Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/752

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n asuntoasioiden erityisohjelma


 • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
 • Otsikko: SMP:n asuntoasioiden erityisohjelma
 • Vuosi: 1973
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Suomen Maaseudun Puolueen puolueohjelman asuntoasioiden erityisohjelma

Vahvistettu Mikkelin puoluekokouksessa 5/8 1973

SMP:n asuntopulan poistavat perusperiaatteet

SMP:n asuntoasioiden peruslinja rakentuu inhimillisyyden ja oikeudenmukaisuuden perustalle, jossa ihmisarvoisen toimeentulon ja elämisen yhtenä keskeisenä osana on jokaisen oikeus omaan asuntoon ja kotiin.

Asuntoasioissa on kaksi keskeistä kansamme valtaenemmistön tahdon mukaista vaatimusta:

 • kansamme valtaenemmistö haluaa oman omistetun asunnon ja kodin ilman asuntopulaa ja
 • kansamme valtaenemmistö haluaa asua pientalossa itse valitsemallaan seudulla.

Tämän lisäksi SMP:n asuntopolitiikka rakentuu seuraaville kantaville periaatteille

 • vuokralaiselle on tehtävä mahdolliseksi määrätyin edellytyksin vuokra-asunnon omaksi lunastaminen. Kohtuuttomat vuokrat on estettävä,
 • yhteiskunnan on sopivin toimenpitein turvattava riittävä ja kohtuuhintainen rakennusmaan tarjonta. Asemakaavoituksen hitaus ei saa olla esteenä tontin saannille. Tarpeettomat rakennuskiellot on estettävä,
 • asuntoja ei saa tarpeettomasti purkaa näin ylläpitäen asuntopulaa. Nykyisinhän maassamme uusista asunnoista menee lähes 40 % purettavien asuntojen vajauksen täyttämiseen,
 • kun vielä varsin paljon on asuntoja ilman vesi- ja viemärijohtoja, niin on tämä puute kiireellisesti poistettava,
 • peruskorjausten tehostetulla halpakorkoisella lainoituksella saadaan maahamme nopeasti tuhansia uusia asuntoja. Lisäksi samalla voidaan tällaisella lainoituksella koko maassa nostaa asumistasoa suuresti,
 • asuntosäästäjien varoille on saatava indeksiturva ja kunnollinen korko, jotta inflaatiosta ei muodostu tällaisille piensäästäjille jatkuvaa vahinkoa,
 • asunto on saatava omaksi viimeistään, kun on säästetty asunnon kokonaishinnasta 15 %, jonka jälkeen pitkäaikaisella maksuajalla asuntovelat voidaan lyhentää. Asuntoasioissa on toteutettava näihin asioihin sopiva edullinen vähittäismaksujärjestelmä,
 • verolait on korjattava oman asunnon hankintaa suosiviksi. Oman ainoan asunnon tulee olla kaikista veroista täysin vapaa,
 • lainakoron tulee kaikissa asuntoasioissa olla kohtuullinen ja enintään 6 prosenttia,
 • asuinympäristö on saatava viihtyisäksi ja palvelukset asianmukaisiksi,
 • riittävä asumistuki on toteutettava koko maassa kaikkia kansalaisia koskevana muissa maissa noudatetun mukaisesti ja
 • asumiskustannuksia ja rakennuskustannuksia on alennettava poistamalla rakennustoiminnan liikevaihtovero ja muut kohtuuttomat verot sekä tarpeettomat kustannukset.

SMP toteaa, että sillä on ollut eduskunnassa jatkuvasti kaikista edellä kosketelluista asioista eduskunta-aloitteet, mutta muut puolueet eivät ole halunneet tukea näitä hyviä esityksiä.

Kaikki perusvaatimukset pohjautuvat kansamme syvien rivien vakaumukseen pienomistuksen luomasta henkilökohtaisesta vapaudesta ja turvallisuudesta.

SMP:n asuntoasioiden linja rakentuu juuri näille kansamme valtaenemmistön tahdon vaatimusten toteuttamiselle.

