Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/751

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n aluepoliittinen erityisohjelma


 • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
 • Otsikko: SMP:n aluepoliittinen erityisohjelma
 • Vuosi: 1981
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SMP:n ALUEPOLIITTINEN erityisohjelma

Vahvistettu SMP:n Seinäjoen XXIII puoluekokouksessa 8.8.1981

Suunnanmuutos välttämätön

Terveen tulevaisuuden puolesta

SMP:n aluepoliittinen erityisohjelma

SISÄLLYSLUETTELO

Suunnanmuutos välttämätön
Mitä tapahtunut?
Kehitys- ja sivualueiden riistolle sulku
Voidaanko toteuttaa tasapuolista aluepolitiikkaa
Peruskorjauksista
Korjaukset kehitys- ja sivualueille
Erittäin kiireelliset toimenpiteet
Lisäksi SMP edellyttää, että
Aluetuki elinkeinoelämälle
Taantuvat teollisuuspaikkakunnat
Aikaa ei ole hukattavissa

Suunnanmuutos välttämätön

Maassamme on suurisuuntaisesti laiminlyöty maan eri alueiden tasapuolinen ja oikeudenmukainen kehittäminen. Vuodesta 1966 vallassa olleen kansanrintaman talous- ja aluepolitiikan raskaat virheet paljastuvat selvimmin kehitys- ja sivu-alueiden sekä taantuvien suurteollisuuspaikkakuntien kasvavina vaikeuksina. Vallassa olevat puolueet ovat vuodesta toiseen antaneet Pohjois- ja Itä-Suomelle, kehitys- ja sivualueille pääasiassa vain katteettomia lupauksia. Kehitysaluelait ovat olleet tehottomat ja puutteelliset. Säädetyt uudet aluepoliittiset lait eivät tuo mitään ratkaisevia korjauksia tilanteeseen.

Aluepolitiikan epäonnistumisen vuoksi on maastamme joutunut muuttamaan työn ja toimeentulon hakuun Ruotsiin ja muualle ulkomaille satoja tuhansia ihmisiä. Laajat alueet maastamme ovat suuresti autioituneet. Väkilukumme on kääntymässä pysyvän laskun suuntaan, ja kuljemme kohti kansantaloutemme valtakunnallista näivettymistä. Tällaista kansallista itsemurhapolitiikka SMP ei hyväksy. Terve ja hyvin johdettu valtakunta kehittää tasapuolisesti kaikkia eri osia. Suunnanmuutos on välttämätön.

Mitä tapahtunut?

Kahdenkymmenen vuoden aikana on maastamme pakkomuuttanut lähes 500 000 henkilöä. Tämä on yli 10 % koko väestöstämme. Pakko-muuttaneita on erittäin paljon kehitys- ja sivualueilta. Maan sisäinen muuttoliike on ollut erittäin raju. Tämän jatkuvan suomalaisen kansainvaelluksen yhteiskunnalliset kustannukset ovat olleet valtavat.

Maamme huomattavan osan autioituminen voidaan välttää vain, kun koko maassa turvataan jokaiselle kansalaisellemme kunnollinen ja länsimaista tasoa vastaava ansio sekä pysyvä työpaikka ja kunnollinen asunto. Maan eri alueiden ja paikkakuntien mahdollisuuksien erot voidaan tasoittaa kokonaisvaltaisen aluepolitiikan avulla.

Terve aluepolitiikka ei suinkaan vaadi pohjoismaisen kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmän muuttamista holhousyhteiskunnaksi tai vielä vähemmän pakkososialistiseksi kuri Suomeksi. Päin vastoin tällöin vain jouduttaisiin ojasta allikkoon.

