Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/753

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n asuntopoliittinen erityisohjelma


  • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
  • Otsikko: SMP:n asuntopoliittinen erityisohjelma
  • Vuosi: 1982
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN PUOLUEOHJELMAN ASUNTOPOLIITTINEN ERITYISOHJELMA

Vahvistettu Lappeenrannan XXIV puoluekokouksessa /8 1982

Asuminen on ihmisen perustarve, jonka tyydyttäminen on välttämätöntä. Jo pohjoisesta sijainnistamme ja karuista olosuhteistamme seuraa, että yhteiskunnassa on oltava jokaiselle suomalaiselle tarjolla ihmisarvoiset elinolosuhteet turvaava riittävän lämmön ja kunnolliset palvelut tarjoava asunto. Tästä perustavoitteesta ei saa yhdenkään suomalaisen kohdalla tinkiä.

Maassamme kuluneina vuosina harjoitettu asuntopoliikka sekä asuntoasioihin liittyneet päätökset ovat johtaneet kehitystä pahasti vinoon suuntaan. Tämän seurauksena maassamme on tällä hetkellä tuhansia asuntoja tyhjillään, mutta samanaikaisesti tuhansia perheitä on vailla kunnollista asuntoa. Työtä ei ole kyetty ohjaamaan sinne, missä ihmiset ja asunnot ovat valmiina, jonka seurauksena työtä vailla olevat kansalaiset ovat joutuneet jättämään kunnolliset ja hyvät asuntonsa sekä siirtymään muille paikkakunnille uusien asuntojonojen hännille. Tämä kehitys ei voi maassamme enää jatkua.

Asuntopolitiikassa on Suomessa otettava uusi suunta. Lähtökohdaksi on asetettava kansalaisten asumisen tarve ja heidän maksukykynsä. Asunnot on rakennettava asukkaiden tarpeita varten, jolloin asunnontarvitsijoiden ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet kaikkiin asumiseen ja ympäristönhoitoon liittyviin kysymyksiin on turvattava.

SMP:N ASUNTOPOLITIIKAN PERUSPERIAATTEET

Koti kaikille

Jokainen ihminen on oikeutettu omaan turvalliseen kotiin. Jokainen ihminen on oikeutettu myös itse päättämään minkälaisessa kodissa hän haluaa asua. Tämän vuoksi SMP:n asuntopoliittinen linja lähtee valinnanvapauden periaatteesta. Jokaisen asunnontarvitsijan on saatava vapaasti valita, haluaako hän asua omistus-, vuokra- tai osuuskunta-talossa, kaupungissa, taajamassa tai haja-asutusalueella. Kansalaisten valinnanvapautta myös asuntotyypin suhteen on kunnioitettava. Kaikkialla maassamme on riittävästi tilaa, jotta myös omakoti- ja pientaloihin asukkaiksi haluavien toiveet voidaan tyydyttää.

Rakentamiseen tarvitaan työvoimaa, rakennusmateriaalia sekä pääomia. Kaikkia näitä on Suomessa riittämiin. Kun omassa maassa on työvoimaa ja materiaalia, myös kaikki rakentamisen markat jäävät kotimaahan. Asuntopula on siis näissä olosuhteissa tarpeeton ja se voidaan nopeasti poistaa.

Valtaosa suomalaisista haluaa oman omistetun kodin. Asuntotyypeistä omakotitalo on ylivoimaisesti suosituin. Omakotirakentaminen on myös edullisinta ja tarjoaa erityisesti lapsiperheille inhimillisimmät elinolosuhteet. Omakotirakentamisessa voidaan lisäksi parhaiten käyttää hyväksi kansalaisten omatoimisuutta ja yhteistä talkoohenkeä. Tämä on myös kansantaloudellisesti järkevää ja sitä tulisi yhteiskunnan toimesta nykyistä enemmän tukea.

Maassamme tarvitaan luonnollisesti myös kerrostaloasuntoja ja tiiviimpää rakentamista. Tällainen rakentaminen ei saa tapahtua kuitenkaan rakentajien, gryndereiden tai kerrostalojen rahoittajien ehdoilla vaan myös kerrostaloalueiden osalta päämääräksi on asetettava asukkaiden viihtyvyys ja heidän toiveensa. SMP ei hyväksy kerrostaloslummeja eikä liian tiivistä rakentamista, joka hävittää kokonaisuudessaan puhtaan luonnon asuinalueelta.