Pienomistusta sorretaan

Maassamme vallassa olleet k-linja, sosialistiset voimat ja suuri raha ovat yhdessä tehneet kaiken mahdollisen pienomistuksen murtamiseksi. Asuntoasioissa viha pienomistusta kohtaan on tullut räikeimmillään esiin, jolloin vallassa olevat voimat ovat tehneet kaikki asuntopoliittiset ratkaisut oman asunnon hankkimisen vaikeuttamiseksi. Asuntojen rakentaminen ja siihen käytetyt valtavat sekä yhteiskunnalliset pääomat että yksityiset pääomat on keskitetty pääosaltaan sosialisoidun yhteiskunnallisen rakentamisen ja grynderirakentamisen käsiin, jolloin on pyritty luomaan asunnontarvitsijoista uusi vuokratorppaköyhälistö sekä pyritty sijoittamaan ihmiset kerrostalokasarmeihin.

Asuntopula tarpeeton

Maassamme on vuosikausia ylläpidetty jatkuvaa hirvittävää asuntopulaa samanaikaisesti kun talouspolitiikan virheiden takia laajoilla alueilla maassamme on jäänyt tyhjäksi asumiskelpoisia asuntoja sekä samanaikaisesti kun suuri määrä rakennustyömiehiä on jatkuvasti pidetty työttöminä. Juuri asuntoasioissa tulevat jokaisen nähtäväksi pahimmillaan k-linjan ja kansanrintamakauden talouspoliittiset virheet sekä kuri-Suomen rakentamisen suunnitelmat. Kansan tarpeet ovat täysin toissijaisia. Kansan kärsimysten kautta luodaan maastamme herrojen kuri-Suomea.

Asuntopula maassamme on täysin tarpeeton ja on keinotekoisesti järjestetty. Maassamme on riittävästi rakennusaineita sekä riittävästi työvoimaa. Asuntopula maastamme voidaan poistaa nopeasti, kun kansamme omatoimisuudelle annetaan yrittämisen mahdollisuus ja pääomaa kohtuullisilla ehdoilla.

Jokaiselle oma asunto - ilman alkupääomaa

On sitovasti osoitettu, että 20 vuodessa pelkästään vuokrarahoilla pystyy jokainen kuolettamaan oman asunnon hinnan.

SMP:n ehdoton vaatimus on, että yhteiskunnan lainsäädäntötoimenpitein luodaan edellytykset sille, että jokainen asunnnontarvitsija pääsee asumaan omaan asuntoon ilman alkupääomaa. Siksi on myös pitkäaikaisille vuokralaisille annettava määrätyin edellytyksin oikeus lunastaa vuokra-asunto omakseen. Tämä on täysin mahdollista kannustamalla omatoimisuutta sekä estämällä gryndereiden ja suurmaanomistajien keinottelu ja voitot. Tämä merkitsee loppua sosialisoidulle ja grynderirakentamiselle. Tämä merkitsee myös loppua valtion, kuntien ja suuren rahan rikastumiselle asunnontarvitsijan kustannuksella. Tämä merkitsee kansan pienomistuksen uutta nousua koko kansamme ja maamme parhaaksi.

Halpakorkoiset korjauslainat

SMP katsoo, että asumistasoa voidaan nostaa ja asuntopulaa poistaa, kun omakotitaloille ja vanhoille asunnoille myönnetään halpakorkoista vakautettua korjauslainaa. Suurten puolueiden laiminlyönnit on näissä asioissa kiireellisesti korjattava SMP:n eduskuntaesitysten mukaisesti. Lisäksi on lakeja korjattava niin, että eläkeläisten eläke-etuja ei vähennetä, jos he ottavat omakotitaloonsa tai asuntoonsa vuokralaisia asuntopulaa lieventäen.

Asumispaikan vapaus

Perustuslain mukaan jokainen Suomen kansalainen saa vapaasti valita maamme rajojen sisällä asuinpaikkansa. Asuntohallituksen asuntolainojen saamisen ehdoilla on tätä perustuslaillista oikeutta kuitenkin myös eriarvoisuutta eri kansalaisten kesken lisäten rajoitettu. Niinpä halpakorkoisten lainojen saanti maaseudulla sekä sivualueilla ja kehitysalueilla on monasti kokonaan kielletty tai hyvin rajoitettua. SMP ei pidä tällaista asiantilaa hyväksyttävänä eikä perustuslain säännösten mukaisena, vaan vaatii asiantilaan pikaista korjausta eduskuntaesitystensä mukaisesti.

