Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SKL/703

Suomen kristillinen liitto

SKL:n Nuorisopoliittinen ohjelma


 • Puolue: Suomen kristillinen liitto
 • Otsikko: SKL:n Nuorisopoliittinen ohjelma
 • Vuosi: 1973
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SKL: Nuorisopoliittinen ohjelma

Jokainen ihminen tarvitsee varallisuudestaan ja asuinpaikastaan riippumatta riittävästi loma-, virkistys- ja vapaa-aikaa. Näitä mahdollisuuksia on lisättävä erityisesti vähävaraisten nuorten kohdalla. Siksi:

 • tervehenkisiä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia on kehitettävä
 • valtion nuorisotyömäärärahoja jaettaessa on kristillistä työtä tekevät järjestöt otettava huomioon tasa-arvoisina poliittisten nuorisojärjestöjen rinnalla
 • nuoria kehittävää, myös hengellistä ohjelmistoa on lisättävä yleisradiossa
 • vapaa-aikatoiminnan yhteydessä on myös korostettava lepopäivän oikean viettämisen merkitystä.

Suomen Kristillinen Liitto haluaa olla rakentamassa kristillisten periaatteiden pohjalta yhteiskuntaa, jossa ihmisellä on nykyistä paremmat mahdollisuudet viettää turvattu lapsuus ja nuoruus, hankkia perusteellinen koulutus ammattiinsa sekä saada koulutustaan vastaavaa työtä itsensä ja perheensä elättämiseksi. Suomen Kristillinen Liitto haluaa myös mahdollisuuksiensa mukaan vähentää pienimpään mahdolliseen sellaisten haitallisten tekijäin kuten väkivallan ihannoimiseen, huumausaineiden ja pornografian vaikutuksen nuorisoon.

Nuoret ja koulutus

Suomen Kristillisen Liiton pyrkimyksenä on turvata jokaiselle nuorelle hyvä ja riittävä koulutus varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Koulutussuunnittelussa on huomioitava yhteiskunnan muuttuminen siten, että vältytään väärin suunnatulta koulutukselta ja sen aiheuttamalta työttömyydeltä. Erityisen tärkeänä SKL pitää sitä, että koulun kasvatuksellinen tehtävä suoritetaan kristillisen etiikan pohjalta. Siksi:

 • kaikille nuorille on taattava mahdollisuus opiskeluun, koulutukseen ja itsensä kehittämiseen varallisuudesta, asuinpaikasta ja yhteiskunnallisesta taustasta riippumatta.
 • kaikilla peruskoulutuksen saaneilla on oltava mahdollisuus toisen asteen jatkokoulutukseen. Erittäin kiireellisesti on kehitettävä ja lisättävä ammattiin valmistavia jatkokoulutusmuotoja. Alemmista oppilaitoksista on päästävä joustavasti etenemään ylempiin oppilaitoksiin.
 • ammattikohtaista jatko-, jälleen- ja uudelleenkoulutusta on tuettava ja alakohtainen koulutustarve on valtakunnallisesti tutkittava ja koordinoitava ottaen huomioon sekä elinkeino- että kulttuurielämän tarpeet.
 • yleissivistävää jatkokoulutusta on lisättävä ja kehitettävä yksilön tarpeet huomioon ottaen.
 • ammatinvalinnan ohjausta on kehitettävä sekä maaseudulla että kaupungeissa.
 • opiskelijoiden asuntotilannetta on valtion helpotettava tukemalla opiskelija-asuntojen rakentamista ja säätämällä erillinen laki opiskelijoiden asumistuesta.
 • opintotukijärjestelmä on saatettava voimaan myös opistoissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevia varten. Järjestelmä on toteutettava yhtenäisenä eri koulumuodoissa.
 • jokaisen opiskelijan tulee saada vähentää verotettavista tuloistaan opiskeluvälineistä, lukukausimaksuista yms. aiheutuvat kustannukset kunakin vuonna.

Nuoret ja oman kodin perustaminen

Suomen Kristillinen Liitto pitää tärkeänä, että kaikille nuorille taataan mahdollisuus oman kodin perustamiseen. Valitettavasti useat nuoret parit ovat kuitenkin pakotettuja pelkästään asunnonsaannin vaikeuden vuoksi lykkäämään oman kodin perustamista. Siksi:

 • kunnallista asuntotuotantoa toteutettaessa on varattava riittävästi huoneistoja myös nuoria aviopareja varten.
 • oman asunnon hankkimista on helpotettava myöntämällä halpakorkoisia lainoja erityisesti nuorille sekä luomalla järjestelmä, jonka avulla nuoret voivat pienellä alkupääomalla päästä omistusasunnon haltijoiksi ja maksaa pitkällä maksuajalla velkansa.
 • kodinperustamislainajärjestelmä on saatettava uudelleen voimaan. Lasten päivähoitokysymyksen osaratkaisuna tulisi toteuttaa kodinhoidontukijärjestelmä. Vanhemmilla on oltava mahdollisuus päättää haluavatko he hoitaa lapset kotona vai käyttää kodin ulkopuolella olevia hoitomahdollisuuksia. Hoitomaksut on määrättävä sosiaaliset perusteet huomioonottaen.