Asumiskustannuksia alennettava

SMP katsoo, että perustarpeiden tyydyttäminen ei saa aiheuttaa ihmiselle kohtuuttomia taloudellisia vaikeuksia. Tämän vuoksi SMP pitää välttämättömänä, että asumiskustannukset on pidettävä kohtuullisina, eivätkä ne saa kenenkään osalta ylittää 20 prosenttia käytettävistä olevista tulosta. Yhteiskunnan harjoittama asumisen verotus on kaikissa muodoissaan lopetettava ja päinvastoin erityisesti tuettava taloudellisesti vaikeassa asemassa olevien ryhmien, kuten vanhusten, invalidien ja sotiemme veteraanien sekä opiskelijoiden asumista. Vuokralla-asuvan vuokrissaan maksamien pääoma- ja korkokustannusten on koiduttava hänen itsensä eikä jonkun muun hyväksi.

On käsittämätöntä, että maassamme jätetään jopa alle 10 vuoden ikäisiä asuntoja tyhjilleen, kun samanaikaisesti ruuhkautuvissa asutuskeskuksissa joudutaan jopa varastohuoneista ja kellareista maksamaan huippuvuokria. Vaikka maa on suurelta osin autio ja tyhjä, asutaan kaupungeissa päällekkäin suurin asumiskustannuksin; tällä tiellä ei maassamme 5MP:n käsityksen mukaan voida enää jatkaa.

Asumisturva jokaiselle

SMP katsoo, että oikeus asumiseen on turvattava yhdessä kansalaisten muiden perusoikeuksien kanssa perustuslain säännöksin. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota vuokralla-asuvien asumisturvaan mielivaltaisia irtisanomisia ja vuokrakiskontaa vastaan. Yhteiskunnan on huolehdittava tarvittaessa riittävän tehokkaalla säännöstelyllä siitä, että asumiskustannukset sen enempää omistus- kuin vuokra-asunnoissakaan eivät pääse nousemaan kohtuuttoman korkeiksi .

Vuokranantajat on myös turvattava epärehellisiä vuokralaisia vastaan. Tällöin on erityisesti huolehdittava siitä, että pienvuokranantajat eivät joudu yhteiskunnan kannalta hyödyllisestä toiminnastaan kärsimään. Sekä vuokralaisten että pienvuokranantajien yhteinen turva takaa varmimmin vuokra-asuntojen riittävän tarjonnan.

Edistykselliseen asuntopolitiikkaan

SMP kannattaa edistyksellistä, tämän päivän ihmisen tarpeista lähtevää asuntopolitiikkaa. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa asuminen on sekä kustannus-, laatutaso- että ympäristöasia. Jos jotain näistä kolmesta perusasiasta väheksytään muiden kustannuksella, ei voida saada aikaan onnistunutta asuntopolitiikkaa. Valitettavasti Suomen vanhakantaisessa asuntopolitiikassa on korostettu asuntorakentajien ja yhteiskunnan taloudellista etua laatu- ja ympäristöseikkojen kustannuksella .Tuloksena on saatu epäviihtyisiä asuntoalueita ja asuntojen alueellista väärin sijoittumista. Yhteiskunnalta on puuttunut kokonaisnäkemystä, joka on tullut sekä valtiolle, kunnille että yksityisille asunnontarvitsijoille kalliiksi. On jo korkea aika ryhtyä toteuttamaan SMP:n tavoitteiden mukaista uutta edistyksellistä asuntopolitiikkaa.

JOKAISELLE OIKEUS OMISTUSASUNTOON

Jokaiselle haluavalle on turvattava mahdollisuus omaan omistettuun asuntoon. Omistusasuntojen väheksyminen ja niiden syrjiminen verotuksessa ja asumistuen suhteen on välittömästi lopetettava. Omistusasunnoista ei tule myöskään tehdä hinnaltaan vain suurituloisten erityisoikeutta. Valtaosa Suomen kansasta haluaa oman omistetun asunnon.

Omistusasunto ilman alkupääomaa

On luotava järjestelmä, jolla omistusasuntoon pääsee ilman monien vuosien mittaista alkupääoman keräämistä. Jo asuntojen hinnan jatkuvan nopean nousun vuoksi on välttämätöntä, että omistusasunnon tarvitsija saa asuntonsa välittömästi ilman alkupääomaa sekä voi maksaa sen jälkeen asuntonsa riittävän pitkän ajan kuluessa vuokraa vastaavilla maksuilla.

