Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SKP/722

Suomen kommunistinen puolue

SKP:n ohjelma EU:n parlamentin vaalissa 2004: Kansalaisten Eurooppa on vaihtoehto eliitin ja pääoman EU:lle


 • Puolue: Suomen kommunistinen puolue
 • Otsikko: SKP:n ohjelma EU:n parlamentin vaalissa 2004: Kansalaisten Eurooppa on vaihtoehto eliitin ja pääoman EU:lle
 • Vuosi: 2004
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

SKP:n ohjelma EU:n parlamentin vaalissa 2004:

Kansalaisten Eurooppa on vaihtoehto eliitin ja pääoman EU:lle

Ympäri Eurooppaa ja maailmaa on noussut laajoja kansalaisliikkeitä vastustamaan sotaa, työntekijöiden oikeuksien polkemista, yksityistämistä, luonnon tuhoamista ja ylikansallisten yhtiöiden valtaa. Vaatimukset oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta, demokratiasta ja solidaarisuudesta ovat kuitenkin kaikuneet kuuroille korville suuren rahan hallitsemassa Euroopan unionissa.

Meidän mielestämme Euroopan unionin parlamentin vaaleissa on kysymys siitä, kenen ehdoilla Eurooppaa ja maailmaa rakennetaan - suuryhtiöiden ja eliitin vai kansalaisten ehdoilla.

Suomen kommunistinen puolue osallistuu EU:n parlamentin vaaleihin, jotta äänestäjät voivat esittää vastalauseensa suuryhtiöiden ja rikkaiden etuja ajavalle EU:lle, vaatia kansanäänestystä EU:n perustuslaista ja ottaa kantaa kansalaisten perusoikeuksien ja Suomen liittoutumattomuuden puolesta yksityistämistä ja EU:n militarisoimista vastaan.

Kansanäänestys EU:n perustuslaista

Euroeliitti pyrkii vahvistamaan EU:n perustuslailla uusliberalistisen politiikan vaihtoehdottomuuden ja lainsäädäntövallan keskittämisen ylikansalliselle liittovaltiolle. Perustuslaki tähtää julkisten palvelujen ja eläketurvan laajenevaan yksityistämiseen. Unionista tehdään perustuslailla myös sotilasliitto, joka varustautuu imperialistisiin sotiin kehitysmaiden alistamiseksi.

SKP on mukana eurooppalaisessa joukkoliikkeessä, joka vaatii kansanäänestyksen järjestämistä EU:n perustuslaista ja puolustaa kansalaisten demokraattisia, sosiaalisia ja muita perusoikeuksia.

Vastustamme EU:n perustuslakia ja unionin militarisoimista. Haluamme avata kansanäänestyksellä tien EU:sta irtaantumiseksi ja toisenlaisen Euroopan rakentamiseksi. Tavoitteenamme on Eurooppa, jonka perustana eivät ole kilpailu ja pääoman voitontavoittelu vaan ihmisen ja luonnon hyvinvointi, demokratia, tasa-arvo, rauha ja kansainvälinen solidaarisuus.

Läheisyysperiaate on EU:ssa vain korulause, jolla peitellään sen kehitystä ylikansallisena liittovaltiona. Perustuslailla lainsäädäntövalta siirretään entistä laajemmin EU:lle ja lakien yksinomainen aloiteoikeus komissiolle. Hylkäämällä perustuslain voimme palauttaa lainsäädäntövallan lähemmäs kansalaisia, puolustaa kansallista itsemääräämisoikeutta ja sopia EU:n kanssa sellaisesta taloudellisesta ja muusta yhteistyöstä, jota suomalaisten enemmistö pitää tarpeellisena. Mielestämme Suomen liittyminen EU:n jäseneksi oli vahingollista ja politiikan suunnan muuttaminen edellyttää irtaantumista EU:sta.

Julkisia palveluja ei saa yksityistää

Euroopan unionin kehitystä hallitsee suurpääoman voitontavoittelu. Tämä murentaa työväenliikkeen taistelulla saavutettua sosiaaliturvaa ja julkisia palveluja, joiden ansiosta naisten asema on Suomessa parempi ja köyhyys vähäisempää kuin monessa muussa maassa.

