Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SKYP/355

Suomen kansan yhtenäisyyden puolue

Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolueen Periaateohjelma


  • Puolue: Suomen kansan yhtenäisyyden puolue
  • Otsikko: Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolueen Periaateohjelma
  • Vuosi: 1972
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue r.p.

Periaateohjelma hyväksytty Helsingissä 28.12.1972.

Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue, joka on perustettu keräämään yhteen Suomen kansalaiset vastuuntuntoiseen poliittiseen, taloudelliseen ja sivistykselliseen yhteistoimintaan turvallisen, oikeudenmukaisen ja ihmisystävällisen suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseksi ja sen kansanvaltaiseksi kehittämiseksi, on päättänyt noudattaa toiminnassaan seuraavaa periaateohjelmaa.

1. Yhteiskuntajärjestys ja kansanvalta

Puolue on Suomen valtiollisen itsenäisyyden ja kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaja. Puolueettomuuteen perustuvan, maamme etujen mukaisen turvallisuus- ja ulkopolitiikan jatkamista, syventämistä ja kehittämistä puolue pitää ensiarvoisen tärkeänä ja pyrkii sitä kaikessa toiminnassaan tukemaan. Osallistumalla kansainväliseen toimintaan puolue pyrkii osaltaan lujittamaan maailmanrauhaa ja kansojen välistä yhteistyötä.

Vapaan kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestyksemme perustuslaillisten oikeuksien ulottamista koskemaan jokaista maamme kansalaista tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, puolue pitää ehdottomana vaatimuksena sekä pyrkimystä kansalaisoikeuksien kehittämiseen ja laajentamiseen tarpeellisena.

Kansanvallan periaatteiden toteuttamista kaikilla yhteiskunnan päätöksentekotasoilla puolue pitää demokratian toteuttamisen perusedellytyksenä ja sisäpoliittisen yhtenäisyyden lähtökohtana. Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden poistaminen kansalaisten keskuudesta on puolueen toiminnan keskeinen tavoite ja tehtävä. Kansalaisten poliittisen, taloudellisen ja sivistyksellisen tasa-arvon aikaansaamiseksi, parantamiseksi ja kehittämiseksi puolue tulee tekemään työtä yhteiskuntamme valtakunnallisella, maakunnallisella ja kunnallisella tasolla.

2. Yksilönvapaus ja yksilönoikeus

Kansalaisten loukkaamatonta yksikönvapautta ja yksilönoikeutta puolue tulee tinkimättä kunnioittamaan ja puolustamaan jokaisen kansalaisen osalta. Yksilönoikeuksien luomista ja kehittämistä puolue tulee toiminnallaan edistämään ja tukemaan.

3. Poliittinen tasa-arvo

Puolue tulee edistämään kansalaisten poliittista tasa-arvoa päämääränä yksilöiden vapaa osallistumismahdollisuus päätöksentekoon kaikissa asioissa, jotka heitä välittömästi tai välillisesti koskevat. Mahdollisuutta kansalaisten saattamisesta toiseen kansalaiseen nähden alistettuun asemaan poliittisesti tai taloudellisesti puolue ei hyväksy ja tulee määrätietoisesti torjumaan sitä tarkoittavat yritykset.

Poliittisen tasa-arvon lisäämiseksi puolue tulee edistämään kansalaisten yhteiskunnallista valveutuneisuutta ja tukee erityisesti nuorison osallistumismahdollisuuksien lisäämistä yhteiskuntaelämässä.

4. Taloudellinen tasa-arvo

Yksityisen yrittämis- ja omistamisvapauden periaatteen pohjalta puolueen talouspolitiikan keskeinen tavoite on kansalaisten taloudellinen tasa-arvo.

Edellytyksiä, jotka luovat kansalaisille yhtäläiset mahdollisuudet taloudellisen hyvinvoinnin saavuttamiseen samansuuruisilla uhrauksilla ja ponnistuksilla, on tarvittavassa määrin yhteiskunnan toimenpitein tasattava.