Yhteiskunnan on tuettava omistusasuntojen rakentamista riittävästi. Tällöin on erityisesti yhteiskunnan tarjoamien asuntolainojen laina-aikoja pidennettävä ja korkoja alennettava. Asuntolainojen laina-aikojen enimmäispituus on korotettava 35 - 40 vuoteen ja niiden korkotaso on säädettävä pysyvästi enintään 2-3 prosentiksi.

Aravalainoja myös pienituloisille

Aravalainojen jaossa nykyisin tapahtuva pienituloisten syrjintä on lopetettava. Aravalainojen tulorajojen alarajat on poistettava ja tarjottava jokaiselle haluavalle oikeus yhteiskunnan tarjoamiin asuntolainoihin. Yhteiskunnan tuella on rakennettava riittävästi myös pieniä ja halpoja asuntoja vanhuksille, yksinäisille ja opiskelijoille. Pienituloisille edullisten puolikunnallisten ja asunto-osuuskuntatalojen rakentamista ja rahoittamista on voimakkaasti lisättävä.

Asunnonostajan oikeusturva taattava

Jokainen asunnonostaja on turvattava hintakeinottelua ja väärinkäytöksiä vastaan. Asunnot on myytävä kiinteään hintaan niin, että asuntosäästöpäätöksen tekevä asunnontarvitsija tietää säästämistään aloittaessaan, mihin hintaan hän tulee haluamansa kokoisen asunnon saamaan. Asuntojen hintojen karkaaminen vuosi vuodelta kauemmaksi asuntosäästäjien tavoittamattomiin on tehokkaasti estettävä.

Asunnonostajat on turvattava tehokkaasti asuntojen myyjien ja rakentajien mahdollisia väärinkäytöksiä tai laiminlyöntejä vastaan. Asunnonostaja on turvattava yhteiskunnan toimesta myös urakoitsijan mahdollista konkurssia tai väärinkäytöksiä vastaan. Uudisrakennuksille on asetettava 10 vuoden materiaali- ja urakointitakuu mahdollisten virheiden ja työn heikkouden varalta. Asunnonostaja ei saa joutua taloudellisiin vaikeuksiin urakoitsijan tai rakennuttajan virheiden vuoksi. '

KOHTUUHINTAISIA VUOKRA-ASUNTOJA TARVITSEVILLE

Yhteiskunnan tulee huolehtia siitä, että kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on riittävästi tarjolla niitä haluaville. Vuokra-asuntojen kysyntää ei tule kuitenkaan keinotekoisesti lisätä omistusasuntojen saantia vaikeuttamalla, eikä kansastamme saa tehdä vastoin tahtoa vuokratorppareita.

Vuokra-asuntojen tarjonnassa on kansalaisten erilaiset toiveet myös huomioitava. Vuokralle on tarjottava kerrostaloasuntojen lisäksi riittävästi pienasuntoja sekä omakoti- ja rivitaloasuntoja. Erityisesti on huolehdittava siitä, että kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on riittävästi tarjolla niille pienituloisille tai jopa tuloja vailla oleville, joilla ei ole mahdollisuutta eikä halua omaan asuntoon.

Aravavuokria alennettava

Arava vuokrataso on maassamme noussut kohtuuttomaksi. Tämän vuoksi olisi yhteiskunnan rasituksia keventämällä aravavuokratasoa alennettava maassamme 50 prosentilla. Tämä on mahdollista kun vuokralaisilta lopetetaan aravatalojen kuoletus- ja korkokustannusten periminen ja siirretään ne niiden maksettaviksi, joiden omistukseen talot aikanaan tulevat.

SMP pitää suorastaan pöyristyttävänä sitä, että aravavuokrataso maassamme on laajalta noussut jopa kovan rahan talojen vuokratason yläpuolelle. Yhteiskunnan varoin tuettu vuokra-asuntotuotanto ei saa muodostua vuokralaisille kalliimmaksi kuin yksityisin pääomin tapahtuva vuokra-asuntotuotanto. Pienituloisille tarkoitettujen aravavuokraasuntojen vuokrataso on vakautettava ja jatkuvat vuokran korotukset estettävä.

