Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SKP/1263

Suomen kommunistinen puolue

Johtopäätöksiä SKP:n voimistamiseksi


  • Puolue: Suomen kommunistinen puolue
  • Otsikko: Johtopäätöksiä SKP:n voimistamiseksi
  • Vuosi: 2013
  • Ohjelmatyyppi: muu ohjelma

SKP:n edustajakokous 8.-9.6.2013

Johtopäätöksiä SKP:n voimistamiseksi

Suomessa ja maailmassa on rahaa enemmän kuin koskaan, mutta köyhyys, työttömyys ja turvattomuus lisääntyvät. Ihmisten ja luonnon hyvinvointi uhrataan ahneen voitontavoittelun ja pörssikeinottelun alttarille. Kapitalismi on entistä eriarvoisempi, epädemokraattisempi, vaarallisempi ja tuhoisampi järjestelmä. Se ei kykene ratkaisemaan työttömyyden, köyhyyden, ilmastonmuutoksen ja sotien kaltaisia polttavia ongelmia.

SKP nostaa keskusteluun ja ratkaistavaksi ennen muuta ongelmat, jotka koskevat ihmisten enemmistöä, työväestöä ja vähävaraisia, koko maapallon tulevaisuutta. SKP kehittää oikeiston ja suurpääoman vastaisia vaihtoehtoja, joissa ihminen on tärkeämpi kuin liikevoitot ja pörssikurssit. Suomen, Euroopan ja maailmanlaajuinen poliittinen tilanne haastaa vahvistamaan kommunistista puoluetta ja puolueen toiminnallista ja järjestöllistä kykyä vastata ajankohtaisiin poliittisiin, aatteellisiin ja joukkoliikkeiden tehtäviin.

Kuluneella edustajakokouskaudella on käyty piirijärjestöissä ja osastoissa keskustelua puolueen toimintakulttuurin uudistamisesta: miten tulla paremmin näkyväksi, miten voimistaa toisenlaisen politiikan ääntä ja miten rakentaa entistä laajempia yhteistyön verkostoja oikeistoa ja suurpääomaa vastaan. Tästä keskustelusta on tarpeen tehdä kussakin puoluejärjestössä konkreettisemmat johtopäätökset. Erityisesti tarvitaan uusia avauksia yhteyksien laajentamiseksi nuoriin ja yhteistyössä Kommunistisen nuorisoliiton kanssa. Edellisen edustajakokouksen päätöksiin naisten aseman parantamiseksi yhteiskunnassa ja puolueessa on tartuttu, mutta työtä on jatkettava.

SKP on osallistunut eduskunta- ja kuntavaaleihin. Vaaleissa ei ole saavutettu tavoitteena ollutta läpimurtoa eduskuntaan eikä valtuustopaikkojen valtakunnallista lisäystä. SKP:n merkitys rehellisesti vasemmistolaisena, kapitalisminvastaisena ja marxilaisena vaihtoehtona hallituksen ja EU:n uusliberalistiselle politiikalle on kuitenkin tärkeä, koska mikään eduskuntapuolue ei aseta tällaista politiikan suunnan muutoksen tehtävää.

SKP:n aktiivinen osallistuminen kansainväliseen kommunistiseen liikkeeseen ja Euroopan vasemmistoon on merkittävää koko suomalaisen työväenliikkeen kannalta. Sama koskee SKP:n panosta marxilaisen opinto- ja julkaisutoiminnan alueella.

Haasteena on Tiedonantajan kehittäminen ja sen levikin laajentaminen median murroksen oloissa.

Edustajakokous päättää puolueen toiminnalliseksi ja järjestölliseksi voimistamiseksi:

1. Puolueosastojen, piirijärjestöjen ja keskuskomitean toimintatapoja kehitetään niin, että jäsenten aloitteellisuus, osaaminen ja yhteydet tulevat entistä paremmin ja laajemmin käyttöön.

Puolueosastolla on keskeinen merkitys jokaisen jäsenen puolueyhteyksien, jäsendemokratian ja paikallisen politiikan toteutumisessa. Siinä tarvitaan jokaisen jäsenen omakohtaista aktiivisuutta ja kunkin puolueosaston toiminta-alueen tuntemusta.

Samalla on tärkeää kehittää nopeasti ja ketterästi ajankohtaisiin tilanteisiin ja haasteisiin tarttuvia toimintatapoja, työryhmiä, projekteja ja kampanjoita. Tällainen toiminta voi olla paikallisesti, piiritasolla ja valtakunnallisesti järjestettyä. Monipuolinen ja pitkäjänteinen toiminta edellyttää töiden ja vastuun jakamista entistä laajemmin kaikilla puoluetoiminnan tasoilla ja alueilla. Samalla on otettava huomioon sukupuolten tasa-arvon edistäminen myös puolueen omassa toiminnassa.

Keskuskomitea saa tehtäväksi selvittää yhdessä piirijärjestöjen kanssa johtopäätökset siitä, tarvitaanko ja millaisia muutoksia puolueen järjestöverkostoon nykyisen tilanteen, voimavarojen sekä muuttuvien vaalipiirien ja kuntien rajojen takia.

Erityisen tärkeä haaste on Kommunistisen nuorisoliiton toiminnan edistäminen koko maassa ja uusien jäsenten kutsuminen SKP:n toimintaan.