Alueellisten olosuhteiden erilaisuudesta johtuen puolue pitää välttämättömänä olosuhde-eroja tasoittavaa talouspoliittista lainsäädäntöä, joka poistaa rahti-, liikenne- ja tietoliikennekustannusten erilaisuudesta johtuvat elinkeinoelämän kustannuserot. Puolue tulee pääoma- ja veropolitiikassaan kehittämään alueellista tasa-arvoa päämääränä tasapuolinen talouselämän kehittyminen koko maassa huomioon ottaen asutuksen ja olemassa olevat luonnonvarat, mukaanluettuna puhdas vesi ja ilma.

Valtakunnallisessa talouspolitiikassaan puolue pitää päämääränä pysyväisluontoista suunniteltua aluepolitiikkaa, joka kaikki talousalueet kattavana turvaa tarvittavan yritystoiminnan säilymisen ja säilyttää asutuksen kaikkialla maassa.

5. Sivistyksellinen tasa-arvo

Puolue pitää sivistyksellistä kansalaisten keskeistä tasa-arvoa oloissamme kansalaisten perusoikeuksiin kuuluvana, siksi puolue vaatii koulujärjestelmän kehittämistä niin, että jokaisella kansalaisella on syntyperään ja vanhempien varallisuuteen katsomatta taloudelliset mahdollisuudet saada koulutus, joka tekee mahdolliseksi korkeimpienkin oppiarvojen ja ammatillisen pätevyyden hankkimisen. Tästä johtuen puolue pitää koulujärjestelmän kehittämistä yhteiskunnalliselta pohjalta tarkoituksenmukaisena edellyttäen, että myös muilla koulumuodoilla on mahdollisuus antaa täydentävää opetusta.

6. Eläke- ja muu sosiaalipolitiikka

Kansalaisten keskeistä yhteiskunnallista tasa-arvo periaatetta puolue tulee erityisen painokkaasti edustamaan sosiaalipolitiikassaan. Puolue katsoo, että iän ja vammautumisen vuoksi työelämän ulkopuolella olevan on saatava yhteiskunnalta elintasoturva.

Eläkepolitiikassa puolue on tasaeläkejärjestelmän kannalla tavoitteena yhtenäinen kansaneläkejärjestelmä, joka turvaa jokaiselle yhtäläisen tyydyttävän elintason eläkeläisenä. Hajanainen, eriarvoisuutta aiheuttava, puutteellinen ja sekava eläkejärjestelmä on kiireesti uudistettava yhtenäiseksi kaikkia kansalaisia samanarvoisina kohtelevaksi eläkelaiksi, joka poistaa eläke-erot yhteiskunnan kustantamien eläkkeiden osalta.

Terveyspolitiikassa puolue korostaa terveellisen ja puhtaanelinympäristön merkitystä ja tulee edustamaan lainsäädäntöuudistusta, joka turvaa kansalaisille kaikkialla maassa tasapuoliset kansanterveyspalvelut ja tarvittavan sairaanhoidon. Sosiaalipolitiikalla yleensä ja tarvittavassa määrin erityishoitoa lisäävällä sairaanhoitopolitiikalla puolue tulee edistämään kansalaisten mielenterveyttä ja poistamaan sitä vaarantavia epäkohtia.

7. Kansalaisoikeudet

Puolue tulee toiminnallaan tukemaan ahkeruutta ja yrittävyyttä ja tarjoamaan ja turvaamaan edellytykset yksityiselle yrittämiselle ja omistamiselle ja vahvistamaan kansalaisissa suvaitsevaisuuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteita sekä uskonnollisten ja siveellisten arvojen kunnioitusta.

Kansalaisten ammatillista järjestäytymisoikeutta puolue puolustaa ja tukee päämääränä erityisesti pienituloisen viljelijäväestön, työntekijöiden, toimihenkilöiden ja yrittäjien tulotason korottaminen ja sosiaalisten oikeuksien parantaminen. Eläkeläisten, veteraanien, satainvalidien ja muiden vammautuneiden vaikeuksien poistamista puolue pitää ensisijaisena ja kiireellisenä tehtävänä.

Tämä puolueohjelma on alustava periaateohjelma, jota tullaan laajentamaan ja täydentämään puolueen ensimmäisessä puoluekokouksessa.