Kehitys- ja sivualueiden riistolle sulku

Kehitys- ja sivualueiden keskeiset ongelmat johtuvat näiden alueiden ja väestön jatkuvasta taloudellisesta riistosta, jota erityisesti tapahtuu,

 • kun näillä alueilla on runsaasti raaka-aineita, mutta näiden alueiden raaka-aineet laajasti viedään jalostettavaksi muualle,
 • kun näillä alueilla on runsaasti työntekijöitä, mutta vaikka tekemätöntä työtä on kaikkialla, työtä ei järjestetä, vaan työn tarvitsijat laajasti pakkomuutetaan muualle aina ulkomaita myöten ja
 • kun näiltä alueilta puuttuu rahapääoma, koska suuryhtiöiden raha sekä yhteiskunnallinen pääoma on keskittynyt pääkonttoreihin ja tämä pääoma käytetään pääasiallisesti rationalisointi- ja automatisointi-investointeihin jopa ulkomaille.

Kehitys- ja sivualueiden ongelma on autioituminen sekä palvelutason jatkuva heikkeneminen, kun taas tämän seurauksena suurkeskusten ongelma on ahtautuminen liikenne-, asunto-, työvoima- ja muine vastaavinen ongelmineen ja siitä aiheutuvat suunnattomat kansantaloudelliset kustannukset sekä syntynyt juureton ikäluokka vaikeine sopeutumisongelmineen.

Voidaanko toteuttaa tasapuolista aluepolitiikkaa

Vallassa olevat puolueet ovat yrittäneet uskotella, että kehitys ja sivualueita sekä taantuvia paikkakuntia haluttaisiin auttaa, mutta että ongelmat ovat niin vaikeita, että enempää ei ole voitu tehdä. Tämä ei ole totta. Muualla maailmassa on jo laajasti toteutettu SMP:n esitysten kaltaisia ratkaisuja, joilla on pystytty huomattavalla tavalla vaikuttamaan maan eri osien tasapuoliseen kehitykseen. SMP on koko olemassa olonsa ajan esittänyt selvänä kantanaan, että oikeudenmukaisilla toimenpiteillä voidaan myös kehitys- ja sivualueiden olosuhteet saada korjatuiksi sellaisiksi, että näiden alueiden ihmisillä ovat kunnollisen toimeentulon edellytykset ja kunnolliset ansiot sekä elämisen laatua voidaan nostaa koko maassa.

SMP:llä on ollut eduskunnassa jatkuvasti tarvittavat laki- ja muut esitykset aluepoliittisista peruskorjauksista ja muista toimenpiteistä. Muut puolueet ovat estäneet näiden toteuttamisen tai toteuttaneet niitä vain osittain. Muille puolueille maamme tasapuolisen kehityksen turvaaminen ei ole ollut tärkeä päämäärä.

Peruskorjauksista

Kehitys- ja sivualueilla näyttelee maatalous edelleen tärkeätä osaa. Siksi näillä alueilla maataloustuotannon rajoittamisen ja maatalouden tunnetut tuhoamisen toimenpiteet ovat olleet järjettömiä ja korvaamattoman tuhoisia. Maatalouden edistäminen ja kehittäminen kehitys- ja sivualueilla aina tervettä asutustoimintaa ja pellonraivausta myöten on välttämätöntä ja kiireellistä.

Kun yrittämisen perusedellytykset ovat kehitys- ja sivualueilla samat kuin muualla maassa, voidaan kasvavalle väestölle turvata omassa maakunnassaan ja kotiseudullaan toimeentulo sekä antaa kehitys- ja sivualueiden laajalle ns. osa-ajan viljelylle riittävät sivuansiomahdollisuudet. Tällöin ei tarvitse tuhota sukupolvien työtä eikä jättää asuntoja autioiksi. Päin vastoin asuntoja voidaan korjata kohtuu kustannuksin.

Välttämättömänä edellytyksenä tällöin on, että verolainsäädäntömme kiireesti korjataan niin, että matkakustannukset aina saadaan täysimääräisinä vähentää tuloista verotuksessa. Tällöin matka ei muodostu taloudelliseksi rasitukseksi vaan rauhassa asuminen on päinvastoin etu. Kaiken tämän seurauksena kehitys- ja sivualueella palvelu- ja muut elinkeinot kehittyvät ja säilyvät. Valtakuntaamme rakennetaan tasavertaisesti eikä suurinta osaa maatamme autioittamalla.