Vuokra-asunnon lunastustuoikeus toteutettava

Jokainen vuokralainen maassamme maksaa tälläkin hetkellä vuokrassaan asuntonsa hoito- ja käyttökustannusten lisäksi sen hintaa. Kuitenkaan hänelle ei synny pitkänkään vuokrasuhteen kuluessa minkäänlaista omistusoikeutta asuntoon. SMP pitää tätä asiantilaa kohtuuttomana ja katsoo, että asunnon omistusoikeuden on kuuluttava sille, joka sen myös on maksanut. Erityisesti valtiovallan, kuntien sekä poliittisten asunto-alalla toimivien järjestöjen harjoittama keinottelu ja omaisuudenhankinta vuokra-asukkaiden kustannuksella on ehdottomasti estettävä.

Vuokra-asuntojen lunastusoikeus on käytännössä toteutettava siten, että jokaiselle asunnolle määritellään ensimmäisen vuokralaisen sisääntullessa lunastushinta joka on kiinteä. Jokaiselle vuokralaiselle on tämän jälkeen tarjottava oikeus lunastaa vuokra-asuntonsa vahvistettuun hintaan kohtuullisine korkokustannuksineen vuokralaisen valitseman määräajan, kuitenkin enintään 25 vuoden kuluessa. Mikäli vuokralainen luopuu asunnon lunastamisesta tai muuttaa pois asunnostaan, on hänellä oikeus saada maksamaansa osuutta vastaava osuus asunnon senhetkisestä käyvästä hinnasta tai oikeus myydä tämä osuutensa uudelle vuokralaiselle, joka voi jatkaa siitä mihin edellinen vuokralainen lunastustoiminnassaan pääsi.

Vuokra-asuntojen tarjontaa lisättävä

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaa on lisättävä erityisesti helpottamalla pien-vuokranantajien mahdollisuuksia asuntojen tarjontaan. Pienvuokranantajien vuokratulojen verotusta on kevennettävä sekä korottamalla vuokratulovähennyksen enimmäismäärää että vapauttamalla omasta asunnosta vuokratusta alivuokralaishuoneistosta, omakotitalosta tai maatiloilta vuokratuilta tiloista saadut vuokratulot veroista.

Vuokratulojen pienentävä vaikutus yhteiskunnalta saatavaan sosiaaliturvaan, kuten eläkkeisiin tai asumisturvaan ym., on poistettava. Pienvuokranantajien oikeusturva epärehellisiä vuokralaisia vastaan on turvattava palkkaturvaa vastaavilla säännöksillä.

Vuokrat verovähennyskelpoisiksi

Vuokralla-asuvien verotusta on kevennettävä. Tämä on toteutettava siten, että asumisväljyydeltään ja laatutasoltaan kohtuullisesta asunnosta maksettava vuokra saatetaan verovähennyskelpoiseksi siltä osin, kuin se ylittää 20 prosenttia vuokralaisen käytettävissä olevista tuloista.

ASUNTOJA PERUSPARANNETTAVA

Vanhoja käyttökelpoisia asuntoja revitään maassamme tarpeettomasti. Jopa 40 prosenttia uusista asunnoista menee vanhojen asuntojen korvaamiseen, mikä ei ole sen enempää asuntopulan poistamisen kuin kansantaloudenkaan kannalta tarkoituksenmukaista. Yhteiskunnan tulisi entistä enemmän kiinnittää huomiota vanhojen käyttökelpoisten asuntojen perusparantamiseen ja kunnostamiseen sekä niiden varustetason kohottamiseen nykyajan vaatimuksia vastaavalle tasolle.

Uusien asuntojen kunnostamista ja peruskorjaamista tulee tukea yhteiskunnan tarjoamilla halpakorkoisilla ja pitkäaikaisilla lainoilla. On huolehdittava siitä, että edullisia pääomia on riittävästi asuntojen peruskorjaamiseen saatavissa, sillä asuntojen kunnostaminen on aina halvempi ratkaisu kuin uusien rakentaminen.

Kuntien tulee huolehtia siitä, että vanhaa ja arvokasta asuntomiljöötä ei tarpeettomasti hävitetä. Valtiovallan tulee tarjota riittävästi pääomia tällaisten asuinalueiden säilyttämiseen ja kunnostamiseen. Asumiskulttuurin ja vanhojen asuinympäristöjen säilyttäminen on yhteinen kulttuuriteko, jota ei saa sälyttää vain kyseisten maa-alueiden tai rakennusten omistajien kannettavaksi.

