Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SKL/714

Suomen kristillinen liitto

VAALIOHJELMA Eduskuntavaalit ´99


  • Puolue: Suomen kristillinen liitto
  • Otsikko: VAALIOHJELMA Eduskuntavaalit ´99
  • Vuosi: 1999
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

VAALIOHJELMA Eduskuntavaalit ´99

RAHA VAI HENKI -
TEHDÄÄN RAHASTA RENKI

Haluamme tehdä Suomesta

Turvallisemman paikan kasvattaa lapsia ja hoitaa vanhuksia,
Innostavamman paikan tehdä työtä ja yrittää,
Menestyvämmän paikan tuottaa kotimaista ruokaa
Iloisemman paikan kasvaa suomalaiseksi
Oikeudenmukaisemman paikan lähimmäiselle

Se on Suomi, joka torjuu eriarvoistumista, köyhyyttä, välinpitämättömyyttä, väkivaltaa, oman edun tavoittelua ja epärehellisyyttä. Se on kansallista kulttuuria ja itsenäisyyttä arvostava Suomi vuorovaikutuksessa Euroopan ja muun maailman kanssa. Emme tar joa helppoja vaalilauseita, vaan tekoja hyvän puolesta.

KODIT

Tällä hetkellä yhdentulonsaajan perheet ovat muita selvästi huonommassa asemassa. Maassamme on myös kuntia, jotka eivät solmi uusia omaishoitosopimuksia. Laitoshoidon taso on kirjava. Psykiatriset potilaat jäävät usein ilman apua. Lapset tarvitsevat enem män aikaamme. Vanhukset tarvitsevat omaisiaan. Perusturvallisuus alkaa kodista.

Siksi ajamme:

Perheverotusjärjestelmää vaihtoehdoksi niille, joiden perheessä on vain yksi tulonsaaja. Yksilöverotus säilyy nykyisellään niille, jotka sitä haluavat.

Omaishoitotakuuta kaikille niille, jotka haluavat hoitaa läheistään tai omaista kotona laitoshoidon sijaan. Omaishoitomaksu on hoitajan perustulo.

Päihdepolitiikkaa, joka tarttuu ongelmiin etupainotteisesti, eikä vain tyydy korjaamaan jälkiä. Haluamme valtakunnallisen opetussuunnitelman lasten päihteidenkäytön ja huumeiden ennaltaehkäisemiseksi.

Lasten iltapäivätoiminnan toteuttamista koulun, järjestöjen ja eri toimijoiden yhteistyönä.

Lasten etua, hyvinvointia ja oikeuksia valvotaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

Perhenäkökulmaa työllisyyteen. Tavoitteemme on, ettei yhdestäkään perheestä ole molemmat vanhemmat yhtä aikaa työttömänä.

TYÖ

Työelämän uudistukset tehdään sopimalla. Tärkeimmät kysymykset ovat työllisyyden parantaminen ( kts. verotus), työssä jaksaminen sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Haluamme uudistaa työelämää sapattivapaajärjestelmän avulla. Kokonaistyöaikaa sapattivapaajärjestelmän avulla lyhentämällä saadaan lisää työpaikkoja, laskennallisesti jopa 190.000 työpaikkaa.

Järjestelmä toimii työuupumusta ehkäisevästi ja tukee elinikäisen oppimisen ja jatkuvan koulutuksen mallia. Kysymys on paitsi työpaikoista, myös työelämän laadusta.

VEROTUS

Työllisyyteen vaikutetaan myös verotuksen kautta. Yrittäjyyttä edistetään parhaiten työn verotusta keventämällä. Tavoitteena on alentaa tuloverotusta sen mukaan, kun talouskehitys sen sallii.

Alle 4000 markan kuukausitulosta ei tule periä veroa

Verotuksessa siirrytään työvoiman palkkaamista suosivaan malliin, palkan sivukuluja alennetaan 10 %:lla. Yrityksiltä peritään vastaavasti 1 % suuruinen vero taseen loppusummasta. Valtaosa yrityksistä hyötyy verouudistuksesta ja syntyy to dellisia, uusia työpaikkoja.

Keinottelu erotetaan myös verotuksen avulla säästämisestä: päivän omistuksessa olleen omaisuuden myynnistä peritään korkeampi vero kuin vuoden tai useamman vuotta omistuksessa olleen omaisuuden myynnistä

Eläkeläisten korotetusta sairausvakuutusmaksusta luovutaan pörssikauppaan otetaan käyttöön 0,1% vero

SENIORIKANSALAISET

Hoitopaikka vanhukselle kuuluu kansalaisoikeuksiin. Turvallisuus, omaa kuntoa vastaava fyysinen ja henkinen ympäristö ja hoidon eettinen taso ovat lähtökohtiamme vanhustenhoidossa.

Ei leikkauksia kansaneläkkeisiin

Minimieläkkeisiin 200 mk/kk korotus, joka rahoitetaan 0,1% pörssiverolla.

Kaikenikäiset eläkeläiset samanarvoiseen asemaan, indeksikorotus kaikille yhtenäiseksi

ELÄMÄNLAATU

On yksilöllinen käsite. Elämän laatua tuetaan hyvinvointipalveluilla. Kaikki tarvitsevat niitä joskus, ja silloin niiden pitää olla kohdallaan.

Haluamme, että jokaisella suomalaisella on turvalliset, luotettavat, tasa-arvoiset ja laadukkaat peruspalvelut omasta ja kunnan varallisuudesta riippumatta.

Laatutaso tulee määritellä ja sitä tulee seurata valtakunnallisesti.

MAASEUTU

Arvostamme kotimaista ruuantuotantoa ja haluamme, että ala kehittyy ja voi hyvin Suomessa. Maaseudun kulttuuri- ja luontoympäristö on kaikkien suomalaisten yhteinen asia.

Haluamme edistää laadukkaan ja puhtaan ruuan kotimaista tuotantoa, edistää eettistä eläinkasvatusta ja ympäristöystävällistä tuotantoa.

Maaseudun elinvoimaisuus on säilytettävä.

TAIPUMATON MORAALI

Lähtee kasvatuksesta ja yksilöllisistä valinnoista. Väkivallan torjuminen, rehellisyys ja lähimmäisyys kasvavat pienestä alkaen. Päättäjien ja viranomaisten antama malli on kotien ja koulujen moraalikasvatuksen perusta. Me haluamme onnellisemman ja ilois emman Suomen. Haluamme, että kouluissa kasvatetaan ihmisiä elämää varten. Tietoyhteiskuntakin tarvitsee vahvan henkisen selkärangan ja kunnioituksen ihmisen arvoa kohtaan.

Lakien ja säädösten on oltava oikeisiin ratkaisuihin kannustavia ja riittävän yksinkertaisia noudattaa.

Eettistä opetusta ja perhekasvatusta kouluihin.

Katurikollisuuteen "nollalinja", määrätietoista yleistä valvontaa lisättävä.

KRISTILLINEN LIITTO - HYVÄN PUOLESTA

äänestä kuten ajattelet