Julkiset palvelut aiotaan siirtää perustuslailla unionin kauppapolitiikan toimivaltaan. Näin julkisia palveluja voitaisiin alistaa EU:n neuvoston enemmistöpäätöksillä Maailmankauppajärjestö WTO:n sopimuksille ja ylikansallisten yhtiöiden voitontavoittelulle. Myös Suomen muista maista poikkeava eläkejärjestelmä on uhattuna.

Vastustamme julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan yksityistämistä. Koulutus-, sosiaali-, terveys- ja muut peruspalvelut tulee tuottaa kuntien ja valtion omana toimintana, jolla turvataan kaikille varallisuudesta riippumatta yhtä laadukkaat palvelut. Valtion ja kuntien on huolehdittava julkisten palvelujen riittävästä rahoituksesta, jota ei saa vaikeuttaa Emu-politiikalla eikä WTO:n GATS-sopimuksella.

Työllisyyden ja sopimusturvan puolesta

Pääomaliikkeiden vapaus, joka on EU:n talous- ja rahaliiton perusperiaate, on kiihdyttänyt kapitalistien pyrkimystä kilpailla työvoimakustannusten polkemisella. Se näkyy työntekijöiden sopimusturvan heikentymisenä ja matalapalkkaisten pätkätöiden osuuden lisääntymisenä. Tämä heikentää erityisesti nuorten ja naisten asemaa työmarkkinoilla. Samalla Emu on voimistanut paineita verotuksen yhdenmukaistamiseen, mikä supistaa sosiaaliturvan ja julkisten palvelujen rahoitusta.

Työn tuottavuuden kasvu on luonut mahdollisuuden lyhentää yleistä työaikaa ansiotasoa alentamatta. Kokemukset tällaisesta uudistuksesta Ranskassa osoittavat, että näin voidaan parantaa myös työllisyyttä, mutta se edellyttää työnantajien ajaman hiostamisen torjumista ammattiyhdistysliikkeen yhteisvoimin.

Esitämme, että Suomessakin ryhdytään lyhentämään työaikaa ansiotasoa alentamatta. Se muuttaa työn ja pääoman välistä tulonjakoa työntekijöiden hyväksi, mikä parantaa myös työllisyyttä ja sosiaaliturvan rahoitusta. Työnantajien pyrkimys heikentää työehtoja ja asettaa eri maiden työntekijät kilpailemaan keskenään on ehkäistävä ay-liikkeen kansainvälistä yhteistyötä ja lainsäädäntöä kehittämällä. On rajoitettava työnantajien yksinvaltaa, kuten mahdollisuuksia irtisanomisiin ja tuotannon siirtämiseen ulkomaille.

Pääomaliikkeet kuriin

Rahoitusmarkkinoiden ja pääomaliikkeiden sääntelyn purkaminen on lisännyt talouden epävakaisuutta, työttömyyttä ja yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Tästä huolimatta EU-johtajat pitävät kiinni Emu-ohjelmasta ja aikovat hakata perustuslailla kiveen uusliberalistiset talousopit kapitalististen markkinoiden vapaudesta.

Me haluamme ohjata varoja keinottelun sijasta työpaikkojen luomiseen, julkisiin palveluihin, köyhyyden torjumiseen, ympäristönsuojeluun ja kehitysmaiden auttamiseen. Vaadimme pääomaverotuksen kiristämistä ja valuuttakeinottelun rajoittamista ns. Tobinin verolla. On hylättävä EMU-ohjelma ja määriteltävä talous- ja rahapolitiikalle uudet tavoitteet, joissa on etusijalla työllisyys ja ihmisten hyvinvointi. On luovuttava rahapolitiikan päätösvallan keskittämisestä Euroopan keskuspankille, joka toimii kaiken demokraattisen valvonnan ulkopuolella.

Maatalouden ja aluepolitiikan alasajo lopetettava

EU:n maatalous- ja aluepolitiikka suosivat teollista tehomaataloutta ja talouden keskittymistä. Se on merkinnyt tuhoisaa rakennemuutosta muutenkin vaikeissa oloissa toimivalla suomalaiselle maaseudulle ja monille pienille teollisuuspaikkakunnille. Valtionyhtiöiden yksityistäminen ja kunnallisten palvelujen heikentäminen on lisännyt alueellista eriarvoisuutta vielä entisestään.