RIITTÄVÄ VARUSTETASO TURVATTAVA

Jokaisen asunnon varustetaso on saatettava nykyisten elinolosuhteiden vaatimusten tasolle. Puutteet sähkön, vesijohdon ja viemäröinnin osalta on kaikkien asuntojen kohdalla nopeasti poistettava.

Uusien asuntojen varustetasoa ei saa nostaa niin korkealle, että se nostaa asuntojen hinnat tavoittamattomiin. Uusiin asuntoihin on sisällytettävä vain välttämättömät perusvarusteet, jolloin asunnonhankkijalle itselleen annetaan mahdollisuus varustetason täydentämiseen omien toiveidensa sekä taloudellisten edellytystensä mukaisesti. Prameilevaa ja luksusvarustetasoa ei tule yhteiskunnan toimenpitein tukea.

Asunnot on rakennettava kestävin ja kunnollisin rakennusmenetelmin niin, että niiden elinikä on riittävän pitkä. Asuntojen rakennusmateriaalit on hankittava kotimaasta ja vältettävä kallista ja ulkomaisin materiaalein tapahtuvaa rakentamista. Asuntojen ja erityisesti kerrostalojen ulkoasut on saatettava mahdollisimman hyvin luontoon sopiviksi ja vältettävä yksitoikkoisten kaavamaisten ratkaisujen käyttöä.

ASUNNOT JA MAAPOLITIIKKA

Kuntien tulee huolehtia kaikissa olosuhteissa siitä, että kohtuuhintaista rakennusmaata on rakennustarkoituksiin riittävästi saatavilla. Kuntien tulee myös myydä eikä vain vuokrata rakennusmaata tarvitseville, koska vain riittävä tarjonta voi pitää rakennusmaan hinnan kohtuullisena kunnassa.

Kaavoitus asukkaiden ehdoin

Kaavoitusta on nopeutettava ja tehostettava sekä poistettava kaavoitusasioista byrokratiaa siten, että päätäntävaltaa siirretään valtion keskushallinnon tasolta lääni- ja kuntatasolle. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kaavoituksen valmisteluvaiheessa on voimakkaasti lisättävä, sekä turvattava myös asukkaiden vaikutusmahdollisuudet myöhemmässä vaiheessa epäonnistuneeksi havaitun kaavan muuttamiseen.

Kaavoituksessa on huomioitava erityisesti pienomistajien oikeudenmukaiset edut ja oikeusturva eikä kaavoituksella saa aiheuttaa pienomistajalle kohtuuttomia taloudellisia menetyksiä. Kaavoitettua tai kaavoitettavana olevaa maata lunastettaessa on alueen maanomistajien oikeudet turvattava siten, että kaikista lunastettavista maista maksetaan alueittain sama hinta riippumatta siitä mihin tarkoitukseen kyseinen alue on kaavoitettu.

Omakotitontteja on kaavoitettava riittävästi ja huolehdittava siitä, että niiden koko myös taajama-alueella on riittävän suuri. Taajamissa kaavoitettavien pientalotonttien keskipinta-alan tulisi olla vähintään 1000 neliömetriä eikä 800 neliötä pienempiä tontteja tule kaavoittaa. Taajamiin tulisi kaavoittaa myös suurempia 2000 neliömetrin tontteja niitä haluaville. Taajama-alueen ulkopuolella tulee jo 2000 neliömetrin kokoista tonttia pitää riittävän suurena.

Kaavoituksen tulee tapahtua yhteistyössä rakentajan, kaavoittajan, yhteiskunnan, asukkaiden ja maanomistajien kesken eikä kaavoitusta tule missään tapauksessa toteuttaa yksipuolisesti sen enempää kunnan kuin rakentajankaan ehdoin. Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet kaavoitukseen on kaikissa eri vaiheissa turvattava.

Asutuskeskusten maareformi toteutettava

On huolehdittava siitä, että pienomistajille on jatkuvasti riittävästi tarjolla maata asumistarkoituksiin. Tämän vuoksi asutuskeskuksissa on toteutettava maareformi, jonka avulla valtion, kuntien ja suuromistajien maita tarjotaan riittävästi kohtuuhintaan tarvitsevien ostettavaksi. Maanomistuksen keskittyminen yhteiskunnan tai suuromistajien käsiin on tehokkaasti estettävä. Myöskään kunta ei saa omalla maapolitiikallaan pyrkiä rakennusmaan hinnan keinotekoiseen nostamiseen. Mitä laajemmissa käsissä maanomistus kunnassa on, sitä alhaisempana pysyy myös maan hinta.