Pientalo on tulevaisuuden asumismuoto

Asunnontarvitsijoiden valtaenemmistö haluaa pientalon. Tästä syystä on luovuttava tarpeettomasta kerrostalorakentamisesta. Maassamme on maata ja tilaa jokaiselle. Pientalo on perheen ja lasten asumisen ja asuinympäristön kannalta suotuisin asumismuoto. Tulevaisuuden pientalolinjan toteuttamiseksi tarvitaan asutuskeskuksissa uusi maareformi. Valtion ja kuntien sekä suurmaanomistajien asuntotarkoituksiin sopivat maat on jaettava kohtuullisella hinnalla asunnontarvitsijoiden tonttimaaksi.

Asutuskeskuksen maareformi välttämätön

Maassamme rakennetaan parhaillaan asutuskeskusten torpparilaitosta, jossa grynderit ja asuntojen suuromistajat sekä yhteiskunta ovat asunnontarvitsijoiden riistäjiä. Aikoinaan oli maassamme torpparivapautus välttämätön. Tällöin sosialismin voimat halusivat siirtää kartanonherrojen maat valtiolle, jolloin torppari olisi edelleen pysynyt torpparina. SMP ei hyväksy tällaista pakkososialismia. SMP pitää asunnontarvitsijaa tärkeinpänä eikä oikeiston ja vasemmiston tahdon mukaan suuren rahan ja yhteiskunnan käyttöhiivana ja sortopolitiikan kohteena.

Maanomistus on kasvavissa asutuskeskuksissa keskittynyt yhä enemmän kuntien ja muiden suurmaanomistajien käsiin. Perheet ja yksityiset ihmiset ovat jääneet asutuskeskuksissa uudelleen rahan ja yhteiskunnan torppareiksi. Tämä merkitsee uutta orjuutta sekä kohtuuttoman korkeita maan ja tonttien hintoja. Asunnon hinnasta voi maapohja muodostaa useiden kymmenien prosenttien osuuden.

Kokemus osoittaa, että kunta milloin se suvaitsee myydä maata yksityisten omistukseen, kiskoo kaikkein korkeimpia hintoja. Vain suuri raha saa yritystoimintaansa varten kunnalta halpaa maata. Näin on erityisesti asianlaita niissä kaupungeissa, joissa sosialistisilla puolueilla on enemmistö.

SMP pitää välttämättömänä maareformin toteuttamista maamme suurissa asutuskeskuksissa. Puolueella on asiaa koskeva lakiesitys eduskunnassa, mutta vanhojen puolueiden yhteisrintama on vastaan. Mikään vanha puolue ei halua tukea asutuskeskuksissa yksityistä pienomistusta, mistä syystä suuromistus ja kuntien monopoliomistus ovat lyöneet veljen kättä yksityistä pienomistusta vastaan. SMP taistelee todellisuudessa yksin asuntojen yksityisesti omistetun maan puolesta.

Kun maareformi toteutetaan asutuskeskuksissa niin tällöin estyy myös monopolisoituneesta maanomistuksesta johtuva maan kohtuuttoman korkea hinta. Asunto tulee halvemmaksi eivätkä vuokrat nouse riiston korkeudelle.

Maan kaavoitus

SMP ei hyväksy tarpeettomia ja laajoja rakennuskieltoja. Sitävastoin SMP kannattaa suunnitelmallista rakentamista.

Kuntien asemakaavamonopoli on kuitenkin johtanut keinotteluun. Toisista tehdään upporikkaita ja toisia sorretaan.

Maan kaavoituksessa on saatava pienomistajalle oikeusturva. Kenellekään ei saa kaavoituksella ja liikennejärjestelyillä aiheuttaa kohtuuttomia menetyksiä. Vanhusten oikeus asua omassa talossaan on turvattava, kunnan häikäilemättömyyttä ja kylmyyttä vastaan.

Kaavoitetusta maasta on alueittain maksettava sama hinta. Tällöin estyvät pimeät lahjusrahat ja poliittinen keinottelu asemakaavalla.