Luonnollisesti on lisäksi huolehdittava, että kehitys- ja sivualueilla verorasitus ei tule kohtuuttoman raskaaksi, vaan päinvastoin näille alueille on myönnettävä laajoja määräaikaisia verohelpotuksia nykyisen taloudellisen syöksykierteen kääntämiseksi uudeksi nousuksi.

Yksityiskohtaisesti esitettynä tarvitaan kehitys- ja sivualueiden autioitumisen estämiseksi erityisesti seuraavia toimenpiteitä:

Korjaukset kehitys- ja sivualueille

Kehitys- ja sivualueilla on yrittämisen ja toimeentulon perusedellytykset saatettava samaan asemaan kuin muualla maassa, jolloin ainakin seuraavat toimenpiteet ovat välttämättömiä:

 • kehitysalueiden luonnonvarojen taloudelliset voimavarat on käytettävä kehitysalueiden hyväksi,
 • maassamme olevista pääomista on tarpeellinen osa ohjattava pankkien kautta ja muulla tavoin kehitys- ja sivualueille käytettäväksi ennen kaikkea lainoina työvaltaisen yritteliäisyyden edistämiseksi näillä alueilla. Työllisyysvaroja on myös tärkeältä osalta ohjattava tällaiseen tarkoitukseen,
 • valtion on nostettava kehitysalueilla pienipalkkaisten ansioita, jotta kasvanut ostokyky lisäisi näillä alueilla omatoimista yritteliäisyyttä ja kansan toimeliaisuutta,
 • valtiovallan on vastattava siitä, että kehitys- ja sivualueen väestöllä on jatkuvasti riittävästi tuottavaa työtä,
 • rautatietariffit, polttoainekustannukset ja muut kuljetuskustannukset on järjestettävä kehitys- ja sivualueilla siten, että niiden kustannusvaikutus ei ole suurempi kuin muualla maassa,
 • kuljetusalan ja kuljetustoimen yritteliäisyyden veroja ja muita kustannuksia on alennettava niin, että pitkät matkat eivät aiheuta kehitys- ja sivualueille erityisiä lisäkustannuksia,

Erittäin kiireelliset toimenpiteet

Jotta kehitys- ja sivualueiden autioituminen ja köyhtyminen voitaisiin heti pysäyttää ja kääntää kehitys uuteen nousuun ennen kuin se on liian myöhäistä, pitää SMP välttämättömänä seuraavaa:

 • kehitys- ja sivualueiden nuorille on kustannettava tehokas ja riittävä ammatti- jatko- ja uudelleen koulutus valtion varoista. Tällöin on myös huolehdittava maatalouden riittävästä ammattikoulutuksesta, kurssitoiminnasta ja neuvontatyöstä. Kehitys- ja sivualueiden yrittäjien koulutusta on tehokkaasti lisättävä,
 • kehitys- ja sivualueiden kuntien kasvavan ahdinkotilan poistamiseksi on viipymättä tarkistettava kantokykyluokitus ja tehtävä siihen tarvittavat korjaukset, jolloin yleisten tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset kuten terveyden- ja sairaanhoidon opetus- ja sivistystoimen sekä sosiaalihuollon eivät saa veroäyriä kohti näiden alueiden kunnissa nousta korkeammaksi kuin muualla maassa,
 • on perustettava valtakunnallinen verontasausrahasto, jonka varoja käytetään nimenomaan kehitys- ja sivualueiden kuntien hyväksi,
 • kehitys- ja sivualueiden maan-uumenissa piilevien rikkauksien selville saamiseksi on tutkimustoimintaa ratkaisevasti tehostettava niin, että yhä useammat kannattavat kaivannaisteollisuuden kohteet saadaan näillä alueilla toimimaan. Varoja malminetsintään on tehokkaasti lisättävä. Tiedossa olevia löydöksiä on käytettävä tehokkaasti teolliseen toimintaan. Kehitys- ja sivualueiden kaivannaisteollisuuden tuotteita ei saa viedä jalostettavaksi muualle maahan kuin pakottavissa tapauksissa,
 • turveteollisuutta on ryhdyttävä heti kehittämään pitäen silmällä erityisesti kemianteollisuutta ja turpeenkäyttöä kasvun alustana sekä pientuotantoenergiana,
 • toteutettava kiireellisesti ns. suuret pohjois- ja itä-Suomen poikittaishankkeet näiden alueiden toimintaedellytysten parantamiseksi,
 • on rakennettava tarpeelliset pienet lentoliikenteeseen sopivat paikalliskentät kehitys- ja sivualueitten elinkeinoelämän ja matkailun kehittämiseksi,
 • on luotava edellytykset ja toteutettava maatilamatkailu pien- ja perheviljelijöiden sivuansiomahdollisuuksien parantamiseksi,
 • yhtiöiden, säätiöiden ja yksityisten raharikkaiden maakeinottelu on estettävä kehitys- ja sivualueilla. Säätiöiden kiinteistöt on saatava kiinteistöverotuksen alaiseksi,
 • kehitys- ja sivualueilla tarpeellisilla perusparannustöillä on turvattava näiden alueiden väestön jatkuva täystyöllisyys,
 • perhe- ja pienviljelmien maataloutta ja tervettä asutustoimintaa on tehokkaasti edistettävä ja
 • kehitys- ja sivualueiden vielä runsaasti saastumattomia vesiä ja luontoa on suojeltava niin, että muun Suomen itsekkäiden etujen takia nämä alueet eivät joudu kohtuuttomasti vaaran alaisiksi.

Kehitys- ja sivualueiden olosuhteiden ja toimeentuloedellytysten parantamiseksi on valtionlaitosten järkevä hajasijoitus saatava käyntiin sekä oikeudenmukaisesti kehitettävä näiden alueiden korkeampaa opetusta ja tutkimuslaitoksia.

Valtionjohtoisten suuryhtiöiden tuotantolaitoksia on jatkuvasti sijoitettava kehitys- ja sivualueille. Valtiovallan on tiedotettava riittävästi aluelainsäädännön suomista eduista, jotta tiedon puutteen vuoksi yrittäjät eivät jätä ottamatta huomioon suunnitelmissaan kehitys- ja sivualueita.

On kiireellisesti luotava valtiovallan, valtionyhtiöiden ja yksityisten elinkeinoelämän yhteinen kehitysalueiden investointikohde-elin, jotta jokainen kehitys- ja sivualueiden toteuttamiskelpoinen investointikohde saadaan yleiseen tietoisuuteen.