Tarpeettomat rakennuskiellot kumottava

Tarpeettomat ja erityisesti omakotitalojen rakentamista vaikeuttavat rakennuskiellot on välittömästi kumottava. Kunnan tulee saattaa aloittamansa kaavoitustyö nopeasti päätökseen eikä sillä tule keinotekoisesti ylläpitää rakennuskieltoa vuosien, jopa kymmenien vuosien ajan. Rakennuskieltojen enimmäispituuksia tulee voimakkaasti rajoittaa.

ASUNTOJEN RAHOITUS TURVATTAVA

Yhteiskunnan on huolehdittava siitä, että tarvittavan asuntotuotannon rahoitus voidaan kaikissa oloissa yhteiskunnassamme turvata. Maassamme on riittävästi pääomia tähän tarkoitukseen, kunhan ne vain ohjautuvat oikein. Rahoitus tulee myös toteuttaa siten, ettei se tarpeettomasti kohota asumisen kustannuksia sekä myös siten etteivät asuntoihin varojaan sijoittavat joudu kärsimään.

Asuntosäästöille indeksiturva

Asuntosäästäjät on turvattava rahan arvon alenemista vastaan. On huolehdittava siitä, että asuntosäästäjät jo säästöpäätöksen tehdessään ovat tietoisia siitä, minkä hintainen se asunto on, johon he aikanaan pääsevät. Asuntosäästöt on sidottava indeksiin ja turvattava ne asuntojen hinnannousua vastaan. Asuntosäästöille on maksettava myös kunnollinen korko.

Asuntosäästöpalkkiojärjestelmää on tehostettava ja sen puutteet poistettava niin, että sillä voidaan tehokkaasti lisätä asuntosäästämistä.

Asuntolainoitus oikeudenmukaiseksi

On huolehdittava siitä, että kohtuukorkoisia asuntolainoja on jatkuvasti riittävästi tarjolla. Aravalainojen määrää on budjetissa voimakkaasti lisättävä sekä huolehdittava siitä, että myös yksityisiltä pääomamarkkinoilta riittävän suuri osa ohjautuu asuntojen lainoitukseen.

Asuntolainojen korko on pidettävä kohtuullisena. Yhteiskunnan tarjoamien aravalainojen korko ei saa ylittää missään vaiheessa kolmea prosenttia ja vapailta markkinoilta saatujen asuntolainojen korko on yhteiskunnan korkotuella alennettava kuuteen prosenttiin. Tällaista korkotukilainaa tulee asunnonostajalle olla mahdollista saada aina 75 prosenttiin saakka asunnon hinnasta, mikäli asunnon hinta ei ylitä kohtuullista keskimääräistä alueella vallitsevaa hintatasoa.

Kodinperustamislainat on palautettava valtion tulo- ja menoarvioon. Aravalainojen myöntämisessä sovellettavat lainarajoitukset erityisesti haja-asutusalueiden osalta on poistettava sekä osoitettava lisää aravalainarahaa nimenomaan haja-asutusalueelle. Valtion halpakorkoista asuntolainaa on myönnettävä myös käytettyjen asuntojen sekä omakotitalojen ostajille. Samoin on riittävästi halpakorkoista lainaa tarjottava niille, jotka ottavat aution, käyttämättömänä olevan asuinrakennuksen uudelleen käyttöön.

Aravalainojen tulorajojen alarajat on poistettava niin että aravalainoja voidaan myöntää myös kaikkein pienituloisimmille. Aravalainojen jaosta on ehdottomasti poistettava puoluepoliittinen suosiminen. Hartiapankkirakentamista on myös tuettava riittävästi lainoilla.

Aravalainoja on voitava myöntää useammassa erässä vuoden kuluessa sekä aravalainoja on myönnettävä myös yksinäisille ihmisille. Oma asunto on lainaa haettaessa hyväksyttävä vakuudeksi 100 prosentin määrään saakka.

