Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SKSO/349

Suomen kansallissosialistit

Suomen Kansallissosialistien ohjelma


  • Puolue: Suomen kansallissosialistit
  • Otsikko: Suomen Kansallissosialistien ohjelma
  • Vuosi: 1942
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Suomen Kansallissosialistien ohjelma 1942

SKS:n poliittinen uskontunnustus

1. Yksilö kytkeytyy yhteisöön ja vain tämän ansiosta on hänen työllään ja omaisuudellaan arvoa. Yhteisöllä on iäisyyttä, yksilöllä ei. Tämän vuoksi yhteisön tulee olla kaiken taloudellisen ja henkisen ajattelun lähtökohtana.

2. Yksilön arvo yhteiskunnassa on punnittava hänen luonteensa, kykynsä ja yhteisön hyväksi suorittamansa työn perusteella. Ne ovat myös mittana virkoja ja toimipaikkoja täytettäessä ym tehtäviä annettaessa. Syntyperä ja raha eivät saa olla asiaan vaikuttamassa.

3. Suomen asukkaat ovat kansalaisia, alamaisia ja ulkomaalaisia.

Suomen kansalainen on vain se yksilö, joka veri-, kohtalo- ja kulttuurisitein kuuluu Suomen kansan kohtaloyhteyteen. Ei edes alamaisenakaan saa olla kansallista henkeä heikentävä ja kansallemme vieraita tarkoitusperiä palvelevia yksilöitä.

Julkisen elämän vastuunalaisilla paikoilla saa olla vain maamme kansalainen. Vieraan vallan alamaiset ovat ulkomaalaisia.

4. Kansamme elinkysymys on sen lisääntyminen ja voimistuminen.

Kaikki ne esteet, jotka ovat tämän ja terveen kokonaisuutta palvelevan hengen tiellä, on poistettava. Kansamme tervehdyttämiseksi on rotumme pidettävä puhtaana ja sitä kehitettävä, epäterveet avioliitot on estettävä. Lapsi- ja äitiyshuolto, yleinen liikuntakasvatus ja ravitsemusjärjestys sekä välttämätön työkyvyttömyys- ja vanhuushuolto on saatettava voimaan ja järjestettävä terveelle pohjalle.

5. Ulkosuomalaiset ja suomalaisheimojen täysipitoiset jäsenet on saatava yhteiseen isänmaahan, johon terveellä olojen järjestelyllä meidän rikkaassa ja laajassa maassamme on täysi mahdollisuus.

6. Maatalous on maamme pääelinkeino ja talouselämämme perusta. Meidän on luotava elinvoimainen ja terve, konnullaan pysyvä sekä siihen kiintynyt talonpoikaisto.

Kaikille pystyville maanviljelijöille, sikäli kuin kokonaisuuden tarve vaatii, on järjestettävä maata riittävästi ja sellaisin ehdoin, jotka takaavat hänelle ja hänen perheelleen riittävän ja varman toimeentulon.

Terveen talonpoikaisväestön perintöoikeus on turvattava, talojen liika velkaantuminen on estettävä, samoin maatilan joutuminen viljelijäksi sopimattomiin käsiin. Uusia perintötiloja suunniteltaessa on ennen muuta otettava huomioon sotainvalidit, vapaustaistelijat ja eri työrintamilla kunnostautuneet kansalaisemme.

7. Teollisuutta on maassamme luontaisia rikkauksia hyväksi käyttäen kehitettävä tarpeen ja mahdollisuuksien edellyttämässä määrässä.

Työväestölle on varattava tilaisuus maanomistukseen omakotiasuntojen muodossa. Tässä mielessä on teollisuuslaitokset sijoitettava etupäässä maaseudulle. Epäterveellinen suurkaupunkimuoto on estettävä.