Asunnon hankkimisen ja rakentamisen kustannuksia alennettava

Asunnon hankkimisen ja rakentamisen kustannuksia voidaan huomattavasti alentaa, kun estetään sosialisoidun ja grynderirakentamisen rikastuttaminen sekä yhteiskunnan rikastuttaminen asunnontarvitsijan kustannuksella. SMP katsoo, että asunnon hankkimiseksi jokaiselle asunnontarvitsijalle kohtuulliseen hintaan seuraavat kustannuksia alentavat toimenpiteet ovat erityisen kiireellisiä:

 • estetään tonttien kohtuuttomat hinnat,
 • poistetaan rakennustarvikkeilta liikevaihtovero,
 • käytetään rakentamisessa kestäviä rakennusaineita ja kunnollisia menetelmiä, mutta luovutaan kalleista ja ulkomaisista rakennusaineista ja tarpeettomista rakenteista sekä kehitetään kustannuksia säästäviä rakennusmenetelmiä ja
 • tuetaan rakentamisen omatoimisuutta eli ns. hartiapankkitoimintaa.

Asumistuki

SMP kannattaa laajaa asumistukea. Asumisen kustannukset eivät saa kohtuuttomasti rasittaa perhettä ja yksityistä henkilöä.

Kun asunto on kylmässä ilmanalassamme välttämätön, katsoo SMP, että rakennustarvikkeiden liikevaihtovero on kokonaan poistettava. Tämä on perusteltua sitä suuremmalla syyllä, kun asunnon rakentamisen kustannukset melkein kokonaan jäävät kotimaahan. Siksi myös rakennustyömiesten työnpuute on asuntopulan aikana täysin järjetöntä.

Vaikka tarpeettomia rakennus- ja asumiskustannuksia aina lainankorkoa myöten saataisiin SMP:n esitysten mukaan koko kansan edun mukaisesti alennetuiksi, niin tästä huolimatta tarvitaan maassamme laaja ja kunnollinen asumisen tuki valtion varoista. Asumiskustannukset eivät saa ylittää 20 % perheen ansioista. Tämä asumistuki on ulotettava myös omistusasuntoihin.

Lasten päiväkodit

Ihmisarvoiseen asumiseen kuuluvat lasten päiväkodit ja viihtyisä ympäristö. Tällöin on myös kaikkinainen melu estettävä.

SMP katsoo, että lasten päivähoito on kunnan ja yksityisten toimenpitein kohtuullista korvausta vastaan kaikkialla turvattava. Niissä tapauksissa, joissa äiti haluaa hoitaa lastansa kotona tai tämä on välttämätöntä pitkien matkojen ja harvan asutuksen vuoksi, on äidille maksettava riittävä äidinpalkka, joka on myös korvaus yhteiskunnan antamasta tuesta lasten päivähoitoon.

Kiireelliset toimenpiteet asuntoasioissa

Jotta SMP:n jokaiselle asunnontarvitsijalle oikeutta tekevä oman asunnon ja pientalon linja voidaan toteuttaa sekä jotta maastamme voidaan kiireellisesti poistaa asuntopula on ryhdyttävä kiireellisesti ainakin seuraaviin välttämättömiin toimenpiteisiin:

 • asunnon myynnin on oltava aina verovapaa kun asunto myydään uuden asunnon hankkimiseksi. Samoin asunnon myynnin on oltava verovapaa, kun omistaja myy asunnon vuokralaiselle, joka asuu asunnossa. Asunnon hankkimiseksi myytävän muun omaisuuden myynnin on oltava verovapaata,
 • oma asunto on saatava verovapaaksi lukuunottamatta ns. edustus- ja luxusasuntoja. Oman asunnon yhtiön lainaosuuden korot on oltava verotuksessa vähennyskelpoisia,
 • oma asunto on hyväksyttävä vakuutena asuntolainalle sataan prosenttiin saakka,
 • asunnon tarvitsijalle on annettava valtion korkotukilainaa asunnon hankkimista varten vähintään 75 % asunnon hinnasta, kun asunnon hinta ei ylitä sataatuhatta markkaa laina-ajan ollessa vähintään kaksikymmentä vuotta,
 • asuntotukea on maksettava myös omassa asunnossa asuvalle tarvitsevalle samoin kuin vuokra-asunnossa asuvalle,
 • vuokra-asuntoja voidaan rakentaa kysyntää vastaavasti, mutta niiden kysyntää ei saa keinotekoisesti lisätä omistusasuntojen kustannuksella,
 • varsinaisten omistusasuntojen ja vuokra-asuntojen välille voidaan luoda osuuskunta-asuntomuoto,
 • on ryhdyttävä rakentamaan yhteiskunnan tuella asuntoja, joihin asunnontarvitsija pääsee ilman alkupääomaa, jolloin osamaksujärjestelmällä riittävän pitkällä kuoletusajalla asunnontarvitsija kuolettaa asunnon omakseen. Tarvittavien pienasuntojen aikaansaamista ei saa vaikeuttaa,
 • on luotava järjestelmä asunto-obligaatioiden liikkeelle laskemiseksi,
 • valtion varoista on annettava vuosittain määräraha asuntosäästöpalkkioihin,
 • kodinperustamislainat on uudelleen otettava valtion tulo- ja menoarvioon,
 • on otettava valtion tulo- ja menoarvioon riittävä määräraha kaikkien uusien rakennuskustannuksia alentavien keksintöjen tutkimiseksi ja kokeilemiseksi,
 • omakotitaloilta ja pienkiinteistöiltä on poistettava kaikki yhteiskunnalle kuuluvat tie- ja katurasitukset,
 • kaikki tarpeettomat rakennuskiellot on kumottava,
 • rakennusmaata asutuskeskuksissa ja niiden ympäristöissä on kaavoitettava jatkuvasti riittävästi,
 • halpakorkoisia valtion lainoja on myönnettävä myös todella tarvittava määrä vanhojen asuntojen peruskorjauksiin. Tällä on suuri merkitys asuntopulan helpottamiseen,
 • asuntohallituksen voimassa olevia säännöksiä arava-asukkaiden valintaan on muutettava kertakaikkiaan niin, että myös pienituloiset todella pääsevät osallisiksi halpakorkoisista asuntolainoista,
 • asunnon ostajan oikeusturvaa on lainsäädäntötoimenpitein ja vakuutuksen avulla niin kehitettävä, että asunnonostaja ei menetä missään olosuhteissa sijoittamiaan varoja saamatta asuntoa,
 • valtion halpakorkoista asuntolainaa on saatava riittävästi haja-asutusalueiselle kehitys- ja sivualueita millään tavoin syrjimättä ja
 • on kumottava kaikki byrokraattiset asunnon hankkimista ja rakentamista vaikeuttavat viranomaisten määräykset sekä poistettava oman asunnon hankkimiselta kaikki ylimääräiset maksut ja leimaverot ja vastaavat.

Vuokralaisille turvaa

Koska maassamme harjoitetun väärämielisen asuntopolitiikan johdosta suuri määrä ihmisiä joutuu pakosta asumaan vuokralla, ja koska osa ihmisistä aina on olosuhteissa, joissa he joutuvat asumaan vuokra-asunnoissa, niin on välttämätöntä, että lainsäädäntötoimenpitein vuokralaisen asema ja oikeudet turvataan siten, että vuokrakiskonta estetään, ja että estetään mielivaltaiset irtisanomiset sekä kaikki muu mahdollinen vuokralaisen hädänalaisen aseman hyväksikäyttäminen. Lainsäädäntötoimenpiteillä ei kuitenkaan saa asettaa kohtuuttomia ehtoja pienvuokranantajille, jolloin kohtuuttomat ehdot vain lisäisivät asuntopulaa.

Kestävä perusta tulevaisuuden asumiselle

Kun asuntoasioissa korjataan virheet ja raskas vääryys valtion, kuntien ja suuren rahan rikastuttamisesta ja kun jokaisella omaa asuntoa haluavalla on siihen mahdollisuus sekä kun maamme eri osia kehitys- ja sivualueita unohtamatta myös asuntoasioissa kehitetään tasapuolisesti muodostuu pitkälle tulevaisuuteen kestävä ja oikeudenmukainen perusta kansamme asumiselle. Maassamme ei sen jälkeen koskaan ole asuntopulaa ja jatkuvasti voidaan hyvinvoinnin kasvaessa parantaa asumisen ja elämisen tasoa. Kansamme köyhdyttämiselle ja riistetyksi vuokralaiseksi saattamiselle asuntotorpparina on saatu pitävä sulku. Omatoimisuus ja pienomistus on jälleen palautettu kaikkien edun mukaiseen arvoon.