme harjoittavien laitosten yhteistyötä tehostetaan ja niille osoitetaan riittävät voimavarat, jotta kaikista tärkeimmistä hyödykkeistä olisi käytettävissä asianmukaista tietoa.
 • Kuluttajatutkimuksen tuloksista tiedotetaan riittävän helppotajuisessa muodossa ja välittömästi tulosten selvittyä siten, että tiedot ovat kaikkien halukkaiden saatavissa taloudellisten tai puolueellisten näkökohtien estämättä.
 • Maassamme suoritetaan tutkimus alkoholin kansantaloudelle aiheuttamista kustannuksista, ja että muutenkin kansanterveyden tutkimuksessa kiinnitetään huomiota elintapojen ja ravintotottumusten terveydellisiin vaikutuksiin.
 • Julkisten palveluiden saavutettavuutta tutkitaan jatkuvasti ja erityisesti pidetään huolta vammaisten, syrjäseudulla asuvien sekä muiden erityispalvelujen tarpeessa olevien ryhmien palveluista.
 • Kuluttajahintaindeksin laskuperusteita muutetaan paremmin kuvaamaan todellisia elinkustannuksia ja mm. alkoholin ja tupakan vaikutus poistetaan indeksin laskuperusteista.

Organisaatiota kehitettävä

Kuluttajapolitiikan suunnittelua ja toteuttamista on maassamme kehitettävä. Tällä hetkellä kuluttaja-asioiden hoito on puutteellista ja hajanaisesti järjestetty eikä selvää vastuu- ja tehtäväjakoa eri elimien kesken ole vahvistettu. Kuluttajapolitiikkaa harjoittaville viranomaisille on annettava riittävät valtuudet ja toimintamahdollisuudet.

Elinkeinohallituksen yhteydessä toimiva kuluttajaneuvosto huolehtii valtakunnallisella tasolla pääasiassa kuluttajavalistuksen toteuttamisesta sekä tekee myös aloitteita ja antaa lausuntoja kuluttajapolitiikkaa koskevissa asioissa. Eri tuotannonaloilla toimii tuottajien vapaaehtoisesti ylläpitämiä valitusjärjestelmiä, joiden toimintaohjeet ja menettelytavat ovat kirjavat ja puutteelliset. Kuluttajatutkimus on hajaantunut eri tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kesken ilman, että mitään koordinointia ja säännöllistä yhteistyötä niiden kesken tapahtuisi. Maakunnallisella ja paikallisella tasolla kaivataan selkeää tehtävänmäärittelyä kuluttaja-asioiden hoidossa.

Kristillisen Liiton mielestä:

 • Kuluttajaneuvoston kokoonpanossa on turvattava tasapuolisesti kaikkien osapuolten oikeudenmukainen edustus.
 • Kuluttajien etuja valvomaan on perustettava kuluttaja-asiamiehen toimisto.
 • Paikallisella tasolla kuluttajapolitiikan toteutus ja valvonta on annettava perustettavan kuluttaja-lautakunnan tehtäväksi.
 • Hintatarkkailijoiden määrää on lisättävä.
 • Valitusjärjestelmät on saatava yksinkertaisiksi ja joustaviksi ja asioiden käsittelyä niissä on nopeutettava.
 • Kuluttajatutkimuksen koordinoiminen on keskitettävä elinkeinohallituksen tutkimusosastoon.

Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 25.5.1975.