Haluamme kehittää Suomen eri alueiden tarpeet huomioon ottavaa maatalous- ja aluepolitiikkaa, joka edistää koko maan tuotanto- ja elinkeinorakenteen monipuolista kehitystä. On laadittava ohjelma valtion teollisen toiminnan ja julkisten palvelujen kehittämiseksi erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Maanviljelijöiden toimeentuloa ei saa alistaa EU:n politiikalle. Maatalouden kansallista tukea on lisättävä ja se on suunnattava ensisijassa perheviljelmille. Elintarvikkeiden puhtaudesta ja turvallisuudesta on tehtävä kotimaisen maataloustuotannon valttikortti, jota ei saa pilata ravintokasvien ja tuotantoeläinten geenimuuntelulla.

Luonnon tuhoaminen on lopetettava

EU:n korostama markkinoiden vapaus ja jatkuva määrällinen kasvu uhkaavat niin ihmisen kuin luonnon hyvinvointia. Ilmastomuutos ja Itämeren tila hälyttävät jo vakavista muutoksista luonnon toimintakyvyssä. EU kuuluu maapallon rikkaaseen viidennekseen, joka kuluttaa neljä viidesosaa kaikista luonnonvaroista. Silti se vaatii kehitysmaita kantamaan suurimman osan esimerkiksi YK:n ympäristö- ja kehitysohjelmien kustannuksista. EU:n byrokraattinen ympäristöpolitiikka ei ota huomioon myöskään Suomen ympäristönsuojelun erityistarpeita.

Nykyinen tuotannon ja kulutuksen malli on muutettava ekologisesti kestävämmälle pohjalle. Vastustamme EU:n perustuslakiin liitettäväksi esitettyä Euratom-sopimusta ja kannatamme ydinvoiman sijasta uusiutuvan energian käytön kehittämistä. Haluamme kehittää joukkoliikennettä, joka on ympäristöystävällisempää kuin EU:n suosima moottoriteiden rakentaminen. Puhdas vesi on perusoikeus, josta ei saa tehdä kauppatavaraa. Itämeren suojelemiseksi tarvitaan kiireellisesti alueen valtioiden yhteisiä toimia.

Venäjä-yhteistyötä on kehitettävä

Hallituksen yksipuolinen suuntautuminen Euroopan unioniin on merkinnyt paljon mahdollisuuksia tarjoavan Venäjä-yhteistyön laiminlyömistä. Suomalaisten etujen mukaista ei ole, että Venäjä alistetaan raaka-aineita ja halpaa työvoimaa tarjoavan kehitysmaan asemaan. Maamme itärajasta ei saa tehdä sotilasliitto Naton etuvartiota.

Haluamme, että Venäjä-yhteistyö perustuu tasa-arvoiseen kumppanuuteen, joka kunnioittaa niin kunkin alan työehtoja, paikallisten asukkaiden etuja kuin luonnonsuojelun tarpeita. Kannatamme maakaasuverkon jatkamista niin Kainuun ja Oulun seuduille kuin Länsi-Suomeen.

Liittoutumattomuuden puolesta - Ei euroarmeijalle ja Natolle

EU ajaa ylikansallisten yhtiöiden etuja ja kilpailee samalla erityisesti Yhdysvaltojen kanssa maailmanmarkkinoiden ja luonnonvarojen kontrollista. Samalla se varustautuu ajamaan etujaan tarvittaessa asevoimalla.

Hallitusten välisessä konferenssissa on sovittu EU:n militarisoimisesta. Sen mukaan jäsenvaltiot sitoutuvat lisäämään asevarustelua, muodostamaan nopean iskun taistelujoukot ja osallistumaan euroarmeijaan, keskinäisiin turvatakuisiin ja tiivistyvään Nato-yhteistyöhön. Kyse ei ole mistään puolustuksesta vaan EU ottaa USA:n tavoin itselleen oikeuden käyttää asevoimaa muita maita vastaan ilman YK:n valtuutusta.