Lisäksi SMP edellyttää, että

 • kuljetustukijärjestelmä on korjattava niin, että autokuljetukset ja kuorma-autot tulevat oikeudenmumaiseen asemaan ja että kuljetustuki koskee myöskin pientä- ja keskisuurta-yritteliäisyyttä sekä pienkuljetuksia sekä että kuljetustuen tuotteiden valikoimaa laajennetaan tarvittavassa määrin sekä vielä kuljetustuki korotetaan todella merkitykselliseksi,
 • linja-autoyhteydet, pienet- ja kyläkaupat sekä pienet koulut syrjäseuduilla ja syrjäalueilla on pidettävä yllä sopivin taloudellisin tukitoimenpitein,
 • kaikki tiet on kehitys- ja sivualueilla rakennettava ja ylläpidettävä valtion varoilla. Tieverkoston puutteellisuudet kehitys- ja sivualueilla on kiireellisesti poistettava käyttämällä tarkoitukseen työllisyysvaroja samalla parantaen työnsaantia ja toimeentuloa näillä alueilla,
 • puhelimen ja muun tietoliikenteen kustannuksien tulee kehitysalueilla olla enintään saman suuruiset kuin muualla maassa samalla kun tietoyhteyksien puutteet on näiltä alueilta korjattava ja poistettava,
 • sähkön hintaa ja liittymismaksuja on kehitysalueilla alennettava niin, että pienyrittäjät, maatalous ja omakotitaloit saavat sähköä samoilla hinnoilla kuin suurteollisuus,
 • kehitys- ja sivualueilta saadut tulot verotetaan siinä kunnassa, missä tulo on saatu,
 • Lapin väestö ja yritteliäisyys vapautetaan kaikista valtion veroista tulleja ja liikevaihtoveroja myöten kymmenen vuoden ajaksi. Muut kehitys- ja sivualueet vapautetaan enintään kymmenen vuoden ajaksi valtion veroista tulleja ja liikevaihtoveroa myöten erillisen kiireellisesti laadittavan suunnitelman mukaisesti,
 • kehitys-- ja sivualueiden maataloustuotantoa ja tilojen perusparannuksia on edistettävä tehokkaasti tarkoituksenmukaisella ja halpakorkoisella lainoituksella sekä kuivatustöiden, pellon raivauksen ja teiden rakennuksen taloudellisella tukemisella. Kehitys- ja sivualueille on myönnettävä avustuksia maanparannusaineiden ajoon, tilusteiden rakentamiseen, ojitukseen salaojittamiseen ja muihin tilakohtaisiin perusparannustöihin kiireellisesti laadittavan erillisen suunnitelman mukaisesti, jolloin työllisyysvaroja on käytettävä näihin tarkoituksiin,
 • kehitys- ja sivualueilla on metsänomistajien ja metsässä työssä käyvän henkilön saatava kantohintana sekä hankinta- ja muuna palkkana oikeudenmukainen osuus jalostetun puutavaran ulkomaille viennistä saaduista rahoista,
 • kehitysaluerahaston toiminnan tulee kohdistua koko väestöön sekä erityisesti keskisuuriin ja pieniin yrityksiin olipa elinkeinoala mikä tahansa. Kehitysaluerahaston lainoitusmahdollisuudet on vähintään viisinkertaistettava, ja
 • valtiovallan toimesta on kiireellisesti laadittava perusteellinen suunnitelma kehitys- ja sivualueiden peruskorjausten ja perusrakennustöiden suorittamiseksi aina rautatieyhteyksien toteuttamista varten Pohjoiselle Jäämerelle.
 • Sivu- ja saaristoalueiden terveyspalveluja on tasapuolisesti kehitettävä.
 • Kehitys- ja sivualuekunnissa on rakennettava valtion tuella riittävästi nuorisotiloja.
 • SMP kannattaa tervettä kansalaisten edun mukaista maakuntaitsehallintoa, jonka tulee lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja joka ei saa kaventaa kuntien itsemäärämisoikeutta eikä aiheuttaa verorasituksen kasvua. Tehtäviä on annettava entistä laajemmin ihmisten muodostamien pienyhteisöjen ja ihmisten itsensä hoidettaviksi.

Kehitysalueiden kulttuuripalveluksia on alueellisesti kehitettävä niin, että luodaan toimintakykyiset maakuntakirjastot, maakuntateatterit ja muut maakunnalliset kulttuurikeskukset paikallisten kulttuuripalvelujen tueksi.

Aluetuki elinkeinoelämälle

Elinkeinoelämälle tulee antaa taloudellista tukea pysyvien työpaikkojen luomiseksi kehitys- ja sivu alueille sekä taantuville paikkakunnille. Tämän tuen tulee kohdistua oikeudenmukaisesti kaikkiin elinkeinoihin. Pysyvä työpaikka - olipa elinkeinon ala mikä tahansa - on arvokas. Tämän vuoksi voimassa olevat aluepoliittiset lait ovat erittäin puutteelliset, koska ne perustuvat vain tuotantotoiminnan tukemiseen.

Kuntien ja kuntien osien jako aluepolittisiin perusvyöhykkeisiin ja kehitysalueiden tukialueisiin tulee olla oikeudenmukainen. Tällöin tulee kuntien ja kunnan osien uusien pysyvien työpaikkojen tarve pitkällä tähtäyksellä ottaa riittävästi huomioon.