8. Ryhmänitsekkyyteen perustuvan puoluejakoisen, kansakunnan elinjuuria heikentävän valtiojärjestyksen tilalle on luotava ammattikunnallinen vastuuperiaatteeseen pohjautuva elimellinen ja todella kansan tahtoa toteuttava valtiojärjestys, jonka mukaan jokainen työtätekevä kansalainen kuuluu oman alansa ammattiliittoon.

9. Oikeuslaitoksemme on uudistettava kansallisen oikeustajunnan mukaiseksi. Kunnia, uskollisuus, velvollisuus, vakaa usko, rehellisyys ja luottamus ovat tavoitteita jotka on saatettava voimaan oikeuden käytössä ja kansamme elämässä.

10. Verojärjestelmä on perusteellisesti uusittava kansalaisten kantokyvyn mukaiseksi.

11. Yksityinen yrittäjävapaus on turvattava. Epäterve, kansakunnan etuja vahingoittava talouselämä on estettävä.

12. "Vapaaseen kilpailuun" perustuva kapitalistinen talousjärjestelmä on kumottava ja sen sijaan luotava elimellinen kansakokonaisuutta palveleva tuotannollinen elämä.

13. Maamme on vapautettava kansainvälisestä lainapääomasta, joka luotoillaan sekä vaatii meiltä suunnattomasti korkoina, kurssitappioina ym. hyvityksinä että sitoo kansamme myös poliittisesti saattaen maassamme voimaan ylivaltiollisen rahavallan ja kansamme korko-orjuuteen.

Rahatalous on muutettava kansalliseksi ja kansayhteisön palvelijaksi.

Kansan työ ei saa olla riippuvainen ulkomaisesta pääomasta eikä siihen sidottu.

14. Työ on saatettava kunniaan, ja kansalaisten toimeentulomahdollisuudet turvattava ja niiden jatkuvasta kehittämisestä on pidettävä huolta. Työttömyyttä ja puutetta ei saa esiintyä niin rikkaassa maassa kuin meidän.

15. Jokaisen kansalaisen on voimiensa ja kykyjensä mukaan tehtävä ruumiillista tai henkistä työtä. Kansamme on kasvatettava ruumiillisesti ja henkisesti terveeksi. Siksi on nousevan polven kehityksestä pidettävä erikoista huolta ja niin ammatillinen kuin sivistyksellinen kasvatus järjestettävä kansakokonaisuuden tarpeen ja vaatimusten mukaisesti. Köyhyys ei saa olla esteenä kasvatukseen ja kehitykseen.

Kaikkinainen opetus on uudistettava kansallismielisessä hengessä elävää elämää silmälläpitäen, ja kuollut tieto karsittava pois opintosuunnitelmista. Kansan tervettä elämää vahingoittavat henkiset virtaukset on estettävä.

Nuorisoliike on kehitettävä kansan ehtymättömäksi voimanlähteeksi.

16. Suomi on suomalaiskansallisen valtion ainoa virallinen kieli.

17. Kansainväliset julkiset ja salaiset, kuten vapaamuurariloosit ym. epäkansalliset järjestöt, jotka palvelevat kansainvälistä pääomaa ja ovat sen johdettavissa on lakkautettava ja niiden omaisuus takavarikoitava valtiolle.

18. Puolustusvalmius on tulevaisuutemme perusehto. Terveen asevelihengen ja sotilaallisen koulutuksen on oltava myös nuorisokasvatuksen olennaisena osana.

19. Suomen ulkopolitiikka on hoidettava niin, että maan elinedut, arvo ja kunnia sekä alueellinen koskemattomuus on turvattu. Epäkansalliset ainekset on poistettava valtion ja kunnan viroista.

20. Meidän on saatava kansojen kokonaisuuden puitteissa se elintila, mikä meille kansamme terveen veren ja vaiston oikeudella kuuluu, ja mikä yksin tekee maastamme kaikkien suomalaisten kodin.

Suomi liittyy sekä aatteellisesti että poliittisesti uuteen Eurooppaan ja on mukana siinä sen täysivaltaisena jäsenenä, jonka oikeuden kansamme on verellään lunastanut.