Oman asunnon myynti verovapaaksi

Oman asunnon myynti on saatettava aina verovapaaksi silloin, kun myyjä hankkii itselleen uuden asunnon tilalle. Samoin on asunnon myynti saatettava verovapaaksi silloin, kun se myydään siinä asuvalle vuokralaiselle. Myös muun omaisuuden myynti on saatettava verovapaaksi silloin, kun myynnistä saadut rahat käytetään oman asunnon ostamiseen.

Asunto-obligaatiot

On luotava riittävän laajamittainen verovapaa asunto-obligaatiojärjestelmä, jolla kerätyt pääomat ohjataan lyhentämättöminä asuntotarkoituksiin.

Tiedotusta lisättävä

On tehokkaasti lisättävä tiedotusta asunnontarvitsijoiden käytettävissä olevista erilaisista rahoitus- ja avustusmuodoista. Myös erilaisista peruskorjaus- ja energia-avustus-mahdollisuuksista on saatettava tieto kaikkien asukkaiden ulottuville. Tiedotusta on harjoitettava myös riittävän ajoissa niin että rahoitusta tarvitseville jää riittävästi aikaa anomusten ja hakemusten tekemiseen ja sisäänjättämiseen.

EI VEROJA ASUMISELLE

Kenenkään kansalaisen välttämätöntä asumista ei saa verottaa. Verotuksessa ei saa myöskään asettaa omassa asunnossa asuvaa vuokra-asukasta huonompaan asemaan. Oma asunto on saatava kaikista veroista vapaaksi. Samoin on poistettava kaikki rakennustarvikkeiden liikevaihto- sekä muut välilliset ja vastaavat verot.

Katumaksu kumottava

Epäoikeudenmukainen ja väärämielinen katumaksuvero on välittömästi kokonaan kumottava. Samoin on myös haja-asutusalueilta poistettava tie- ja muut vastaavat rasitukset sekä siirrettävä tiestöstä aiheutuvat kustannukset kokonaisuudessaan valtion maksettavaksi.

Jätevesimaksun epäoikeudenmukaisuudet on korjattava ja huolehdittava siitä, että jätevesimaksuista vastaavat ne, jotka myös vesistöjä saastuttavat. Jäteveismaksu on poistettava nurmikon ja puutarhan kasteluun käytettävältä vedeltä.

Lainakorkojen vähennysoikeus säilytettävä

Asuntolainojen koron vähennysoikeus verotuksessa on säilytettävä reaaliarvoltaan nykyisellä tasolla. Samalla on saatettava omien asuntolainojen korkojen lisäksi omaan asuntoon kohdistuvien asunto-osakeyhtiön lainojen korot vähennyskelpoisiksi.

Vuokralaisen maksama vuokra on saatettava verotuksessa vähennyskelpoiseksi siltä osin kuin se kohtuutasoisessa asunnossa ylittää yhden viidesosan vuokralaisen käytettävissä olevista tuloista.

Erikoisverot poistettava

Asuntokauppojen leimavero on poistettava. Tämä tulee toteuttaa siten, että ensi vaiheessa kiinteistökauppojen leimavero alennetaan 1,2 prosenttiin ja sen jälkeen lähivuosina koko leimavero poistetaan kaikilta asuntokaupoilta.

Asuntorakentamisen omatoimisuutta eikä talkootyötä saa verottaa. Asuntotulon verotus tulee oman asunnon osalta poistaa kokonaisuudessaan. Käyttöön otettu autiotila tai autiorakennus tulee vapauttaa kaikista veroista viiden vuoden ajaksi.

ASUNNOT JA TYÖLLISYYS

On käsittämätöntä, että maassamme samaan aikaan ylläpidetään rakennusalan työttömyyttä ja pahaa asuntopulaa. Jo tämän johdosta asuntopula maassamme olisi täysin tarpeeton jos tuettaisiin riittävästi asuntojen rakentamista sekä myös omatoimisuutta oman asunnon hankkimisessa.

Maassamme on riittävästi asuntojen rakennustarvikkeita, työvoimaa ja pääomaa, joten maassamme voidaan rakentaa asuntoja riittävästi; markat jäävät kotimaahan, kunhan riittävä poliittinen tahto siihen löytyy.

Työpaikkoja on luotava sinne, missä ihmiset ja asunnot ovat eikä päinvastoin. Yhteiskunta on kaikilta osiltaan säilytettävä asuttuna ja myös työtä on oltava kaikissa osissa maata tarjolla. Tämä on mahdollista vain tehokkaasti omatoimisuutta ja pientä ja keskisuurta yritteliäisyyttä tukemalla.