Valtion toimenpiteet aluepolitiikassa ovat olleet pahasti ristiriitaisia. Kehitysalueiden yritystoiminnalle on sälytetty lisärasituksia mm. veroina, sosiaaliturvamaksuina ja kohoavina kuljetuskustannuksina niin, että kehitysaluetuen määrä tosiasiassa on pienempi kuin mainituilla erityisrasituksilla on otettu pois. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että kehitysalueiden yritystoimintaa tuetaan tehokkaasti myös rasituksia keventämällä samalla välttäen raskasta byrokratiaa, jotta kehitysalueet pääsevät todelliseen nousuun.

Aluelakien piiriin tulisi saada kiireellisesti perhe- ja pienviljelmät sekä palveluelinkeinot aina pien-kauppojen turvaamista myöten.

Tehokkaan aluepolitiikan toteuttamiseksi tarvitaan alueellisia suhdannepoliittisia toimenpiteitä alueellisten työllisyys- ja elintasoerojen poistamiseksi.

Perusvyöhykkeiden ja tukialueiden porrastettujen avustusten porrastusrajat eivät saa aiheuttaa keinotekoisia yritysten siirtymisiä vyöhykkeeltä ja tukialueelta toiselle.

Kehitys- ja sivualueiden sekä taantuvien teollisuuspaikkakuntien elinkeinotoiminnan edistämiseksi tarvitaan todella tuntuvia verohelpotuksia. Nämä verohelpotukset on annettava tasapuolisesti koko elinkeinoelämälle pysyvien uusien työpaikkojen luomiseksi.

Taantuvat teollisuus paikkakunnat

Valtiovallan, valtionyhtiöiden ja suurteollisuuden väärät ratkaisut, mm. suuri varojenkäyttö ydinvoimalaitoksiin ovat aiheuttaneet huomattavaa työpaikkojen menetystä suurteollisuuspaikkakunnilla.

Suurteollisuuden ongelmat tulevat entisestään syvenemään. Tämä tulee aiheuttamaan laajaa työpaikkojen menetystä myös Etelä-Suomen taantuvilla teollisuuspaikkakunnilla.

Tasapuolisen kehityksen turvaamiseksi kaikkialla koko maassa on välttämätöntä aluelainsäädäntöä kehittää niin, että taantuvat teollisuuspaikkakunnat voivat saada aluelainsäädännön edellyttämiä tukitoimenpiteitä.

Aikaa ei ole hukattavissa

Tilanne kehitys- ja sivualueilla sekä taantuvilla teollisuuspaikkakunnilla on todella vakava. Paljon ei ole enää aikaa, jos aiotaan estää tuho, josta paluuta ei ole. Tarvitaan todella tehokkaita toimenpiteitä kaikilla talouselämän ja yhteiskunnan aloilla. SMP:n mielestä ratkaiseva apu tulee nimenomaan luomalla riittävät edellytykset pienen ja keskisuuren yritteliäisyyden - olipa elinkeinon ala mikä tahansa -kehittämiselle. Tällöin on erityistä huomiota kiinnitettävä uusien työpaikkojen luomiseksi maaseudun monipuolisia mahdollisuuksia hyväksi käyttämällä myös kotimaisen energian käyttöä voimakkaasti lisäämällä ja monipuolistamalla nykyaikaisella tavalla kotimaisten elintarvikkeiden viljelyä ja tuotantoa sekä kehittämällä elintarvikevientiä. Tällöin mahdollisuuksia avaa suureen maailmaan elintarvikkeina annettava Kehitysapu.

Kysymys on koko kansamme elämisen laadun parantamisesta ja koko valtiollisesta itsenäisyydestämme ja kansallisesta olemassa olostamme. Historian vääjämätön todistus on, että autiot alueet aina täyttyvät nopeasti lisääntyvien ihmisjoukkojen paineen alla.