Myös Suomen hallitus ja eduskunta ovat hyväksyneet EU:n militarisoimisen, vaikka se on ristiriidassa kansalaisten enemmistön kannattaman sotilaallisen liittoutumattomuuden kanssa. EU:n militarisoiminen kytkee Suomea myös Natoon ja tukemaan USA:n sotapolitiikkaa. Samalla se lietsoo epäluottamusta suhteissa Venäjään ja kehitysmaihin.

Vastustamme kaikenlaista EU:n militarisoimista ja Suomen osallistumista euroarmeijaan. Vaadimme hallitusta ja eduskuntaa sitoutumaan sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ja torjumaan ehdottomasti myös Natoon liittymisen. Kuten monet viimeaikojen kriisit ovat osoittaneet, maailmassa tarvitaan liittoutumattomia maita. Suomikin voi vaikuttaa kansainvälisen turvallisuuden hyväksi ennaltaehkäisevällä diplomatialla, perinteisellä YK:n rauhanturvatoiminnalla, toimimalla kansainvälisen järjestelmän demokratisoimiseksi ja edistämällä oikeudenmukaisemman maailman rakentamista. Vastustamme aikomuksia muuttaa rauhanturvalakia niin, että suomalaisia joukkoja voitaisiin lähettää ulkomaille ilman YK:n valtuutusta.

Euroopan ja maailman tulevaisuutta ei rakenneta sodalla, vahvemman oikeudella, alistamalla ihmiskunnan enemmistö köyhyyteen eikä välinpitämättömyydellä luonnon monimuotoisuudesta ja kestokyvystä. Haluamme rakentaa Eurooppaa ja maailmaa, jossa kaikki kansalaiset ja kansat ovat tasavertaisia, jossa taataan jokaisen ihmisoikeudet ja torjutaan rasismi.

Irti EU:sta

Lupaukset EU-jäsenyyden positiivisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista vaikuttaa EU:n kehitykseen ovat osoittautuneet katteettomiksi. Siitä huolimatta niin nykyiset kuin edelliset hallituspuolueet vievät Suomea entistä alistetumpaan asemaan ylikansallisen EU-liittovaltion reuna-alueella. Eduskunta ei ole asettanut mitään kynnysehtoja perustuslain valmistelulle.

Ääni Suomen kommunistisen puolueen ehdokkaille on vastalause EU:n perustuslaille ja militarisoimiselle. Samalla se on vaatimus kansanäänestyksen puolesta. Vaaleissa on myös arvioitavana uusliberalistinen EU-politiikka, jonka seuraukset näkyvät rikkaiden rikastumisena ja köyhien köyhtymisenä, työttömyytenä, kuntien palvelujen heikentämisenä, valtionyhtiöiden yksityistämisenä, maaseudun autioitumisena ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien kaventumisena. EU-politiikka ei vastaa myöskään maailmanlaajuisen kehityksen tarpeita.

Toisenlainen Eurooppa on mahdollinen. Me kommunistit kutsumme äänestämään Euroopan unionin parlamentin vaaleissa kansalaisten Euroopan puolesta - eliitin ja pääoman EU:ta vastaan:

 • KYLLÄ kansanäänestykselle ja EI Euroopan unionin perustuslaille
 • KYLLÄ julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan kehittämiselle ja EI yksityistämiselle
 • KYLLÄ työehtojen parantamiselle ja EI työvoiman polkumyynnille
 • KYLLÄ Tobinin verolle ja EI pääoman keinottelulle
 • KYLLÄ alueelliselle tasa-arvolle ja EI Euroopan unionin maatalouspolitiikalle
 • KYLLÄ ekologisesti kestävälle kehitykselle ja EI ympäristön tuhoamiselle
 • KYLLÄ hyville idänsuhteille ja EI Euroopan uudelle jakamiselle
 • KYLLÄ rauhalle ja kansainväliselle solidaarisuudelle ja EI sodalle, EU:n militarisoimiselle ja Natolle!

(Hyväksytty SKP:n keskuskomitean kokouksessa 24.-25.1.04)