Nuoret ja raittiustyö

Päihteiden käyttö muodostaa suuren vaaran nuorisollemme. Yhteiskunnan on kiinnitettävä ennaltaehkäisevään raittiustyöhön mitä suurinta huomiota. Siksi:

 • raittiustyössä on kristilliseltä pohjalta lähtevää työtä tuettava ja kehitettävä tasavertaisesti muun raittiustyön kanssa.
 • nuoria päihdeaineiden väärinkäyttäjiä on autettava perustamalla poliklinikoita ja tukemalla nimenomaan kristillisessä hengessä toimivia hoitokoteja. Kokonaishoitoon on sisällytettävä monipuoliset lääketieteelliset, sosiaaliset ja hengelliset palvelut.
 • päihteiden käytön ehkäisemiseksi on asiallista valistusta kouluissa ja tiedotusvälineissä lisättävä ja kehitettävä.
 • huumausaineiden myynnille on asetettava tehokas sulku.
 • alkoholin myyntiä on valvottava nykyistä tarkemmin. Päämääränä tulee olla alkoholin kulutuksen pienentäminen minimiinsä.
 • keskioluen myynti on siirrettävä takaisin alkoholiliikkeisiin.
 • tupakan, alkoholin ja keskioluen mainonta on kokonaan kiellettävä.
 • huumausaineiden väärinkäyttäjien hoitolain aikaansaamista on kiirehdittävä, jotta nuori narkomaani voitaisiin sijoitaa katkaisuhoitoon.

Vieraantuminen luonnosta, kuluttava ja yksipuolinen työ sekä kaupunkien lisääntyvä ahtaus rajoittavat nuorten luontaista liikuntaharrastusta ja heikentävät heidän terveydentilaansa. Ihmisten fyysisen kunnon säilyttämiseksi.

 • nuorten työterveydestä ja -turvallisuudesta sekä työpaikkaliikunnan mahdollisuudesta on huolehdittava jo lainsäädäntöteitse.
 • kaikille nuorille on pyrittävä opettamaan terveet liikunnalliset tottumukset ja liikuntaharrastukselle varattava riittävät tilat ja käyttövarat.
 • kilpaurheilun epäterveitä piirteitä on rajoitettava.
 • nuorten keskuudessa suoritettavaan mielenterveystyöhön on saatava tehokas neuvolaverkosto. Yhteiskunnan on tunnustettava kristillisen mielenterveystyön merkitys ja tuettava sitä taloudellisesti.

[KUVA]

[kuvateksti] Kristillinen usko on luotettava pohja sukupolvien välisille suhteille.

Nuoret työelämässä ja kuluttajina

Yhteiskunnan tulee huolehtia siitä, että nuoret saavat työtä ja että heille maksetaan siitä myös kunnollinen palkka. Nuorten aseman parantamiseksi työmarkkinoilla.

 • nuorten taloudellinen tasa-arvo on toteutettava takaamalla täystyöllisyys, suunnittelemalla työvoiman valtakunnallinen käyttö ja huolehtimalla kaikkien nuorten kouluttamisesta sellaiseen ammattiin, joka takaa työnsaantimahdollisuudet kotipaikkakunnalla tai ainakin omassa maassa.
 • työharjoittelun muodossa tapahtuva nuorten työvoiman taloudellinen väärinkäyttö on estettävä ja ammattientarkastus luotava tarkoitustaan vastaavaksi myös nuorten osalta.
 • vähimmäistoimeentulo on turvattava myös nuorille tulonsaajille. Minimipalkkalain piiriin on pyrittävä saamaan myös ammattitaitoiset kotiapulaiset, työharjoittelijat ja vammautuneet.
 • nuorisosäästämistä, tavoite-säästämistä ja "hartiapankkitoimintaa" on lisättävä ja kehitettävä nuoria palvelevaan suuntaan.
 • julkisen vallan on ryhdyttävä tehokkaisiin toimenpiteisiin sellaisen mainonnan rajoittamiseksi, joka pyrkii vaikuttamaan epämoraalisin keinoin nuoriin tavoitellessaan kaupallisia tai poliittisia päämääriä.
 • invalidien, vammautuneiden ja muiden avun tarpeessa olevien nuorten toimeentulo on turvattava. Heidän kuntouttamistaan ja ammattikoulutustaan on tehostettava ja heitä varten on perustettava lisää suojatyöpaikkoja.
 • tuloeroja on kavennettava myös veropoliittisin keinoin. Verotettavan tulon alarajaa on nostettava vähimmäistoimeentulon edellyttämälle tasolle. Nuorille perheille on annettava verotuksessa erityinen vähennys.

Kristillinen Liitto korostaa, että kristillisessä uskossa ja elämänkatsomuksessa on yhteinen perusta myös eri ikäryhmien yhteisymmärrykselle. Se pitää tärkeänä, että nuorten vastuu yhteiskuntamme rakentamisessa kasvaa. Tätä Suomen Kristillinen Liitto haluaa edistää asettamalla nuoria kunnallisiin ja valtiollisiin luottamustehtäviin mm. valitsemalla heitä ehdokkaiksi vaaleissa. Kristillinen Liitto pitää tärkeänä, että nuorten edustus saadaan myös valtion ja kunnan nuorisotyölautakuntiin.

Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 6.1.1973.

[KUVA]

[kuvateksti] Suomen Kristillinen Liitto pitää tärkeänä, että nuoret oppivat kantamaan vastuuta yhteiskuntamme rakentamisesta. Viime vuosina säädetyt lait eivät opeta tätä, vaan yllyttävät nuoria pikemminkin yhteiskuntaa vastaan. Osasyynä on myös poliisin voimattomuus nuorisorikollisuutta vastaan.