2. Tiedonantaja-lehden kehittäminen ja erityisesti sen levikin laajentaminen on alkavan edustajakokouskauden tärkeimpiä tehtäviä. Viikoittain ilmestyvällä Tiedonantajalla on aivan keskeinen merkitys puolueen linjan tunnetuksi tekemisessä ja kehittämisessä, joukkoyhteyksien laajentamisessa ja kamppailussa oikeistolaisen tiedotusylivallan murtamiseksi. Uutena haasteena on Tiedonantajan paperilehden ja verkkojulkaisun välisen yhteyden rakentaminen niin, että se tukee lehden tilaus- ja varainhankintaa.

Edustajakokous kehottaa jatkamaan Tiedonantajan "sydänystävien ja kavereiden" ja paikallisten avustajien verkoston laajentamista. Tavoitteena on Tiedonantajan tilausmäärän lisääminen vuosittain. Siellä, missä on mahdollista, julkaistaan myös piirin tai paikallista lehteä.

3. Julkisuudella on iso merkitys siihen, mitä asioita ja mahdollisuuksia ihmiset näkevät poliittisessa toiminnassa. Julkisuus on nykyään yhtäältä kaupallistunut ja keskittynyt, mutta toisaalta myös entistä eriytyneempi ja moninaisempi. On välttämätöntä tiedottaa medioille laajemmin ja paremmin aloitteista, toiminnasta ja yhteistyöstä.

On otettava sosiaaliset mediat aktiivisemmin käyttöön ja kuulla erityisesti nuoria uusista tavoista tehdä agitprop-työtä. SKP:n valtakunnallisten nettisivujen www.skp.fi ohella on tarpeen kehittää piirijärjestöjen ja paikallista verkkotoimintaa.

Keskuskomitean tehtävänä on tuottaa aineistoa myös ruotsin kielellä ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla kielillä, mm. venäjäksi.

4. Puolueosastojen, piirien ja keskuskomitean toimintasuunnitelmia tulee kehittää jatkuvana osallistavana ja uusiin askeliin johtavana prosessina. Toimintasuunnitelmien valmistelua tulee kehittää prosessina, joka huomioi keskuskomitean, piirien, osastojen ja yksittäisten toverien erityisosaamisen sekä kunkin toverin ajankäytön mahdollisuudet. On tärkeää, että jokainen jäsen löytää itsensä puolueen toimintasuunnitelmista. Lisäksi on tärkeää kehittää varainhankintaa toiminnan ja talouden turvaamiseksi.

5. Yhteiskunnallisen tilanteen ja luokkataistelun haasteisiin vastaaminen edellyttää mm. Marxin, Engelsin ja Leninin aatteiden opiskelua. Edustajakokous korostaa, että jokaisessa puoluejärjestössä on välttämätöntä järjestää säännöllistä opinto- ja koulutustoimintaa. SKP:n yhteistyössä DSL:n kanssa järjestämiä kesä- ja talviyliopistoja jatketaan ja tehostetaan marxilaisen yms. opiskelumateriaalien yhteistä valtakunnallisempaa käyttöönottoa.

6. Kehitetään keskuskomitean jäsenten roolia valtakunnallisen toiminnan järjestämisen ja kehittämisen eturintamana. Jaetaan töitä yhteisvastuullisemmin ja parannetaan keskuskomitean jaostojen työtä. Kehitetään keskuskomitean jäsenten ja piirisihteereiden roolia molemminsuuntaisessa vuorovaikutuksessa perusjärjestöjen, piirien ja keskuskomitean välillä.

7. Parannetaan SKP:n aktiivisuutta kommunististen puolueiden kansainvälisessä ja alueellisessa yhteistyössä, Euroopan vasemmiston toiminnassa sekä puolueiden kahdenkeskisissä suhteissa. Huomioidaan myös piiritason ja eri alojen yhteistyömahdollisuudet etenkin naapurimaiden, Venäjän, Skandinavian ja Baltian kommunististen puolueiden kanssa.

8. Edustajakokous kehottaa keskuskomiteaa käynnistämään puolueohjelman uudistamistyön ohjelman "päivittämiseksi" Marxin, Engelsin ja Leninin aatteiden pohjalla. Tätä varten kootaan ohjelmatyöryhmä, selvitetään uudistamisen tarpeet, kootaan tutkimustietoa, tehdään yhteenvetoa kokemuksia Suomessa ja kansainvälisesti sekä järjestetään keskustelua, johon jokainen SKP:n jäsen ja ystävä voi osallistua.

9. Edustajakokous uudistaa SKP:n kannan kommunistien voimien yhdistämisestä ja kehottaa keskuskomiteaa jatkamaan aloitteellisuutta tämän tavoitteen toteuttamiseksi.

10. Edustajakokous kehottaa jatkamaan aloitteita radikaalien vasemmistolaisten ja punavihreiden voimien yhteistyön kehittämiseksi ajankohtaisissa poliittisissa kamppailuissa ja tulevissa vaaleissa.

11. Keskuskomiteassa ja piirijärjestöissä aloitetaan valmistelut Suomen työväenvallankumouksen ja SKP:n perustamisen 100-vuotisjuhliin vuonna 2018.