ASUMISTUKI RIITTÄVÄKSI

Asumiskustannukset eivät saa kenenkään kohdalla ylittää yhtä viidettä osaa hänen käytettävissään olevista tuloista. Tähän päämäärään tulee päästä sekä asumiskustannusten verovähennyskelpoisuutta lisäämällä että luomalla riittävän tehokas asumistukijärjestelmä kaikkialle maahan ja kaikenlaisiin asuntoihin. Asumistuki on ulotettava koskemaan myös omistusasunnoissa ja peruskorjatuissa kiinteistöissä asuvia.

Opiskelijoille on maksettava asumistukea täysimääräisesti ilman rajoituksia heidän sitä tarvitessaan. Vaikeavammaisten asumistukea on voimakkaasti lisättävä.

Vanhusten ja invalidien asunnonsaanti turvattava

On huolehdittava siitä, että vanhuksille, invalideille sekä veteraaneille on riittävästi tarjolla erilaisia ja erityyppisiä asuntoja. Erityisesti on huolehdittava siitä, että riittävät palvelut tarjoavia palvelutaloja on tarjolla näille ryhmille. Asumiskustannukset on vanhusten, invalidien ja veteraanien sekä muiden vammaisten asunnoissa pidettävä alhaisena.

Avustukset tarvitseville

Erilaiset asumiseen ja asuntojen rakentamiseen sekä kunnostamiseen kohdistuvat avustukset on ohjattava sinne, missä tarve on suurin. Myös eläkeläiset ja pienituloiset on saatettava energia- ym. avustusten piiriin sekä estettävä niiden ohjautuminen vain suurituloisten tai suuryritysten hyväksi.

RIITTÄVÄT PALVELUT VIIHTYISÄSSÄ YMPÄRISTÖSSÄ

Kunnolliseen asumistasoon liittyvät elimellisesti monipuoliset palvelut sekä viihtyisä asuinympäristö. Palvelujen osalta on huolehdittava siitä, että myös uusilla asuinalueilla ovat kauppa-, terveydenhuolto-, päivähoito- ym. palvelut valmiina jo silloin kun asukkaat muuttavat alueelle. Palvelujen rakentamisessa ei tule myöskään hylkiä haja-asutusalueita vaan huolehtia riittävin tukitoimenpitein siitä, että yhteiskunnan peruspalvelut ulottuvat kaikkien suomalaisten kohtuullisesti saavutettaviksi.

Kunnallistekniset palvelut on suunniteltava siten, että ne voidaan kerralla ja taloudellisesti rakentaa valmiiksi. Kunnallistekniikkaa rakentavien eri yksiköiden ja hallinnonhaarojen yhteistyötä on tehostettava niin, että katuja ja teitä ei tarvitse moneen kertaan repiä auki palveluja ja kunnallistekniikkaa rakennettaessa.

Erikoispalveluja tarvitseville on rakennettava riittävästi palvelutaloja kaikille suuremmille asuinalueille.

Asuinympäristöt on rakennettava viihtyisiksi ja mahdollisimman luonnonmukaisiksi. Maassamme on riittävästi pinta-alaa väljään asumiseen, jonka vuoksi tarvetta päällekkäin asumiseen ei maassamme ole. Viihtyisä ympäristö edellyttää myös turvallisuutta, joka on yhteiskunnan kaikin välttämättömin toimenpitein taattava.

Maamme kansantulo on edelleen eräs maailman korkeimmista. Se antaa yhteiskunnallemme täydet mahdollisuudet kansalaisten perustarpeiden riittävään ja kunnolliseen tyydyttämiseen. Keskeisimpiä näistä perustarpeista on tarve kunnolliseen ja ihmisarvoiseen asumiseen, joka on jokaisen suomalaisen perusoikeus. SMP katsoo, että on vihdoinkin kaikilla yhteiskunnan tasoilla tunnustettava tämä tosiasia ja nopeasti huolehdittava siitä, että vielä heikoissa asuinolosuhteissa asuvien kansalaistemme asumistaso korjataan. Asuntopula ja samanaikaisesti vallitseva työttömyys ovat maassamme järjettömyys, jota ei tarvitse sietää.