Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SKT/354

Suomen kansallissosialistinen työjärjestö

Suomen Kansallissosialistisen Työjärjestön ohjelma


  • Puolue: Suomen kansallissosialistinen työjärjestö
  • Otsikko: Suomen Kansallissosialistisen Työjärjestön ohjelma
  • Vuosi: 1942
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Suomen Kansallissosialistisen Työjärjestön ohjelma 1942

Ohjelmalliset perusvaatimukset

Uuden kansallisen elämänjärjestyksen rakentaminen edellyttää uuden rakennusohjelman olemassaoloa ja toteuttamista sekä sellaisen kansalaisjärjestön luomista ja toimintaa, joka pystyy takaamaan, että uudesta rakennuksesta todella tulee mainitun ohjelman hengen ja tarkoituksen mukainen. Tässä mielessä on Suomen Kansallissosialistinen Työjärjestö ohjelmallisiksi perusvaatimuksikseen hyväksynyt:

1. Suomi on kaikkien suomalaisten yhteinen koti, jonka rakenteen ja toiminnan määrää yhteinen etu.

2. Suomen kansan jäseniksi tunnustetaan vain ne yksilöt, jotka verisidonnaisuuden sekä kulttuuri- ja kohtalositeiden nojalla voidaan katsoa kuuluvan suomalaiseen kansayhteisöön. Muut ovat muukalaisia ja saavat elää maassa vain muukalaislainsäädännön alaisina.

3. Suomen kansan jäsenistä on huolehdittava estämällä epäterveet avioliitot, edistämällä lapsi- ja äitiyshuoltoa, parantamalla asunto-oloja, saattamalla voimaan yleinen liikuntakasvatus ja ravitsemusjärjestys sekä toteuttamalla vanhuusvakuutus.

4. Ulkosuomalaisten sekä suomalaisheimojen täysipitoisten jäsenten muuttoa Suomeen on edistettävä.

5. Puoluejakoisen valtiojärjestyksen tilalle on luotava ammattikuntainen vastuu- ja johtajaperiaatteisiin nojautuva elimellinen suomalainen ja todella kansanvaltainen valtiojärjestys.

6. Kunnian, uskollisuuden, velvollisuuden, vakaan uskon ja rehellisen luottamuksen periaatteet on saatettava voimaan suomalaisessa yhteisöelämässä. Oikeus ja oikeuslaitos on uudistettava kansalliselimellisessä hengessä kansan terveen oikeustajunnan pohjalla.

7. Vapaakapitalistinen talousjärjestelmä on kumottava ja sen tilalle on luotava luonnolliseen elämänjärjestykseen perustuva elimellinen ja suunnitelmallinen kansallisen työn järjestys. Ilman työtä ja vaivannäköä saatu tulo on poistettava ja sotavoitot on perittävä valtiolle.

8. Korko-orjuus on murrettava.

9. Yksityinen yrittäjävapaus on turvattava kansakunnan edun määräämissä rajoissa, mutta kaikki epäterve, kansayhteisyyden etuja vahingoittava taloudellinen toiminta on päätttävästi torjuttava.

10. Työntekijöille on suotava osuus liikeyritysten voittoon.

11. Talouselämä on vapautettava kansainvälisen pääoman riistolta. Velkaantuminen ulkomaiselle pääomalle on estettävä.

12. Maata viljelemään kykeneville on taattava kunnollinen viljelysala toimeentulon takaavin ehdoin. Valtion ja suurtilojen maita on tarpeen mukaan luovutettava. Uutisraivausta on valtion toimesta harjoitettava suuressa mittakaavassa.

13. Sotainvaliideille, vapaustaistelijoille sekä työrintamilla kunnostautuneille on korvauksetta luovutettava maata viljeltäväksi riittävin toimeentuloehdoin.

14. Kansakunnan tarvitsemien hyödykkeiden hankkimiseksi on luotava kansallinen elatussäätiö. Maanmyynti ja -luovutus on saatettava valtion valvonnan alaiseksi. Terveen talonpoikaissäädyn elämän perusehdot on turvattava.

15. Keinottelu ja rikastuminen maan ja kansan etujen kustannuksella on estettävä ja kaikella ankaruudella rangaistava.

16. Jokaisen kansayhteisön jäsenen on tehtävä työtä voimiensa ja kykyjensä mukaan. Valtiovallan on pidettävä huolta siitä, että jokaiselle kansakunnan jäsenelle taataan hänen lahjojensa, kykyjensä ja edellytystensä mukainen sivistyksellinen ja ammatillinen kasvatus. Nuorisoliike on kehitettävä kansakunnallisen elimellisyyden voimanlähteeksi. Opetus kaikilla aloilla ja kaikissa asteissa on uudistettava kansalliselimellisessä hengessä elävää elämää silmälläpitäen ja kuollut tieto karsittava pois oppisuunnitelmista. Kansan tervettä elämää vahingoittavat henkiset virtaukset on estettävä. Ammattiopetus on nostettava voimakkaan tuotannon edellyttämälle tasolle.

17. Heimo- ja ulkosuomalaisasia on hoidettava maan arvon mukaisella tavalla.

18. Puolustusvalmiutta on tehostettava kansakunnan elämänoikeuden perusehtona. Todelliseen asevelihenkeen perustuva sotilaallinen koulutus on tehtävä myöskin nuorisokasvatuksen olennaiseksi osaksi.

19. Suomen suhteita ulospäin on hoidettava maan elinetujen, arvon, kunnian ja alueellisen koskemattomuuden edellyttämällä tavalla.

20. Suomen on liityttävä uuteen Euroopaan aatteelisesti ja poliittisesti, ja on maamme pyrittävä voimiensa mukaan edistämään uuden kansalliselimellisen hengen mukaisen järjestyksen syntymistä Euroopassa.